Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Apoi m-am uitat și iată că Mielul

14:1
Cap. 5:6.
stătea pe muntele Sionului și împreună cu El stăteau o
14:1
Cap. 7:4.
sută patruzeci și patru de mii, care
14:1
Cap. 7:3;
aveau scris pe frunte Numele Său și Numele Tatălui Său. 2Și am auzit venind din cer un glas ca
14:2
Cap. 1:15;
un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta
14:2
Cap. 5:8.
și cântau
14:2
Cap. 5:9;
din alăutele lor. 3Cântau o cântare
14:3
Vers. 1.
nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să înveţe cântarea afară de cei o sută patruzeci și patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. 4Ei nu s-au întinat cu femei, căci
14:4
2 Cor. 11:2
sunt verguri14:4 Virgini., și
14:4
Cap. 3:4;
urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost
14:4
Cap. 5:9.
răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod
14:4
Iac. 1:18
pentru Dumnezeu și pentru Miel. 5Și în
14:5
Ps. 32:2Ţef. 3:13
gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt
14:5
Efes. 5:26Iuda 24
fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. 6Și am văzut un alt înger, care zbura
14:6
Cap. 8:13.
prin mijlocul cerului cu o
14:6
Efes. 3:3-11Tit 1:2
Evanghelie veșnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui
14:6
Cap. 13:7.
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi și oricărui norod. 7El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă
14:7
Cap. 1:18;
de Dumnezeu și daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, și închinaţi-vă
14:7
Neem. 9:6Ps. 33:6
124:8
146:5,6Fapte 14:15
17:24
Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor!” 8Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: „A
14:8
Is. 21:9Ier. 51:8
căzut, a căzut Babilonul, cetatea
14:8
Ier. 51:716:19
17:2,5
18:2,10,18,21
19:2
cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” 9Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva
14:9
Cap. 13:14-16.
fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, 10va bea
14:10
Ps. 75:8Is. 51:17Ier. 25:15
și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
14:10
Cap. 18:6.
neamestecat în
14:10
Cap. 16:19.
paharul mâniei Lui, și va fi chinuit
14:10
Cap. 20:10.
în foc
14:10
Cap. 19:20.
și în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri și înaintea Mielului. 11Și fumul
14:11
Is. 34:10
chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei! 12Aici
14:12
Cap. 13:10.
este răbdarea sfinţilor, care
14:12
Cap. 12:17.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus.” 13Și am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice
14:13
Ecl. 4:1,2
de acum încolo de morţii care
14:13
1 Cor. 15:181 Tes. 4:16
mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei
14:13
2 Tes. 1:7Evr. 4:9,10
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” 14Apoi m-am uitat, și iată un nor alb; și pe nor ședea cineva care semăna
14:14
Ezec. 1:26Dan. 7:13
cu un fiu al omului; pe cap avea
14:14
Cap. 6:2.
o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 15Și un alt înger a
14:15
Cap. 16:17.
ieșit din Templu și striga cu glas tare Celui ce ședea pe nor: „Pune secera
14:15
Ioel 3:13Mat. 13:39
Ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului
14:15
Ier. 51:33
este copt.” 16Atunci, Cel ce ședea pe nor Și-a aruncat secera pe pământ. Și pământul a fost secerat. 17Și din Templul care este în cer a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuţit. 18Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit
14:18
Cap. 16:8.
din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune
14:18
Ioel 3:13
cosorul tău cel ascuţit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.” 19Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul
14:19
Cap. 19:15.
cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14:20
Is. 63:3Plâng. 1:15
a fost călcat în picioare afară
14:20
Evr. 13:12
din cetate; și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor
14:20
Cap. 19:14.
, pe o întindere de o mie șase sute de stadii.

15

151Apoi am

15:1
Cap. 12:1,3.
văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15:1
Cap. 16:1;
îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci
15:1
Cap. 14:10.
cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. 2Și am văzut ca o
15:2
Cap. 4:6;
mare de sticlă amestecată
15:2
Mat. 3:11
cu foc și
15:2
Cap. 13:15-17.
pe marea de sticlă, cu
15:2
Cap. 5:8;
alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. 3Ei cântau cântarea
15:3
Exod 15:1Deut. 31:30
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului. Și ziceau: „Mari
15:3
Deut. 32:4Ps. 111:2
139:14
și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte
15:3
Ps. 145:17Osea 14:9
și adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! 4Cine
15:4
Exod 15:14-16Ier. 10:7
nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt și toate
15:4
Is. 66:23
neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!” 5După aceea, am văzut deschizându-se în cer Templul
15:5
Num. 1:50
cortului mărturiei. 6Și
15:6
Vers. 1.
din Templu au ieșit cei șapte îngeri care ţineau cele șapte urgii. Erau îmbrăcaţi
15:6
Exod 28:6,8Ezec. 44:17,18
în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. 7Și
15:7
Cap. 4:6.
una din cele patru făpturi vii a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care
15:7
1 Tes. 1:9
este viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15:8
Exod 40:341 Împ. 8:102 Cron. 5:14Is. 6:4
s-a umplut de fum din
15:8
2 Tes. 1:9
slava lui Dumnezeu și a puterii Lui. Și nimeni nu putea să intre în Templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri.

