Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul

4:1
Cap. 1:10.
cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe și care vorbea cu mine, mi-a zis: „Suie-te
4:1
Cap. 11:12.
aici și-ţi
4:1
Cap. 1:19;
voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri!” 2Numaidecât am
4:2
Cap. 1:10;
fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era pus un scaun
4:2
Is. 6:1Ier. 17:12Ezec. 1:26
10:1Dan. 7:9
de domnie, și pe scaunul acesta de domnie ședea Cineva. 3Cel ce ședea pe el avea înfăţișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu
4:3
Ezec. 1:28
ca o piatră de smarald la vedere. 4Împrejurul
4:4
Cap. 11:16.
scaunului de domnie stăteau douăzeci și patru de scaune de domnie; și pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci și patru de bătrâni îmbrăcaţi
4:4
Cap. 3:4,5;
în haine albe și
4:4
Vers. 10.
pe capete aveau cununi de aur. 5Din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4:5
Cap. 8:5;
, glasuri și tunete.

Înaintea scaunului de domnie ardeau

4:5
Exod 37:232 Cron. 4:20Ezec. 1:13Zah. 4:2
șapte lămpi de foc, care sunt cele
4:5
Cap. 1:4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare
4:6
Exod 38:8
de sticlă, asemenea cu cristalul. În
4:6
Ezec. 1:5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și
4:6
Vers. 8.
pe dinapoi. 7Cea
4:7
Num. 2:2Ezec. 1:10
10:14
dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia are faţa ca a unui om; și a patra seamănă cu un vultur care zboară. 8Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase
4:8
Is. 6:2
aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4:8
Vers. 6.
. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt
4:8
Is. 6:3
, Sfânt, Sfânt este Domnul
4:8
Cap. 1:8.
Dumnezeu, Cel
4:8
Cap. 1:4.
Atotputernic, care era, care este, care vine!” 9Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulţumiri Celui ce ședea pe scaunul de domnie și care
4:9
Cap. 1:18;
este viu în vecii vecilor, 10cei
4:10
Cap. 5:8,14.
douăzeci și patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce ședea pe scaunul de domnie și
4:10
Vers. 9.
se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, își
4:10
Vers. 4.
aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: 11„Vrednic
4:11
Cap. 5:12.
ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci
4:11
Gen. 1:1Fapte 17:24Efes. 3:9Col. 1:11
Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în fiinţă și au fost făcute!”

5

51Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie o

5:1
Ezec. 2:9,10
carte, scrisă pe dinăuntru și pe dinafară, pecetluită
5:1
Is. 29:11Dan. 2:4
cu șapte peceţi. 2Și am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă peceţile?” 3Și nu se găsea nimeni nici în cer
5:3
Vers. 13.
, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. 4Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. 5Și unul din bătrâni mi-a zis: „Nu plânge: Iată că Leul
5:5
Gen. 49:9,10Evr. 7:14
din seminţia lui Iuda, Rădăcina
5:5
Is. 11:1,10Rom. 15:12
lui David, a biruit ca să deschidă cartea și
5:5
Vers. 1. Cap. 6:1.
cele șapte peceţi ale ei. 6Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un
5:6
Is. 53:7Ioan 1:29,361 Pet. 1:195:9,12
Miel. Părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte
5:6
Zah. 3:9
4:10
ochi, care sunt cele
5:6
Cap. 4:5.
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. 7El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce
5:7
Cap. 4:2.
ședea pe scaunul de domnie. 8Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei
5:8
Cap. 4:8,10.
douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută
5:8
Cap. 14:2;
și potire de aur pline cu tămâie, care
5:8
Ps. 141:2
sunt rugăciunile sfinţilor. 9Și cântau
5:9
Ps. 40:3
o cântare nouă și ziceau: „Vrednic
5:9
Cap. 4:11.
ești Tu să iei cartea și să-i rupi peceţile, căci
5:9
Vers. 6.
ai fost înjunghiat și ai
5:9
Fapte 20:28Rom. 3:241 Cor. 6:20
7:23Efes. 1:7Col. 1:14Evr. 9:121 Pet. 1:18,192 Pet. 2:11 Ioan 1:7
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din
5:9
Dan. 4:1
6:2511:9
orice seminţie, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. 10Ai
5:10
Exod 19:61 Pet. 2:5,9
făcut din ei o împărăţie și preoţi pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăţi pe pământ!” 11M-am uitat și, împrejurul
5:11
Cap. 4:4,6.
scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii
5:11
Ps. 68:17Dan. 7:10Evr. 12:22
de ori zece mii și mii de mii. 12Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic
5:12
Cap. 4:11.
este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” 13Și pe toate
5:13
Filip. 2:10
făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: „Ale Celui ce
5:13
1 Cron. 29:11Rom. 9:5
16:271 Tim. 6:161 Pet. 4:11
5:11
șade pe scaunul de domnie și ale Mielului să fie lauda
5:13
Cap. 6:16;
, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!” 14Și
5:14
Cap. 19:4.
cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!”

