Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

161Și am auzit un glas tare, care venea din Templu și care zicea celor

16:1
Cap. 15:1.
șapte îngeri: „Duceţi-vă și vărsaţi pe pământ cele șapte potire ale mâniei
16:1
Cap. 14:10;
lui Dumnezeu!” 2Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe
16:2
Cap. 8:7.
pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit
16:2
Exod 9:9-11
pe oamenii care
16:2
Cap. 13:16,17.
aveau semnul fiarei și care
16:2
Cap. 13:14.
se închinau icoanei ei. 3Al doilea a vărsat potirul lui în
16:3
Cap. 8:8.
mare. Și marea s-a
16:3
Exod 7:17,20
făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și
16:3
Cap. 8:9.
a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. 4Al treilea a vărsat potirul lui în
16:4
Cap. 8:10.
râuri și în izvoarele apelor. Și apele s-au
16:4
Exod 7:20
făcut sânge. 5Și am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept
16:5
Cap. 15:3.
ești Tu, Doamne, care
16:5
Cap. 1:4,8;
ești și care erai! Tu ești Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. 6Fiindcă aceștia au
16:6
Mat. 23:34,35
vărsat sângele sfinţilor
16:6
Cap. 11:18;
și al prorocilor, le-ai dat și Tu să bea sânge
16:6
Is. 49:26
. Și sunt vrednici.” 7Și am auzit altarul zicând: „Da, Doamne
16:7
Cap. 15:3.
Dumnezeule, Atotputernice, adevărate
16:7
Cap. 13:10;
și drepte sunt judecăţile Tale!” 8Al patrulea a vărsat potirul lui peste
16:8
Cap. 8:12.
soare. Și
16:8
Cap. 9:17,18;
soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. 9Și oamenii au fost dogoriţi de o arșiţă mare și au
16:9
Vers. 11,21.
hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și
16:9
Dan. 5:22,23
nu s-au pocăit ca să-I
16:9
Cap. 11:13;
dea slavă. 10Al cincilea a vărsat potirul lui peste
16:10
Cap. 13:2.
scaunul de domnie al fiarei. Și
16:10
Cap. 9:2.
împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își
16:10
Cap. 11:10.
mușcau limbile de durere. 11Și au
16:11
Vers. 9,21.
hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor
16:11
Vers. 2.
lor rele și
16:11
Vers. 9.
nu s-au pocăit de faptele lor. 12Al șaselea a vărsat potirul lui peste
16:12
Cap. 9:14.
râul cel mare, Eufrat. Și
16:12
Ier. 50:38
51:36
apa lui a secat, ca
16:12
Is. 41:2,25
să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit. 13Apoi am văzut ieșind din gura balaurului
16:13
1 Ioan 4:1-3
și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos
16:13
Cap. 12:3,9.
trei duhuri necurate
16:13
Cap. 19:20;
, care semănau cu niște broaște. 14Acestea sunt
16:14
1 Tim. 4:1Iac. 3:15
duhuri de draci, care fac
16:14
2 Tes. 2:9
semne nemaipomenite și care se duc la împăraţii pământului întreg
16:14
Luca 2:1
, ca să-i strângă pentru războiul
16:14
Cap. 17:14;
zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic. 15„Iată
16:15
Mat. 24:431 Tes. 5:22 Pet. 3:10
, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca
16:15
2 Cor. 5:3
să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” 16Duhurile
16:16
Cap. 19:19.
cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armaghedon. 17Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Și din Templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare, care zicea: „S-a
16:17
Cap. 21:6.
isprăvit!” 18Și au urmat
16:18
Cap. 4:5;
fulgere, glasuri, tunete și s-a
16:18
Cap. 11:13.
făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum
16:18
Dan. 12:1
, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. 19Cetatea
16:19
Cap. 14:8;
cea mare a fost împărţită în trei părţi și cetăţile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu Și-a
16:19
Cap. 18:5.
adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i
16:19
Is. 51:17,22Ier. 25:15,16
dea potirul de vin al furiei mâniei Lui. 20Toate
16:20
Cap. 6:14.
ostroavele au fugit și munţii nu s-au mai găsit. 21O
16:21
Cap. 11:19.
grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Și oamenii
16:21
Vers. 9,11.
au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei
16:21
Exod 9:23-25
grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.

