Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Apoi mi s-a dat o trestie

11:1
Ezec. 40:3Zah. 2:1
asemenea unei prăjini și mi s-a zis: „Scoală-te
11:1
Num. 23:18
și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. 2Dar curtea
11:2
Ezec. 40:17,20
de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată, căci
11:2
Ps. 79:1Luca 21:24
a fost dată neamurilor, care vor călca
11:2
Dan. 8:10
în picioare sfânta cetate patruzeci
11:2
Cap. 13:5.

și două de luni. 3Voi da celor doi martori
11:3
Cap. 20:4.

ai Mei să prorocească
11:3
Cap. 19:10.

îmbrăcaţi în saci o
11:3
Cap. 12:6.

mie două sute șaizeci de zile.” 4Aceștia sunt cei doi
11:4
Ps. 52:8Ier. 11:16Zah. 4:3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc
11:5
2 Împ. 1:10,12Ier. 1:10
5:14Ezec. 43:3Osea 6:5
care mistuie pe vrăjmașii lor; și dacă
11:5
Num. 16:29
vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. 6Ei au
11:6
1 Împ. 17:1Iac. 5:16,17
putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au
11:6
Exod 7:19
putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi. 7Când își vor
11:7
Luca 13:32
isprăvi mărturisirea lor, fiara
11:7
Cap. 13:1,11;
17:8
care se ridică din
11:7
Cap. 9:2.

adânc va
11:7
Dan. 7:21Zah. 14:2
face război cu ei, îi va birui și-i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii
11:8
Cap. 14:8;
17:1,5
18:10
celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și „Egipt”, unde
11:8
Evr. 13:12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11:9
Cap. 17:15.

oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă și de orice neam vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și
11:9
Ps. 79:2,3
nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10Și
11:10
Cap. 12:12;
13:8
locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri
11:10
Est. 9:19,22
unii altora, pentru că
11:10
Cap. 16:10.

acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. 11Dar
11:11
Vers. 9.

, după cele trei zile și jumătate, duhul
11:11
Ezec. 37:5,9,10,14
de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. 12Și au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Și
11:12
Is. 14:13
s-au suit într-un nor
11:12
Is. 60:8Fapte 1:9
spre cer, iar
11:12
2 Împ. 2:1,5,7
vrăjmașii lor i-au văzut. 13În clipa aceea s-a
11:13
Cap. 6:12.

făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a
11:13
Cap. 16:19.

zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au
11:13
Ios. 7:1915:4
dat slavă Dumnezeului cerului. 14A doua
11:14
Cap. 8:13;
9:12
15:1
nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. 15Îngerul
11:15
Cap. 10:7.

al șaptelea a sunat din trâmbiţă. Și
11:15
Is. 27:1319:6
în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia
11:15
Cap. 12:10.

lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și
11:15
Dan. 2:44
7:14,18,27
El va împărăţi în vecii vecilor.” 16Și cei
11:16
Cap. 4:4;
5:8
19:4
douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu 17și au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care
11:17
Cap. 1:4,8;
4:8
16:5
ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și
11:17
Cap. 19:6.

ai început să împărăţești. 18Neamurile
11:18
Vers. 2,9.

se mâniaseră, dar a venit
11:18
Dan. 7:9,10
mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinţi și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici
11:18
Cap. 19:5.

și mari, și să
11:18
Cap. 13:10;
18:6
prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul!” 19Și Templul
11:19
Cap. 15:5,8.

lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Și au
11:19
Cap. 8:5;
16:18
fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și
11:19
Cap. 16:21.

o grindină mare.