Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Mântuirea este aproape

101Fraţilor, dorinţa inimii mele, și rugăciunea mea către Dumnezeu, pentru israeliţi este să fie mântuiţi. 2Le mărturisesc că

10:2
Fapte 21:20
22:3Gal. 1:14
4:17
ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere, 3pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu
10:3
Cap. 1:17;
, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși
10:3
Filip. 3:9
și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. 4Căci Hristos
10:4
Mat. 5:17Gal. 3:24
este sfârșitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. 5În adevăr, Moise scrie că omul
10:5
Lev. 18:5Neem. 9:29Ezec. 20:11,13,21Gal. 3:12
care împlinește neprihănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea. 6Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credinţa: „Să
10:6
Deut. 30:12,13
nu zici în inima ta: ‘Cine se va sui în cer?’ (Să coboare adică pe Hristos din cer.) 7sau: ‘Cine se va coborî în adânc?’ (Să scoale adică pe Hristos din morţi.)” 8Ce zice ea deci? „Cuvântul este aproape
10:8
Deut. 30:14
de tine: în gura ta și în inima ta.” Și cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. 9Dacă
10:9
Mat. 10:32Luca 12:8Fapte 8:37
mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit. 10Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, 11după cum zice Scriptura: „Oricine
10:11
Is. 28:16
49:23Ier. 17:7
crede în El nu va fi dat de rușine.” 12În adevăr, nu
10:12
Fapte 15:9Gal. 3:28
este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toţi au același
10:12
Fapte 10:361 Tim. 2:5
Domn, care
10:12
Efes. 1:7
2:4,7
este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 13Fiindcă
10:13
Ioel 2:32Fapte 2:21
oricine va chema Numele
10:13
Fapte 9:14
Domnului va fi mântuit.

Lucrul acesta a fost vestit

14Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? 15Și cum vor propovădui, dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: „Cât

10:15
Is. 52:7Naum 1:15
de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” 16Dar nu
10:16
Cap. 3:3.
toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne
10:16
Is. 53:1Ioan 12:38
, cine a crezut propovăduirea noastră?” 17Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. 18Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da, căci „glasul lor a răsunat prin
10:18
Ps. 19:4Mat. 24:14
28:19Marcu 16:15Col. 1:6,23
tot pământul și
10:18
1 Împ. 18:10Mat. 4:8
cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii”. 19Dar întreb iarăși: „N-a știut Israel lucrul acesta?” Ba da, căci Moise, cel dintâi, zice: „Vă
10:19
Deut. 32:21
voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam
10:19
Tit 3:3
fără pricepere.” 20Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: „Am fost
10:20
Is. 65:1
găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.” 21Pe când, despre Israel zice: „Toată
10:21
Is. 65:2
ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă.”

11

Orbirea lui Israel

111Întreb dar: „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?” Nicidecum! Căci și

11:1
1 Sam. 12:22Ier. 31:372 Cor. 11:22Filip. 3:5
eu sunt israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. 2Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a
11:2
Cap. 8:29.
cunoscut mai dinainte. Nu știţi ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când zice: 3„Doamne
11:3
1 Împ. 19:10,14
, pe prorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur și caută să-mi ia viaţa?” 4Dar ce-i răspunde Dumnezeu? „Mi-am
11:4
1 Împ. 19:18
păstrat șapte mii de bărbaţi, care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal.” 5Tot așa
11:5
Cap. 9:27.
, și în vremea de faţă, este o rămășiţă datorită unei alegeri prin har. 6Și dacă
11:6
Cap. 4:4,5.
este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. 7Deci, ce urmează? Că Israel
11:7
Cap. 9:31;
n-a căpătat ce căuta, iar rămășiţa aleasă a căpătat, pe când ceilalţi au fost împietriţi, 8după cum este scris: „Dumnezeu
11:8
Is. 29:10
le-a dat un duh de adormire, ochi
11:8
Deut. 29:4Is. 6:9Ier. 5:21Ezec. 12:2Mat. 13:14Ioan 12:40Fapte 28:26,27
ca să nu vadă și urechi ca să n-audă, până în ziua de astăzi.” 9Și David zice: „Masa lor să
11:9
Ps. 69:22
li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. 10
11:10
Ps. 69:23
li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le-o ţii mereu gârbovită.”

