Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care

1:1
Ioan 3:32
8:26
12:49
au să se întâmple
1:1
Vers. 3. Cap. 4:1.
în curând. Și le-a făcut-o cunoscută trimiţând
1:1
Cap. 22:16.
prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2care
1:2
1 Cor. 1:612:17
a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos și a spus tot
1:2
1 Ioan 1:1
ce a văzut. 3Ferice
1:3
Luca 11:28
de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea
1:3
Rom. 13:11Iac. 5:81 Pet. 4:7
este aproape! 4Ioan, către cele șapte Biserici care sunt în Asia: Har și pace vouă din partea Celui
1:4
Exod 3:14
ce este, Celui ce era
1:4
Ioan 1:1
și Celui ce vine și
1:4
Zah. 3:9
4:104:5
5:6
din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie 5și din partea lui Isus Hristos, Martorul
1:5
Ioan 8:141 Tim. 6:13
credincios, Cel
1:5
1 Cor. 15:20Col. 1:18
Întâi Născut din morţi, Domnul
1:5
Efes. 1:20
împăraţilor pământului!

Ale Lui, care ne iubește

1:5
Ioan 13:34
15:9Gal. 2:20
, care ne-a
1:5
Evr. 9:141 Ioan 1:7
spălat de păcatele noastre cu sângele Său 6și a făcut
1:6
1 Pet. 2:5,9
din noi o împărăţie și preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său, ale Lui
1:6
1 Tim. 6:16Evr. 13:211 Pet. 4:11
5:11
să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. 7Iată
1:7
Dan. 7:13Mat. 24:30
26:64Fapte 1:11
că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei
1:7
Zah. 12:10Ioan 19:37
ce L-au străpuns. Și toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. 8„Eu
1:8
Is. 41:4
44:6
48:1221:6
22:13
sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul”, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce
1:8
Vers. 4. Cap. 4:8;
este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic. 9Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș
1:9
Filip. 1:7
4:142 Tim. 1:18
cu voi la
1:9
Rom. 8:172 Tim. 2:12
necaz, la Împărăţie și la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina
1:9
Vers. 2.
Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Isus Hristos. 10În ziua
1:10
Ioan 20:26Fapte 20:71 Cor. 16:2
Domnului eram în Duhul
1:10
Fapte 10:102 Cor. 12:2
. Și am auzit înapoia mea un glas
1:10
Cap. 4:1;
puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, 11care zicea: „Eu
1:11
Vers. 8.
sunt Alfa și Omega, Cel
1:11
Vers. 17.
dintâi și Cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimite-o celor șapte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea.” 12M-am întors să văd glasul care-mi vorbea. Și când m-am întors, am
1:12
Exod 25:37Zah. 4:2
văzut șapte sfeșnice de aur. 13Și
1:13
Cap. 2:1.
în mijlocul celor șapte sfeșnice, pe cineva care semăna cu Fiul
1:13
Ezec. 1:26Dan. 7:13
10:16
omului, îmbrăcat
1:13
Dan. 10:5
cu o haină lungă până la picioare și încins
1:13
Cap. 15:6.
la piept cu un brâu de aur. 14Capul și părul
1:14
Dan. 7:9
Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada, ochii
1:14
Dan. 10:6
Lui erau ca para focului, 15picioarele
1:15
Ezec. 1:7Dan. 10:6
Lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor și glasul
1:15
Ezec. 43:2Dan. 10:6
Lui era ca vuietul unor ape mari. 16În
1:16
Vers. 20. Cap. 2:1;
mâna dreaptă ţinea șapte stele. Din
1:16
Is. 49:2Efes. 6:17Evr. 4:12
gura Lui ieșea o sabie ascuţită cu două tăișuri și
1:16
Fapte 26:13
faţa Lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. 17Când L-am văzut
1:17
Ezec. 1:28
, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Și-a pus
1:17
Dan. 8:18
10:10
mâna dreaptă peste mine și a zis: „Nu te teme! Eu
1:17
Is. 41:4
44:6
48:1222:13
sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, 18Cel
1:18
Rom. 6:9
viu. Am fost mort, și iată că sunt viu
1:18
Cap. 4:9;
în vecii vecilor. Eu ţin
1:18
Ps. 68:20
cheile morţii și ale Locuinţei morţilor. 19Scrie dar lucrurile
1:19
Vers. 12.
pe care le-ai văzut, lucrurile
1:19
Cap. 2:1.
care sunt și cele care
1:19
Cap. 4:1.
au să fie după ele. 20Taina celor
1:20
Vers. 16.
șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a Mea și a celor
1:20
Vers. 12.
șapte sfeșnice de aur: cele șapte stele sunt îngerii
1:20
Mal. 2:7
celor șapte Biserici și cele
1:20
Zah. 4:2Mat. 5:15Filip. 2:15
șapte sfeșnice sunt șapte Biserici.

