Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Pavel și mântuirea israeliţilor

91Spun

9:1
Cap. 1:9.
adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor 2
9:2
Cap. 10:1.
simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. 3Căci aproape să
9:3
Exod 32:32
doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupești. 4Ei
9:4
Deut. 7:6
sunt israeliţi, au
9:4
Exod 4:22Deut. 14:1Ier. 31:9
înfierea, slava
9:4
1 Sam. 4:211 Împ. 8:11Ps. 63:2
78:61
, legămintele
9:4
Fapte 3:25Evr. 8:8-10
, darea Legii
9:4
Ps. 147:19
, slujba dumnezeiască
9:4
Evr. 9:1
, făgăduinţele
9:4
Fapte 13:32Efes. 2:12
, 5patriarhii
9:5
Deut. 10:15
, și din
9:5
Luca 3:23
ei a ieșit, după trup, Hristosul, care
9:5
Ier. 23:6Ioan 1:1Fapte 20:28Evr. 1:81 Ioan 5:20
este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Dumnezeu este stăpân să aleagă

6Dar aceasta nu

9:6
Num. 23:19
înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu
9:6
Ioan 8:394:12,16Gal. 6:16
toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel 7și, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu
9:7
Gal. 4:23
toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac
9:7
Gen. 21:12Evr. 11:18
vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele.” 8Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii
9:8
Gal. 4:28
făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. 9Căci cuvântul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta
9:9
Gen. 18:10,14
Mă voi întoarce, și Sara va avea un fiu.” 10Ba mai mult; tot așa a fost cu Rebeca
9:10
Gen. 25:21
. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. 11Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin
9:11
Cap. 4:17;
Cel ce cheamă –, 12s-a zis Rebecăi: „Cel
9:12
Gen. 25:23
mai mare va fi rob celui mai mic”, 13după cum este scris: „Pe Iacov
9:13
Deut. 21:15Prov. 13:24Mal. 1:2,3Mat. 10:37Luca 14:26Ioan 12:25
l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”

Dumnezeu se îndură de cine-I place

14Deci ce vom zice? Nu cumva

9:14
Deut. 32:42 Cron. 19:7Iov 8:3
34:10Ps. 92:15
este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum! 15Căci El a zis lui Moise: „Voi avea
9:15
Exod 33:19
milă de oricine-Mi va plăcea să am milă și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.” 16Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă. 17Fiindcă Scriptura
9:17
Gal. 3:8,22
zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins
9:17
Exod 9:16
, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea și pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” 18Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. 19Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci
9:19
2 Cron. 20:6Iov 9:12
23:13Dan. 4:35
cine poate sta împotriva voiei Lui?” 20Dar, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va
9:20
Is. 29:16
45:6
64:8
zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut așa?” 21Nu este olarul
9:21
Prov. 16:4Ier. 18:6
stăpân pe lutul lui ca, din aceeași frământătură de lut, să facă un
9:21
2 Tim. 2:20
vas pentru o întrebuinţare de cinste și un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară? 22Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase
9:22
1 Tes. 5:9
ale mâniei, făcute
9:22
1 Pet. 2:8Iuda 4
pentru pieire, 23și să-Și arate bogăţia
9:23
Cap. 2:4.
slavei Lui faţă de niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit
9:23
Cap. 8:28-30.
mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? 24Astfel, El ne-a chemat nu
9:24
Cap. 3:29.
numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, 25după cum zice în Osea: „Voi
9:25
Osea 2:231 Pet. 2:10
numi popor al Meu pe cel ce nu era poporul Meu și preaiubită pe cea care nu era preaiubită. 26Și
9:26
Osea 1:10
acolo unde li se zicea: ‘Voi nu sunteţi poporul Meu’, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu.” 27Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel:

„Chiar

9:27
Is. 10:22,23
dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășiţa va fi mântuită. 28Căci Domnul va împlini pe deplin
9:28
Is. 28:22
și repede, pe pământ, cuvântul Lui.” 29Și, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă
9:29
Is. 1:9Plâng. 3:22
nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca
9:29
Is. 13:19Ier. 50:40
Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.”

Neamurile au căpătat mântuirea

30Deci ce vom zice? Neamurile

9:30
Cap. 4:11;
, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care
9:30
Cap. 1:17.
se capătă prin credinţă; 31pe când Israel, care umbla
9:31
Cap. 10:2;
după o Lege care să dea neprihănirea, n-a
9:31
Gal. 5:4
ajuns la Legea aceasta. 32Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au
9:32
Luca 2:341 Cor. 1:23
lovit de piatra de poticnire, 33după cum este scris: „Iată
9:33
Ps. 118:22Is. 8:14
28:16Mat. 21:421 Pet. 2:6-8
că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, și
9:33
Cap. 10:11.
cine crede în El nu va fi dat de rușine.”

10

Mântuirea este aproape

101Fraţilor, dorinţa inimii mele, și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliţi este să fie mântuiţi. 2Le mărturisesc că

10:2
Fapte 21:20
22:3Gal. 1:14
4:17
ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, 3pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu
10:3
Cap. 1:17;
, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși
10:3
Filip. 3:9
și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. 4Căci Hristos
10:4
Mat. 5:17Gal. 3:24
este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 5În adevăr, Moise scrie că omul
10:5
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11,13,21Gal. 3:12
care împlinește neprihănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea. 6Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credinţa: „Să
10:6
Deut. 30:12,13
nu zici în inima ta: ‘Cine se va sui în cer?’ (Să coboare adică pe Hristos din cer.) 7sau: ‘Cine se va coborî în adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)” 8Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape
10:8
Deut. 30:14
de tine: în gura ta și în inima ta.” Și cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. 9Dacă
10:9
Mat. 10:32Luca 12:8Fapte 8:37
mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11după cum zice Scriptura: „Oricine
10:11
Is. 28:16
49:23Ier. 17:7
crede în El nu va fi dat de rușine.” 12În adevăr, nu
10:12
Fapte 15:9Gal. 3:28
este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toţi au același
10:12
Fapte 10:361 Tim. 2:5
Domn, care
10:12
Efes. 1:7
2:4,7
este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13Fiindcă
10:13
Ioel 2:32Fapte 2:21
oricine va chema Numele
10:13
Fapte 9:14
Domnului va fi mântuit.

