Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care

1:1
Ioan 3:32
8:26
12:49
au să se întâmple
1:1
Vers. 3. Cap. 4:1.

în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând
1:1
Cap. 22:16.

prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2care
1:2
1 Cor. 1:612:17
a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot
1:2
1 Ioan 1:1
ce a văzut. 3Ferice
1:3
Luca 11:28
de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea
1:3
Rom. 13:11Iac. 5:81 Pet. 4:7
este aproape! 4Ioan, către cele șapte Biserici care sunt în Asia: Har și pace vouă din partea Celui
1:4
Exod 3:14
ce este, Celui ce era
1:4
Ioan 1:1
și Celui ce vine și
1:4
Zah. 3:9
4:104:5
5:6
din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie 5și din partea lui Isus Hristos, Martorul
1:5
Ioan 8:141 Tim. 6:13
credincios, Cel
1:5
1 Cor. 15:20Col. 1:18
Întâi Născut din morţi, Domnul
1:5
Efes. 1:20
împăraţilor pământului!

Ale Lui, care ne iubește

1:5
Ioan 13:34
15:9Gal. 2:20
, care ne-a
1:5
Evr. 9:141 Ioan 1:7
spălat de păcatele noastre cu sângele Său 6și a făcut
1:6
1 Pet. 2:5,9
din noi o împărăţie și preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui
1:6
1 Tim. 6:16Evr. 13:211 Pet. 4:11
5:11
să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 7Iată
1:7
Dan. 7:13Mat. 24:30
26:64Fapte 1:11
că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei
1:7
Zah. 12:10Ioan 19:37
ce L-au străpuns. Și toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. 8„Eu
1:8
Is. 41:4
44:6
48:1221:6
22:13
sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce
1:8
Vers. 4. Cap. 4:8;
11:17
6:5
este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic. 9Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș
1:9
Filip. 1:7
4:142 Tim. 1:18
cu voi la
1:9
Rom. 8:172 Tim. 2:12
necaz, la Împărăţie și la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina
1:9
Vers. 2.

Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. 10În ziua
1:10
Ioan 20:26Fapte 20:71 Cor. 16:2
Domnului eram în Duhul
1:10
Fapte 10:102 Cor. 12:2
. Și am auzit înapoia mea un glas
1:10
Cap. 4:1;
10:8
puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11care zicea: „Eu
1:11
Vers. 8.

sunt Alfa și Omega, Cel
1:11
Vers. 17.

dintâi și Cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea.” 12M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Și când m-am întors, am
1:12
Exod 25:37Zah. 4:2
văzut șapte sfeșnice de aur. 13Și
1:13
Cap. 2:1.

în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul
1:13
Ezec. 1:26Dan. 7:13
10:16
omului, îmbrăcat
1:13
Dan. 10:5
cu o haină lungă până la picioare și încins
1:13
Cap. 15:6.

la piept cu un brâu de aur. 14Capul și părul
1:14
Dan. 7:9
Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii
1:14
Dan. 10:6
Lui erau ca para focului, 15picioarele
1:15
Ezec. 1:7Dan. 10:6
Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul
1:15
Ezec. 43:2Dan. 10:6
Lui era ca vuietul unor ape mari. 16În
1:16
Vers. 20. Cap. 2:1;
3:1
mâna dreaptă ţinea șapte stele. Din
1:16
Is. 49:2Efes. 6:17Evr. 4:12
gura Lui ieșea o sabie ascuţită cu două tăișuri și
1:16
Fapte 26:13
faţa Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. 17Când L-am văzut
1:17
Ezec. 1:28
, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus
1:17
Dan. 8:18
10:10
mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu
1:17
Is. 41:4
44:6
48:1222:13
sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, 18Cel
1:18
Rom. 6:9
viu. Am fost mort, și iată că sunt viu
1:18
Cap. 4:9;
5:14
în vecii vecilor. Eu ţin
1:18
Ps. 68:20
cheile morţii și ale Locuinţei morţilor. 19Scrie dar lucrurile
1:19
Vers. 12.

pe care le-ai văzut, lucrurile
1:19
Cap. 2:1.

care sunt și cele care
1:19
Cap. 4:1.

au să fie după ele. 20Taina celor
1:20
Vers. 16.

șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea și a celor
1:20
Vers. 12.

șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii
1:20
Mal. 2:7
celor șapte Biserici și cele
1:20
Zah. 4:2Mat. 5:15Filip. 2:15
șapte sfeșnice sunt șapte Biserici.