Înștiinţarea neamurilor

11Întreb dar: „S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin

11:11
Fapte 13:46
18:6
22:18,21
28:24,28
alunecarea lor, s-a făcut cu putinţă mântuirea neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; 12dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume și paguba lor a fost o bogăţie pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? 13V-o spun vouă, neamurilor: Întrucât sunt
11:13
Fapte 9:15
13:2
22:21Gal. 1:16
2:2,7-9Efes. 3:81 Tim. 2:72 Tim. 1:11
apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea 14și caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să
11:14
1 Cor. 7:16
9:221 Tim. 4:16Iac. 5:20
mântuiesc pe unii din ei. 15Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? 16Iar dacă cele dintâi roade
11:16
Lev. 23:10Num. 15:18-21
sunt sfinte, și plămădeala este sfântă; și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt sfinte. 17Iar dacă unele
11:17
Ier. 11:16
din ramuri au fost tăiate și dacă tu
11:17
Fapte 2:39Efes. 2:12,13
, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, 18nu
11:18
1 Cor. 10:12
te făli faţă de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. 19Dar vei zice: „Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.” 20Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor, și tu stai în picioare prin credinţă: Nu
11:20
Cap. 12:16.
te îngâmfa dar, ci teme-te
11:20
Prov. 28:14Is. 66:2Filip. 2:12
! 21Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruţa nici pe tine. 22Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut și bunătate faţă de tine, dacă
11:22
1 Cor. 15:2Evr. 3:6,14
nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat și
11:22
Ioan 15:2
tu. 23Și chiar ei, dacă
11:23
2 Cor. 3:16
nu stăruiesc în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. 24Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor?

Tot Israelul va fi mântuit

25Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi

11:25
Cap. 12:16.
, nu vreau să nu știţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire
11:25
Vers. 7.
care va ţine până
11:25
Luca 21:24Apoc. 7:9
va intra numărul deplin al neamurilor. 26Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni
11:26
Is. 59:20Ps. 14:7
din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. 27Acesta
11:27
Is. 27:9Ier. 31:31Evr. 8:8
10:16
va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi șterge păcatele.” 28În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiţi
11:28
Deut. 7:8
9:5
10:15
din pricina părinţilor lor. 29Căci lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile și de chemarea făcută
11:29
Num. 23:19
. 30După cum voi odinioară
11:30
Efes. 2:2Col. 3:7
n-aţi ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, 31tot așa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare. 32Fiindcă Dumnezeu
11:32
Cap. 3:9.
a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. 33O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii și știinţei lui Dumnezeu! Cât
11:33
Ps. 36:6
de nepătrunse sunt judecăţile Lui și cât de neînţelese
11:33
Iov 11:7Ps. 92:5
sunt căile Lui! 34Și în adevăr
11:34
Iov 15:8Is. 40:13Ier. 23:181 Cor. 2:16
, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine
11:34
Iov 36:22
a fost sfetnicul Lui? 35Cine
11:35
Iov 35:7
41:11
I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” 36Din El
11:36
1 Cor. 8:6Col. 1:16
, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui
11:36
Gal. 1:51 Tim. 1:172 Tim. 4:18Evr. 13:211 Pet. 5:112 Pet. 3:18Iuda 25Apoc. 1:6
să fie slava în veci! Amin.

