Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urarea

11Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat

1:1
Fapte 22:211 Cor. 1:1Gal. 1:11 Tim. 1:11
2:72 Tim. 1:11
să fie apostol, pus deoparte
1:1
Fapte 9:15
13:2Gal. 1:15
ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, 2pe care o
1:2
Fapte 26:6Tit 1:2
făgăduise mai înainte prin
1:2
Cap. 3:21;
prorocii Săi în Sfintele Scripturi. 3Ea privește pe Fiul Său, născut
1:3
Mat. 1:6,16Luca 1:32Fapte 2:302 Tim. 2:8
din sămânţa lui David, în ce privește trupul, 4iar în ce privește
1:4
Ioan 1:14Gal. 4:4
duhul
1:4
Fapte 13:33
sfinţeniei, dovedit cu putere
1:4
Evr. 9:14
că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, 5prin care am
1:5
Cap. 12:3;
primit harul și apostolia, ca să aducem, pentru
1:5
Fapte 6:7
Numele Lui, la ascultarea
1:5
Fapte 9:15
credinţei pe toate neamurile, 6între care sunteţi și voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos. 7Deci, vouă tuturor, care sunteţi preaiubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi
1:7
Cap. 9:24.
să fiţi sfinţi: Har
1:7
1 Cor. 1:32 Cor. 1:2Gal. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Pavel și creștinii din Roma

8Mai întâi mulţumesc

1:8
1 Cor. 1:4Filip. 1:3Col. 1:3,41 Tes. 1:2Filim. 4
Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa
1:8
Cap. 16:19.
voastră este vestită în toată lumea. 9Dumnezeu
1:9
Cap. 9:1.
, căruia Îi slujesc
1:9
Fapte 27:232 Tim. 1:3
în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat
1:9
1 Tes. 3:10
în rugăciunile mele 10și cer totdeauna
1:10
Cap. 15:23,32.
ca, prin voia
1:10
Iac. 4:15
lui Dumnezeu, să am, în sfârșit, fericirea să vin la voi. 11Căci doresc să vă văd, ca să
1:11
Cap. 15:29.
vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră 12sau, mai degrabă, ca să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa
1:12
Tit 1:42 Pet. 1:1
pe care o avem împreună, și voi, și eu. 13Nu vreau să nu știţi, fraţilor, că de
1:13
Cap. 15:23.
multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod
1:13
Filip. 4:17Fapte 16:7
printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar
1:13
1 Tes. 2:18
am fost împiedicat până acum. 14Eu
1:14
1 Cor. 9:16
sunt dator și grecilor, și barbarilor, și celor învăţaţi, și celor neînvăţaţi. 15Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă, celor din Roma.

Neprihănirea se capătă prin credinţă

16Căci

1:16
Ps. 40:9,10Marcu 8:382 Tim. 1:8
mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă
1:16
1 Cor. 1:18
15:2
ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a
1:16
Luca 2:30-32
24:47Fapte 3:26
13:26,46
iudeului, apoi a grecului; 17deoarece în
1:17
Cap. 3:21.
ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credinţă și care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit
1:17
Hab. 2:4Ioan 3:36Gal. 3:11Filip. 3:9Evr. 10:38
va trăi prin credinţă.”

Starea de păcat a omenirii

18Mânia

1:18
Fapte 17:30Efes. 5:6Col. 3:6
lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. 19Fiindcă
1:19
Fapte 14:17
ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu
1:19
Ioan 1:9
. 20În adevăr, însușirile nevăzute
1:20
Ps. 19:1Fapte 14:17
17:27
ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăţi, 21fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte
1:21
2 Împ. 17:15Ier. 2:5Efes. 4:17,18
și inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22S-au
1:22
Ier. 10:14
fălit că sunt înţelepţi și au înnebunit 23și au schimbat slava Dumnezeului
1:23
Deut. 4:16Ps. 106:20Is. 40:18,25Ier. 2:11Ezec. 8:10Fapte 17:29
nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. 24De aceea
1:24
Ps. 81:12Fapte 7:42Efes. 4:18,192 Tes. 2:11,12
, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, așa că
1:24
1 Cor. 6:181 Tes. 4:41 Pet. 4:3
își necinstesc singuri
1:24
Lev. 18:22
trupurile, 25căci au schimbat în minciună adevărul
1:25
1 Tes. 1:91 Ioan 5:20
lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în
1:25
Is. 44:20Ier. 10:14
13:25Amos 2:4
locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 26Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi
1:26
Lev. 18:22,23Efes. 5:12Iuda 10
scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; 27tot astfel, și bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite
1:28
Efes. 5:4
. 29Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; sunt șoptitori, 30bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 32Și, măcar că știu
1:32
Cap. 2:2.
hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt
1:32
Cap. 6:21.
vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni
1:32
Ps. 50:18Osea 7:3
pe cei ce le fac.

