Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoșul nostru Avraam

4:1
Is. 51:2Mat. 3:9Ioan 8:33,392 Cor. 11:22
? 2Dacă Avraam a fost socotit neprihănit
4:2
Cap. 3:20,27,28.

prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3Căci ce zice Scriptura? „Avraam
4:3
Gen. 15:6Gal. 3:6Iac. 2:23
a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” 4Însă, celui
4:4
Cap. 11:6.

ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat; 5pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit
4:5
Ios. 24:2
, credinţa pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. 6Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit. 7„Ferice
4:7
Ps. 32:1,2
”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite! 8Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!” 9Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau și pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa „i-a fost socotită ca neprihănire”. 10Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. 11Apoi, a
4:11
Gen. 17:10
primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă când era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să
4:11
Luca 19:9Gal. 3:7
fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor neprihănirea aceasta 12și pentru ca să fie și tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar și calcă pe urmele credinţei aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când nu era tăiat împrejur.

Moștenirea vine prin credinţă

13În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moșteni

4:13
Gen. 17:4Gal. 3:29
lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credinţă. 14Căci
4:14
Gal. 3:18
, dacă moștenitori sunt cei ce se ţin de Lege, credinţa este zadarnică și făgăduinţa este nimicită, 15pentru că Legea
4:15
Cap. 3:20;
5:13,20
7:8,10,111 Cor. 15:562 Cor. 3:7,9Gal. 3:10,191 Ioan 3:4
aduce mânie; și unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege. 16De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har
4:16
Cap. 3:24.

, și pentru ca
4:16
Gal. 3:22
făgăduinţa să fie chezășuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci și pentru sămânţa aceea care
4:16
Is. 51:2
are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, 17după cum este scris: „Te-am
4:17
Gen. 17:5
rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care
4:17
Cap. 8:11.
Efes. 2:1,5
înviază morţii și care cheamă lucrurile
4:17
Cap. 9:26.
1 Cor. 1:281 Pet. 2:10
care nu sunt ca și cum ar fi. 18Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: „Așa
4:18
Gen. 15:5
va fi sămânţa ta.” 19Și, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a
4:19
Gen. 17:17
18:11Evr. 11:11,12
uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. 20El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, 21deplin încredinţat că El ce făgăduiește poate
4:21
Ps. 115:3Luca 1:37,45Evr. 11:19
să și împlinească. 22De aceea, credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”. 23Dar nu
4:23
Cap. 15:4.
1 Cor. 10:6,11
numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”, 24ci este scris și pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel
4:24
Fapte 2:24
13:30
ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, 25care
4:25
Is. 53:5,65:62 Cor. 5:21Gal. 1:4Evr. 9:281 Pet. 2:24
3:18
a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat
4:25
1 Cor. 15:171 Pet. 1:21
din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.