Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

191După aceea, am auzit

19:1
Cap. 11:15.

în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea
19:1
Cap. 4:11;
7:10,12
12:10
, slava, cinstea și puterea! 2Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate
19:2
Cap. 15:3;
16:7
și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat
19:2
Deut. 32:4318:20
sângele robilor Săi din mâna ei.” 3Și au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul
19:3
Is. 34:10
ei se ridică în sus în vecii vecilor!” 4Și cei
19:4
Cap. 4:4,6,10;
5:14
douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: „Amin!
19:4
1 Cron. 16:36Neem. 5:13
8:6
Aleluia!” 5Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: „Lăudaţi
19:5
Ps. 134:1
135:1
pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi, care vă temeţi de El, mici și
19:5
Cap. 11:18;
20:12
mari!” 6Și
19:6
Ezec. 1:24
43:2
am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul
19:6
Cap. 11:15,17;
12:10
21:22
Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărăţească. 7Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a
19:7
Mat. 22:2
25:102 Cor. 11:2Efes. 5:32
venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit 8și i s-a dat
19:8
Ps. 45:13,14Ezec. 16:10
să se îmbrace cu in subţire, strălucitor și curat.” (Inul
19:8
Ps. 132:9
subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) 9Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice
19:9
Mat. 22:2,3Luca 14:15,16
de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea
19:9
Cap. 21:5;
22:6
sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” 10Și m-am
19:10
Cap. 22:8.

aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Ferește-te
19:10
Fapte 10:26
14:14,15
să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine și cu fraţii tăi, care
19:10
1 Ioan 5:10
păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.) 11Apoi
19:11
Cap. 15:5.

am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un
19:11
Cap. 6:2.

cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios”
19:11
Cap. 3:14.

și „Cel adevărat” și El judecă
19:11
Is. 11:4
și Se luptă cu dreptate. 12Ochii
19:12
Cap. 1:14;
2:18
Lui erau ca para focului; capul
19:12
Cap. 6:2.

îl avea încununat cu multe cununi împărătești și
19:12
Cap. 2:17. Vers. 16.

purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai El singur. 13Era
19:13
Is. 63:2,3
îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul
19:13
Ioan 1:11 Ioan 5:7
lui Dumnezeu”. 14Oștile
19:14
Cap. 14:20.

din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate
19:14
Mat. 28:37:9
cu in subţire, alb și curat. 15Din gura
19:15
Is. 11:42 Tes. 2:8
Lui ieșea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care
19:15
Ps. 2:912:5
le va cârmui cu un toiag de fier. Și
19:15
Is. 63:3
va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. 16Pe haină și pe coapsă avea
19:16
Vers. 12.

scris numele acesta: „Împăratul
19:16
Dan. 2:471 Tim. 6:15
împăraţilor și Domnul domnilor”. 17Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor
19:17
Vers. 21.

păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi
19:17
Ezec. 39:17
, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19:18
Ezec. 39:18,20
să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreţilor și carnea a tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari!” 19Și
19:19
Cap. 16:16;
17:13,14
am văzut fiara și pe împăraţii pământului și oștile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce ședea călare pe cal și cu oastea Lui. 20Și
19:20
Cap. 16:13,14.

fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și
19:20
Cap. 13:12,15.

se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia
19:20
Dan. 7:11
au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care
19:20
Cap. 14:10;
21:8
arde cu pucioasă. 21Iar ceilalţi au fost uciși
19:21
Vers. 15.

cu sabia care ieșea din gura Celui ce ședea călare pe cal. Și toate
19:21
Vers. 17,18.

păsările s-au săturat din carnea
19:21
Cap. 17:16.

lor.