Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

191După aceea, am auzit

19:1
Cap. 11:15.
în cer ca un glas puternic de gloată multă, care zicea: „Aleluia! Ale Domnului Dumnezeului nostru sunt mântuirea
19:1
Cap. 4:11;
, slava, cinstea și puterea! 2Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate
19:2
Cap. 15:3;
și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, și a răzbunat
19:2
Deut. 32:4318:20
sângele robilor Săi din mâna ei.” 3Și au zis a doua oară: „Aleluia! Fumul
19:3
Is. 34:10
ei se ridică în sus în vecii vecilor!” 4Și cei
19:4
Cap. 4:4,6,10;
douăzeci și patru de bătrâni și cele patru făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie. Și au zis: „Amin!
19:4
1 Cron. 16:36Neem. 5:13
8:6
Aleluia!” 5Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: „Lăudaţi
19:5
Ps. 134:1
135:1
pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi, care vă temeţi de El, mici și
19:5
Cap. 11:18;
mari!” 6Și
19:6
Ezec. 1:24
43:2
am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul
19:6
Cap. 11:15,17;
Dumnezeul nostru cel Atotputernic a început să împărăţească. 7Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a
19:7
Mat. 22:2
25:102 Cor. 11:2Efes. 5:32
venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit 8și i s-a dat
19:8
Ps. 45:13,14Ezec. 16:10
să se îmbrace cu in subţire, strălucitor și curat.” (Inul
19:8
Ps. 132:9
subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.) 9Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice
19:9
Mat. 22:2,3Luca 14:15,16
de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea
19:9
Cap. 21:5;
sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” 10Și m-am
19:10
Cap. 22:8.
aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: „Ferește-te
19:10
Fapte 10:26
14:14,15
să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine și cu fraţii tăi, care
19:10
1 Ioan 5:10
păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te!” (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.) 11Apoi
19:11
Cap. 15:5.
am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un
19:11
Cap. 6:2.
cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios”
19:11
Cap. 3:14.
și „Cel adevărat” și El judecă
19:11
Is. 11:4
și Se luptă cu dreptate. 12Ochii
19:12
Cap. 1:14;
Lui erau ca para focului; capul
19:12
Cap. 6:2.
îl avea încununat cu multe cununi împărătești și
19:12
Cap. 2:17. Vers. 16.
purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai El singur. 13Era
19:13
Is. 63:2,3
îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul
19:13
Ioan 1:11 Ioan 5:7
lui Dumnezeu”. 14Oștile
19:14
Cap. 14:20.
din cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate
19:14
Mat. 28:37:9
cu in subţire, alb și curat. 15Din gura
19:15
Is. 11:42 Tes. 2:8
Lui ieșea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care
19:15
Ps. 2:912:5
le va cârmui cu un toiag de fier. Și
19:15
Is. 63:3
va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. 16Pe haină și pe coapsă avea
19:16
Vers. 12.
scris numele acesta: „Împăratul
19:16
Dan. 2:471 Tim. 6:15
împăraţilor și Domnul domnilor”. 17Apoi am văzut un înger care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare și a zis tuturor
19:17
Vers. 21.
păsărilor care zburau prin mijlocul cerului: „Veniţi
19:17
Ezec. 39:17
, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19:18
Ezec. 39:18,20
să mâncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor și a călăreţilor și carnea a tot felul de oameni, slobozi și robi, mici și mari!” 19Și
19:19
Cap. 16:16;
am văzut fiara și pe împăraţii pământului și oștile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce ședea călare pe cal și cu oastea Lui. 20Și
19:20
Cap. 16:13,14.
fiara a fost prinsă. Și, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și
19:20
Cap. 13:12,15.
se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia
19:20
Dan. 7:11
au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care
19:20
Cap. 14:10;
arde cu pucioasă. 21Iar ceilalţi au fost uciși
19:21
Vers. 15.
cu sabia care ieșea din gura Celui ce ședea călare pe cal. Și toate
19:21
Vers. 17,18.
păsările s-au săturat din carnea
19:21
Cap. 17:16.
lor.

