Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Cine iubește certarea iubește știinţa,

dar cine urăște mustrarea este prost.

2Omul de bine

12:2
Cap. 8:35.
capătă bunăvoinţa Domnului,

dar Domnul osândește pe cel plin de răutate.

3Omul nu se întărește prin răutate,

dar rădăcina

12:3
Cap. 10:25.
celor neprihăniţi nu se va clătina.

4O femeie

12:4
Cap. 31:23.
cinstită este cununa bărbatului ei,

dar cea care-i face rușine este ca

12:4
Cap. 14:30.
putregaiul în oasele lui.

5Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate,

dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune.

6Cuvintele

12:6
Cap. 1:11,18.
celor răi sunt niște curse ca să verse sânge,

dar

12:6
Cap. 14:3.
gura celor fără prihană îi izbăvește.

7Cei răi

12:7
Ps. 37:36,37Mat. 7:24-27
sunt răsturnaţi și nu mai sunt,

dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

8Un om este preţuit după măsura priceperii lui,

dar

12:8
1 Sam. 25:17
cel cu inima stricată este dispreţuit.

9Mai

12:9
Cap. 13:7.
bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă

decât

12:9
Deut. 25:4
să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca.

10Cel neprihănit se îndură de vite,

dar inima celui rău este fără milă.

11Cine-și

12:11
Gen. 3:19
lucrează ogorul va avea belșug de pâine,

dar cine umblă după lucruri de nimic este

12:11
Cap. 6:32.
fără minte.

12Cel rău poftește prada celor nelegiuiţi,

dar rădăcina celor neprihăniţi rodește.

13În păcătuirea cu buzele este

12:13
Cap. 18:7.
o cursă primejdioasă,

dar

12:13
2 Pet. 2:9
cel neprihănit scapă din bucluc.

14Prin rodul

12:14
Cap. 13:2;
gurii te saturi de bunătăţi,

și

12:14
Is. 3:10,11
fiecare primește după lucrul mâinilor lui.

15Calea nebunului este fără prihană în

12:15
Cap. 3:7.
ochii lui,

dar înţeleptul ascultă sfaturile.

16Nebunul

12:16
Cap. 29:11.
îndată își dă pe faţă mânia,

dar înţeleptul ascunde ocara.

17Cine

12:17
Cap. 14:5.
spune adevărul face o mărturisire dreaptă,

dar martorul mincinos vorbește înșelăciune.

18Cine vorbește

12:18
Ps. 57:4
59:7
64:3
în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii,

dar

12:18
Ps. 52:5
limba înţelepţilor aduce vindecare.

19Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,

dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă.

20Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul,

dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace.

21Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit,

dar cei răi sunt năpădiţi de rele.

22Buzele mincinoase sunt urâte

12:22
Cap. 6:17;
Domnului,

dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.

23Omul

12:23
Cap. 13:16;
înţelept își ascunde știinţa,

dar inima nebunilor vestește nebunia.

24Mâna

12:24
Cap. 10:4.
celor harnici va stăpâni,

dar mâna leneșă va plăti bir.

25Neliniștea

12:25
Cap. 15:13.
din inima omului îl doboară,

dar o vorbă

12:25
Is. 50:4
bună îl înveselește.

26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,

dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

27Leneșul nu-și frige vânatul,

dar comoara de preţ a unui om este munca.

28Pe cărarea neprihănirii este viaţa

și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.

13

131Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său,

dar

13:1
1 Sam. 2:25
batjocoritorul n-ascultă mustrarea.

2Prin rodul gurii

13:2
Cap. 12:14.
ai parte de bine,

dar cei stricaţi au parte de silnicie.

3Cine-și

13:3
Ps. 39:1Iac. 3:2
păzește gura își păzește sufletul;

cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.

4Leneșul

13:4
Cap. 10:4.
dorește mult, și totuși n-are nimic,

dar cei harnici se satură.

5Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase,

dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine.

6Neprihănirea

13:6
Cap. 11:3,5,6.
păzește pe cel nevinovat,

dar răutatea aduce pierzarea păcătosului.

7Unul

13:7
Cap. 12:9.
face pe bogatul, și n-are nimic,

altul face pe săracul, și are totuși mari avuţii.

8Omul cu bogăţia lui își răscumpără viaţa,

dar săracul n-ascultă mustrarea.

9Lumina

13:9
Iov 18:5,6
21:17
celor neprihăniţi arde voioasă,

dar candela celor răi se stinge.

10Prin mândrie se aţâţă numai certuri,

dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

11Bogăţia

13:11
Cap. 10:2;
câștigată fără trudă scade,

dar ce se strânge încetul cu încetul crește.

12O nădejde amânată îmbolnăvește inima,

dar o dorinţă

13:12
Vers. 19.
împlinită este un pom de viaţă.

13Cine nesocotește

13:13
2 Cron. 36:16
Cuvântul Domnului se pierde,

dar cine se teme de poruncă este răsplătit.

14Învăţătura

13:14
Cap. 10:11;
înţeleptului este un izvor de viaţă,

ca să abată pe om din cursele

13:14
2 Sam. 22:6
morţii.

15O minte sănătoasă câștigă bunăvoinţă,

dar calea celor stricaţi este pietroasă.

