Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
89

PSALMUL 89

O cântare a lui Etan, Ezrahitul

891Voi cânta

89:1
Ps. 101:1
totdeauna îndurările Domnului:

voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioșia

89:1
Ps. 119:89
Ta.

2Căci zic: „Îndurarea are temelii veșnice!

Tare ca cerurile este credincioșia Ta!”

3„Am făcut

89:3
1 Împ. 8:16Is. 42:1
legământ cu alesul Meu”, zice Domnul.

„Iată ce am jurat

89:3
2 Sam. 7:111 Cron. 17:10Ier. 30:9Ezec. 34:23Osea 3:5
robului Meu David:

4‘Îţi voi întări sămânţa

89:4
Vers. 29,36.
pe vecie

și-n veci

89:4
Vers. 1.
îţi voi așeza scaunul de domnie.’” (Oprire)

5Cerurile

89:5
Ps. 19:1
97:6Apoc. 7:10-12
laudă minunile Tale, Doamne,

și credincioșia Ta în adunarea sfinţilor

89:5
Vers. 7.
!

6Căci în cer

89:6
Ps. 40:5
71:19
86:8
113:5
cine se poate asemăna cu Domnul?

Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?

7Dumnezeu

89:7
Ps. 76:7,11
este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinţilor

și de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.

8Doamne, Dumnezeul oștirilor,

cine este puternic

89:8
Exod 15:111 Sam. 2:2Ps. 35:10
71:19
ca Tine, Doamne!

Și credincioșia Ta Te înconjoară.

9Tu

89:9
Ps. 65:7
93:3,4
107:29
îmblânzești mândria mării;

când se ridică valurile ei, Tu le potolești.

10Tu

89:10
Exod 14:26-28Ps. 87:4Is. 30:7
51:9
ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit,

ai risipit pe vrăjmașii Tăi prin puterea braţului Tău.

11Ale

89:11
Gen. 1:11 Cron. 29:11Ps. 24:1,2
50:12
Tale sunt cerurile și pământul,

Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea.

12Tu ai făcut miazănoaptea

89:12
Iov 26:7
și miazăziua;

Taborul

89:12
Ios. 19:22
și Hermonul
89:12
Ios. 12:1
se bucură de Numele Tău.

13Braţul Tău este puternic,

mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.

14Dreptatea

89:14
Ps. 97:2
și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie;

bunătatea

89:14
Ps. 85:13
și credincioșia sunt înaintea Feţei Tale.

15Ferice de poporul care cunoaște sunetul

89:15
Num. 10:10
23:21Ps. 98:6
trâmbiţei,

care umblă în lumina

89:15
Ps. 4:6
44:3
Feţei Tale, Doamne!

16El se bucură neîncetat de Numele Tău

și se fălește cu dreptatea Ta.

17Căci Tu ești fala puterii lui;

și, în

89:17
Vers. 24.
bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.

18Căci Domnul este scutul nostru,

Sfântul lui Israel este Împăratul nostru.

19Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău

și ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz,

am ridicat din mijlocul poporului un tânăr

89:19
Vers. 3.
;

20am găsit

89:20
1 Sam. 16:1,12
pe robul Meu David

și l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21Mâna Mea îl

89:21
Ps. 80:17
va sprijini

și braţul Meu îl va întări.

22Vrăjmașul

89:22
2 Sam. 7:13
nu-l va prinde

și cel rău nu-l va apăsa,

23ci voi zdrobi

89:23
2 Sam. 7:9
dinaintea lui pe potrivnicii lui

și voi lovi pe cei ce-l urăsc.

24Credincioșia

89:24
Ps. 61:7
și bunătatea Mea vor fi cu el

și

89:24
Vers. 17.
tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.

25Voi da în mâna

89:25
Ps. 72:8
80:11
lui marea

și în dreapta lui râurile.

26El Îmi va zice: ‘Tu ești Tatăl

89:26
2 Sam. 7:141 Cron. 22:10
meu,

Dumnezeul meu și Stânca

89:26
2 Sam. 22:47
mântuirii mele!’

27Iar Eu îl voi face întâiul

89:27
Ps. 2:7Col. 1:15,18
născut,

cel mai înalt

89:27
Num. 24:7
dintre împăraţii pământului.

