Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Apoi mi s-a dat o trestie

11:1
Ezec. 40:3Zah. 2:1
asemenea unei prăjini și mi s-a zis: „Scoală-te
11:1
Num. 23:18
și măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. 2Dar curtea
11:2
Ezec. 40:17,20
de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată, căci
11:2
Ps. 79:1Luca 21:24
a fost dată neamurilor, care vor călca
11:2
Dan. 8:10
în picioare sfânta cetate patruzeci
11:2
Cap. 13:5.
și două de luni. 3Voi da celor doi martori
11:3
Cap. 20:4.
ai Mei să prorocească
11:3
Cap. 19:10.
îmbrăcaţi în saci o
11:3
Cap. 12:6.
mie două sute șaizeci de zile.” 4Aceștia sunt cei doi
11:4
Ps. 52:8Ier. 11:16Zah. 4:3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc
11:5
2 Împ. 1:10,12Ier. 1:10
5:14Ezec. 43:3Osea 6:5
care mistuie pe vrăjmașii lor; și dacă
11:5
Num. 16:29
vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. 6Ei au
11:6
1 Împ. 17:1Iac. 5:16,17
putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au
11:6
Exod 7:19
putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi. 7Când își vor
11:7
Luca 13:32
isprăvi mărturisirea lor, fiara
11:7
Cap. 13:1,11;
care se ridică din
11:7
Cap. 9:2.
adânc va
11:7
Dan. 7:21Zah. 14:2
face război cu ei, îi va birui și-i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii
11:8
Cap. 14:8;
celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” și „Egipt”, unde
11:8
Evr. 13:12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11:9
Cap. 17:15.
oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă și de orice neam vor sta trei zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și
11:9
Ps. 79:2,3
nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10Și
11:10
Cap. 12:12;
locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri
11:10
Est. 9:19,22
unii altora, pentru că
11:10
Cap. 16:10.
acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. 11Dar
11:11
Vers. 9.
, după cele trei zile și jumătate, duhul
11:11
Ezec. 37:5,9,10,14
de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. 12Și au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Și
11:12
Is. 14:13
s-au suit într-un nor
11:12
Is. 60:8Fapte 1:9
spre cer, iar
11:12
2 Împ. 2:1,5,7
vrăjmașii lor i-au văzut. 13În clipa aceea s-a
11:13
Cap. 6:12.
făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a
11:13
Cap. 16:19.
zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au
11:13
Ios. 7:1915:4
dat slavă Dumnezeului cerului. 14A doua
11:14
Cap. 8:13;
nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. 15Îngerul
11:15
Cap. 10:7.
al șaptelea a sunat din trâmbiţă. Și
11:15
Is. 27:1319:6
în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia
11:15
Cap. 12:10.
lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și
11:15
Dan. 2:44
7:14,18,27
El va împărăţi în vecii vecilor.” 16Și cei
11:16
Cap. 4:4;
douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu 17și au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care
11:17
Cap. 1:4,8;
ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și
11:17
Cap. 19:6.
ai început să împărăţești. 18Neamurile
11:18
Vers. 2,9.
se mâniaseră, dar a venit
11:18
Dan. 7:9,10
mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinţi și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici
11:18
Cap. 19:5.
și mari, și să
11:18
Cap. 13:10;
prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul!” 19Și Templul
11:19
Cap. 15:5,8.
lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Și au
11:19
Cap. 8:5;
fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și
11:19
Cap. 16:21.
o grindină mare.

12

121În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2Ea era însărcinată, ţipa în durerile nașterii și avea un mare chin

12:2
Is. 66:7Gal. 4:19
ca să nască. 3În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un
12:3
Cap. 17:3.
mare balaur roșu, cu
12:3
Cap. 17:9,10.
șapte capete, zece coarne și
12:3
Cap. 13:1.
șapte cununi împărătești pe capete. 4Cu coada
12:4
Cap. 9:10,19.
trăgea după el a treia parte din
12:4
Cap. 17:18.
stelele cerului și
12:4
Dan. 8:10
le arunca pe pământ.