16Orice

13:16
Cap. 12:23;
om chibzuit lucrează cu cunoștinţă,

dar nebunul își dă la iveală nebunia.

17Un sol rău cade în nenorocire,

dar un sol credincios

13:17
Cap. 25:13.
aduce tămăduire.

18Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapădă certarea,

dar cel

13:18
Cap. 15:5,31.
ce ia seama la mustrare este pus în cinste.

19Împlinirea unei dorinţe

13:19
Vers. 12.
este dulce sufletului,

dar celor nebuni le este urât să se lase de rău.

20Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept,

dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.

21Nenorocirea urmărește pe cei

13:21
Ps. 32:10
ce păcătuiesc,

dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire.

22Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi,

dar bogăţiile

13:22
Iov 27:16,17Ecl. 2:26
păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.

23Ogorul pe care-l desţelenește săracul dă o hrană

13:23
Cap. 12:11.
îmbelșugată,

dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor.

24Cine

13:24
Cap. 19:18;
cruţă nuiaua urăște pe fiul său,

dar cine-l iubește îl pedepsește îndată.

25Cel

13:25
Ps. 34:10
37:3
neprihănit mănâncă până se satură,

dar pântecele celor răi duce lipsă.

14

141Femeia

14:1
Cap. 24:3.
înţeleaptă își zidește
14:1
Rut 4:11
casa,

iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei.

2Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul,

dar

14:2
Iov 12:4
cine apucă pe căi strâmbe Îl nesocotește.

3În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui,

dar

14:3
Cap. 12:6.
pe înţelepţi îi păzesc buzele lor.

4Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală,

dar puterea boilor aduce belșug de roade.

5Un martor

14:5
Exod 20:16
23:112:17
14:25
credincios nu minte,

dar un martor mincinos spune minciuni.

6Batjocoritorul caută înţelepciunea și n-o găsește,

dar pentru omul priceput

14:6
Cap. 8:9;
știinţa este lucru ușor.

7Depărtează-te de nebun,

căci nu pe buzele lui vei găsi știinţa!

8Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă,

dar nebunia celor nesocotiţi îi înșală pe ei înșiși.

9Cei

14:9
Cap. 10:23.
nesocotiţi glumesc cu păcatul,

dar între cei fără prihană este bunăvoinţă.

10Inima își cunoaște necazurile

și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei.

11Casa

14:11
Iov 8:15
celor răi va fi nimicită,

dar cortul celor fără prihană va înflori.

12Multe căi pot

14:12
Cap. 16:25.
părea bune omului,

dar la

14:12
Rom. 6:21
urmă se văd că duc la moarte.

13De multe ori, chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită,

și bucuria poate sfârși

14:13
Cap. 5:4.
prin necaz.

14Cel cu inima rătăcită se satură

14:14
Cap. 1:31;
de căile lui

și omul de bine se satură și el de ce este în el.

15Omul lesne crezător crede orice vorbă,

dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.

16Înţeleptul

14:16
Cap. 22:3.
se teme și se abate de la rău,

dar nesocotitul este îngâmfat și fără frică.

17Cine este iute la mânie face prostii,

și omul plin de răutate se face urât.

18Cei proști au parte de nebunie,

dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu știinţă.

19Cei răi se pleacă înaintea celor buni,

și cei nelegiuiţi, înaintea porţilor celui neprihănit.

20Săracul

14:20
Cap. 19:7.
este urât chiar și de prietenul său,

dar bogatul are foarte mulţi prieteni.

21Cine dispreţuiește pe aproapele său face un păcat,

dar

14:21
Ps. 41:1
112:9
ferice de cine are milă de cei nenorociţi.

22În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc,

dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie.

23Oriunde se muncește este și câștig,

dar oriunde numai se vorbește este lipsă.

24Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi,

dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie.

25Martorul

14:25
Vers. 5.
care spune adevărul scapă suflete,

dar cel înșelător spune minciuni.

26Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El

și copiii lui au un loc de adăpost la El.

27Frica

14:27
Cap. 13:14.
de Domnul este un izvor de viaţă,

ea ne ferește de cursele morţii.

28Mulţimea poporului este slava împăratului,

lipsa poporului este pieirea voievodului.

29Cine

14:29
Cap. 16:32.
este încet la mânie are multă pricepere,

dar cine se aprinde iute face multe prostii.

30O inimă liniștită este viaţa trupului,

dar pizma

14:30
Ps. 112:10
este putrezirea
14:30
Cap. 12:4.
oaselor.

31Cine

14:31
Cap. 17:5.
asuprește pe sărac batjocorește pe Ziditorul
14:31
Iov 31:15,16
său,

dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorul său.

32Cel rău este doborât de răutatea lui,

dar cel neprihănit

14:32
Iov 13:15
19:26Ps. 23:4
37:372 Cor. 1:9
5:82 Tim. 4:18
chiar și la moarte trage nădejde.

33Înţelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută,

dar în

14:33
Cap. 12:16;
mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol.

34Neprihănirea înalţă pe un popor,

dar păcatul este rușinea popoarelor.

35Un împărat are plăcere

14:35
Mat. 24:45,47
de un slujitor chibzuit,

dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.