Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Predarea în slujba lui Dumnezeu

121Vă îndemn

12:1
2 Cor. 10:1
dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să
12:1
1 Pet. 2:5
aduceţi
12:1
Ps. 50:13,141 Cor. 6:13,20
trupurile voastre ca o jertfă
12:1
Evr. 10:20
vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2
12:2
1 Pet. 1:141 Ioan 2:15
nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi
12:2
Efes. 1:18
4:23Col. 1:21,22
3:10
prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi
12:2
Efes. 5:10,171 Tes. 4:3
bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită. 3Prin harul
12:3
Cap. 1:5;
care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să
12:3
Prov. 25:27Ecl. 7:16
nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia
12:3
1 Cor. 12:7,11Efes. 4:7
. 4Căci, după cum
12:4
1 Cor. 12:12Efes. 4:16
într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, 5tot așa și noi
12:5
1 Cor. 10:17
12:20,27Efes. 1:23
4:25
, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. 6Deoarece avem
12:6
1 Cor. 12:41 Pet. 4:10,11
felurite daruri, după
12:6
Vers. 3.
harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei
12:6
Fapte 11:271 Cor. 12:10,281 Cor. 13:2
14:1,6,29,31
să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine
12:7
Fapte 13:1Gal. 6:6Efes. 4:111 Tim. 5:17
învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură. 8Cine
12:8
Fapte 15:321 Cor. 14:3
îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine
12:8
Mat. 6:1-3
dă să dea cu inimă largă. Cine
12:8
Fapte 20:281 Tim. 5:17Evr. 13:7,241 Pet. 5:2
cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu
12:8
2 Cor. 9:7
bucurie.

Dragostea să se arate în toate

9Dragostea

12:9
1 Tim. 1:51 Pet. 1:22
să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază
12:9
Ps. 34:14
36:4
97:10Amos 5:15
de rău și lipiţi-vă tare de bine. 10Iubiţi-vă unii pe alţii cu
12:10
Evr. 13:11 Pet. 1:22
2:17
3:82 Pet. 1:7
o dragoste frăţească. În cinste
12:10
Filip. 2:31 Pet. 5:5
, fiecare să dea întâietate altuia. 11În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12Bucuraţi-vă
12:12
Luca 10:2015:13Filip. 3:1
4:41 Tes. 5:16Evr. 3:61 Pet. 4:13
în nădejde. Fiţi răbdători
12:12
Luca 21:191 Tim. 6:11Evr. 10:36
12:1Iac. 1:4
5:71 Pet. 2:19,20
în necaz. Stăruiţi
12:12
Luca 18:1Fapte 2:42
12:5Efes. 6:18Col. 4:21 Tes. 5:17
în rugăciune. 13Ajutaţi
12:13
1 Cor. 16:12 Cor. 9:1,12Evr. 6:10
13:161 Ioan 3:17
pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori
12:13
1 Tim. 3:2Tit 1:8Evr. 13:21 Pet. 4:9
de oaspeţi. 14Binecuvântaţi
12:14
Mat. 5:44Luca 6:28
23:34Fapte 7:601 Cor. 4:121 Pet. 2:23
3:9
pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi și nu blestemaţi. 15Bucuraţi-vă
12:15
1 Cor. 12:26
cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng. 16Aveţi
12:16
Cap. 15:5.
aceleași simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi
12:16
Ps. 131:1,2Ier. 45:5
după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu
12:16
Prov. 3:7
26:12Is. 5:21
vă socotiţi singuri înţelepţi.

Răzbunarea este a Domnului

17Nu

12:17
Prov. 20:22Mat. 5:391 Tes. 5:151 Pet. 3:9
întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi
12:17
Cap. 14:16.
ce este bine înaintea tuturor oamenilor. 18Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi
12:18
Marcu 9:50Evr. 12:14
în pace cu toţi oamenii. 19Preaiubiţilor, nu
12:19
Lev. 19:18Prov. 24:29
vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: „Răzbunarea
12:19
Deut. 32:35Evr. 10:30
este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20Dimpotrivă
12:20
Exod 23:4,5Prov. 25:21,22Mat. 5:44
, „dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci, dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.” 21Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.