Și cei douăzeci și patru de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat Celui ce

5:14
Cap. 4:9,10.
este viu în vecii vecilor!

6

61Când a rupt Mielul cea dintâi din cele șapte peceţi, m-am

6:1
Cap. 5:5-7.
uitat și am auzit pe una
6:1
Cap. 4:7.
din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino și vezi!” 2M-am uitat și iată că s-a arătat un
6:2
Zah. 6:3
cal alb. Cel ce
6:2
Ps. 45:4,5
sta pe el avea un arc; i
6:2
Zah. 6:11
s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. 3Când a rupt Mielul a doua pecete, am
6:3
Cap. 4:7.
auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vino și vezi!” 4Și
6:4
Zah. 6:2
s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, și i s-a dat o sabie mare. 5Când a rupt Mielul pecetea a treia, am
6:5
Cap. 4:7.
auzit pe a treia făptură vie zicând: „Vino și vezi!” M-am uitat și iată că s-a arătat un
6:5
Zah. 6:2
cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. 6Și, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu6:6 Grecește: dinar! Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul
6:6
Cap. 9:4.
și vinul!” 7Când a rupt Mielul pecetea a patra, am
6:7
Cap. 4:7.
auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino și vezi!” 8M-am uitat
6:8
Zah. 6:3
și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să
6:8
Ezec. 14:21
ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și
6:8
Lev. 26:22
cu fiarele pământului. 9Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar
6:9
Cap. 8:3;
sufletele
6:9
Cap. 20:4.
celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina
6:9
Cap. 1:9.
Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii
6:9
2 Tim. 1:8
pe care o ţinuseră. 10Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până
6:10
Zah. 1:12
când, Stăpâne, Tu, care
6:10
Cap. 3:7.
ești sfânt și adevărat, zăbovești să
6:10
Cap. 11:18;
judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 11Fiecăruia din ei i s-a dat o haină
6:11
Cap. 3:4,5;
albă și i s-a spus să
6:11
Evr. 11:40
se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca și ei. 12Când a rupt Mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată
6:12
Cap. 16:18.
că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele
6:12
Ioel 2:10,31
3:15Mat. 24:29Fapte 2:20
s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele 13și
6:13
Cap. 8:10;
stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. 14Cerul
6:14
Ps. 102:26Is. 34:4Evr. 1:12,13
s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toţi
6:14
Ier. 3:23
4:24
munţii și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. 15Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogaţi și cei puternici, toţi robii și toţi oamenii slobozi s-au
6:15
Is. 2:19
ascuns în peșteri și în stâncile munţilor. 16Și
6:16
Osea 10:8Luca 23:30
ziceau munţilor și stâncilor: „Cădeţi peste noi și ascundeţi-ne de Faţa Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului, 17căci
6:17
Is. 13:6Ţef. 1:14
a venit ziua cea mare a mâniei Lui și
6:17
Ps. 76:7
cine poate sta în picioare?”