Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul

10:1
Ezec. 1:28
; faţa
10:1
Mat. 17:2
lui era ca soarele și picioarele
10:1
Cap. 1:15.
lui erau ca niște stâlpi de foc. 2În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul
10:2
Mat. 28:18
drept pe mare și piciorul stâng pe pământ 3și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele șapte
10:3
Cap. 8:5.
tunete au făcut să se audă glasurile lor. 4Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; și am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluiește
10:4
Dan. 8:26
12:4,9
ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus!” 5Și îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a
10:5
Exod 6:8Dan. 12:7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care
10:6
Neem. 9:6
a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă
10:6
Dan. 12:7
, 7ci că, în
10:7
Cap. 11:15.
zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor. 8Și glasul
10:8
Vers. 4.
pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ!” 9M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”
10:9
Ier. 15:16Ezec. 2:8
3:1-3
, mi-a zis el, „și mănânc-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.” 10Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o: în gura
10:10
Ezec. 3:3
mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune
10:10
Ezec. 2:10
. 11Apoi mi-a zis: „Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împăraţi.”

11

111Apoi mi s-a dat o trestie

11:1
Ezec. 40:3Zah. 2:1
asemenea unei prăjini și mi s-a zis: „Scoală-te
11:1
Num. 23:18
și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. 2Dar curtea
11:2
Ezec. 40:17,20
de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată, căci
11:2
Ps. 79:1Luca 21:24
a fost dată neamurilor, care vor călca
11:2
Dan. 8:10
în picioare sfânta cetate patruzeci
11:2
Cap. 13:5.
și două de luni. 3Voi da celor doi martori
11:3
Cap. 20:4.
ai Mei să prorocească
11:3
Cap. 19:10.
îmbrăcaţi în saci o
11:3
Cap. 12:6.
mie două sute șaizeci de zile.” 4Aceștia sunt cei doi
11:4
Ps. 52:8Ier. 11:16Zah. 4:3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc
11:5
2 Împ. 1:10,12Ier. 1:10
5:14Ezec. 43:3Osea 6:5
care mistuie pe vrăjmașii lor; și dacă
11:5
Num. 16:29
vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. 6Ei au
11:6
1 Împ. 17:1Iac. 5:16,17
putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au
11:6
Exod 7:19
putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi. 7Când își vor
11:7
Luca 13:32
isprăvi mărturisirea lor, fiara
11:7
Cap. 13:1,11;
care se ridică din
11:7
Cap. 9:2.
adânc va
11:7
Dan. 7:21Zah. 14:2
face război cu ei, îi va birui și-i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii
11:8
Cap. 14:8;
celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și „Egipt”, unde
11:8
Evr. 13:12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11:9
Cap. 17:15.
oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă și de orice neam vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și
11:9
Ps. 79:2,3
nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10Și
11:10
Cap. 12:12;
locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri
11:10
Est. 9:19,22
unii altora, pentru că
11:10
Cap. 16:10.
acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. 11Dar
11:11
Vers. 9.
, după cele trei zile și jumătate, duhul
11:11
Ezec. 37:5,9,10,14
de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. 12Și au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Și
11:12
Is. 14:13
s-au suit într-un nor
11:12
Is. 60:8Fapte 1:9
spre cer, iar
11:12
2 Împ. 2:1,5,7
vrăjmașii lor i-au văzut. 13În clipa aceea s-a
11:13
Cap. 6:12.
făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a
11:13
Cap. 16:19.
zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au
11:13
Ios. 7:1915:4
dat slavă Dumnezeului cerului. 14A doua
11:14
Cap. 8:13;
nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. 15Îngerul
11:15
Cap. 10:7.
al șaptelea a sunat din trâmbiţă. Și
11:15
Is. 27:1319:6
în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia
11:15
Cap. 12:10.
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și
11:15
Dan. 2:44
7:14,18,27
El va împărăţi în vecii vecilor.” 16Și cei
11:16
Cap. 4:4;
douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu 17și au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care
11:17
Cap. 1:4,8;
ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și
11:17
Cap. 19:6.
ai început să împărăţești. 18Neamurile
11:18
Vers. 2,9.
se mâniaseră, dar a venit
11:18
Dan. 7:9,10
mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinţi și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici
11:18
Cap. 19:5.
și mari, și să
11:18
Cap. 13:10;
prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul!” 19Și Templul
11:19
Cap. 15:5,8.
lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Și au
11:19
Cap. 8:5;
fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și
11:19
Cap. 16:21.
o grindină mare.

12

121În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2Ea era însărcinată, ţipa în durerile nașterii și avea un mare chin

12:2
Is. 66:7Gal. 4:19
ca să nască. 3În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un
12:3
Cap. 17:3.
mare balaur roșu, cu
12:3
Cap. 17:9,10.
șapte capete, zece coarne și
12:3
Cap. 13:1.
șapte cununi împărătești pe capete. 4Cu coada
12:4
Cap. 9:10,19.
trăgea după el a treia parte din
12:4
Cap. 17:18.
stelele cerului și
12:4
Dan. 8:10
le arunca pe pământ.

Balaurul a stat înaintea

12:4
Vers. 2.
femeii care stătea să nască, pentru ca
12:4
Exod 1:16
să-i mănânce copilul, când îl va naște. 5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El
12:5
Ps. 2:9
are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de domnie. 6Și femeia
12:6
Vers. 4.
a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o
12:6
Cap. 11:3.
mie două sute șaizeci de zile. 7Și în cer s-a făcut un război. Mihail
12:7
Dan. 10:13,21
12:1
și îngerii lui s-au luptat cu
12:7
Vers. 3. Cap. 20:2.
balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, 8dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi
12:9
Luca 10:18Ioan 12:31
, numit diavolul și Satana, acela care
12:9
Gen. 3:1,4
înșală întreaga lume, a fost
12:9
Cap. 20:3.
aruncat pe pământ și împreună cu el au fost
12:9
Cap. 9:1.
aruncaţi și îngerii lui. 10Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum
12:10
Cap. 11:15;
au venit mântuirea, puterea și împărăţia Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraţilor noștri, care zi și noapte îi
12:10
Iov 1:9
2:5Zah. 3:1
pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 11Ei
12:11
Rom. 8:33,34,37
16:20
l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu
12:11
Luca 14:26
și-au iubit viaţa chiar până la moarte. 12De aceea bucuraţi-vă
12:12
Ps. 96:11Is. 49:13
, ceruri și voi care locuiţi în ceruri! Vai
12:12
Cap. 8:13;
de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă
12:12
Cap. 10:6.
știe că are puţină vreme.” 13Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe
12:13
Vers. 5.
femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Și
12:14
Exod 19:4
cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca
12:14
Vers. 6.
să zboare cu ele în
12:14
Cap. 17:3.
pustie, în locul ei, unde este hrănită o
12:14
Dan. 7:25
12:7
vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de faţa șarpelui. 15Atunci, șarpele a
12:15
Is. 59:19
aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. 16Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură. 17Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a
12:17
Gen. 3:1513:7
dus să facă război cu rămășiţa seminţei ei, cu cei care
12:17
Cap. 14:12.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și ţin mărturia
12:17
1 Cor. 2:11 Ioan 5:10
lui Isus Hristos.