Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Și

9:1
Luca 10:18
am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii
9:1
Luca 8:3120:1
adâncului 2și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a
9:2
Ioel 2:2,10
ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. 3Din fum au ieșit niște lăcuste
9:3
Exod 10:4Jud. 7:12
pe pământ. Și li s-a dat o putere ca
9:3
Vers. 10.
puterea pe care o au scorpiile pământului. 4Li s-a zis să
9:4
Cap. 6:6;
nu vatăme iarba
9:4
Cap. 8:7.
pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea
9:4
Cap. 7:3.
lui Dumnezeu. 5Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci
9:5
Vers. 10. Cap. 11:7.
să-i chinuiască cinci luni; și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înţeapă pe un om. 6În acele zile, oamenii vor căuta
9:6
Iov 3:21Ier. 8:3
moartea și n-o vor găsi; vor dori să moară și moartea va fugi de ei. 7Lăcustele acelea semănau
9:7
Ioel 2:4
cu niște cai pregătiţi de luptă. Pe
9:7
Naum 3:17
capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Feţele
9:7
Dan. 7:8
lor semănau cu niște feţe de oameni. 8Aveau părul ca părul de femeie și dinţii
9:8
Ioel 1:6
lor erau ca dinţii de lei. 9Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier; și vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca
9:9
Ioel 2:5-7
vuietul unor care trase de mulţi cai care se aruncă la luptă. 10Aveau
9:10
Vers. 5.
niște cozi ca de scorpii, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. 11Peste ele aveau ca împărat
9:11
Efes. 2:2
pe îngerul
9:11
Vers. 1.
adâncului, care pe evreiește se cheamă „Abadon”, iar pe grecește, „Apolion”. 12Cea dintâi
9:12
Cap. 8:13.
nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. 13Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiţă. Și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu 14și zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la
9:14
Cap. 16:12.
râul cel mare Eufrat!” 15Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni. 16Oștirea
9:16
Ps. 68:17Dan. 7:10
lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi
9:16
Ezec. 38:4
; le-am
9:16
Cap. 7:4.
auzit numărul. 17Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreţii: aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele
9:17
1 Cron. 12:8Is. 5:28,29
cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșeau foc, fum și pucioasă. 18A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii: de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. 19Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile
9:19
Is. 9:15
lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. 20Ceilalţi oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu
9:20
Deut. 31:29
s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor
9:20
Lev. 17:7Deut. 32:17Ps. 106:371 Cor. 10:20
și idolilor
9:20
Ps. 115:4
135:15Dan. 5:23
de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile
9:21
Cap. 22:15.
lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor.

10

101Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul

10:1
Ezec. 1:28
; faţa
10:1
Mat. 17:2
lui era ca soarele și picioarele
10:1
Cap. 1:15.
lui erau ca niște stâlpi de foc. 2În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul
10:2
Mat. 28:18
drept pe mare și piciorul stâng pe pământ 3și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele șapte
10:3
Cap. 8:5.
tunete au făcut să se audă glasurile lor. 4Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; și am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluiește
10:4
Dan. 8:26
12:4,9
ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus!” 5Și îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a
10:5
Exod 6:8Dan. 12:7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care
10:6
Neem. 9:6
a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă
10:6
Dan. 12:7
, 7ci că, în
10:7
Cap. 11:15.
zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor. 8Și glasul
10:8
Vers. 4.
pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ!” 9M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”
10:9
Ier. 15:16Ezec. 2:8
3:1-3
, mi-a zis el, „și mănânc-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.” 10Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o: în gura
10:10
Ezec. 3:3
mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune
10:10
Ezec. 2:10
. 11Apoi mi-a zis: „Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împăraţi.”

11

111Apoi mi s-a dat o trestie

11:1
Ezec. 40:3Zah. 2:1
asemenea unei prăjini și mi s-a zis: „Scoală-te
11:1
Num. 23:18
și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. 2Dar curtea
11:2
Ezec. 40:17,20
de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată, căci
11:2
Ps. 79:1Luca 21:24
a fost dată neamurilor, care vor călca
11:2
Dan. 8:10
în picioare sfânta cetate patruzeci
11:2
Cap. 13:5.
și două de luni. 3Voi da celor doi martori
11:3
Cap. 20:4.
ai Mei să prorocească
11:3
Cap. 19:10.
îmbrăcaţi în saci o
11:3
Cap. 12:6.
mie două sute șaizeci de zile.” 4Aceștia sunt cei doi
11:4
Ps. 52:8Ier. 11:16Zah. 4:3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc
11:5
2 Împ. 1:10,12Ier. 1:10
5:14Ezec. 43:3Osea 6:5
care mistuie pe vrăjmașii lor; și dacă
11:5
Num. 16:29
vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. 6Ei au
11:6
1 Împ. 17:1Iac. 5:16,17
putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au
11:6
Exod 7:19
putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi. 7Când își vor
11:7
Luca 13:32
isprăvi mărturisirea lor, fiara
11:7
Cap. 13:1,11;
care se ridică din
11:7
Cap. 9:2.
adânc va
11:7
Dan. 7:21Zah. 14:2
face război cu ei, îi va birui și-i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii
11:8
Cap. 14:8;
celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și „Egipt”, unde
11:8
Evr. 13:12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11:9
Cap. 17:15.
oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă și de orice neam vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și
11:9
Ps. 79:2,3
nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10Și
11:10
Cap. 12:12;
locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri
11:10
Est. 9:19,22
unii altora, pentru că
11:10
Cap. 16:10.
acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. 11Dar
11:11
Vers. 9.
, după cele trei zile și jumătate, duhul
11:11
Ezec. 37:5,9,10,14
de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. 12Și au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Și
11:12
Is. 14:13
s-au suit într-un nor
11:12
Is. 60:8Fapte 1:9
spre cer, iar
11:12
2 Împ. 2:1,5,7
vrăjmașii lor i-au văzut. 13În clipa aceea s-a
11:13
Cap. 6:12.
făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a
11:13
Cap. 16:19.
zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au
11:13
Ios. 7:1915:4
dat slavă Dumnezeului cerului. 14A doua
11:14
Cap. 8:13;
nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. 15Îngerul
11:15
Cap. 10:7.
al șaptelea a sunat din trâmbiţă. Și
11:15
Is. 27:1319:6
în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia
11:15
Cap. 12:10.
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și
11:15
Dan. 2:44
7:14,18,27
El va împărăţi în vecii vecilor.” 16Și cei
11:16
Cap. 4:4;
douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu 17și au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care
11:17
Cap. 1:4,8;
ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și
11:17
Cap. 19:6.
ai început să împărăţești. 18Neamurile
11:18
Vers. 2,9.
se mâniaseră, dar a venit
11:18
Dan. 7:9,10
mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinţi și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici
11:18
Cap. 19:5.
și mari, și să
11:18
Cap. 13:10;
prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul!” 19Și Templul
11:19
Cap. 15:5,8.
lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Și au
11:19
Cap. 8:5;
fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și
11:19
Cap. 16:21.
o grindină mare.