Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Cei tari să îngăduie pe cei slabi

151Noi

15:1
Gal. 6:1
, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile
15:1
Cap. 14:1.
celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. 2Fiecare
15:2
1 Cor. 9:19,22
10:24,33
13:5Filip. 2:4,5
din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii
15:2
Cap. 14:19.
altora. 3Căci
15:3
Mat. 26:39Ioan 5:30
6:38
și Hristos nu Și-a plăcut Lui Însuși, ci, după cum este scris: „Ocările
15:3
Ps. 69:9
celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste Mine.” 4Și tot ce a fost
15:4
Cap. 4:23,24.
scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. 5Dumnezeul
15:5
Cap. 12:16.
răbdării și al mângâierii să vă facă să aveţi aceleași simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus, 6pentru ca toţi împreună, cu
15:6
Fapte 4:24,32
o inimă și cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. 7Așadar primiţi-vă
15:7
Cap. 14:1,3.
unii pe alţii, cum
15:7
Cap. 5:2.
v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.

Hristos a întărit făgăduinţele

8Hristos

15:8
Mat. 15:24Ioan 1:11Fapte 3:25,26
13:46
a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să
15:8
Cap. 3:3.
întărească făgăduinţele date părinţilor 9și ca neamurile să slăvească
15:9
Ioan 10:16
pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui, după cum este scris: „De aceea
15:9
Ps. 18:49
Te voi lăuda printre neamuri și voi cânta Numelui Tău.” 10Este zis iarăși: „Veseliţi-vă
15:10
Deut. 32:43
, neamuri, împreună cu poporul Lui.” 11Și iarăși: „Lăudaţi
15:11
Ps. 117:1
pe Domnul, toate neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.” 12Tot astfel, și Isaia zice: „Din Iese va
15:12
Is. 11:1,10Apoc. 5:5
22:16
ieși o Rădăcină, care se va scula să domnească peste neamuri, și neamurile vor nădăjdui în El.” 13Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria
15:13
Cap. 12:12;
și pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

Pavel despre slujba lui

14În ce vă privește pe voi, fraţilor, eu însumi sunt

15:14
2 Pet. 1:121 Ioan 2:21
încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini
15:14
1 Cor. 8:1,7,10
și de orice fel de cunoștinţă și, astfel, sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. 15Totuși, ici-colo, v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea harului
15:15
Cap. 1:5;
pe care mi l-a dat Dumnezeu, 16ca să
15:16
Cap. 11:13.
fiu slujitorul lui Isus Hristos între neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-I fie o jertfă
15:16
Is. 66:20Filip. 2:17
bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt. 17Eu dar mă pot lăuda în
15:17
Evr. 5:1
Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. 18Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe
15:18
Fapte 21:19Gal. 2:8
care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca
15:18
Cap. 1:5;
să aducă neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, 19fie prin
15:19
Fapte 19:112 Cor. 12:12
puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că, de la Ierusalim și ţările de primprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos. 20Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca
15:20
2 Cor. 10:13,15,16
să nu zidesc pe temelia pusă de altul, 21după cum este scris: „Aceia cărora
15:21
Is. 52:15
nu li se propovăduise despre El Îl vor vedea și cei ce n-auziseră de El Îl vor cunoaște.”

Planurile apostolului

22Iată ce m-a

15:22
Cap. 1:13.
împiedicat de multe ori să vin la voi. 23Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri și
15:23
Fapte 19:21
fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, 24nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, și
15:24
Fapte 15:3
să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi. 25Acum, mă duc
15:25
Fapte 19:21
20:22
24:17
la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinţilor. 26Căci cei din Macedonia și Ahaia au
15:26
1 Cor. 16:1,22 Cor. 8:1
avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim. 27Negreșit, au avut bunătatea, dar era și o datorie faţă de ei, pentru că, dacă
15:27
2 Cor. 9:2,12
neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este
15:27
1 Cor. 9:11Gal. 6:6
de datoria lor să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. 28După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredinţa aceste daruri
15:28
Filip. 4:17
, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. 29Știu
15:29
Cap. 1:11.
că, dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. 30Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru
15:30
Filip. 2:1
dragostea Duhului, să
15:30
2 Cor. 1:11Col. 4:12
vă luptaţi împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, 31ca să
15:31
2 Tes. 3:2
fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea și pentru ca slujba
15:31
2 Cor. 8:4
pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinţi; 32și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia
15:32
Cap. 1:10.
lui Dumnezeu și să
15:32
Fapte 18:211 Cor. 4:19Iac. 4:15
mă răcoresc
15:32
1 Cor. 16:182 Cor. 7:132 Tim. 1:16Filim. 7,20
puţin în mijlocul vostru. 33Dumnezeul
15:33
Cap. 16:20.
păcii să fie cu voi cu toţi! Amin.

