Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Supunerea faţă de stăpânire

131Oricine

13:1
Tit 3:11 Pet. 2:13
să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și
13:1
Prov. 8:15,16Dan. 2:21
4:32Ioan 19:11
stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. 2De aceea, cine se împotrivește stăpânirii
13:2
Tit 3:1
se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. 3Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă
13:3
1 Pet. 2:14
3:13
binele și vei avea laudă de la ea. 4El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. 5De aceea trebuie
13:5
Ecl. 8:2
să fiţi supuși nu numai de frica pedepsei, ci
13:5
1 Pet. 2:19
și din îndemnul cugetului. 6Tot pentru aceasta să plătiţi și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. 7Daţi
13:7
Mat. 22:21Marcu 12:17Luca 20:25
tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.

Dragostea este împlinirea Legii

8Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine

13:8
Vers. 10.
iubește pe alţii a împlinit Legea. 9De fapt: „Să
13:9
Exod 20:13Deut. 5:17Mat. 19:18
nu preacurvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești” și orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să
13:9
Lev. 19:18Mat. 22:39Marcu 12:31Gal. 5:14Iac. 2:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 10Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea
13:10
Mat. 22:40
deci este împlinirea Legii.

Veghere și curăţie

11Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă

13:11
1 Cor. 15:34Efes. 5:141 Tes. 5:5,6
treziţi în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să
13:12
Efes. 5:11Col. 3:8
ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să
13:12
Efes. 6:131 Tes. 5:8
ne îmbrăcăm cu armele luminii. 13
13:13
Filip. 4:81 Tes. 4:121 Pet. 2:12
trăim frumos, ca în timpul zilei, nu
13:13
Prov. 23:20Luca 21:341 Pet. 4:3
în chefuri și în beţii; nu
13:13
1 Cor. 6:9Efes. 5:5
în curvii și în fapte de rușine; nu
13:13
Iac. 3:14
în certuri și în pizmă, 14ci îmbrăcaţi-vă
13:14
Gal. 3:27Efes. 4:24Col. 3:10
în Domnul Isus Hristos și nu purtaţi grijă
13:14
Gal. 5:161 Pet. 2:11
de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.

14

Îngăduinţa creștinească

141Primiţi bine pe cel slab

14:1
Cap. 15:1,7.
în credinţă și nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 2Unul crede că poate
14:2
Vers. 14.
să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. 3Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine
14:3
Col. 2:16
nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. 4Cine ești tu
14:4
Iac. 4:12
, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. 5Unul
14:5
Gal. 4:10Col. 2:16
socotește o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. 6Cine
14:6
Gal. 4:10
face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulţumiri
14:6
1 Cor. 10:311 Tim. 4:3
lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulţumiri lui Dumnezeu. 7În adevăr, niciunul
14:7
1 Cor. 6:19,20Gal. 2:201 Tes. 5:101 Pet. 4:2
din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. 8Căci, dacă trăim, pentru Domnul trăim și, dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. 9Căci Hristos
14:9
2 Cor. 5:15
pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire
14:9
Fapte 10:36
și peste cei morţi, și peste cei vii. 10Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuiești tu pe fratele tău? Căci toţi
14:10
Mat. 25:31,32Fapte 10:42
17:312 Cor. 5:10Iuda 14,15
ne vom înfăţișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 11Fiindcă este scris: „Pe viaţa
14:11
Is. 45:23Filip. 2:10
Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” 12Așa că fiecare
14:12
Mat. 12:36Gal. 6:51 Pet. 4:5
din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu.

Să nu jignim pe fratele nostru

13Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să

14:13
1 Cor. 8:9,13
10:32
nu faceţi nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. 14Eu știu și sunt încredinţat în Domnul Isus că
14:14
Fapte 10:151 Cor. 10:251 Tim. 4:4Tit 1:15
nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel
14:14
1 Cor. 8:7,10
ce crede că este necurat. 15Dar, dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste! Nu
14:15
1 Cor. 8:11
nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! 16Nu
14:16
Cap. 12:17.
faceţi ca binele vostru să fie grăit de rău. 17Căci
14:17
1 Cor. 8:8
Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. 18Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut
14:18
2 Cor. 8:21
lui Dumnezeu și cinstit de oameni. 19Așadar
14:19
Ps. 34:14
să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră
14:19
Cap. 15:2.
. 20Să nu nimicești pentru
14:20
Vers. 15.
o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate
14:20
Mat. 15:11Fapte 10:15Tit 1:15
lucrurile sunt curate. Totuși
14:20
1 Cor. 8:9-12
a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. 21Bine este să nu mănânci carne
14:21
1 Cor. 8:13
, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. 22Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice
14:22
1 Ioan 3:21
de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. 23Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot
14:23
Tit 1:15
ce nu vine din încredinţare e păcat.