Balaurul a stat înaintea

12:4
Vers. 2.
femeii care stătea să nască, pentru ca
12:4
Exod 1:16
să-i mănânce copilul, când îl va naște. 5Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El
12:5
Ps. 2:9
are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul Lui de domnie. 6Și femeia
12:6
Vers. 4.
a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o
12:6
Cap. 11:3.
mie două sute șaizeci de zile. 7Și în cer s-a făcut un război. Mihail
12:7
Dan. 10:13,21
12:1
și îngerii lui s-au luptat cu
12:7
Vers. 3. Cap. 20:2.
balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, 8dar n-au putut birui; și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. 9Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi
12:9
Luca 10:18Ioan 12:31
, numit diavolul și Satana, acela care
12:9
Gen. 3:1,4
înșală întreaga lume, a fost
12:9
Cap. 20:3.
aruncat pe pământ și împreună cu el au fost
12:9
Cap. 9:1.
aruncaţi și îngerii lui. 10Și am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum
12:10
Cap. 11:15;
au venit mântuirea, puterea și împărăţia Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâșul fraţilor noștri, care zi și noapte îi
12:10
Iov 1:9
2:5Zah. 3:1
pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 11Ei
12:11
Rom. 8:33,34,37
16:20
l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu
12:11
Luca 14:26
și-au iubit viaţa chiar până la moarte. 12De aceea bucuraţi-vă
12:12
Ps. 96:11Is. 49:13
, ceruri și voi care locuiţi în ceruri! Vai
12:12
Cap. 8:13;
de voi, pământ și mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă
12:12
Cap. 10:6.
știe că are puţină vreme.” 13Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe
12:13
Vers. 5.
femeia care născuse copilul de parte bărbătească. 14Și
12:14
Exod 19:4
cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca
12:14
Vers. 6.
să zboare cu ele în
12:14
Cap. 17:3.
pustie, în locul ei, unde este hrănită o
12:14
Dan. 7:25
12:7
vreme, vremi și jumătatea unei vremi, departe de faţa șarpelui. 15Atunci, șarpele a
12:15
Is. 59:19
aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul. 16Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură. 17Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a
12:17
Gen. 3:1513:7
dus să facă război cu rămășiţa seminţei ei, cu cei care
12:17
Cap. 14:12.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și ţin mărturia
12:17
1 Cor. 2:11 Ioan 5:10
lui Isus Hristos.

13

131Apoi am stat pe nisipul mării. Și am văzut ridicându-se din mare o

13:1
Dan. 7:2,7
fiară cu
13:1
Cap. 12:3;
zece coarne și șapte capete; pe coarne avea zece cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. 2Fiara
13:2
Dan. 7:6
pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe
13:2
Dan. 7:5
ca de urs și gură ca o gură
13:2
Dan. 7:4
de leu. Balaurul i-a
13:2
Cap. 12:9.
dat puterea lui, scaunul
13:2
Cap. 16:10.
lui de domnie
13:2
Cap. 12:14.
și o stăpânire mare. 3Unul din capetele ei părea rănit
13:3
Vers. 12,14.
de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot
13:3
Cap. 17:8.
pământul se mira după fiară. 4Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând: „Cine
13:4
Cap. 18:18.
se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea?” 5I s-a dat o gură
13:5
Dan. 7:8,11,25
11:36
care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze patruzeci
13:5
Cap. 11:2;
și două de luni. 6Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul
13:6
Ioan 1:14Col. 2:9
și pe cei ce locuiesc în cer. 7I s-a dat să facă
13:7
Dan. 7:21
război cu sfinţii și
13:7
Cap. 11:18;
să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. 8Și toţi locuitorii pământului i
13:8
Exod 32:32Dan. 12:1Filip. 4:2
se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la
13:8
Cap. 17:8.
întemeierea lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat. 9Cine
13:9
Cap. 2:7.
are urechi, să audă! 10Cine
13:10
Is. 33:1
duce pe alţii în robie va merge și el în robie. Cine
13:10
Gen. 9:6Mat. 26:52
ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici
13:10
Cap. 14:12.
este răbdarea și credinţa sfinţilor. 11Apoi am văzut ridicându-se
13:11
Cap. 11:7.
din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. 12Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a
13:12
Vers. 3.
cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Săvârșea
13:13
Deut. 13:1-3Mat. 24:242 Tes. 2:9
semne mari, până acolo
13:13
1 Împ. 18:382 Împ. 1:10,12
că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. 14Și amăgea
13:14
Cap. 12:9;
pe locuitorii pământului prin
13:14
2 Tes. 2:9,10
semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie și
13:14
2 Împ. 20:7
trăia. 15I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și
13:15
Cap. 16:2;
să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16Și a făcut ca toţi: mici și mari, bogaţi și săraci, slobozi și robi, să
13:16
Cap. 14:9;
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele
13:17
Cap. 14:12.
fiarei, sau
13:17
Cap. 15:2.
numărul numelui ei. 18Aici
13:18
Cap. 17:9.
e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
13:18
Cap. 15:2.
fiarei. Căci
13:18
Cap. 21:17.
este un număr de om. Și numărul ei este șase sute șaizeci și șase.