Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Harul ne izbăvește de stăpânirea păcatului

61Ce vom zice dar? Să păcătuim

6:1
Cap. 3:8;
6:15
mereu ca să se înmulţească harul? 2Nicidecum! Noi, care am
6:2
Vers. 11. Cap. 7:4.
Gal. 2:19
6:14Col. 3:31 Pet. 2:24
murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3Nu știţi că toţi câţi
6:3
Gal. 3:27
am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în
6:3
1 Cor. 15:29
moartea Lui? 4Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi
6:4
Col. 2:12
împreună cu El, pentru ca, după cum
6:4
Cap. 8:11.
1 Cor. 6:142 Cor. 13:4
Hristos a înviat din morţi prin slava
6:4
Ioan 2:11
11:40
Tatălui, tot așa
6:4
Gal. 6:15Efes. 4:22-24Col. 3:10
și noi să trăim o viaţă nouă. 5În adevăr, dacă
6:5
Filip. 3:10,11
ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. 6Știm bine că omul
6:6
Gal. 2:20
5:24
6:14Efes. 4:22Col. 3:5,9
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul
6:6
Col. 2:11
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, 7căci cine
6:7
1 Pet. 4:1
a murit, de drept, este izbăvit de păcat. 8Acum, dacă
6:8
2 Tim. 2:11
am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, 9întrucât știm că Hristosul
6:9
Apoc. 1:18
înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. 10Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a
6:10
Evr. 9:27,28
murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăiește, trăiește
6:10
Luca 20:38
pentru Dumnezeu. 11Tot așa și voi înșivă socotiţi-vă morţi
6:11
Vers. 2.

faţă de păcat și vii
6:11
Gal. 2:19
pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 12Deci
6:12
Ps. 19:13
119:133
păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultaţi de poftele lui. 13Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele
6:13
Cap. 7:5.
Col. 3:5Iac. 4:1
voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă
6:13
Cap. 12:1.
1 Pet. 2:24
4:2
pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; și daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. 14Căci
6:14
Cap. 7:4,6;
8:2Gal. 5:18
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.

Harul nu îndreptăţește păcatul

15Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că

6:15
1 Cor. 9:21
nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum. 16Nu știţi că, dacă
6:16
Mat. 6:24Ioan 8:342 Pet. 2:19
vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 17Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul
6:17
2 Tim. 1:13
învăţăturii pe care aţi primit-o. 18Și prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi
6:18
Ioan 8:321 Cor. 7:22Gal. 5:11 Pet. 2:16
de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. 19Vorbesc omenește, din pricina neputinţei firii voastre pământești: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei și fărădelegii, așa că săvârșeaţi fărădelegea, tot așa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră! 20Căci, atunci când eraţi robi
6:20
Ioan 8:34
ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. 21Și ce
6:21
Cap. 7:5.

roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul
6:21
Cap. 1:32.

acestor lucruri este moartea. 22Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi
6:22
Ioan 8:32
de păcat și v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârșit: viaţa veșnică. 23Fiindcă plata
6:23
Gen. 2:17Iac. 1:15
păcatului este moartea, dar darul
6:23
Cap. 2:7;
5:17,211 Pet. 1:4
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.