Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

221Și mi-a arătat un râu

22:1
Ezec. 47:1Zah. 14:8
cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. 2În
22:2
Ezec. 47:12
mijlocul pieţei cetăţii și pe cele două maluri ale râului, era pomul
22:2
Gen. 2:9
vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod și dând rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la
22:2
Cap. 21:24.

vindecarea neamurilor. 3Nu
22:3
Zah. 14:11
va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul
22:3
Ezec. 48:35
de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. 4Ei vor
22:4
Mat. 5:81 Cor. 13:121 Ioan 3:2
vedea faţa Lui și
22:4
Cap. 3:12;
14:1
Numele Lui va fi pe frunţile lor. 5Acolo nu va mai fi noapte
22:5
Cap. 21:23,25.

. Și nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul
22:5
Ps. 36:9
84:11
Dumnezeu îi va lumina. Și
22:5
Dan. 7:27Rom. 5:172 Tim. 2:12
vor împărăţi în vecii vecilor. 6Și îngerul mi-a zis: „Aceste
22:6
Cap. 19:9;
21:5
cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a
22:6
Cap. 1:1.

trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.” 7„Și, iată
22:7
Cap. 3:11. Vers. 10,12,20.

, Eu vin curând22:7 Sau: repede.! Ferice
22:7
Cap. 1:3.

de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta!” 8Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am
22:8
Cap. 19:10.

aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. 9Dar el mi-a zis: „Ferește-te
22:9
Dan. 8:26
să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine și cu fraţii tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” 10Apoi
22:10
Dan. 12:4,9
mi-a zis: „Să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea
22:10
Cap. 1:3.

aceasta. Căci vremea este aproape. 11Cine
22:11
Ezec. 3:27Dan. 12:102 Tim. 3:13
este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfinţească și mai departe!” 12„Iată
22:12
Vers. 7.

, Eu vin curând și răsplata
22:12
Is. 40:10
62:11
Mea este cu Mine, ca să
22:12
Rom. 2:6
14:12
dau fiecăruia după fapta lui. 13Eu
22:13
Is. 41:4
44:6
48:1221:6
sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. 14Ferice
22:14
Dan. 12:121 Ioan 3:24
de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la
22:14
Cap. 2:7. Vers. 2.

pomul vieţii și
22:14
Cap. 21:27.

să intre pe porţi în cetate! 15Afară
22:15
1 Cor. 6:9,10Gal. 5:19-21Col. 3:6
sunt câinii
22:15
Filip. 3:2
, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună! 16Eu
22:16
Cap. 1:1.

, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu
22:16
Cap. 5:5.

sunt Rădăcina și Sămânţa lui David, Luceafărul
22:16
Num. 24:17Zah. 6:122 Pet. 1:19
strălucitor de dimineaţă.” 17Și Duhul și Mireasa
22:17
Cap. 21:2,9.

zic: „Vino!” Și cine aude să zică: „Vino!” Și
22:17
Is. 55:1Ioan 7:37
celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată! 18Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă
22:18
Deut. 4:2
12:32Prov. 30:6
va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va
22:18
Exod 32:33Ps. 69:28
adăuga urgiile scrise în cartea
22:18
Cap. 21:2.

aceasta. 19Și, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. 20Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da
22:20
Vers. 12.

, Eu vin curând.” Amin!
22:20
Ioan 21:25
Vino
22:20
2 Tim. 4:8
, Doamne Isuse! 21Harul
22:21
Rom. 16:20,242 Tes. 3:18
Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.