Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Când a rupt Mielul cea dintâi din cele șapte peceţi, m-am

6:1
Cap. 5:5-7.

uitat și am auzit pe una
6:1
Cap. 4:7.

din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: „Vino și vezi!” 2M-am uitat și iată că s-a arătat un
6:2
Zah. 6:3
cal alb. Cel ce
6:2
Ps. 45:4,5
sta pe el avea un arc; i
6:2
Zah. 6:11
s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. 3Când a rupt Mielul a doua pecete, am
6:3
Cap. 4:7.

auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vino și vezi!” 4Și
6:4
Zah. 6:2
s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alţii, și i s-a dat o sabie mare. 5Când a rupt Mielul pecetea a treia, am
6:5
Cap. 4:7.

auzit pe a treia făptură vie zicând: „Vino și vezi!” M-am uitat și iată că s-a arătat un
6:5
Zah. 6:2
cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. 6Și, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu6:6 Grecește: dinar! Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul
6:6
Cap. 9:4.

și vinul!” 7Când a rupt Mielul pecetea a patra, am
6:7
Cap. 4:7.

auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino și vezi!” 8M-am uitat
6:8
Zah. 6:3
și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să
6:8
Ezec. 14:21
ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și
6:8
Lev. 26:22
cu fiarele pământului. 9Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar
6:9
Cap. 8:3;
9:13
14:18
sufletele
6:9
Cap. 20:4.

celor ce fuseseră înjunghiaţi din pricina
6:9
Cap. 1:9.

Cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii
6:9
2 Tim. 1:8
pe care o ţinuseră. 10Ei strigau cu glas tare și ziceau: „Până
6:10
Zah. 1:12
când, Stăpâne, Tu, care
6:10
Cap. 3:7.

ești sfânt și adevărat, zăbovești să
6:10
Cap. 11:18;
9:2
judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 11Fiecăruia din ei i s-a dat o haină
6:11
Cap. 3:4,5;
7:9,14
albă și i s-a spus să
6:11
Evr. 11:40
se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca și ei. 12Când a rupt Mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată
6:12
Cap. 16:18.

că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele
6:12
Ioel 2:10,31
3:15Mat. 24:29Fapte 2:20
s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele 13și
6:13
Cap. 8:10;
9:1
stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. 14Cerul
6:14
Ps. 102:26Is. 34:4Evr. 1:12,13
s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Și toţi
6:14
Ier. 3:23
4:24
munţii și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. 15Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogaţi și cei puternici, toţi robii și toţi oamenii slobozi s-au
6:15
Is. 2:19
ascuns în peșteri și în stâncile munţilor. 16Și
6:16
Osea 10:8Luca 23:30
ziceau munţilor și stâncilor: „Cădeţi peste noi și ascundeţi-ne de Faţa Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului, 17căci
6:17
Is. 13:6Ţef. 1:14
a venit ziua cea mare a mâniei Lui și
6:17
Ps. 76:7
cine poate sta în picioare?”