Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

131Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său,

dar

13:1
1 Sam. 2:25
batjocoritorul n-ascultă mustrarea.

2Prin rodul gurii

13:2
Cap. 12:14.
ai parte de bine,

dar cei stricaţi au parte de silnicie.

3Cine-și

13:3
Ps. 39:1Iac. 3:2
păzește gura își păzește sufletul;

cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.

4Leneșul

13:4
Cap. 10:4.
dorește mult, și totuși n-are nimic,

dar cei harnici se satură.

5Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase,

dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine.

6Neprihănirea

13:6
Cap. 11:3,5,6.
păzește pe cel nevinovat,

dar răutatea aduce pierzarea păcătosului.

7Unul

13:7
Cap. 12:9.
face pe bogatul, și n-are nimic,

altul face pe săracul, și are totuși mari avuţii.

8Omul cu bogăţia lui își răscumpără viaţa,

dar săracul n-ascultă mustrarea.

9Lumina

13:9
Iov 18:5,6
21:17
celor neprihăniţi arde voioasă,

dar candela celor răi se stinge.

10Prin mândrie se aţâţă numai certuri,

dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

11Bogăţia

13:11
Cap. 10:2;
câștigată fără trudă scade,

dar ce se strânge încetul cu încetul crește.

12O nădejde amânată îmbolnăvește inima,

dar o dorinţă

13:12
Vers. 19.
împlinită este un pom de viaţă.

13Cine nesocotește

13:13
2 Cron. 36:16
Cuvântul Domnului se pierde,

dar cine se teme de poruncă este răsplătit.

14Învăţătura

13:14
Cap. 10:11;
înţeleptului este un izvor de viaţă,

ca să abată pe om din cursele

13:14
2 Sam. 22:6
morţii.

15O minte sănătoasă câștigă bunăvoinţă,

dar calea celor stricaţi este pietroasă.

16Orice

13:16
Cap. 12:23;
om chibzuit lucrează cu cunoștinţă,

dar nebunul își dă la iveală nebunia.

17Un sol rău cade în nenorocire,

dar un sol credincios

13:17
Cap. 25:13.
aduce tămăduire.

18Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapădă certarea,

dar cel

13:18
Cap. 15:5,31.
ce ia seama la mustrare este pus în cinste.

19Împlinirea unei dorinţe

13:19
Vers. 12.
este dulce sufletului,

dar celor nebuni le este urât să se lase de rău.

20Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept,

dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.

21Nenorocirea urmărește pe cei

13:21
Ps. 32:10
ce păcătuiesc,

dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire.

22Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi,

dar bogăţiile

13:22
Iov 27:16,17Ecl. 2:26
păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.

23Ogorul pe care-l desţelenește săracul dă o hrană

13:23
Cap. 12:11.
îmbelșugată,

dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor.

24Cine

13:24
Cap. 19:18;
cruţă nuiaua urăște pe fiul său,

dar cine-l iubește îl pedepsește îndată.

25Cel

13:25
Ps. 34:10
37:3
neprihănit mănâncă până se satură,

dar pântecele celor răi duce lipsă.

14

141Femeia

14:1
Cap. 24:3.
înţeleaptă își zidește
14:1
Rut 4:11
casa,

iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei.

2Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul,

dar

14:2
Iov 12:4
cine apucă pe căi strâmbe Îl nesocotește.

3În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui,

dar

14:3
Cap. 12:6.
pe înţelepţi îi păzesc buzele lor.

4Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală,

dar puterea boilor aduce belșug de roade.

5Un martor

14:5
Exod 20:16
23:112:17
14:25
credincios nu minte,

dar un martor mincinos spune minciuni.

6Batjocoritorul caută înţelepciunea și n-o găsește,

dar pentru omul priceput

14:6
Cap. 8:9;
știinţa este lucru ușor.

7Depărtează-te de nebun,

căci nu pe buzele lui vei găsi știinţa!

8Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă,

dar nebunia celor nesocotiţi îi înșală pe ei înșiși.

9Cei

14:9
Cap. 10:23.
nesocotiţi glumesc cu păcatul,

dar între cei fără prihană este bunăvoinţă.

10Inima își cunoaște necazurile

și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei.

11Casa

14:11
Iov 8:15
celor răi va fi nimicită,

dar cortul celor fără prihană va înflori.

12Multe căi pot

14:12
Cap. 16:25.
părea bune omului,

dar la

14:12
Rom. 6:21
urmă se văd că duc la moarte.

13De multe ori, chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită,

și bucuria poate sfârși

14:13
Cap. 5:4.
prin necaz.

14Cel cu inima rătăcită se satură

14:14
Cap. 1:31;
de căile lui

și omul de bine se satură și el de ce este în el.

15Omul lesne crezător crede orice vorbă,

dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.

16Înţeleptul

14:16
Cap. 22:3.
se teme și se abate de la rău,

dar nesocotitul este îngâmfat și fără frică.

17Cine este iute la mânie face prostii,

și omul plin de răutate se face urât.

18Cei proști au parte de nebunie,

dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu știinţă.

19Cei răi se pleacă înaintea celor buni,

și cei nelegiuiţi, înaintea porţilor celui neprihănit.

20Săracul

14:20
Cap. 19:7.
este urât chiar și de prietenul său,

dar bogatul are foarte mulţi prieteni.

21Cine dispreţuiește pe aproapele său face un păcat,

dar

14:21
Ps. 41:1
112:9
ferice de cine are milă de cei nenorociţi.

22În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc,

dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie.

23Oriunde se muncește este și câștig,

dar oriunde numai se vorbește este lipsă.

24Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi,

dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie.

25Martorul

14:25
Vers. 5.
care spune adevărul scapă suflete,

dar cel înșelător spune minciuni.

26Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El

și copiii lui au un loc de adăpost la El.

27Frica

14:27
Cap. 13:14.
de Domnul este un izvor de viaţă,

ea ne ferește de cursele morţii.

28Mulţimea poporului este slava împăratului,

lipsa poporului este pieirea voievodului.

29Cine

14:29
Cap. 16:32.
este încet la mânie are multă pricepere,

dar cine se aprinde iute face multe prostii.

30O inimă liniștită este viaţa trupului,

dar pizma

14:30
Ps. 112:10
este putrezirea
14:30
Cap. 12:4.
oaselor.

31Cine

14:31
Cap. 17:5.
asuprește pe sărac batjocorește pe Ziditorul
14:31
Iov 31:15,16
său,

dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorul său.

32Cel rău este doborât de răutatea lui,

dar cel neprihănit

14:32
Iov 13:15
19:26Ps. 23:4
37:372 Cor. 1:9
5:82 Tim. 4:18
chiar și la moarte trage nădejde.

33Înţelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută,

dar în

14:33
Cap. 12:16;
mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol.

34Neprihănirea înalţă pe un popor,

dar păcatul este rușinea popoarelor.

35Un împărat are plăcere

14:35
Mat. 24:45,47
de un slujitor chibzuit,

dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

15

151Un răspuns

15:1
Jud. 8:1-3
blând potolește mânia,

dar o vorbă

15:1
1 Sam. 25:101 Împ. 12:13,14,16
aspră aţâţă mânia.

2Limba înţelepţilor dă știinţă plăcută,

dar gura

15:2
Vers. 28. Cap. 12:23;
nesocotiţilor împroașcă nebunie.

3Ochii Domnului sunt în

15:3
Iov 34:21Ier. 16:17
32:19Evr. 4:13
orice loc,

ei văd pe cei răi și pe cei buni.

4Limba dulce este un pom de viaţă,

dar limba stricată zdrobește sufletul.

5Nesocotitul

15:5
Cap. 10:1.
dispreţuiește învăţătura tatălui său,

dar

15:5
Cap. 13:18;
cine ia seama la mustrare ajunge înţelept.