28Îi voi păstra totdeauna bunătatea

89:28
Is. 55:3
Mea

și legământul

89:28
Vers. 34.
Meu îi va fi neclintit.

29Îi voi face veșnică sămânţa

89:29
Vers. 4,6.

și scaunul

89:29
Vers. 4.
lui de domnie, ca
89:29
Deut. 11:21
zilele cerurilor.

30Dacă fiii

89:30
2 Sam. 7:14
lui vor părăsi
89:30
Ps. 119:53Ier. 9:13
Legea Mea

și nu vor umbla după poruncile Mele,

31dacă vor călca orânduirile Mele

și nu vor păzi poruncile Mele,

32atunci le voi pedepsi

89:32
2 Sam. 7:141 Împ. 11:31
fărădelegile cu nuiaua

și nelegiuirile cu lovituri,

33dar

89:33
2 Sam. 7:13
nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei

și nu-Mi voi face credincioșia de minciună;

34nu-Mi voi călca legământul

și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele Mele.

35Am jurat odată

89:35
Amos 4:2
pe sfinţenia Mea:

să mint Eu oare pe David?

36Sămânţa

89:36
2 Sam. 7:16Luca 1:33Ioan 12:34
lui va dăinui în veci;

scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca

89:36
Ps. 72:5,17Ier. 33:20
soarele;

37ca luna va dăinui pe vecie

și ca martorul credincios din cer.” (Oprire)

38Și totuși

89:38
1 Cron. 28:9Ps. 44:9
60:1,10
Tu l-ai îndepărtat
89:38
Deut. 32:19Ps. 78:59

și Te-ai mâniat pe unsul Tău;

39ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău;

i-ai doborât și i-ai pângărit

89:39
Ps. 74:7Plâng. 5:16
cununa.

40I-ai prăbușit

89:40
Ps. 80:12
toate zidurile

și i-ai dărâmat toate cetăţuile.

41Toţi trecătorii îl jefuiesc

și a ajuns de batjocura

89:41
Ps. 44:13
79:4
vecinilor lui.

42Ai înălţat dreapta potrivnicilor lui,

ai înveselit pe toţi vrăjmașii lui,

43ai făcut ca ascuţișul sabiei lui să dea înapoi

și nu l-ai sprijinit în luptă.

44Ai pus capăt strălucirii lui

și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie

89:44
Vers. 39.
;

45i-ai scurtat zilele tinereţii

și l-ai acoperit de rușine. (Oprire)

46Până

89:46
Ps. 79:5
când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare

și-Ţi

89:46
Ps. 78:63
va arde mânia ca focul?

47Adu-ţi

89:47
Iov 7:7
10:9
14:1Ps. 39:5
119:84
aminte ce scurtă este viaţa mea

și pentru ce nimic ai făcut pe toţi fiii omului!

48Este vreun om care

89:48
Ps. 49:9
să poată trăi și să nu
89:48
Evr. 11:5
vadă moartea,

care să poată să-și scape sufletul din Locuinţa morţilor? (Oprire)

49Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi,

pe care le-ai jurat

89:49
2 Sam. 7:15Is. 55:3
lui David în
89:49
Ps. 54:5
credincioșia Ta?

50Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi,

adu-Ţi

89:50
Ps. 69:9,19
aminte că port în sân ocara multor popoare;

51adu-Ţi aminte de ocările vrăjmașilor Tăi, Doamne,

de

89:51
Ps. 74:22
ocările lor împotriva pașilor unsului Tău!

52Binecuvântat

89:52
Ps. 41:13
să fie Domnul în veci!

Amin! Amin!

90

CARTEA A PATRA

PSALMUL 90

O rugăciune a lui Moise,

omul lui Dumnezeu

901Doamne, Tu ai fost

90:1
Deut. 33:27Ezec. 11:16
locul nostru de adăpost

din neam în neam.

2Înainte

90:2
Prov. 8:25,26
ca să se fi născut munţii

și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea,

din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!

3Tu întorci pe oameni în ţărână

și zici: „Întoarceţi-vă

90:3
Gen. 3:19Ecl. 12:7
, fiii oamenilor!”

4Căci

90:4
2 Pet. 3:8
înaintea Ta, o mie de ani

sunt ca ziua de ieri, care a trecut,

și ca o strajă din noapte.