2

21Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel

2:1
Cap. 1:16,20.
ce ţine cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umblă
2:1
Cap. 1:13.
prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur: 2«Știu
2:2
Ps. 1:6
faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poţi suferi pe cei răi, că ai
2:2
1 Ioan 4:1
pus la încercare pe cei ce
2:2
2 Cor. 11:132 Pet. 2:1
zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. 3Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-ai
2:3
Gal. 6:9Evr. 12:3,5
obosit. 4Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. 5Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel
2:5
Mat. 21:41,43
, voi veni la tine și-ţi voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. 6Ai însă lucrul acesta bun: că urăști faptele nicolaiţilor
2:6
Vers. 15.
, pe care și Eu le urăsc.»’ 7Cine
2:7
Mat. 11:15
13:9,4313:9
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să
2:7
Cap. 22:2,14.
mănânce din
2:7
Gen. 2:9
pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.’ 8Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: ‘Iată ce zice Cel
2:8
Cap. 1:8,17,18.
dintâi și Cel de pe urmă, Cel ce a murit și a înviat: 9«Știu
2:9
Vers. 2.
necazul tău și sărăcia ta (dar ești bogat)
2:9
Luca 12:211 Tim. 6:18Iac. 2:5
și batjocurile din partea celor
2:9
Rom. 2:17,28,29
9:6
ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci
2:9
Cap. 3:9.
sunt o sinagogă a Satanei. 10Nu te teme nicidecum
2:10
Mat. 10:22
de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veţi avea un necaz de zece zile. Fii
2:10
Mat. 24:13
credincios până la moarte și-ţi voi da cununa
2:10
Iac. 1:12
vieţii.»’ 11Cine
2:11
Vers. 7. Cap. 13:9.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a
2:11
Cap. 20:14;
doua moarte.’ 12Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i:

‘Iată ce zice Cel

2:12
Cap. 1:16.
ce are sabia ascuţită cu două tăișuri: 13«Știu
2:13
Vers. 2.
unde
2:13
Vers. 9.
locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu și n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. 14Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care ţin de învăţătura lui Balaam
2:14
Num. 24:14
25:1
31:162 Pet. 2:15Iuda 11
, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să
2:14
Fapte 15:291 Cor. 8:9,10
10:19,20
mănânce din lucrurile jertfite idolilor și
2:14
1 Cor. 6:13
să se dedea la curvie. 15Tot așa, și tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor
2:15
Vers. 6.
, pe care Eu o urăsc. 16Pocăiește-te dar. Altfel, voi veni la tine curând și
2:16
Is. 11:42 Tes. 2:8
Mă voi război cu ei cu sabia gurii Mele.»’ 17Cine
2:17
Vers. 7,11.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‘Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și-i voi da o piatră albă; și pe piatra aceasta este scris un nume
2:17
Cap. 3:12;
nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care-l primește.’ 18Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i:

‘Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care

2:18
Cap. 1:14,15.
are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă: 19«Știu
2:19
Vers. 2.
faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. 20Dar iată ce am împotriva ta: tu lași ca Izabela
2:20
1 Împ. 16:31
21:252 Împ. 9:7
, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe și să amăgească pe robii Mei să
2:20
Exod 34:15Fapte 15:20,291 Cor. 10:19,20
se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. 21I-am dat vreme să
2:21
Rom. 2:4
se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! 22Iată că am s-o arunc bolnavă în pat; și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. 23Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate Bisericile vor cunoaște că ‹Eu
2:23
1 Sam. 16:71 Cron. 28:9
29:172 Cron. 6:30Ps. 7:9Ier. 11:20
17:10
20:12Ioan 2:24,25Fapte 1:24Rom. 8:27
sunt Cel ce cercetează rărunchii și inima›: și voi
2:23
Ps. 62:12Mat. 16:27Rom. 2:6
14:122 Cor. 5:10Gal. 6:5
răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. 24Vouă însă, tuturor celorlalţi din Tiatira care nu aveţi învăţătura aceasta și n-aţi cunoscut ‹adâncimile Satanei›, cum le numesc ei, vă zic: Nu
2:24
Fapte 15:28
pun peste voi altă greutate. 25Numai ţineţi cu tărie ce
2:25
Cap. 3:11.
aveţi până voi veni! 26Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările
2:26
Ioan 6:291 Ioan 3:23
Mele îi voi da
2:26
Mat. 19:28Luca 22:29,301 Cor. 6:3
stăpânire peste neamuri. 27Le
2:27
Ps. 2:8,9
49:14Dan. 7:22
va cârmui cu un toiag de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și Eu putere de la Tatăl Meu. 28Și-i voi da luceafărul
2:28
2 Pet. 1:19
de dimineaţă.»’ 29Cine
2:29
Vers. 7.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.