2

Nepocăinţa iudeilor

21Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi

2:1
Cap. 1:20.
, căci
2:1
2 Sam. 12:5-7Mat. 7:1,2Ioan 8:9
prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. 2Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. 3Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4Sau dispreţuiești tu bogăţiile
2:4
Cap. 9:23.
bunătăţii, îngăduinţei
2:4
Cap. 3:25.
și îndelungii
2:4
Exod 34:6
Lui răbdări? Nu vezi
2:4
Is. 30:182 Pet. 3:9,15
tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 5Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi
2:5
Deut. 32:34Iac. 5:3
aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 6care
2:6
Iov 34:11Ps. 62:12Prov. 24:12Ier. 17:10
32:19Mat. 16:271 Cor. 3:82 Cor. 5:10Apoc. 2:23
20:12
22:12
va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 7Și anume va da viaţa veșnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea și nemurirea, 8și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc
2:8
Iov 24:132 Tes. 1:8
adevărului și ascultă de nelegiuire. 9Necaz și strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi
2:9
Amos 3:2Luca 12:47,481 Pet. 4:17
peste iudeu, apoi peste grec. 10Slavă
2:10
1 Pet. 1:7
, cinste și pace vor veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec. 11Căci
2:11
Deut. 10:172 Cron. 19:7Iov 34:19Fapte 10:34Gal. 2:6Efes. 6:9Col. 3:251 Pet. 1:17
înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. 12Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, și toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege. 13Pentru că nu
2:13
Mat. 7:21Iac. 1:22,23,251 Ioan 3:7
cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi. 14Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege, 15și ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovăţesc, sau se dezvinovăţesc între ele. 16Și faptul acesta se va vedea în
2:16
Ecl. 12:14Mat. 25:31Ioan 12:481 Cor. 4:5Apoc. 20:12
ziua când, după Evanghelia
2:16
Ioan 5:22Fapte 10:42
17:312 Tim. 4:1,81 Pet. 4:5
mea, Dumnezeu va judeca, prin
2:16
Cap. 16:25.
Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.

Iudeii nu se pot dezvinovăţi

17Tu

2:17
Mat. 3:9Ioan 8:332 Cor. 11:22
, care te numești iudeu, care te
2:17
Mica 3:11
rezemi pe o Lege, care
2:17
Is. 45:25
48:2Ioan 8:41
te lauzi cu Dumnezeul tău, 18care cunoști
2:18
Deut. 4:8Ps. 147:19,20
voia Lui, care știi să faci deosebire
2:18
Filip. 1:10
între lucruri, pentru că ești învăţat de Lege; 19tu, care te
2:19
Mat. 15:14
23:16,17,19,24Ioan 9:34,40,41
măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, 20povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neștiutori, pentru că în Lege ai
2:20
Cap. 6:17.
dreptarul cunoștinţei depline și al adevărului; 21tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, care propovăduiești: „Să nu furi”, furi? 22Tu
2:22
Ps. 50:16Mat. 23:3
, care zici: „Să nu preacurvești”, preacurvești?
2:22
Mal. 3:8
Tu, căruia ţi-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? 23Tu
2:23
Vers. 17.
, care te fălești cu Legea, necinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? 24„Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între neamuri”, după cum este
2:24
2 Sam. 12:14Is. 52:5Ezec. 36:20,23
scris.

Adevărata tăiere împrejur

25Tăierea împrejur

2:25
Gal. 5:3
, negreșit, este de folos, dacă împlinești Legea, dar, dacă tu calci Legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. 26Dacă
2:26
Fapte 10:34,35
deci cel netăiat împrejur păzește poruncile Legii, netăierea lui împrejur nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? 27Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește Legea, nu te
2:27
Mat. 12:41,42
va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii și tăierea împrejur? 28Iudeu nu
2:28
Mat. 3:9Ioan 8:39Gal. 6:15Apoc. 2:9
este acela care se arată pe dinafară că este iudeu, și tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne. 29Ci iudeu este acela
2:29
1 Pet. 3:4
care este iudeu înăuntru, și tăiere împrejur
2:29
Filip. 3:3Col. 2:11
este aceea a inimii, în duh
2:29
Cap. 7:6.
, nu în slovă; un astfel de iudeu își scoate lauda
2:29
1 Cor. 4:52 Cor. 10:181 Tes. 2:4
nu de la oameni, ci de la Dumnezeu.