16

Urări de sănătate

161Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă16:1 Sau: slujitoare. a Bisericii din Chencrea

16:1
Fapte 18:18
; 2s-o
16:2
Filip. 2:293 Ioan 5,6
primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, și s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie. 3Spuneţi sănătate Priscilei
16:3
Fapte 13:2,18,262 Tim. 4:19
și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Isus, 4care și-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar și toate Bisericile ieșite dintre neamuri. 5Spuneţi sănătate și Bisericii
16:5
1 Cor. 16:19Col. 4:15Filim. 2
care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod
16:5
1 Cor. 16:15
al Asiei pentru Hristos. 6Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. 7Spuneţi sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au
16:7
Gal. 1:22
venit la Hristos mai înainte de mine chiar. 8Spuneţi sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu în Domnul. 9Spuneţi sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, preaiubitul meu. 10Spuneţi sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul. 11Spuneţi sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. 12Spuneţi sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. 13Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales
16:13
2 Ioan 1
în Domnul, și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. 14Spuneţi sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraţilor care sunt împreună cu ei. 15Spuneţi sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, Olimpa, și tuturor sfinţilor care sunt împreună cu ei. 16Spuneţi-vă
16:16
1 Cor. 16:202 Cor. 13:121 Tes. 5:261 Pet. 5:14
sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit sănătate.

Ferirea de dezbinări

17Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce

16:17
Fapte 15:1,5,241 Tim. 6:3
fac dezbinări și tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă
16:17
1 Cor. 5:9,112 Tes. 3:6,142 Tim. 3:5Tit 3:102 Ioan 10
de ei. 18Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui
16:18
Filip. 3:191 Tim. 6:5
lor și, prin
16:18
Col. 2:42 Tim. 3:6Tit 1:102 Pet. 2:3
vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători. 19Cât despre voi, ascultarea
16:19
Cap. 1:8.
voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi și doresc să fiţi înţelepţi în ce privește binele și proști în ce privește răul. 20Dumnezeul
16:20
Cap. 15:33.
păcii va
16:20
Gen. 3:15
zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul
16:20
Vers. 24.
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.

Încheiere

21Timotei

16:21
Fapte 16:1Filip. 2:19Col. 1:11 Tes. 3:21 Tim. 1:2Evr. 13:23
, tovarășul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot așa și Luciu
16:21
Fapte 13:1
, Iason
16:21
Fapte 17:5
și Sosipater
16:21
Fapte 20:2
, rudele mele. 22Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta. 23Gaius
16:23
1 Cor. 1:14
, gazda mea și a întregii Biserici, vă trimite sănătate. Erast
16:23
Fapte 19:222 Tim. 4:20
, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot așa și fratele Quartus. 24Harul
16:24
Vers. 20.
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin. 25Iar Aceluia
16:25
Efes. 3:201 Tes. 3:132 Tes. 2:17
3:3Iuda 24
care poate să vă întărească, după
16:25
Cap. 2:16.
Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu
16:25
Efes. 1:9
3:3-5Col. 1:27
descoperirea tainei care
16:25
1 Cor. 2:7Efes. 3:5,9Col. 1:26
a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, 26dar
16:26
Efes. 1:92 Tim. 1:10Tit 1:2,31 Pet. 1:20
a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștinţa tuturor neamurilor, ca să asculte
16:26
Fapte 6:715:18
de credinţă – 27a lui Dumnezeu, care singur
16:27
1 Tim. 1:17
6:16Iuda 25
este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.