6În casa celui neprihănit este mare belșug,

dar în câștigurile celui rău este tulburare.

7Buzele înţelepţilor seamănă știinţa,

dar inima celor nesocotiţi este stricată.

8Jertfa

15:8
Cap. 21:27;
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.

9Calea celui rău este urâtă Domnului,

dar El iubește pe cel ce umblă

15:9
Cap. 21:21.
după neprihănire.

10Cine părăsește cărarea este aspru

15:10
1 Împ. 22:8
pedepsit,

și cine

15:10
Cap. 5:12;
urăște mustrarea va muri.

11Locuinţa morţilor

15:11
Iov 26:6Ps. 139:8
și adâncul sunt cunoscute Domnului,

cu cât mai mult inimile

15:11
2 Cron. 6:30Ps. 7:9
44:21Ioan 2:24,25
21:17Fapte 1:24
oamenilor!

12Batjocoritorului

15:12
Amos 5:102 Tim. 4:3
nu-i place să fie mustrat,

de aceea nu se duce la cei înţelepţi.

13O inimă

15:13
Cap. 17:22.
veselă înseninează faţa,

dar, când

15:13
Cap. 12:25.
inima este tristă, duhul este mâhnit.

14Inima celor pricepuţi caută știinţa,

dar gura nesocotiţilor găsește plăcere în nebunie.

15Toate zilele celui nenorocit sunt rele,

dar

15:15
Cap. 17:22.
cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.

16Mai

15:16
Ps. 37:161 Tim. 6:6
bine puţin cu frică de Domnul

decât o mare bogăţie cu tulburare!

17Mai

15:17
Cap. 17:1.
bine un prânz de verdeţuri și dragoste

decât un bou îngrășat și ură.

18Un om

15:18
Cap. 26:21;
iute la mânie stârnește certuri,

dar cine este încet la mânie potolește neînţelegerile.

19Drumul

15:19
Cap. 22:5.
leneșului este ca un hăţiș de spini,

dar cărarea celor fără prihană este netezită.

20Un fiu

15:20
Cap. 10:1;
înţelept este bucuria tatălui său,

dar un om nesocotit dispreţuiește pe mama sa.

21Nebunia

15:21
Cap. 10:23.
este o bucurie pentru cel fără minte,

dar

15:21
Efes. 5:15
un om priceput merge pe drumul cel drept.

22Planurile nu izbutesc când

15:22
Cap. 11:14;
lipsește o adunare care să chibzuiască,

dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.

23Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui.

Și ce bună este o

15:23
Cap. 25:11.
vorbă spusă la vreme potrivită!

24Pentru cel înţelept, cărarea

15:24
Filip. 3:20Col. 3:1,2
vieţii duce în sus,

ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos.

25Domnul surpă casa

15:25
Cap. 12:7;
celor mândri,

dar întărește hotarele

15:25
Ps. 68:5,6
146:9
văduvei.

26Gândurile

15:26
Cap. 6:16,18.
rele sunt urâte Domnului,

dar

15:26
Ps. 37:30
cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui.

27Cel

15:27
Cap. 11:19.
lacom de câștig își tulbură casa,

dar cel ce urăște mita va trăi.

28Inima celui neprihănit se gândește

15:28
1 Pet. 3:15
ce să răspundă,

dar gura celor răi împroașcă răutăţi.

29Domnul Se depărtează

15:29
Ps. 10:1
34:16
de cei răi,

dar ascultă rugăciunea

15:29
Ps. 145:18,19
celor neprihăniţi.

30O privire prietenoasă înveselește inima,

o veste bună întărește oasele.

31Urechea

15:31
Vers. 5.
care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă

locuiește în mijlocul înţelepţilor.

32Cel ce leapădă certarea își dispreţuiește sufletul,

dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.

33Frica

15:33
Cap. 1:7.
de Domnul este școala înţelepciunii

și smerenia merge înaintea

15:33
Cap. 18:12.
slavei.