Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Prorocia lui Obadia. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom

1:1
Is. 21:11
34:5Ezec. 25:12-14Ioel 3:19Mal. 1:3
: (Noi am auzit o veste
1:1
Ier. 49:14
din partea Domnului și un sol a fost trimis cu ea printre neamuri, zicând: „Sculaţi-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el!”) 2„Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreţuit. 3Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine, care locuiești în crăpăturile stâncilor
1:3
2 Împ. 14:7
și domnești în înălţime, de aceea tu zici
1:3
Is. 14:13-15Apoc. 18:7
în tine însuţi: ‘Cine mă va arunca la pământ?’ 4Dar, chiar dacă ai locui tot atât de sus
1:4
Iov 20:6Ier. 49:16
51:53Amos 9:2
ca vulturul, chiar dacă ţi-ai așeza cuibul
1:4
Hab. 2:9
între stele, tot te voi arunca jos și de acolo”, zice Domnul. 5„Dacă ar fi intrat
1:5
Ier. 49:9
la tine niște hoţi sau niște tâlhari de noapte – cum ești de pustiit! – ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat
1:5
Deut. 24:21Is. 17:6
24:13
ei niciun strugure pe urmă? 6Vai! Ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile! 7Toţi cei uniţi
1:7
Ier. 38:22
cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar, prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ţi-au întins curse pe care nu le-ai băgat de seamă
1:7
Is. 19:11,12
! 8Oare”, zice Domnul, „nu
1:8
Iov 5:12,13Is. 29:14Ier. 49:7
voi pierde Eu în ziua aceea pe cei înţelepţi din Edom și priceperea din muntele lui Esau? 9Vitejii
1:9
Ps. 76:5Amos 2:16
tăi, Temane
1:9
Ier. 49:7
, se vor înspăimânta, pentru ca toţi cei din muntele lui Esau să piară în măcel. 10Din pricina silniciei
1:10
Gen. 27:41Ps. 137:7Ezec. 25:12
35:5Amos 1:11
făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire
1:10
Ezec. 35:9Mal. 1:4
pentru totdeauna. 11Căci în ziua când stăteai în faţa lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porţile lui și aruncau sorţul
1:11
Ioel 3:3Naum 3:10
asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei! 12Nu trebuia să te uiţi mulţumit
1:12
Ps. 22:17
54:7
59:10Mica 4:11
7:10
la ziua fratelui tău, în ziua
1:12
Ps. 37:13
137:7
nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri
1:12
Iov 31:29Prov. 17:5
24:17,18Mica 7:8
de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor și nu trebuia să vorbești cu semeţie în ziua strâmtorării! 13Nici nu trebuia să intri pe porţile poporului Meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogăţiile lui în ziua prăpădului lui! 14Nu trebuia să stai la răspântii, ca să nimicești pe fugarii lui, și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui! 15Căci ziua Domnului este aproape
1:15
Ezec. 30:3Ioel 3:14
pentru toate neamurile. Cum
1:15
Ezec. 35:15Hab. 2:8
ai făcut, așa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. 16Căci, după cum aţi băut
1:16
Ier. 25:28,29
49:12Ioel 3:171 Pet. 4:17
paharul mâniei voi, cei de pe muntele Meu cel sfânt, tot așa toate neamurile îl vor bea necurmat; vor bea, vor sorbi din el și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. 17Dar
1:17
Ioel 2:32
mântuirea
1:17
Amos 9:8
va fi pe muntele Sionului, el va fi sfânt și casa lui Iacov își va lua înapoi moșiile. 18Casa lui Iacov va fi
1:18
Is. 10:17Zah. 12:6
un foc și casa lui Iosif, o flacără, dar casa lui Esau va fi miriștea pe care o vor aprinde și o vor mistui, și nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau”, căci Domnul a vorbit. 19Cei de la miazăzi vor stăpâni
1:19
Amos 9:12
muntele lui Esau și cei din câmpie
1:19
Ţef. 2:7
, ţara filistenilor; vor stăpâni și ţinutul lui Efraim și al Samariei, și Beniamin va stăpâni Galaadul. 20Dar prinșii de război ai acestei oștiri a copiilor lui Israel vor stăpâni ţara canaaniţilor până la
1:20
1 Împ. 17:9,10
Sarepta și prinșii de război ai Ierusalimului care sunt la Sefarad vor stăpâni
1:20
Ier. 32:44
cetăţile de miazăzi. 21Izbăvitorii
1:21
1 Tim. 4:16Iac. 5:20
se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau. Dar împărăţia
1:21
Ps. 22:28Dan. 2:44
7:14,27Zah. 14:9Luca 1:33Apoc. 11:15
19:6
va fi a Domnului.