Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Orbirea lui Israel

111Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci și

11:1
1 Sam. 12:22Ier. 31:372 Cor. 11:22Filip. 3:5
eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. 2Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a
11:2
Cap. 8:29.

cunoscut mai dinainte. Nu știţi ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: 3„Doamne
11:3
1 Împ. 19:10,14
, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur și caută să-mi ia viaţa?” 4Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am
11:4
1 Împ. 19:18
păstrat șapte mii de bărbaţi, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.” 5Tot așa
11:5
Cap. 9:27.

, și în vremea de faţă, este o rămășiţă datorită unei alegeri prin har. 6Și dacă
11:6
Cap. 4:4,5.
Gal. 5:4Deut. 9:4,5
este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. 7Deci, ce urmează? Că Israel
11:7
Cap. 9:31;
10:9
n-a căpătat ce căuta, iar rămășiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi, 8după cum este scris: „Dumnezeu
11:8
Is. 29:10
le-a dat un duh de adormire, ochi
11:8
Deut. 29:4Is. 6:9Ier. 5:21Ezec. 12:2Mat. 13:14Ioan 12:40Fapte 28:26,27
ca să nu vadă și urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.” 9Și David zice: „Masa lor să
11:9
Ps. 69:22
li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. 10
11:10
Ps. 69:23
li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”

Înștiinţarea neamurilor

11Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin

11:11
Fapte 13:46
18:6
22:18,21
28:24,28
alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; 12dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume și paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? 13V-o spun vouă, neamurilor: Întrucât sunt
11:13
Fapte 9:15
13:2
22:21Gal. 1:16
2:2,7-9Efes. 3:81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea 14și caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să
11:14
1 Cor. 7:16
9:221 Tim. 4:16Iac. 5:20
mântuiesc pe unii din ei. 15Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? 16Iar dacă cele dintâi roade
11:16
Lev. 23:10Num. 15:18-21
sunt sfinte, și plămădeala este sfântă; și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. 17Iar dacă unele
11:17
Ier. 11:16
din ramuri au fost tăiate și dacă tu
11:17
Fapte 2:39Efes. 2:12,13
, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, 18nu
11:18
1 Cor. 10:12
te făli faţă de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. 19Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” 20Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, și tu stai în picioare prin credinţă: Nu
11:20
Cap. 12:16.

te îngâmfa dar, ci teme-te
11:20
Prov. 28:14Is. 66:2Filip. 2:12
! 21Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruţa nici pe tine. 22Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut și bunătate faţă de tine, dacă
11:22
1 Cor. 15:2Evr. 3:6,14
nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat și
11:22
Ioan 15:2
tu. 23Și chiar ei, dacă
11:23
2 Cor. 3:16
nu stăruiesc în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. 24Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor?

Tot Israelul va fi mântuit

25Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi

11:25
Cap. 12:16.

, nu vreau să nu știţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire
11:25
Vers. 7.
2 Cor. 3:14
care va ţine până
11:25
Luca 21:24Apoc. 7:9
va intra numărul deplin al neamurilor. 26Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni
11:26
Is. 59:20Ps. 14:7
din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. 27Acesta
11:27
Is. 27:9Ier. 31:31Evr. 8:8
10:16
va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi șterge păcatele.” 28În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiţi
11:28
Deut. 7:8
9:5
10:15
din pricina părinţilor lor. 29Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută
11:29
Num. 23:19
. 30După cum voi odinioară
11:30
Efes. 2:2Col. 3:7
n-aţi ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, 31tot așa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare. 32Fiindcă Dumnezeu
11:32
Cap. 3:9.
Gal. 3:22
a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. 33O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii și știinţei lui Dumnezeu! Cât
11:33
Ps. 36:6
de nepătrunse sunt judecăţile Lui și cât de neînţelese
11:33
Iov 11:7Ps. 92:5
sunt căile Lui! 34Și în adevăr
11:34
Iov 15:8Is. 40:13Ier. 23:181 Cor. 2:16
, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine
11:34
Iov 36:22
a fost sfetnicul Lui? 35Cine
11:35
Iov 35:7
41:11
I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” 36Din El
11:36
1 Cor. 8:6Col. 1:16
, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui
11:36
Gal. 1:51 Tim. 1:172 Tim. 4:18Evr. 13:211 Pet. 5:112 Pet. 3:18Iuda 25Apoc. 1:6
să fie slava în veci! Amin.