Lucrul acesta a fost vestit

14Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: „Cât

10:15
Is. 52:7Naum 1:15
de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” 16Dar nu
10:16
Cap. 3:3.
toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne
10:16
Is. 53:1Ioan 12:38
, cine a crezut propovăduirea noastră?” 17Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. 18Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin
10:18
Ps. 19:4Mat. 24:14
28:19Marcu 16:15Col. 1:6,23
tot pământul și
10:18
1 Împ. 18:10Mat. 4:8
cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”. 19Dar întreb iarăși: „N-a știut Israel lucrul acesta?” Ba da, căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă
10:19
Deut. 32:21
voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam
10:19
Tit 3:3
fără pricepere.” 20Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost
10:20
Is. 65:1
găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.” 21Pe când, despre Israel zice: „Toată
10:21
Is. 65:2
ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă.”

11

Orbirea lui Israel

111Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci și

11:1
1 Sam. 12:22Ier. 31:372 Cor. 11:22Filip. 3:5
eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. 2Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a
11:2
Cap. 8:29.
cunoscut mai dinainte. Nu știţi ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: 3„Doamne
11:3
1 Împ. 19:10,14
, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur și caută să-mi ia viaţa?” 4Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am
11:4
1 Împ. 19:18
păstrat șapte mii de bărbaţi, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.” 5Tot așa
11:5
Cap. 9:27.
, și în vremea de faţă, este o rămășiţă datorită unei alegeri prin har. 6Și dacă
11:6
Cap. 4:4,5.
este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. 7Deci, ce urmează? Că Israel
11:7
Cap. 9:31;
n-a căpătat ce căuta, iar rămășiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi, 8după cum este scris: „Dumnezeu
11:8
Is. 29:10
le-a dat un duh de adormire, ochi
11:8
Deut. 29:4Is. 6:9Ier. 5:21Ezec. 12:2Mat. 13:14Ioan 12:40Fapte 28:26,27
ca să nu vadă și urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.” 9Și David zice: „Masa lor să
11:9
Ps. 69:22
li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. 10
11:10
Ps. 69:23
li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”

Înștiinţarea neamurilor

11Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin

11:11
Fapte 13:46
18:6
22:18,21
28:24,28
alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; 12dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume și paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? 13V-o spun vouă, neamurilor: Întrucât sunt
11:13
Fapte 9:15
13:2
22:21Gal. 1:16
2:2,7-9Efes. 3:81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea 14și caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să
11:14
1 Cor. 7:16
9:221 Tim. 4:16Iac. 5:20
mântuiesc pe unii din ei. 15Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? 16Iar dacă cele dintâi roade
11:16
Lev. 23:10Num. 15:18-21
sunt sfinte, și plămădeala este sfântă; și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. 17Iar dacă unele
11:17
Ier. 11:16
din ramuri au fost tăiate și dacă tu
11:17
Fapte 2:39Efes. 2:12,13
, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, 18nu
11:18
1 Cor. 10:12
te făli faţă de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. 19Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” 20Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, și tu stai în picioare prin credinţă: Nu
11:20
Cap. 12:16.
te îngâmfa dar, ci teme-te
11:20
Prov. 28:14Is. 66:2Filip. 2:12
! 21Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruţa nici pe tine. 22Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut și bunătate faţă de tine, dacă
11:22
1 Cor. 15:2Evr. 3:6,14
nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat și
11:22
Ioan 15:2
tu. 23Și chiar ei, dacă
11:23
2 Cor. 3:16
nu stăruiesc în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. 24Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor?

Tot Israelul va fi mântuit

25Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi

11:25
Cap. 12:16.
, nu vreau să nu știţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire
11:25
Vers. 7.
care va ţine până
11:25
Luca 21:24Apoc. 7:9
va intra numărul deplin al neamurilor. 26Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni
11:26
Is. 59:20Ps. 14:7
din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. 27Acesta
11:27
Is. 27:9Ier. 31:31Evr. 8:8
10:16
va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi șterge păcatele.” 28În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiţi
11:28
Deut. 7:8
9:5
10:15
din pricina părinţilor lor. 29Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută
11:29
Num. 23:19
. 30După cum voi odinioară
11:30
Efes. 2:2Col. 3:7
n-aţi ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, 31tot așa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare. 32Fiindcă Dumnezeu
11:32
Cap. 3:9.
a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. 33O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii și știinţei lui Dumnezeu! Cât
11:33
Ps. 36:6
de nepătrunse sunt judecăţile Lui și cât de neînţelese
11:33
Iov 11:7Ps. 92:5
sunt căile Lui! 34Și în adevăr
11:34
Iov 15:8Is. 40:13Ier. 23:181 Cor. 2:16
, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine
11:34
Iov 36:22
a fost sfetnicul Lui? 35Cine
11:35
Iov 35:7
41:11
I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” 36Din El
11:36
1 Cor. 8:6Col. 1:16
, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui
11:36
Gal. 1:51 Tim. 1:172 Tim. 4:18Evr. 13:211 Pet. 5:112 Pet. 3:18Iuda 25Apoc. 1:6
să fie slava în veci! Amin.