13

Supunerea faţă de stăpânire

131Oricine

13:1
Tit 3:11 Pet. 2:13
să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și
13:1
Prov. 8:15,16Dan. 2:21
4:32Ioan 19:11
stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. 2De aceea, cine se împotrivește stăpânirii
13:2
Tit 3:1
se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. 3Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă
13:3
1 Pet. 2:14
3:13
binele și vei avea laudă de la ea. 4El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. 5De aceea trebuie
13:5
Ecl. 8:2
să fiţi supuși nu numai de frica pedepsei, ci
13:5
1 Pet. 2:19
și din îndemnul cugetului. 6Tot pentru aceasta să plătiţi și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. 7Daţi
13:7
Mat. 22:21Marcu 12:17Luca 20:25
tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Dragostea este împlinirea Legii

8Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine

13:8
Vers. 10.
iubește pe alţii a împlinit Legea. 9De fapt: „Să
13:9
Exod 20:13Deut. 5:17Mat. 19:18
nu preacurvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești” și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să
13:9
Lev. 19:18Mat. 22:39Marcu 12:31Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 10Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea
13:10
Mat. 22:40
deci este împlinirea Legii.

Veghere și curăţie

11Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă

13:11
1 Cor. 15:34Efes. 5:141 Tes. 5:5,6
treziţi în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să
13:12
Efes. 5:11Col. 3:8
ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să
13:12
Efes. 6:131 Tes. 5:8
ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13
13:13
Filip. 4:81 Tes. 4:121 Pet. 2:12
trăim frumos, ca în timpul zilei, nu
13:13
Prov. 23:20Luca 21:341 Pet. 4:3
în chefuri și în beţii; nu
13:13
1 Cor. 6:9Efes. 5:5
în curvii și în fapte de rușine; nu
13:13
Iac. 3:14
în certuri și în pizmă, 14ci îmbrăcaţi-vă
13:14
Gal. 3:27Efes. 4:24Col. 3:10
în Domnul Isus Hristos și nu purtaţi grijă
13:14
Gal. 5:161 Pet. 2:11
de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

14

Îngăduinţa creștinească

141Primiţi bine pe cel slab

14:1
Cap. 15:1,7.
în credinţă și nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 2Unul crede că poate
14:2
Vers. 14.
să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. 3Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine
14:3
Col. 2:16
nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. 4Cine ești tu
14:4
Iac. 4:12
, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. 5Unul
14:5
Gal. 4:10Col. 2:16
socotește o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. 6Cine
14:6
Gal. 4:10
face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulţumiri
14:6
1 Cor. 10:311 Tim. 4:3
lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulţumiri lui Dumnezeu. 7În adevăr, niciunul
14:7
1 Cor. 6:19,20Gal. 2:201 Tes. 5:101 Pet. 4:2
din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. 8Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim și, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 9Căci Hristos
14:9
2 Cor. 5:15
pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire
14:9
Fapte 10:36
și peste cei morţi, și peste cei vii. 10Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuiești tu pe fratele tău? Căci toţi
14:10
Mat. 25:31,32Fapte 10:42
17:312 Cor. 5:10Iuda 14,15
ne vom înfăţișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 11Fiindcă este scris: „Pe viaţa
14:11
Is. 45:23Filip. 2:10
Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” 12Așa că fiecare
14:12
Mat. 12:36Gal. 6:51 Pet. 4:5
din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu.

Să nu jignim pe fratele nostru

13Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să

14:13
1 Cor. 8:9,13
10:32
nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. 14Eu știu și sunt încredinţat în Domnul Isus că
14:14
Fapte 10:151 Cor. 10:251 Tim. 4:4Tit 1:15
nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel
14:14
1 Cor. 8:7,10
ce crede că este necurat. 15Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu
14:15
1 Cor. 8:11
nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! 16Nu
14:16
Cap. 12:17.
faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. 17Căci
14:17
1 Cor. 8:8
Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. 18Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut
14:18
2 Cor. 8:21
lui Dumnezeu și cinstit de oameni. 19Așadar
14:19
Ps. 34:14
să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră
14:19
Cap. 15:2.
. 20Să nu nimicești pentru
14:20
Vers. 15.
o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate
14:20
Mat. 15:11Fapte 10:15Tit 1:15
lucrurile sunt curate. Totuși
14:20
1 Cor. 8:9-12
a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. 21Bine este să nu mănânci carne
14:21
1 Cor. 8:13
, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. 22Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice
14:22
1 Ioan 3:21
de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. 23Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot
14:23
Tit 1:15
ce nu vine din încredinţare e păcat.