Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Binecuvântarea dreptăţii, blestemul păcatului

101Pildele lui Solomon.

Un fiu

10:1
Cap. 15:20;
înţelept este bucuria tatălui,

dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.

2Comorile câștigate pe nedrept nu

10:2
Ps. 49:6Luca 12:19,20
folosesc,

dar

10:2
Dan. 4:27
neprihănirea izbăvește de la moarte.

3Domnul

10:3
Ps. 10:14
34:9,10
37:25
nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame,

dar îndepărtează pofta celor răi.

4Cine lucrează cu o mână

10:4
Cap. 12:24;
leneșă sărăcește,

dar mâna

10:4
Cap. 13:4;
celor harnici îmbogăţește.

5Cine strânge vara este un om chibzuit,

cine doarme în timpul seceratului este un om

10:5
Cap. 12:4;
care face rușine.

6Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări,

dar gura

10:6
Vers. 11.
celor răi ascunde silnicie.

7Pomenirea

10:7
Ps. 9:5,6
112:6Ecl. 8:10
celui neprihănit este binecuvântată,

dar numele celor răi putrezește.

8Cine are o inimă înţeleaptă primește învăţăturile,

dar

10:8
Vers. 10.
cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.

9Cine

10:9
Ps. 23:4Is. 33:15,16
umblă fără prihană umblă fără teamă,

dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.

10Cine

10:10
Cap. 6:13.
clipește din ochi este o pricină de întristare

și

10:10
Vers. 8.
cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.

11Gura

10:11
Ps. 37:3018:4
celui neprihănit este un izvor de viaţă,

dar gura

10:11
Ps. 107:42
celor răi ascunde silnicie.

12Ura stârnește certuri,

dar dragostea

10:12
Cap. 17:9.
acoperă toate greșelile.

13Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea,

dar nuiaua

10:13
Cap. 26:3.
este pentru spatele celui fără minte.

14Înţelepţii păstrează știinţa,

dar gura

10:14
Cap. 18:7;
nebunului este o pieire apropiată.

15Averea

10:15
Iov 31:24Ps. 52:71 Tim. 6:17
este o cetate întărită pentru cel bogat,

dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor.

16Cel neprihănit își întrebuinţează câștigul pentru viaţă,

iar cel rău își întrebuinţează venitul pentru păcat.

17Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii,

dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite.

18Cine ascunde ura are buze mincinoase,

și cine

10:18
Ps. 15:3
răspândește bârfelile este un nebun.

19Cine vorbește

10:19
Ecl. 5:3
mult nu se poate să nu păcătuiască,

dar cel

10:19
Iac. 3:2
ce-și ţine buzele este un om chibzuit.

20Limba celui neprihănit este argint ales;

inima celor răi este puţin lucru.

21Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni,

dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.

22Binecuvântarea

10:22
Gen. 24:35
26:12Ps. 37:22
Domnului îmbogăţește

și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.

23Pentru cel nebun este

10:23
Cap. 14:9;
o plăcere să facă răul,

dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.

24Celui rău, de

10:24
Iov 15:21
ce se teme, aceea i se întâmplă,

dar celor neprihăniţi

10:24
Ps. 145:19Mat. 5:61 Ioan 5:14,15
li se împlinește dorinţa.

25Cum trece vârtejul, așa

10:25
Ps. 37:9,10
piere cel rău,

dar cel

10:25
Ps. 15:5Mat. 7:24,25
16:18
neprihănit are temelii veșnice.

26Cum este oţetul pentru dinţi și fumul pentru ochi,

așa este leneșul pentru cel ce-l trimite.

27Frica

10:27
Cap. 9:11.
de Domnul lungește zilele,

dar anii

10:27
Iov 15:32,33
22:16Ps. 55:23Ecl. 7:17
celui rău sunt scurtaţi.

28Așteptarea

10:28
Iov 8:13
11:20Ps. 112:10
celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie,

dar

10:28
Ps. 1:6
37:20
nădejdea celor răi va pieri.

29Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat,

dar este o topenie pentru cei ce fac răul.

30Cel neprihănit

10:30
Ps. 37:22,29
125:1
nu se va clătina niciodată,

dar cei răi nu vor locui în ţară.

31Gura

10:31
Ps. 37:20
celui neprihănit scoate înţelepciune,

dar limba stricată va fi nimicită.

32Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute,

dar gura celor răi spune răutăţi.

11

111Cumpăna

11:1
Lev. 19:35,36Deut. 25:13-16
înșelătoare este urâtă Domnului,

dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.

2Când

11:2
Cap. 15:33;
vine mândria, vine și rușinea,

dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

3Neprihănirea

11:3
Cap. 13:6.
oamenilor cinstiţi îi cârmuiește fără teamă,

dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

4În ziua mâniei, bogăţia nu

11:4
Cap. 10:2.
slujește la nimic,

dar neprihănirea

11:4
Gen. 7:1
izbăvește de la moarte.

5Nevinovăţia omului fără prihană îi netezește calea,

dar cel rău

11:5
Cap. 5:22.
cade prin însăși răutatea lui.

6Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă,

dar cei răi sunt prinși de răutatea lor.

7La

11:7
Cap. 10:28.
moartea celui rău, îi piere nădejdea,

și așteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.

8Cel neprihănit

11:8
Cap. 21:18.
este scăpat din strâmtorare,

și cel rău îi ia locul.

9Cu gura lui, omul nelegiuit

11:9
Iov 8:13
pierde pe aproapele său,

dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin știinţă.

10Când le merge bine

11:10
Est. 8:15
celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură

și, când pier cei răi, toţi strigă de veselie.

11Cetatea

11:11
Cap. 29:8.
se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană,

dar este surpată prin gura celor răi.

12Cine defaimă pe aproapele său este fără minte,

dar omul cu pricepere primește și tace.

13Cine umblă cu bârfeli

11:13
Lev. 19:16
dă pe faţă lucruri ascunse,

dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.

14Când

11:14
1 Împ. 12:1
nu este chibzuinţă, poporul cade,

dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.

15Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău

11:15
Cap. 6:1.
,

dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit.

16O femeie

11:16
Cap. 31:30.
plăcută capătă cinste,

și cei asupritori capătă bogăţie.

17Omul

11:17
Mat. 5:7
25:34
milostiv își face bine sufletului său,

dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui.

18Cel rău dobândește un câștig înșelător,

dar cel

11:18
Osea 10:12Gal. 6:8,9Iac. 3:18
ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.

19Adevărata neprihănire duce la viaţă,

dar cel ce urmărește răul găsește moartea.

20Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului,

dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.

21Hotărât: cel rău nu va rămâne

11:21
Cap. 16:5.
nepedepsit,

dar sămânţa

11:21
Ps. 112:2
celor neprihăniţi va fi scăpată.

22Femeia frumoasă și fără minte este

ca un inel de aur pus în râtul unui porc.

23Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine,

dar așteptarea celor răi este numai mânie

11:23
Rom. 2:8,9
.

24Unul care dă cu mână largă

11:24
Ps. 112:9
ajunge mai bogat;

și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.

25Sufletul

11:25
2 Cor. 9:6-10
binefăcător va fi săturat,

și

11:25
Mat. 5:7
cel ce udă pe alţii va fi udat și el.

26Cine

11:26
Amos 8:5,6
oprește grâul este blestemat de popor,

dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea

11:26
Iov 29:13
.

27Cine urmărește binele își câștigă bunăvoinţă,

dar

11:27
Est. 7:10Ps. 7:15,16
9:15,16
10:2
57:6
cine urmărește răul este atins de el.

28Cine

11:28
Iov 31:24Ps. 52:7Marcu 10:24Luca 12:211 Tim. 6:17
se încrede în bogăţii va cădea,

dar cei neprihăniţi vor înverzi ca

11:28
Ps. 1:3
52:8
92:12Ier. 17:8
frunzișul.

