Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

211Apoi am

21:1
Is. 65:17
66:222 Pet. 3:13
văzut un cer nou și un pământ nou; pentru că
21:1
Cap. 20:11.
cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră, și marea nu mai era. 2Și eu am văzut
21:2
Is. 52:1Gal. 4:26Evr. 11:10
12:22
13:14
coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită
21:2
Is. 54:5
61:102 Cor. 11:2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: „Iată cortul
21:3
Lev. 26:11,12Ezec. 43:72 Cor. 6:16
lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. 4El
21:4
Is. 25:8
va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și
21:4
1 Cor. 15:26,54
moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici
21:4
Is. 35:10
61:3
65:19
tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” 5Cel ce
21:5
Cap. 4:2,9;
ședea pe scaunul de domnie a zis: „Iată
21:5
Is. 43:192 Cor. 5:17
, Eu fac toate lucrurile noi.” Și a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste
21:5
Cap. 19:9.
cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.” 6Apoi mi-a zis: „S-a
21:6
Cap. 16:17.
isprăvit! Eu
21:6
Cap. 1:8;
sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul. Celui ce îi este sete îi voi
21:6
Is. 12:3
55:1Ioan 4:10,14
7:37
da să bea fără plată din izvorul apei vieţii. 7Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu
21:7
Zah. 8:8Evr. 8:10
voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul Meu. 8Dar
21:8
1 Cor. 6:9,10Gal. 5:19-21Efes. 5:51 Tim. 1:9Evr. 12:14
cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toţi mincinoșii, partea lor este în iazul
21:8
Cap. 20:14,15.
care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.” 9Apoi unul din cei
21:9
Cap. 15:1,6,7.
șapte îngeri care ţineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa
21:9
Cap. 19:7. Vers. 2.
, nevasta Mielului!” 10Și m-a dus, în
21:10
Cap. 1:10;
Duhul, pe un munte mare și înalt. Și mi-a arătat cetatea
21:10
Ezec. 48:1
sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu, 11având
21:11
Vers. 23. Cap. 22:5.
slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră preascumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul. 12Era înconjurată cu un zid mare și înalt. Avea douăsprezece
21:12
Ezec. 48:31-34
porţi, și la porţi, doisprezece îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. 13Spre
21:13
Ezec. 48:31-34
răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi și spre apus, trei porţi. 14Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii și pe ele
21:14
Mat. 16:18Gal. 2:9Efes. 2:20
erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 15Îngerul care vorbea cu mine avea
21:15
Ezec. 40:3Zah. 2:1
ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile și zidul ei. 16Cetatea era în patru colţuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini21:16 Grecește: stadii.. Lungimea, lărgimea și înălţimea erau deopotrivă. 17I-a măsurat și zidul și a găsit o sută patruzeci și patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. 18Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. 19Temeliile
21:19
Is. 54:11
zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de halchedon; a patra, de smarald; 20a cincea, de sardonix; a șasea, de sardiu; a șaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist. 21Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii
21:21
Cap. 22:2.
era de aur curat, ca sticla străvezie. 22În cetate n-am văzut niciun
21:22
Ioan 4:23
Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca și Mielul sunt Templul ei. 23Cetatea
21:23
Is. 24:23
60:19,20
n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este Mielul. 24Neamurile
21:24
Is. 60:3,5,11
66:12
vor umbla în lumina ei și împăraţii pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. 25Porţile
21:25
Is. 60:11
ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi
21:25
Is. 60:20Zah. 14:7
noapte. 26În ea vor aduce
21:26
Vers. 24.
slava și cinstea neamurilor. 27Nimic întinat nu
21:27
Is. 35:8
52:1
60:21Ioel 3:17
va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea
21:27
Filip. 4:3
vieţii Mielului.

22

221Și mi-a arătat un râu

22:1
Ezec. 47:1Zah. 14:8
cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. 2În
22:2
Ezec. 47:12
mijlocul pieţei cetăţii și pe cele două maluri ale râului, era pomul
22:2
Gen. 2:9
vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod și dând rod în fiecare lună; și frunzele pomului slujesc la
22:2
Cap. 21:24.
vindecarea neamurilor. 3Nu
22:3
Zah. 14:11
va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul
22:3
Ezec. 48:35
de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji. 4Ei vor
22:4
Mat. 5:81 Cor. 13:121 Ioan 3:2
vedea faţa Lui și
22:4
Cap. 3:12;
Numele Lui va fi pe frunţile lor. 5Acolo nu va mai fi noapte
22:5
Cap. 21:23,25.
. Și nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul
22:5
Ps. 36:9
84:11
Dumnezeu îi va lumina. Și
22:5
Dan. 7:27Rom. 5:172 Tim. 2:12
vor împărăţi în vecii vecilor. 6Și îngerul mi-a zis: „Aceste
22:6
Cap. 19:9;
cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a
22:6
Cap. 1:1.
trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.” 7„Și, iată
22:7
Cap. 3:11. Vers. 10,12,20.
, Eu vin curând22:7 Sau: repede.! Ferice
22:7
Cap. 1:3.
de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta!” 8Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea. Și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am
22:8
Cap. 19:10.
aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. 9Dar el mi-a zis: „Ferește-te
22:9
Dan. 8:26
să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine și cu fraţii tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.” 10Apoi
22:10
Dan. 12:4,9
mi-a zis: „Să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea
22:10
Cap. 1:3.
aceasta. Căci vremea este aproape. 11Cine
22:11
Ezec. 3:27Dan. 12:102 Tim. 3:13
este nedrept să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfinţească și mai departe!” 12„Iată
22:12
Vers. 7.
, Eu vin curând și răsplata
22:12
Is. 40:10
62:11
Mea este cu Mine, ca să
22:12
Rom. 2:6
14:12
dau fiecăruia după fapta lui. 13Eu
22:13
Is. 41:4
44:6
48:1221:6
sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul. 14Ferice
22:14
Dan. 12:121 Ioan 3:24
de cei ce își spală hainele, ca să aibă drept la
22:14
Cap. 2:7. Vers. 2.
pomul vieţii și
22:14
Cap. 21:27.
să intre pe porţi în cetate! 15Afară
22:15
1 Cor. 6:9,10Gal. 5:19-21Col. 3:6
sunt câinii
22:15
Filip. 3:2
, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună! 16Eu
22:16
Cap. 1:1.
, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu
22:16
Cap. 5:5.
sunt Rădăcina și Sămânţa lui David, Luceafărul
22:16
Num. 24:17Zah. 6:122 Pet. 1:19
strălucitor de dimineaţă.” 17Și Duhul și Mireasa
22:17
Cap. 21:2,9.
zic: „Vino!” Și cine aude să zică: „Vino!” Și
22:17
Is. 55:1Ioan 7:37
celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată! 18Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă
22:18
Deut. 4:2
12:32Prov. 30:6
va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va
22:18
Exod 32:33Ps. 69:28
adăuga urgiile scrise în cartea
22:18
Cap. 21:2.
aceasta. 19Și, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. 20Cel ce adeverește aceste lucruri zice: „Da
22:20
Vers. 12.
, Eu vin curând.” Amin!
22:20
Ioan 21:25
Vino
22:20
2 Tim. 4:8
, Doamne Isuse! 21Harul
22:21
Rom. 16:20,242 Tes. 3:18
Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.