3

Întâietatea iudeului

31Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? 2Oricum, sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că

3:2
Deut. 4:7,8Ps. 147:19,209:4
lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu. 3Și ce are a face dacă unii
3:3
Cap. 10:16.
n-au crezut? Necredinţa
3:3
Num. 23:1911:292 Tim. 2:13
lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? 4Nicidecum
3:4
Iov 40:8
! Dimpotrivă, Dumnezeu
3:4
Ioan 3:33
să fie găsit adevărat și toţi
3:4
Ps. 62:9
116:11
oamenii să fie găsiţi mincinoși, după cum este scris: „Ca
3:4
Ps. 51:4
să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale și să ieși biruitor când vei fi judecat.” 5Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Își dezlănţuie mânia? (Vorbesc
3:5
Cap. 6:19.
în felul oamenilor.) 6Nicidecum! Pentru că, altfel, cum
3:6
Gen. 18:25Iov 8:3
34:17
va judeca Dumnezeu lumea? 7Și dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? 8Și de ce să
3:8
Cap. 5:20;
nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.

Iudeii și neamurile sunt la fel

9Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi

3:9
Vers. 23.
, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, 10după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. 11Nu
3:11
Ps. 14:1-3
53:1
este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12Toţi s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 13Gâtlejul
3:13
Ps. 5:9Ier. 5:16
lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înșele; sub buze au venin
3:13
Ps. 140:3
de aspidă; 14gura
3:14
Ps. 10:7
le este plină de blestem și de amărăciune; 15au picioarele grabnice
3:15
Prov. 1:16Is. 59:7,8
să verse sânge; 16prăpădul și pustiirea sunt pe drumul lor; 17nu cunosc calea păcii; 18frica de Dumnezeu nu
3:18
Ps. 36:1
este înaintea ochilor lor.” 19Știm însă că tot ce
3:19
Ioan 10:34
15:25
spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice
3:19
Iov 5:16Ps. 107:42Ezec. 16:632:1
gură să fie astupată și toată
3:19
Cap. 2:2. Vers. 9,23.
lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. 20Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin
3:20
Ps. 143:2Fapte 13:39Gal. 2:16
3:11Efes. 2:8,9Tit 3:5
faptele Legii, deoarece prin
3:20
Cap. 7:7.
Lege vine cunoștinţa deplină a păcatului.

Iertarea prin credinţă

21Dar acum s-a arătat o neprihănire

3:21
Fapte 15:11Filip. 3:9Evr. 11:4
3:21 Grecește: dreptate. pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc
3:21
Ioan 5:46Fapte 26:22
Legea și
3:21
Cap. 1:2.
Prorocii – 22și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin
3:22
Cap. 4.
credinţa în Isus Hristos, pentru toţi și peste toţi cei ce cred în El. Nu
3:22
Cap. 10:12.
este nicio deosebire. 23Căci toţi
3:23
Vers. 9. Cap. 11:32.
au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24Și sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin
3:24
Cap. 4:16.
harul Său, prin
3:24
Mat. 20:28Efes. 1:7Col. 1:111 Tim. 2:6Evr. 9:121 Pet. 1:18,19
răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie
3:25
Lev. 16:151 Ioan 2:2
4:10
, prin credinţa în sângele
3:25
Col. 1:20
Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui, căci
3:25
Fapte 13:38,391 Tim. 1:15Fapte 17:30Evr. 9:15
trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, 26pentru ca, în vremea de acum, să-Și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. 27Unde este dar
3:27
Cap. 2:17,23;
pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei. 28Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin
3:28
Fapte 13:38,39Gal. 2:16
credinţă, fără faptele Legii. 29Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, 30deoarece Dumnezeu este unul
3:30
Cap. 10:12,13.
singur și El va socoti neprihăniţi prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur și tot prin credinţă și pe cei netăiaţi împrejur.

Pilda lui Avraam

31Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.