17

171Apoi unul

17:1
Cap. 21:9.
din cei șapte îngeri care ţineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: „Vino să-ţi
17:1
Cap. 16:19;
arăt judecata curvei
17:1
Naum 3:4
celei mari, care
17:1
Ier. 51:13
șade pe ape mari. 2Cu
17:2
Cap. 18:3.
ea au curvit împăraţii pământului și locuitorii pământului s-au
17:2
Ier. 51:718:3
îmbătat de vinul curviei ei!” 3Și m-a dus, în Duhul, într-o
17:3
Cap. 12:6,14.
pustie. Și am văzut o femeie șezând pe
17:3
Cap. 12:3.
o fiară de culoare stacojie, plină cu nume
17:3
Cap. 13:1.
de hulă, și
17:3
Vers. 9.
avea șapte capete și zece
17:3
Vers. 12.
coarne. 4Femeia aceasta era
17:4
Cap. 18:12,16.
îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită
17:4
Dan. 11:38
cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ţinea
17:4
Ier. 51:7
în mână un potir de aur plin
17:4
Cap. 18:6;
de spurcăciuni și de necurăţiile curviei ei. 5Pe frunte purta scris un nume, o taină
17:5
2 Tes. 2:7
: „Babilonul cel
17:5
Cap. 11:8;
mare, mama
17:5
Cap. 18:9;
curvelor și spurcăciunilor pământului”. 6Și am văzut pe
17:6
Cap. 18:24.
femeia aceasta îmbătată de
17:6
Cap. 13:15;
sângele sfinţilor și de sângele mucenicilor
17:6
Cap. 6:9,10;
lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. 7Și îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele zece coarne. 8Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are
17:8
Cap. 11:7;
să se ridice din adânc și are să
17:8
Cap. 13:10. Vers. 11.
se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului ale
17:8
Cap. 13:3.
căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se
17:8
Cap. 13:8.
vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. 9Aici
17:9
Cap. 13:18.
este mintea plină de înţelepciune: cele
17:9
Cap. 13:1.
șapte capete sunt șapte munţi pe care șade femeia. 10Sunt și șapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și, când va veni, el va rămâne puţină vreme. 11Și fiara, care era și nu mai este, ea însăși este al optulea împărat: este din numărul celor șapte și
17:11
Vers. 8.
merge la pierzare. 12Cele
17:12
Dan. 7:20Zah. 1:18,19,21
zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. 13Toţi au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. 14Ei
17:14
Cap. 16:14;
se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că
17:14
Deut. 10:171 Tim. 6:15
El este Domnul domnilor și Împăratul împăraţilor. Și
17:14
Ier. 50:44,45
cei chemaţi, aleși și credincioși care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.” 15Apoi mi-a zis: „Apele
17:15
Is. 8:7
pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt
17:15
Cap. 13:7.
noroade, gloate, neamuri și limbi. 16Cele zece coarne pe care le-ai văzut și fiara vor
17:16
Ier. 50:41,42
urî pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală
17:16
Ezec. 16:37-44
. Carnea i-o vor mânca și o
17:16
Cap. 18:8.
vor arde cu foc. 17Căci
17:17
2 Tes. 2:11
Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până
17:17
Cap. 10:7.
se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. 18Și femeia pe care ai văzut-o este
17:18
Cap. 16:19.
cetatea cea mare, care
17:18
Cap. 12:4.
are stăpânire peste împăraţii pământului.”

