Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Roadele acestui fapt

51Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă

5:1
Is. 32:17Ioan 16:33
, avem5:1 Sau: să avem. pace
5:1
Efes. 2:14Col. 1:20
cu Dumnezeu, prin
5:1
Ioan 10:9
14:6Efes. 2:18
3:12Evr. 10:19
Domnul nostru Isus Hristos. 2Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în
5:2
1 Cor. 15:1
care suntem și ne bucurăm
5:2
Evr. 3:6
în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3Ba mai mult, ne
5:3
Mat. 5:11,12Fapte 5:412 Cor. 12:10Filip. 2:17Iac. 1:2,121 Pet. 3:14
bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm
5:3
Iac. 1:3
că necazul aduce răbdare, 4răbdarea
5:4
Iac. 1:12
aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. 5Însă nădejdea
5:5
Filip. 1:20
aceasta nu înșală, pentru că
5:5
2 Cor. 1:22Gal. 4:6Efes. 1:13,14
dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. 6Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a
5:6
Cap. 4:25. Vers. 8.
murit pentru cei nelegiuiţi. 7Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. 8Dar Dumnezeu
5:8
Ioan 15:131 Pet. 3:181 Ioan 3:16
4:9,10
Își arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. 9Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi prin
5:9
Cap. 3:25.
sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu
5:9
Cap. 1:18.
. 10Căci, dacă
5:10
Cap. 8:32.
atunci când eram vrăjmași, am fost împăcaţi
5:10
2 Cor. 5:18,19Efes. 2:16Col. 1:20,21
cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin
5:10
Ioan 5:26
14:192 Cor. 4:10,11
viaţa Lui. 11Și nu numai atât, dar ne
5:11
Cap. 2:17;
și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.

Păcatul și harul

12De aceea, după cum printr-un

5:12
Gen. 3:61 Cor. 15:21
singur om a intrat păcatul în lume și prin
5:12
Gen. 2:171 Cor. 15:21
păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit… 13(Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul
5:13
Cap. 4:15.
nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege. 14Totuși moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care
5:14
1 Cor. 15:21,22,45
este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină. 15Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci, dacă prin greșeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belșug celor
5:15
Is. 53:11Mat. 20:28
26:28
mulţi. 16Și darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. 17Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos!) 18…Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe
5:18
Ioan 12:32Evr. 2:9
toţi oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa. 19Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. 20Ba încă și Legea
5:20
Ioan 15:224:15
7:8Gal. 3:19,23
a venit pentru ca să se înmulţească greșeala, dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit
5:20
Luca 7:471 Tim. 1:14
și mai mult, 21pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.

6

Harul ne izbăvește de stăpânirea păcatului

61Ce vom zice dar? Să păcătuim

6:1
Cap. 3:8;
mereu ca să se înmulţească harul? 2Nicidecum! Noi, care am
6:2
Vers. 11. Cap. 7:4.
murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3Nu știţi că toţi câţi
6:3
Gal. 3:27
am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în
6:3
1 Cor. 15:29
moartea Lui? 4Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi
6:4
Col. 2:12
împreună cu El, pentru ca, după cum
6:4
Cap. 8:11.
Hristos a înviat din morţi prin slava
6:4
Ioan 2:11
11:40
Tatălui, tot așa
6:4
Gal. 6:15Efes. 4:22-24Col. 3:10
și noi să trăim o viaţă nouă. 5În adevăr, dacă
6:5
Filip. 3:10,11
ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. 6Știm bine că omul
6:6
Gal. 2:20
5:24
6:14Efes. 4:22Col. 3:5,9
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul
6:6
Col. 2:11
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, 7căci cine
6:7
1 Pet. 4:1
a murit, de drept, este izbăvit de păcat. 8Acum, dacă
6:8
2 Tim. 2:11
am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, 9întrucât știm că Hristosul
6:9
Apoc. 1:18
înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. 10Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a
6:10
Evr. 9:27,28
murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăiește, trăiește
6:10
Luca 20:38
pentru Dumnezeu. 11Tot așa și voi înșivă socotiţi-vă morţi
6:11
Vers. 2.
faţă de păcat și vii
6:11
Gal. 2:19
pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 12Deci
6:12
Ps. 19:13
119:133
păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultaţi de poftele lui. 13Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele
6:13
Cap. 7:5.
voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă
6:13
Cap. 12:1.
pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; și daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. 14Căci
6:14
Cap. 7:4,6;
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.

Harul nu îndreptăţește păcatul

15Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că

6:15
1 Cor. 9:21
nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum. 16Nu știţi că, dacă
6:16
Mat. 6:24Ioan 8:342 Pet. 2:19
vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 17Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul
6:17
2 Tim. 1:13
învăţăturii pe care aţi primit-o. 18Și prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi
6:18
Ioan 8:321 Cor. 7:22Gal. 5:11 Pet. 2:16
de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. 19Vorbesc omenește, din pricina neputinţei firii voastre pământești: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei și fărădelegii, așa că săvârșeaţi fărădelegea, tot așa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră! 20Căci, atunci când eraţi robi
6:20
Ioan 8:34
ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. 21Și ce
6:21
Cap. 7:5.
roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul
6:21
Cap. 1:32.
acestor lucruri este moartea. 22Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi
6:22
Ioan 8:32
de păcat și v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârșit: viaţa veșnică. 23Fiindcă plata
6:23
Gen. 2:17Iac. 1:15
păcatului este moartea, dar darul
6:23
Cap. 2:7;
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

7

Creștinul izbăvit de Lege

71Nu știţi, fraţilor – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? 2Căci femeia

7:2
1 Cor. 7:39
măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar, dacă-i
7:2
Mat. 5:32
moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. 3Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, așa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul. 4Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, și voi aţi
7:4
Cap. 8:2.
murit în ce privește Legea, ca să fiţi ai Altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi, și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 5Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau
7:5
Cap. 6:13.
în mădularele noastre și ne făceau să
7:5
Cap. 6:21.
aducem roade pentru moarte. 6Dar acum, am fost izbăviţi de Lege și suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un
7:6
Cap. 2:29.
duh nou, iar nu după vechea slovă.

Legea dă cunoștinţa păcatului

7Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos?

Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am

7:7
Cap. 3:20.
cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să
7:7
Exod 20:17Deut. 5:21Fapte 20:33
nu poftești!”

8Apoi, păcatul

7:8
Cap. 4:15;
a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort. 9Odinioară, fiindcă eram fără
7:9
1 Cor. 15:56
Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, și eu am murit. 10Și porunca, ea, care
7:10
Lev. 18:5Ezec. 20:11,13,212 Cor. 3:7
trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 11Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și, prin însăși porunca aceasta, m-a lovit cu moartea. 12Așa că Legea
7:12
Ps. 19:8
119:38,1371 Tim. 1:8
, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună. 13Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă.

Lupta firii pământești împotriva Duhului

14Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut

7:14
1 Împ. 21:20,252 Împ. 17:17
rob păcatului. 15Căci nu știu ce fac: nu
7:15
Gal. 5:17
fac ce vreau, ci fac ce urăsc. 16Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. 17Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. 18Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în
7:18
Gen. 6:5
8:21
mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 19Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! 20Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. 21Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 22Fiindcă după omul dinăuntru îmi
7:22
Ps. 1:2
place Legea
7:22
2 Cor. 4:16Efes. 3:16Col. 3:9,10
lui Dumnezeu, 23dar văd în
7:23
Gal. 5:17
mădularele mele o altă
7:23
Cap. 6:13,19.
lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 24O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… 25Mulţumiri
7:25
1 Cor. 15:57
fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.