Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Când a rupt

8:1
Cap. 6:1.
Mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2Și
8:2
Mat. 18:10Luca 1:19
am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; și
8:2
2 Cron. 29:25,28
li s-au dat șapte trâmbiţe. 3Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile
8:3
Cap. 5:8.
tuturor sfinţilor, pe altarul
8:3
Exod 30:1
de aur, care este înaintea scaunului de domnie. 4Fumul
8:4
Ps. 148:2Luca 1:10
de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor. 5Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au
8:5
Cap. 16:18.
stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur
8:5
2 Sam. 22:81 Împ. 19:11Fapte 4:31
de pământ. 6Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele. 7Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Și
8:7
Ezec. 38:22
au venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe
8:7
Cap. 6:2.
pământ: și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din
8:7
Ezec. 5:2,12
copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. 8Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Și
8:8
Ier. 51:25Amos 7:4
ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare; și
8:8
Cap. 16:3.
a treia parte din mare s-a
8:8
Ezec. 14:19
făcut sânge 9și
8:9
Cap. 16:3.
a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viaţă au murit și a treia parte din corăbii au pierit. 10Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Și
8:10
Is. 14:12
a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a
8:10
Cap. 16:4.
căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. 11Steaua
8:11
Rut 1:20
se chema „Pelin”; și
8:11
Exod 15:23Ier. 9:15
23:15
a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Și mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. 12Al
8:12
Is. 13:10Amos 8:9
patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea, de asemenea. 13M-am uitat și am
8:13
Cap. 14:6;
auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: „Vai
8:13
Cap. 9:12;
, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!”

9

91Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Și

9:1
Luca 10:18
am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii
9:1
Luca 8:3120:1
adâncului 2și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a
9:2
Ioel 2:2,10
ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. 3Din fum au ieșit niște lăcuste
9:3
Exod 10:4Jud. 7:12
pe pământ. Și li s-a dat o putere ca
9:3
Vers. 10.
puterea pe care o au scorpiile pământului. 4Li s-a zis să
9:4
Cap. 6:6;
nu vatăme iarba
9:4
Cap. 8:7.
pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea
9:4
Cap. 7:3.
lui Dumnezeu. 5Li s-a dat putere nu să-i omoare, ci
9:5
Vers. 10. Cap. 11:7.
să-i chinuiască cinci luni; și chinul lor era cum e chinul scorpiei când înţeapă pe un om. 6În acele zile, oamenii vor căuta
9:6
Iov 3:21Ier. 8:3
moartea și n-o vor găsi; vor dori să moară și moartea va fugi de ei. 7Lăcustele acelea semănau
9:7
Ioel 2:4
cu niște cai pregătiţi de luptă. Pe
9:7
Naum 3:17
capete aveau un fel de cununi care păreau de aur. Feţele
9:7
Dan. 7:8
lor semănau cu niște feţe de oameni. 8Aveau părul ca părul de femeie și dinţii
9:8
Ioel 1:6
lor erau ca dinţii de lei. 9Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier; și vuietul pe care-l făceau aripile lor era ca
9:9
Ioel 2:5-7
vuietul unor care trase de mulţi cai care se aruncă la luptă. 10Aveau
9:10
Vers. 5.
niște cozi ca de scorpii, cu bolduri. Și în cozile lor stătea puterea pe care o aveau ca să vatăme pe oameni cinci luni. 11Peste ele aveau ca împărat
9:11
Efes. 2:2
pe îngerul
9:11
Vers. 1.
adâncului, care pe evreiește se cheamă „Abadon”, iar pe grecește, „Apolion”. 12Cea dintâi
9:12
Cap. 8:13.
nenorocire a trecut. Iată că mai vin încă două nenorociri după ea. 13Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiţă. Și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu 14și zicând îngerului al șaselea, care avea trâmbiţa: „Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la
9:14
Cap. 16:12.
râul cel mare Eufrat!” 15Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegaţi, ca să omoare a treia parte din oameni. 16Oștirea
9:16
Ps. 68:17Dan. 7:10
lor era în număr de douăzeci de mii de ori zece mii de călăreţi
9:16
Ezec. 38:4
; le-am
9:16
Cap. 7:4.
auzit numărul. 17Și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreţii: aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele
9:17
1 Cron. 12:8Is. 5:28,29
cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșeau foc, fum și pucioasă. 18A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii: de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. 19Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile
9:19
Is. 9:15
lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. 20Ceilalţi oameni, care n-au fost uciși de aceste urgii, nu
9:20
Deut. 31:29
s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor
9:20
Lev. 17:7Deut. 32:17Ps. 106:371 Cor. 10:20
și idolilor
9:20
Ps. 115:4
135:15Dan. 5:23
de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile
9:21
Cap. 22:15.
lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor.

10

101Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul

10:1
Ezec. 1:28
; faţa
10:1
Mat. 17:2
lui era ca soarele și picioarele
10:1
Cap. 1:15.
lui erau ca niște stâlpi de foc. 2În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul
10:2
Mat. 28:18
drept pe mare și piciorul stâng pe pământ 3și a strigat cu glas tare, cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele șapte
10:3
Cap. 8:5.
tunete au făcut să se audă glasurile lor. 4Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; și am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluiește
10:4
Dan. 8:26
12:4,9
ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus!” 5Și îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a
10:5
Exod 6:8Dan. 12:7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care
10:6
Neem. 9:6
a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă
10:6
Dan. 12:7
, 7ci că, în
10:7
Cap. 11:15.
zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor. 8Și glasul
10:8
Vers. 4.
pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ!” 9M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”
10:9
Ier. 15:16Ezec. 2:8
3:1-3
, mi-a zis el, „și mănânc-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.” 10Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o: în gura
10:10
Ezec. 3:3
mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune
10:10
Ezec. 2:10
. 11Apoi mi-a zis: „Trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împăraţi.”