18

181După

18:1
Cap. 17:1.
aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; și
18:1
Ezec. 43:2
pământul s-a luminat de slava lui. 2El a strigat cu glas tare și a zis: „A
18:2
Is. 13:19
21:9Ier. 51:8
căzut, a căzut Babilonul cel mare! A
18:2
Is. 13:21
21:8
34:14Ier. 50:39
51:37
ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare
18:2
Is. 14:23
34:11Marcu 5:2,3
a oricărei păsări necurate și urâte, 3pentru că toate neamurile au
18:3
Cap. 14:8;
băut din vinul mâniei curviei ei și împăraţii pământului au curvit cu ea și negustorii
18:3
Vers. 11,15.
pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.” 4Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiţi
18:4
Is. 48:20
52:11Ier. 50:8
51:6,452 Cor. 6:17
din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtași la păcatele ei și să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! 5Pentru că
18:5
Gen. 18:20,21Ier. 51:9Iona 1:2
păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu
18:5
Cap. 16:19.
Și-a adus aminte de nelegiuirile ei. 6Răsplătiţi-i
18:6
Ps. 137:8Ier. 50:15,19
51:24,492 Tim. 4:14
cum v-a răsplătit ea și întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i
18:6
Cap. 14:10.
îndoit în potirul în care a amestecat
18:6
Cap. 16:19.
ea! 7Pe cât
18:7
Ezec. 28:2
s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin și tânguire! Pentru că zice în inima ei: ‘Șed ca împărăteasă
18:7
Is. 47:7,8Ţef. 2:15
, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea!’ 8Tocmai pentru aceea într-o
18:8
Is. 47:9
singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în
18:8
Cap. 17:16.
foc, pentru că
18:8
Ier. 50:34
Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. 9Și împăraţii
18:9
Ezec. 26:16,1718:3
pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când
18:9
Ier. 50:46
vor vedea fumul arderii ei, o
18:9
Vers. 18. Cap. 19:3.
vor plânge și o vor boci. 10Ei vor sta departe, de frică să nu cadă în chinul ei, și vor zice: ‘Vai!
18:10
Is. 21:9
vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o
18:10
Vers. 17,19.
clipă ţi-a venit judecata!’ 11Negustorii
18:11
Ezec. 27:27-36
pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa: 12marfă
18:12
Cap. 17:4.
de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subţire, de purpură, de mătase și de stacojiu; nici feluritele lor soiuri de lemn de tiin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură; 13nici scorţișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici untdelemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruţele, nici robii, nici sufletele
18:13
Ezec. 27:13
oamenilor. 14Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. 15Cei ce fac negoţ
18:15
Vers. 3,11.
cu aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui 16și vor zice: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, care
18:16
Cap. 17:4.
era îmbrăcată cu in foarte subţire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare! 17Atâtea bogăţii într-un
18:17
Vers. 10.
ceas s-au prăpădit!’ Și
18:17
Is. 23:14Ezec. 27:29
toţi cârmacii, toţi cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii și toţi cei ce câștigă din mare stăteau departe 18și
18:18
Ezec. 27:30,31
, când au văzut fumul arderii ei, strigau: ‘Care
18:18
Cap. 13:4.
cetate era ca cetatea cea mare?’ 19Și își aruncau
18:19
Ios. 7:61 Sam. 4:12Iov 2:12Ezec. 27:30
ţărână în cap, plângeau, se tânguiau, ţipau și ziceau: ‘Vai! vai! Cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogăţit pe toţi cei ce aveau corăbii pe mare, într-o clipă
18:19
Vers. 8.
a fost prefăcută într-un pustiu!’ 20Bucură-te de ea, cerule!
18:20
Is. 44:23
49:13Ier. 51:48
Bucuraţi-vă și voi, sfinţilor, apostolilor și prorocilor! Pentru că
18:20
Luca 11:49,50
Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o.” 21Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: „Cu
18:21
Ier. 51:64
așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu
18:21
Cap. 12:8;
va mai fi găsit! 22Și
18:22
Is. 24:8Ier. 7:34
16:9
25:10Ezec. 26:13
nu se va mai auzi în tine nici sunet de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântători din fluiere, nici cântători din trâmbiţe; nu se va mai găsi la tine niciun meșter în vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. 23Lumina
18:23
Ier. 25:10
lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui
18:23
Ier. 7:34
16:9
25:10
33:11
și al miresei, pentru că negustorii
18:23
Is. 23:8
tăi erau mai-marii pământului, pentru că
18:23
2 Împ. 9:22Naum 3:4
toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta 24și pentru că
18:24
Cap. 17:6.
acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinţilor și al tuturor celor ce au fost înjunghiaţi
18:24
Ier. 51:49
pe pământ.”