29Cine își tulbură casa va moșteni vânt

11:29
Ecl. 5:16
,

și nebunul va fi robul omului înţelept!

30Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă,

și cel

11:30
Dan. 12:31 Cor. 9:19Iac. 5:20
înţelept câștigă suflete.

31Iată

11:31
Ier. 25:291 Pet. 4:17,18
, cel neprihănit este răsplătit pe pământ;

cu cât mai mult cel rău și păcătos!

12

121Cine iubește certarea iubește știinţa,

dar cine urăște mustrarea este prost.

2Omul de bine

12:2
Cap. 8:35.
capătă bunăvoinţa Domnului,

dar Domnul osândește pe cel plin de răutate.

3Omul nu se întărește prin răutate,

dar rădăcina

12:3
Cap. 10:25.
celor neprihăniţi nu se va clătina.

4O femeie

12:4
Cap. 31:23.
cinstită este cununa bărbatului ei,

dar cea care-i face rușine este ca

12:4
Cap. 14:30.
putregaiul în oasele lui.

5Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate,

dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune.

6Cuvintele

12:6
Cap. 1:11,18.
celor răi sunt niște curse ca să verse sânge,

dar

12:6
Cap. 14:3.
gura celor fără prihană îi izbăvește.

7Cei răi

12:7
Ps. 37:36,37Mat. 7:24-27
sunt răsturnaţi și nu mai sunt,

dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

8Un om este preţuit după măsura priceperii lui,

dar

12:8
1 Sam. 25:17
cel cu inima stricată este dispreţuit.

9Mai

12:9
Cap. 13:7.
bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă

decât

12:9
Deut. 25:4
să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca.

10Cel neprihănit se îndură de vite,

dar inima celui rău este fără milă.

11Cine-și

12:11
Gen. 3:19
lucrează ogorul va avea belșug de pâine,

dar cine umblă după lucruri de nimic este

12:11
Cap. 6:32.
fără minte.

12Cel rău poftește prada celor nelegiuiţi,

dar rădăcina celor neprihăniţi rodește.

13În păcătuirea cu buzele este

12:13
Cap. 18:7.
o cursă primejdioasă,

dar

12:13
2 Pet. 2:9
cel neprihănit scapă din bucluc.

14Prin rodul

12:14
Cap. 13:2;
gurii te saturi de bunătăţi,

și

12:14
Is. 3:10,11
fiecare primește după lucrul mâinilor lui.

15Calea nebunului este fără prihană în

12:15
Cap. 3:7.
ochii lui,

dar înţeleptul ascultă sfaturile.

16Nebunul

12:16
Cap. 29:11.
îndată își dă pe faţă mânia,

dar înţeleptul ascunde ocara.

17Cine

12:17
Cap. 14:5.
spune adevărul face o mărturisire dreaptă,

dar martorul mincinos vorbește înșelăciune.

18Cine vorbește

12:18
Ps. 57:4
59:7
64:3
în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii,

dar

12:18
Ps. 52:5
limba înţelepţilor aduce vindecare.

19Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,

dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă.

20Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul,

dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace.

21Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit,

dar cei răi sunt năpădiţi de rele.

22Buzele mincinoase sunt urâte

12:22
Cap. 6:17;
Domnului,

dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.

23Omul

12:23
Cap. 13:16;
înţelept își ascunde știinţa,

dar inima nebunilor vestește nebunia.

24Mâna

12:24
Cap. 10:4.
celor harnici va stăpâni,

dar mâna leneșă va plăti bir.

25Neliniștea

12:25
Cap. 15:13.
din inima omului îl doboară,

dar o vorbă

12:25
Is. 50:4
bună îl înveselește.

26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,

dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

27Leneșul nu-și frige vânatul,

dar comoara de preţ a unui om este munca.

28Pe cărarea neprihănirii este viaţa

și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.