5Îi mături ca un

90:5
Ps. 73:20
vis:

dimineaţa sunt

90:5
Ps. 103:15Is. 40:6
ca iarba, care încolţește iarăși:

6înflorește dimineaţa

90:6
Iov 14:2Ps. 92:7
și crește,

iar seara este tăiată și se usucă.

7Noi suntem mistuiţi de mânia Ta

și îngroziţi de urgia Ta.

8Tu pui

90:8
Ps. 50:21Ier. 16:17
înaintea Ta nelegiuirile noastre

și scoţi la lumina Feţei Tale păcatele noastre cele

90:8
Ps. 19:12
ascunse.

9Toate zilele noastre pier de urgia Ta,

vedem cum ni se duc anii ca un sunet.

10Anii vieţii noastre se ridică la șaptezeci de ani,

iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani;

și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere,

căci trec iute, și noi zburăm.

11Dar cine ia seama la tăria mâniei Tale

și la urgia Ta, așa cum se cuvine să se teamă de Tine?

12Învaţă-ne

90:12
Ps. 39:4
să ne numărăm bine zilele,

ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

13Întoarce-te, Doamne! Până când zăbovești?

Ai

90:13
Deut. 32:36Ps. 135:14
milă de robii Tăi!

14Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta

și

90:14
Ps. 85:6
149:4
toată viaţa noastră ne vom bucura și ne vom veseli!

15Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit,

tot atâţia ani câţi am văzut nenorocirea!

16Să se arate robilor Tăi lucrarea

90:16
Hab. 3:2
Ta

și slava Ta fiilor lor!

17Fie peste noi bunăvoinţa

90:17
Ps. 27:4
Domnului Dumnezeului nostru!

Și întărește

90:17
Is. 26:12
lucrarea mâinilor noastre,

da, întărește lucrarea mâinilor noastre!

91

PSALMUL 91

911Cel ce

91:1
Ps. 27:5
31:20
32:7
stă sub ocrotirea Celui Preaînalt

și se odihnește la

91:1
Ps. 17:8
umbra Celui Atotputernic

2zice

91:2
Ps. 142:5
despre Domnul: „El este locul meu de scăpare și cetăţuia mea,

Dumnezeul meu în care mă încred!”

3Da, El

91:3
Ps. 124:7
te scapă de laţul vânătorului,

de ciumă și de pustiirile ei.

4El te va acoperi cu

91:4
Ps. 17:8
57:1
61:4
penele Lui

și te vei ascunde sub aripile Lui.

Căci scut și pavăză este credincioșia Lui!

5Nu

91:5
Iov 5:19Ps. 112:7
121:6Prov. 3:23,24Is. 43:2
trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6nici de ciuma care umblă în întuneric,

nici de molima care bântuie ziua-n amiaza mare.

7O mie să cadă alături de tine

și zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se vor apropia.

8Doar vei

91:8
Ps. 37:34Mal. 1:5
privi cu ochii

și vei vedea răsplătirea celor răi.

9Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost

91:9
Vers. 2.

și faci din Cel Preaînalt turnul

91:9
Ps. 71:3Ps. 90:1
tău de scăpare,

10de aceea nicio

91:10
Prov. 12:21
nenorocire nu te va ajunge,

nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.

11Căci

91:11
Ps. 34:7
71:3Mat. 4:6Luca 4:10,11Evr. 1:14
El va porunci îngerilor Săi

să te păzească în toate căile tale;

12și ei te vor duce pe mâini,

ca

91:12
Iov 5:23Ps. 37:24
nu cumva să-ţi lovești piciorul de vreo piatră.

13Vei păși peste lei și peste năpârci

și vei călca peste pui de lei și peste șerpi.

14„Fiindcă Mă iubește”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi;

îl voi ocroti, căci cunoaște

91:14
Ps. 9:10
Numele Meu.

15Când Mă va

91:15
Ps. 50:15
chema, îi voi răspunde;

voi fi cu

91:15
Is. 43:2
el în strâmtorare,

îl voi izbăvi și-l voi

91:15
1 Sam. 2:30
proslăvi.

16Îl voi sătura cu viaţă lungă

și-i voi arăta mântuirea Mea.”