20

201Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care

20:1
Cap. 1:18;
ţinea în mână cheia adâncului și un lanţ mare. 2El a pus mâna pe balaur
20:2
2 Pet. 2:2,4Iuda 6
, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana, și l-a legat pentru o mie de ani. 3L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit
20:3
Dan. 6:17
intrarea deasupra lui, ca
20:3
Cap. 16:14,16. Vers. 8.
să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme. 4Și am văzut niște scaune
20:4
Dan. 7:9,22,27Mat. 19:28Luca 22:30
de domnie; și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata
20:4
1 Cor. 6:2,3
. Și am văzut sufletele
20:4
Cap. 6:9.
celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce
20:4
Cap. 13:12.
nu se închinaseră fiarei și icoanei ei
20:4
Cap. 13:15,16.
și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au
20:4
Rom. 8:172 Tim. 2:12
împărăţit cu Hristos o mie de ani. 5Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. 6Fericiţi și sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte
20:6
Cap. 2:11;
n-are nicio putere; ci vor fi preoţi
20:6
Is. 61:61 Pet. 2:95:10
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și
20:6
Vers. 4.
vor împărăţi cu El o mie de ani. 7Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana
20:7
Vers. 2.
va fi dezlegat 8și va ieși din temniţa lui ca să
20:8
Vers. 3,10.
înșele neamurile care sunt în cele patru colţuri ale pământului, pe Gog
20:8
Ezec. 38:2
39:1
și pe Magog, ca să-i
20:8
Cap. 16:14.
adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. 9Și
20:9
Is. 8:8Ezec. 38:9,16
ei s-au suit pe faţa pământului și au înconjurat tabăra sfinţilor și cetatea preaiubită. Dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. 10Și
20:10
Vers. 8.
diavolul, care-i înșela, a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde
20:10
Cap. 19:20.
sunt fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciţi
20:10
Cap. 14:10,11.
zi și noapte în vecii vecilor. 11Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe Cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au
20:11
2 Pet. 3:7,10,11
fugit dinaintea Lui și
20:11
Dan. 2:35
nu s-a mai găsit loc pentru ele. 12Și am văzut pe morţi, mari
20:12
Cap. 19:5.
și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște
20:12
Dan. 7:10
cărţi au fost deschise. Și a fost deschisă o altă
20:12
Ps. 69:28Dan. 12:1Filip. 4:3
carte, care este cartea vieţii. Și morţii au fost judecaţi după
20:12
Ier. 17:10
32:19Mat. 16:27Rom. 2:6
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. 13Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea
20:13
Cap. 6:9.
și Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după
20:13
Vers. 12.
faptele lui. 14Și Moartea
20:14
1 Cor. 15:26,54,55
și Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul
20:14
Vers. 6. Cap. 21:8.
de foc este moartea a doua. 15Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat
20:15
Cap. 19:20.
în iazul de foc.

21

211Apoi am

21:1
Is. 65:17
66:222 Pet. 3:13
văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că
21:1
Cap. 20:11.
cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. 2Și eu am văzut
21:2
Is. 52:1Gal. 4:26Evr. 11:10
12:22
13:14
coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită
21:2
Is. 54:5
61:102 Cor. 11:2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul
21:3
Lev. 26:11,12Ezec. 43:72 Cor. 6:16
lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4El
21:4
Is. 25:8
va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și
21:4
1 Cor. 15:26,54
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
21:4
Is. 35:10
61:3
65:19
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 5Cel ce
21:5
Cap. 4:2,9;
ședea pe scaunul de domnie a zis: „Iată
21:5
Is. 43:192 Cor. 5:17
, Eu fac toate lucrurile noi.” Și a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste
21:5
Cap. 19:9.
cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.” 6Apoi mi-a zis: „S-a
21:6
Cap. 16:17.
isprăvit! Eu
21:6
Cap. 1:8;
sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete îi voi
21:6
Is. 12:3
55:1Ioan 4:10,14
7:37
da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. 7Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu
21:7
Zah. 8:8Evr. 8:10
voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu. 8Dar
21:8
1 Cor. 6:9,10Gal. 5:19-21Efes. 5:51 Tim. 1:9Evr. 12:14
cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toţi mincinoșii, partea lor este în iazul
21:8
Cap. 20:14,15.
care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” 9Apoi unul din cei
21:9
Cap. 15:1,6,7.
șapte îngeri care ţineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa
21:9
Cap. 19:7. Vers. 2.
, nevasta Mielului!” 10Și m-a dus, în
21:10
Cap. 1:10;
Duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea
21:10
Ezec. 48:1
sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu, 11având
21:11
Vers. 23. Cap. 22:5.
slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră preascumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. 12Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea douăsprezece
21:12
Ezec. 48:31-34
porţi, și la porţi, doisprezece îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. 13Spre
21:13
Ezec. 48:31-34
răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi și spre apus, trei porţi. 14Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii și pe ele
21:14
Mat. 16:18Gal. 2:9Efes. 2:20
erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 15Îngerul care vorbea cu mine avea
21:15
Ezec. 40:3Zah. 2:1
ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile și zidul ei. 16Cetatea era în patru colţuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini21:16 Grecește: stadii.. Lungimea, lărgimea și înălţimea erau deopotrivă. 17I-a măsurat și zidul și a găsit o sută patruzeci și patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. 18Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 19Temeliile
21:19
Is. 54:11
zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de halchedon; a patra, de smarald; 20a cincea, de sardonix; a șasea, de sardiu; a șaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist. 21Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii
21:21
Cap. 22:2.
era de aur curat, ca sticla străvezie. 22În cetate n-am văzut niciun
21:22
Ioan 4:23
Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și Mielul sunt Templul ei. 23Cetatea
21:23
Is. 24:23
60:19,20
n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este Mielul. 24Neamurile
21:24
Is. 60:3,5,11
66:12
vor umbla în lumina ei și împăraţii pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. 25Porţile
21:25
Is. 60:11
ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi
21:25
Is. 60:20Zah. 14:7
noapte. 26În ea vor aduce
21:26
Vers. 24.
slava și cinstea neamurilor. 27Nimic întinat nu
21:27
Is. 35:8
52:1
60:21Ioel 3:17
va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea
21:27
Filip. 4:3
vieţii Mielului.