Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce

3:1
Cap. 1:4,16;
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele:

«Știu

3:1
Cap. 2:2.
faptele tale: că îţi merge numele că trăiești, dar
3:1
Efes. 2:1,51 Tim. 5:6
ești mort.

2Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. 3Adu-ţi

3:3
1 Tim. 6:202 Tim. 1:13
aminte dar cum ai primit și auzit! Ţine și pocăiește-te
3:3
Vers. 19.
! Dacă
3:3
Mat. 24:42,43
25:13Marcu 13:33Luca 12:39,401 Tes. 5:2,62 Pet. 3:10
nu veghezi, voi veni ca un hoţ și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. 4Totuși ai în Sardes câteva
3:4
Fapte 1:15
nume care nu și-au mânjit hainele
3:4
Iuda 23
. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în
3:4
Cap. 4:4;
alb, fiindcă sunt vrednici. 5Cel ce va birui va fi
3:5
Cap. 19:8.
îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge
3:5
Exod 32:32Ps. 69:28
nicidecum numele din cartea
3:5
Filip. 4:3
vieţii și voi
3:5
Mat. 10:32Luca 12:8
mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui.»’ 6Cine
3:6
Cap. 2:7.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul. 7Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i:

‘Iată ce zice Cel

3:7
Fapte 3:14
Sfânt, Cel
3:7
1 Ioan 5:20
Adevărat, Cel ce ţine cheia
3:7
Is. 22:22Luca 1:32
lui David, Cel ce
3:7
Mat. 16:19
deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide
3:7
Iov 12:14
și nimeni nu va deschide: 8«Știu
3:8
Vers. 1.
faptele tale: iată ţi-am pus înainte o ușă
3:8
1 Cor. 16:92 Cor. 2:13
deschisă pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere și ai păzit Cuvântul Meu și n-ai tăgăduit Numele Meu. 9Iată că îţi dau
3:9
Cap. 2:9.
din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată că îi
3:9
Is. 49:23
60:14
voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. 10Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te
3:10
2 Pet. 2:9
voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă
3:10
Luca 2:1
, ca să încerce pe locuitorii pământului
3:10
Is. 24:17
. 11Eu vin
3:11
Filip. 4:5
curând. Păstrează
3:11
Vers. 3. Cap. 2:25.
ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa
3:11
Cap. 2:10.
. 12Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp
3:12
1 Împ. 7:21Gal. 2:9
în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși din el. Voi
3:12
Cap. 2:17;
scrie pe el Numele Dumnezeului Meu și numele cetăţii Dumnezeului Meu, Noul Ierusalim
3:12
Gal. 4:26Evr. 12:22
, care are să se coboare din cer, de la Dumnezeul Meu, și
3:12
Cap. 22:4.
Numele Meu cel nou.»’ 13Cine
3:13
Cap. 2:7.
are urechi să asculte ce zice Bisericilor Duhul. 14Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i:

‘Iată

3:14
Is. 65:16
ce zice Cel ce este Amin, Martorul
3:14
Cap. 1:5;
credincios și adevărat, Începutul
3:14
Col. 1:15
zidirii lui Dumnezeu: 15«Știu
3:15
Vers. 1.
faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! 16Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. 17Pentru că zici: ‹Sunt bogat
3:17
Osea 12:81 Cor. 4:8
, m-am îmbogăţit și nu duc lipsă de nimic›, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, 18te sfătuiesc să
3:18
Is. 55:1Mat. 13:44
25:9
cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţești, și haine
3:18
2 Cor. 5:3
albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ţi se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii și să vezi. 19Eu mustru
3:19
Iov 5:17Prov. 3:11,12Evr. 12:5,6Iac. 1:12
și pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te! 20Iată, Eu stau
3:20
Cânt. 5:2
la ușă și bat. Dacă
3:20
Luca 12:37
aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi
3:20
Ioan 14:23
intra la el, voi cina cu el, și el, cu Mine. 21Celui ce va birui îi
3:21
Mat. 19:28Luca 22:301 Cor. 6:22 Tim. 2:12
voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.»’ 22Cine
3:22
Cap. 2:7.
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul.”