16

161Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care zicea celor

16:1
Cap. 15:1.
șapte îngeri: „Duceţi-vă și vărsaţi pe pământ cele șapte potire ale mâniei
16:1
Cap. 14:10;
lui Dumnezeu!” 2Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe
16:2
Cap. 8:7.
pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit
16:2
Exod 9:9-11
pe oamenii care
16:2
Cap. 13:16,17.
aveau semnul fiarei și care
16:2
Cap. 13:14.
se închinau icoanei ei. 3Al doilea a vărsat potirul lui în
16:3
Cap. 8:8.
mare. Și marea s-a
16:3
Exod 7:17,20
făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și
16:3
Cap. 8:9.
a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. 4Al treilea a vărsat potirul lui în
16:4
Cap. 8:10.
râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au
16:4
Exod 7:20
făcut sânge. 5Și am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept
16:5
Cap. 15:3.
ești Tu, Doamne, care
16:5
Cap. 1:4,8;
ești și care erai! Tu ești Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 6Fiindcă aceștia au
16:6
Mat. 23:34,35
vărsat sângele sfinţilor
16:6
Cap. 11:18;
și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge
16:6
Is. 49:26
. Și sunt vrednici.” 7Și am auzit altarul zicând: „Da, Doamne
16:7
Cap. 15:3.
Dumnezeule, Atotputernice, adevărate
16:7
Cap. 13:10;
și drepte sunt judecăţile Tale!” 8Al patrulea a vărsat potirul lui peste
16:8
Cap. 8:12.
soare. Și
16:8
Cap. 9:17,18;
soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriţi de o arșiţă mare și au
16:9
Vers. 11,21.
hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și
16:9
Dan. 5:22,23
nu s-au pocăit ca să-I
16:9
Cap. 11:13;
dea slavă. 10Al cincilea a vărsat potirul lui peste
16:10
Cap. 13:2.
scaunul de domnie al fiarei. Și
16:10
Cap. 9:2.
împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își
16:10
Cap. 11:10.
mușcau limbile de durere. 11Și au
16:11
Vers. 9,21.
hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor
16:11
Vers. 2.
lor rele și
16:11
Vers. 9.
nu s-au pocăit de faptele lor. 12Al șaselea a vărsat potirul lui peste
16:12
Cap. 9:14.
râul cel mare, Eufrat. Și
16:12
Ier. 50:38
51:36
apa lui a secat, ca
16:12
Is. 41:2,25
să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului
16:13
1 Ioan 4:1-3
și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos
16:13
Cap. 12:3,9.
trei duhuri necurate
16:13
Cap. 19:20;
, care semănau cu niște broaște. 14Acestea sunt
16:14
1 Tim. 4:1Iac. 3:15
duhuri de draci, care fac
16:14
2 Tes. 2:9
semne nemaipomenite și care se duc la împăraţii pământului întreg
16:14
Luca 2:1
, ca să-i strângă pentru războiul
16:14
Cap. 17:14;
zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. 15„Iată
16:15
Mat. 24:431 Tes. 5:22 Pet. 3:10
, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca
16:15
2 Cor. 5:3
să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile
16:16
Cap. 19:19.
cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon. 17Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a
16:17
Cap. 21:6.
isprăvit!” 18Și au urmat
16:18
Cap. 4:5;
fulgere, glasuri, tunete și s-a
16:18
Cap. 11:13.
făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum
16:18
Dan. 12:1
, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea
16:19
Cap. 14:8;
cea mare a fost împărţită în trei părţi și cetăţile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a
16:19
Cap. 18:5.
adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i
16:19
Is. 51:17,22Ier. 25:15,16
dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. 20Toate
16:20
Cap. 6:14.
ostroavele au fugit și munţii nu s-au mai găsit. 21O
16:21
Cap. 11:19.
grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii
16:21
Vers. 9,11.
au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei
16:21
Exod 9:23-25
grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.