15

Cei tari să îngăduie pe cei slabi

151Noi

15:1
Gal. 6:1
, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile
15:1
Cap. 14:1.
celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. 2Fiecare
15:2
1 Cor. 9:19,22
10:24,33
13:5Filip. 2:4,5
din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii
15:2
Cap. 14:19.
altora. 3Căci
15:3
Mat. 26:39Ioan 5:30
6:38
și Hristos nu Și-a plăcut Lui Însuși, ci, după cum este scris: „Ocările
15:3
Ps. 69:9
celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine.” 4Și tot ce a fost
15:4
Cap. 4:23,24.
scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 5Dumnezeul
15:5
Cap. 12:16.
răbdării și al mângâierii să vă facă să aveţi aceleași simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus, 6pentru ca toţi împreună, cu
15:6
Fapte 4:24,32
o inimă și cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. 7Așadar primiţi-vă
15:7
Cap. 14:1,3.
unii pe alţii, cum
15:7
Cap. 5:2.
v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Hristos a întărit făgăduinţele

8Hristos

15:8
Mat. 15:24Ioan 1:11Fapte 3:25,26
13:46
a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să
15:8
Cap. 3:3.
întărească făgăduinţele date părinţilor 9și ca neamurile să slăvească
15:9
Ioan 10:16
pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea
15:9
Ps. 18:49
Te voi lăuda printre neamuri și voi cânta Numelui Tău.” 10Este zis iarăși: „Veseliţi-vă
15:10
Deut. 32:43
, neamuri, împreună cu poporul Lui.” 11Și iarăși: „Lăudaţi
15:11
Ps. 117:1
pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.” 12Tot astfel, și Isaia zice: „Din Iese va
15:12
Is. 11:1,10Apoc. 5:5
22:16
ieși o Rădăcină, care se va scula să domnească peste neamuri, și neamurile vor nădăjdui în El.” 13Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria
15:13
Cap. 12:12;
și pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Pavel despre slujba lui

14În ce vă privește pe voi, fraţilor, eu însumi sunt

15:14
2 Pet. 1:121 Ioan 2:21
încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini
15:14
1 Cor. 8:1,7,10
și de orice fel de cunoștinţă și, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. 15Totuși, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului
15:15
Cap. 1:5;
pe care mi l-a dat Dumnezeu, 16ca să
15:16
Cap. 11:13.
fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă
15:16
Is. 66:20Filip. 2:17
bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt. 17Eu dar mă pot lăuda în
15:17
Evr. 5:1
Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. 18Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe
15:18
Fapte 21:19Gal. 2:8
care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca
15:18
Cap. 1:5;
să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, 19fie prin
15:19
Fapte 19:112 Cor. 12:12
puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că, de la Ierusalim și ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos. 20Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca
15:20
2 Cor. 10:13,15,16
să nu zidesc pe temelia pusă de altul, 21după cum este scris: „Aceia cărora
15:21
Is. 52:15
nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea și cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaște.”

Planurile apostolului

22Iată ce m-a

15:22
Cap. 1:13.
împiedicat de multe ori să vin la voi. 23Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri și
15:23
Fapte 19:21
fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, 24nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, și
15:24
Fapte 15:3
să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi. 25Acum, mă duc
15:25
Fapte 19:21
20:22
24:17
la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinţilor. 26Căci cei din Macedonia și Ahaia au
15:26
1 Cor. 16:1,22 Cor. 8:1
avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim. 27Negreșit, au avut bunătatea, dar era și o datorie faţă de ei, pentru că, dacă
15:27
2 Cor. 9:2,12
neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este
15:27
1 Cor. 9:11Gal. 6:6
de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. 28După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredinţa aceste daruri
15:28
Filip. 4:17
, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. 29Știu
15:29
Cap. 1:11.
că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. 30Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru
15:30
Filip. 2:1
dragostea Duhului, să
15:30
2 Cor. 1:11Col. 4:12
vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, 31ca să
15:31
2 Tes. 3:2
fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea și pentru ca slujba
15:31
2 Cor. 8:4
pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi; 32și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia
15:32
Cap. 1:10.
lui Dumnezeu și să
15:32
Fapte 18:211 Cor. 4:19Iac. 4:15
mă răcoresc
15:32
1 Cor. 16:182 Cor. 7:132 Tim. 1:16Filim. 7,20
puţin în mijlocul vostru. 33Dumnezeul
15:33
Cap. 16:20.
păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.