Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Cumpăna

11:1
Lev. 19:35,36Deut. 25:13-16
înșelătoare este urâtă Domnului,

dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.

2Când

11:2
Cap. 15:33;
vine mândria, vine și rușinea,

dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

3Neprihănirea

11:3
Cap. 13:6.
oamenilor cinstiţi îi cârmuiește fără teamă,

dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

4În ziua mâniei, bogăţia nu

11:4
Cap. 10:2.
slujește la nimic,

dar neprihănirea

11:4
Gen. 7:1
izbăvește de la moarte.

5Nevinovăţia omului fără prihană îi netezește calea,

dar cel rău

11:5
Cap. 5:22.
cade prin însăși răutatea lui.

6Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă,

dar cei răi sunt prinși de răutatea lor.

7La

11:7
Cap. 10:28.
moartea celui rău, îi piere nădejdea,

și așteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.

8Cel neprihănit

11:8
Cap. 21:18.
este scăpat din strâmtorare,

și cel rău îi ia locul.

9Cu gura lui, omul nelegiuit

11:9
Iov 8:13
pierde pe aproapele său,

dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin știinţă.

10Când le merge bine

11:10
Est. 8:15
celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură

și, când pier cei răi, toţi strigă de veselie.

11Cetatea

11:11
Cap. 29:8.
se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană,

dar este surpată prin gura celor răi.

12Cine defaimă pe aproapele său este fără minte,

dar omul cu pricepere primește și tace.

13Cine umblă cu bârfeli

11:13
Lev. 19:16
dă pe faţă lucruri ascunse,

dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.

14Când

11:14
1 Împ. 12:1
nu este chibzuinţă, poporul cade,

dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.

15Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău

11:15
Cap. 6:1.
,

dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit.

16O femeie

11:16
Cap. 31:30.
plăcută capătă cinste,

și cei asupritori capătă bogăţie.

17Omul

11:17
Mat. 5:7
25:34
milostiv își face bine sufletului său,

dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui.

18Cel rău dobândește un câștig înșelător,

dar cel

11:18
Osea 10:12Gal. 6:8,9Iac. 3:18
ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.

19Adevărata neprihănire duce la viaţă,

dar cel ce urmărește răul găsește moartea.

20Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului,

dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.

21Hotărât: cel rău nu va rămâne

11:21
Cap. 16:5.
nepedepsit,

dar sămânţa

11:21
Ps. 112:2
celor neprihăniţi va fi scăpată.

22Femeia frumoasă și fără minte este

ca un inel de aur pus în râtul unui porc.

23Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine,

dar așteptarea celor răi este numai mânie

11:23
Rom. 2:8,9
.

24Unul care dă cu mână largă

11:24
Ps. 112:9
ajunge mai bogat;

și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.

25Sufletul

11:25
2 Cor. 9:6-10
binefăcător va fi săturat,

și

11:25
Mat. 5:7
cel ce udă pe alţii va fi udat și el.

26Cine

11:26
Amos 8:5,6
oprește grâul este blestemat de popor,

dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea

11:26
Iov 29:13
.

27Cine urmărește binele își câștigă bunăvoinţă,

dar

11:27
Est. 7:10Ps. 7:15,16
9:15,16
10:2
57:6
cine urmărește răul este atins de el.

28Cine

11:28
Iov 31:24Ps. 52:7Marcu 10:24Luca 12:211 Tim. 6:17
se încrede în bogăţii va cădea,

dar cei neprihăniţi vor înverzi ca

11:28
Ps. 1:3
52:8
92:12Ier. 17:8
frunzișul.

29Cine își tulbură casa va moșteni vânt

11:29
Ecl. 5:16
,

și nebunul va fi robul omului înţelept!

30Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă,

și cel

11:30
Dan. 12:31 Cor. 9:19Iac. 5:20
înţelept câștigă suflete.

31Iată

11:31
Ier. 25:291 Pet. 4:17,18
, cel neprihănit este răsplătit pe pământ;

cu cât mai mult cel rău și păcătos!

12

121Cine iubește certarea iubește știinţa,

dar cine urăște mustrarea este prost.

2Omul de bine

12:2
Cap. 8:35.
capătă bunăvoinţa Domnului,

dar Domnul osândește pe cel plin de răutate.

3Omul nu se întărește prin răutate,

dar rădăcina

12:3
Cap. 10:25.
celor neprihăniţi nu se va clătina.

4O femeie

12:4
Cap. 31:23.
cinstită este cununa bărbatului ei,

dar cea care-i face rușine este ca

12:4
Cap. 14:30.
putregaiul în oasele lui.

5Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate,

dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune.

6Cuvintele

12:6
Cap. 1:11,18.
celor răi sunt niște curse ca să verse sânge,

dar

12:6
Cap. 14:3.
gura celor fără prihană îi izbăvește.

7Cei răi

12:7
Ps. 37:36,37Mat. 7:24-27
sunt răsturnaţi și nu mai sunt,

dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

8Un om este preţuit după măsura priceperii lui,

dar

12:8
1 Sam. 25:17
cel cu inima stricată este dispreţuit.

9Mai

12:9
Cap. 13:7.
bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă

decât

12:9
Deut. 25:4
să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca.