4

41După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul

4:1
Cap. 1:10.
cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te
4:1
Cap. 11:12.
aici și-ţi
4:1
Cap. 1:19;
voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” 2Numaidecât am
4:2
Cap. 1:10;
fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun
4:2
Is. 6:1Ier. 17:12Ezec. 1:26
10:1Dan. 7:9
de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea Cineva. 3Cel ce ședea pe el avea înfăţișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu
4:3
Ezec. 1:28
ca o piatră de smarald la vedere. 4Împrejurul
4:4
Cap. 11:16.
scaunului de domnie stăteau douăzeci și patru de scaune de domnie; și pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci și patru de bătrâni îmbrăcaţi
4:4
Cap. 3:4,5;
în haine albe și
4:4
Vers. 10.
pe capete aveau cununi de aur. 5Din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4:5
Cap. 8:5;
, glasuri și tunete.

Înaintea scaunului de domnie ardeau

4:5
Exod 37:232 Cron. 4:20Ezec. 1:13Zah. 4:2
șapte lămpi de foc, care sunt cele
4:5
Cap. 1:4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare
4:6
Exod 38:8
de sticlă, asemenea cu cristalul. În
4:6
Ezec. 1:5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și
4:6
Vers. 8.
pe dinapoi. 7Cea
4:7
Num. 2:2Ezec. 1:10
10:14
dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; și a patra seamănă cu un vultur care zboară. 8Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase
4:8
Is. 6:2
aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4:8
Vers. 6.
. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt
4:8
Is. 6:3
, Sfânt, Sfânt este Domnul
4:8
Cap. 1:8.
Dumnezeu, Cel
4:8
Cap. 1:4.
Atotputernic, care era, care este, care vine!” 9Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulţumiri Celui ce ședea pe scaunul de domnie și care
4:9
Cap. 1:18;
este viu în vecii vecilor, 10cei
4:10
Cap. 5:8,14.
douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie și
4:10
Vers. 9.
se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își
4:10
Vers. 4.
aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: 11„Vrednic
4:11
Cap. 5:12.
ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci
4:11
Gen. 1:1Fapte 17:24Efes. 3:9Col. 1:11
Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în fiinţă și au fost făcute!”

5

51Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie o

5:1
Ezec. 2:9,10
carte, scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită
5:1
Is. 29:11Dan. 2:4
cu șapte peceţi. 2Și am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă peceţile?” 3Și nu se găsea nimeni nici în cer
5:3
Vers. 13.
, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. 4Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. 5Și unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul
5:5
Gen. 49:9,10Evr. 7:14
din seminţia lui Iuda, Rădăcina
5:5
Is. 11:1,10Rom. 15:12
lui David, a biruit ca să deschidă cartea și
5:5
Vers. 1. Cap. 6:1.
cele șapte peceţi ale ei. 6Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un
5:6
Is. 53:7Ioan 1:29,361 Pet. 1:195:9,12
Miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte
5:6
Zah. 3:9
4:10
ochi, care sunt cele
5:6
Cap. 4:5.
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. 7El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce
5:7
Cap. 4:2.
ședea pe scaunul de domnie. 8Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei
5:8
Cap. 4:8,10.
douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută
5:8
Cap. 14:2;
și potire de aur pline cu tămâie, care
5:8
Ps. 141:2
sunt rugăciunile sfinţilor. 9Și cântau
5:9
Ps. 40:3
o cântare nouă și ziceau: „Vrednic
5:9
Cap. 4:11.
ești Tu să iei cartea și să-i rupi peceţile, căci
5:9
Vers. 6.
ai fost înjunghiat și ai
5:9
Fapte 20:28Rom. 3:241 Cor. 6:20
7:23Efes. 1:7Col. 1:14Evr. 9:121 Pet. 1:18,192 Pet. 2:11 Ioan 1:7
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din
5:9
Dan. 4:1
6:2511:9
orice seminţie, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. 10Ai
5:10
Exod 19:61 Pet. 2:5,9
făcut din ei o împărăţie și preoţi pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăţi pe pământ!” 11M-am uitat și, împrejurul
5:11
Cap. 4:4,6.
scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii
5:11
Ps. 68:17Dan. 7:10Evr. 12:22
de ori zece mii și mii de mii. 12Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic
5:12
Cap. 4:11.
este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” 13Și pe toate
5:13
Filip. 2:10
făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce
5:13
1 Cron. 29:11Rom. 9:5
16:271 Tim. 6:161 Pet. 4:11
5:11
șade pe scaunul de domnie și ale Mielului să fie lauda
5:13
Cap. 6:16;
, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!” 14Și
5:14
Cap. 19:4.
cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!”

Și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat Celui ce

5:14
Cap. 4:9,10.
este viu în vecii vecilor!