12

Predarea în slujba lui Dumnezeu

121Vă îndemn

12:1
2 Cor. 10:1
dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să
12:1
1 Pet. 2:5
aduceţi
12:1
Ps. 50:13,141 Cor. 6:13,20
trupurile voastre ca o jertfă
12:1
Evr. 10:20
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2
12:2
1 Pet. 1:141 Ioan 2:15
nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi
12:2
Efes. 1:18
4:23Col. 1:21,22
3:10
prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi
12:2
Efes. 5:10,171 Tes. 4:3
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. 3Prin harul
12:3
Cap. 1:5;
care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să
12:3
Prov. 25:27Ecl. 7:16
nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia
12:3
1 Cor. 12:7,11Efes. 4:7
. 4Căci, după cum
12:4
1 Cor. 12:12Efes. 4:16
într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, 5tot așa și noi
12:5
1 Cor. 10:17
12:20,27Efes. 1:23
4:25
, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 6Deoarece avem
12:6
1 Cor. 12:41 Pet. 4:10,11
felurite daruri, după
12:6
Vers. 3.
harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei
12:6
Fapte 11:271 Cor. 12:10,281 Cor. 13:2
14:1,6,29,31
să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine
12:7
Fapte 13:1Gal. 6:6Efes. 4:111 Tim. 5:17
învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. 8Cine
12:8
Fapte 15:321 Cor. 14:3
îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine
12:8
Mat. 6:1-3
dă să dea cu inimă largă. Cine
12:8
Fapte 20:281 Tim. 5:17Evr. 13:7,241 Pet. 5:2
cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu
12:8
2 Cor. 9:7
bucurie.

Dragostea să se arate în toate

9Dragostea

12:9
1 Tim. 1:51 Pet. 1:22
să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază
12:9
Ps. 34:14
36:4
97:10Amos 5:15
de rău și lipiţi-vă tare de bine. 10Iubiţi-vă unii pe alţii cu
12:10
Evr. 13:11 Pet. 1:22
2:17
3:82 Pet. 1:7
o dragoste frăţească. În cinste
12:10
Filip. 2:31 Pet. 5:5
, fiecare să dea întâietate altuia. 11În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12Bucuraţi-vă
12:12
Luca 10:2015:13Filip. 3:1
4:41 Tes. 5:16Evr. 3:61 Pet. 4:13
în nădejde. Fiţi răbdători
12:12
Luca 21:191 Tim. 6:11Evr. 10:36
12:1Iac. 1:4
5:71 Pet. 2:19,20
în necaz. Stăruiţi
12:12
Luca 18:1Fapte 2:42
12:5Efes. 6:18Col. 4:21 Tes. 5:17
în rugăciune. 13Ajutaţi
12:13
1 Cor. 16:12 Cor. 9:1,12Evr. 6:10
13:161 Ioan 3:17
pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori
12:13
1 Tim. 3:2Tit 1:8Evr. 13:21 Pet. 4:9
de oaspeţi. 14Binecuvântaţi
12:14
Mat. 5:44Luca 6:28
23:34Fapte 7:601 Cor. 4:121 Pet. 2:23
3:9
pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi și nu blestemaţi. 15Bucuraţi-vă
12:15
1 Cor. 12:26
cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 16Aveţi
12:16
Cap. 15:5.
aceleași simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi
12:16
Ps. 131:1,2Ier. 45:5
după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu
12:16
Prov. 3:7
26:12Is. 5:21
vă socotiţi singuri înţelepţi.

Răzbunarea este a Domnului

17Nu

12:17
Prov. 20:22Mat. 5:391 Tes. 5:151 Pet. 3:9
întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi
12:17
Cap. 14:16.
ce este bine înaintea tuturor oamenilor. 18Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi
12:18
Marcu 9:50Evr. 12:14
în pace cu toţi oamenii. 19Preaiubiţilor, nu
12:19
Lev. 19:18Prov. 24:29
vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea
12:19
Deut. 32:35Evr. 10:30
este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20Dimpotrivă
12:20
Exod 23:4,5Prov. 25:21,22Mat. 5:44
, „dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.” 21Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.