10Cel neprihănit se îndură de vite,

dar inima celui rău este fără milă.

11Cine-și

12:11
Gen. 3:19
lucrează ogorul va avea belșug de pâine,

dar cine umblă după lucruri de nimic este

12:11
Cap. 6:32.
fără minte.

12Cel rău poftește prada celor nelegiuiţi,

dar rădăcina celor neprihăniţi rodește.

13În păcătuirea cu buzele este

12:13
Cap. 18:7.
o cursă primejdioasă,

dar

12:13
2 Pet. 2:9
cel neprihănit scapă din bucluc.

14Prin rodul

12:14
Cap. 13:2;
gurii te saturi de bunătăţi,

și

12:14
Is. 3:10,11
fiecare primește după lucrul mâinilor lui.

15Calea nebunului este fără prihană în

12:15
Cap. 3:7.
ochii lui,

dar înţeleptul ascultă sfaturile.

16Nebunul

12:16
Cap. 29:11.
îndată își dă pe faţă mânia,

dar înţeleptul ascunde ocara.

17Cine

12:17
Cap. 14:5.
spune adevărul face o mărturisire dreaptă,

dar martorul mincinos vorbește înșelăciune.

18Cine vorbește

12:18
Ps. 57:4
59:7
64:3
în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii,

dar

12:18
Ps. 52:5
limba înţelepţilor aduce vindecare.

19Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,

dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă.

20Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul,

dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace.

21Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit,

dar cei răi sunt năpădiţi de rele.

22Buzele mincinoase sunt urâte

12:22
Cap. 6:17;
Domnului,

dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.

23Omul

12:23
Cap. 13:16;
înţelept își ascunde știinţa,

dar inima nebunilor vestește nebunia.

24Mâna

12:24
Cap. 10:4.
celor harnici va stăpâni,

dar mâna leneșă va plăti bir.

25Neliniștea

12:25
Cap. 15:13.
din inima omului îl doboară,

dar o vorbă

12:25
Is. 50:4
bună îl înveselește.

26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,

dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

27Leneșul nu-și frige vânatul,

dar comoara de preţ a unui om este munca.

28Pe cărarea neprihănirii este viaţa

și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.

13

131Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său,

dar

13:1
1 Sam. 2:25
batjocoritorul n-ascultă mustrarea.

2Prin rodul gurii

13:2
Cap. 12:14.
ai parte de bine,

dar cei stricaţi au parte de silnicie.

3Cine-și

13:3
Ps. 39:1Iac. 3:2
păzește gura își păzește sufletul;

cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.

4Leneșul

13:4
Cap. 10:4.
dorește mult, și totuși n-are nimic,

dar cei harnici se satură.

5Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase,

dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine.

6Neprihănirea

13:6
Cap. 11:3,5,6.
păzește pe cel nevinovat,

dar răutatea aduce pierzarea păcătosului.

7Unul

13:7
Cap. 12:9.
face pe bogatul, și n-are nimic,

altul face pe săracul, și are totuși mari avuţii.

8Omul cu bogăţia lui își răscumpără viaţa,

dar săracul n-ascultă mustrarea.

9Lumina

13:9
Iov 18:5,6
21:17
celor neprihăniţi arde voioasă,

dar candela celor răi se stinge.

10Prin mândrie se aţâţă numai certuri,

dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

11Bogăţia

13:11
Cap. 10:2;
câștigată fără trudă scade,

dar ce se strânge încetul cu încetul crește.

12O nădejde amânată îmbolnăvește inima,

dar o dorinţă

13:12
Vers. 19.
împlinită este un pom de viaţă.

13Cine nesocotește

13:13
2 Cron. 36:16
Cuvântul Domnului se pierde,

dar cine se teme de poruncă este răsplătit.

14Învăţătura

13:14
Cap. 10:11;
înţeleptului este un izvor de viaţă,

ca să abată pe om din cursele

13:14
2 Sam. 22:6
morţii.

15O minte sănătoasă câștigă bunăvoinţă,

dar calea celor stricaţi este pietroasă.

16Orice

13:16
Cap. 12:23;
om chibzuit lucrează cu cunoștinţă,

dar nebunul își dă la iveală nebunia.

17Un sol rău cade în nenorocire,

dar un sol credincios

13:17
Cap. 25:13.
aduce tămăduire.

18Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapădă certarea,

dar cel

13:18
Cap. 15:5,31.
ce ia seama la mustrare este pus în cinste.

19Împlinirea unei dorinţe

13:19
Vers. 12.
este dulce sufletului,

dar celor nebuni le este urât să se lase de rău.

20Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept,

dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.

21Nenorocirea urmărește pe cei

13:21
Ps. 32:10
ce păcătuiesc,

dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire.

22Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi,

dar bogăţiile

13:22
Iov 27:16,17Ecl. 2:26
păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.

23Ogorul pe care-l desţelenește săracul dă o hrană

13:23
Cap. 12:11.
îmbelșugată,

dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor.

24Cine

13:24
Cap. 19:18;
cruţă nuiaua urăște pe fiul său,

dar cine-l iubește îl pedepsește îndată.

25Cel

13:25
Ps. 34:10
37:3
neprihănit mănâncă până se satură,

dar pântecele celor răi duce lipsă.