Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Harul ne izbăvește de stăpânirea păcatului

61Ce vom zice dar? Să păcătuim

6:1
Cap. 3:8;
mereu ca să se înmulţească harul? 2Nicidecum! Noi, care am
6:2
Vers. 11. Cap. 7:4.
murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 3Nu știţi că toţi câţi
6:3
Gal. 3:27
am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în
6:3
1 Cor. 15:29
moartea Lui? 4Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi
6:4
Col. 2:12
împreună cu El, pentru ca, după cum
6:4
Cap. 8:11.
Hristos a înviat din morţi prin slava
6:4
Ioan 2:11
11:40
Tatălui, tot așa
6:4
Gal. 6:15Efes. 4:22-24Col. 3:10
și noi să trăim o viaţă nouă. 5În adevăr, dacă
6:5
Filip. 3:10,11
ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. 6Știm bine că omul
6:6
Gal. 2:20
5:24
6:14Efes. 4:22Col. 3:5,9
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul
6:6
Col. 2:11
păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, 7căci cine
6:7
1 Pet. 4:1
a murit, de drept, este izbăvit de păcat. 8Acum, dacă
6:8
2 Tim. 2:11
am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, 9întrucât știm că Hristosul
6:9
Apoc. 1:18
înviat din morţi nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. 10Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a
6:10
Evr. 9:27,28
murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viaţa pe care o trăiește, trăiește
6:10
Luca 20:38
pentru Dumnezeu. 11Tot așa și voi înșivă socotiţi-vă morţi
6:11
Vers. 2.
faţă de păcat și vii
6:11
Gal. 2:19
pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 12Deci
6:12
Ps. 19:13
119:133
păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultaţi de poftele lui. 13Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele
6:13
Cap. 7:5.
voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci daţi-vă
6:13
Cap. 12:1.
pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; și daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. 14Căci
6:14
Cap. 7:4,6;
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.

Harul nu îndreptăţește păcatul

15Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că

6:15
1 Cor. 9:21
nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum. 16Nu știţi că, dacă
6:16
Mat. 6:24Ioan 8:342 Pet. 2:19
vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? 17Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul
6:17
2 Tim. 1:13
învăţăturii pe care aţi primit-o. 18Și prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi
6:18
Ioan 8:321 Cor. 7:22Gal. 5:11 Pet. 2:16
de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. 19Vorbesc omenește, din pricina neputinţei firii voastre pământești: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei și fărădelegii, așa că săvârșeaţi fărădelegea, tot așa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră! 20Căci, atunci când eraţi robi
6:20
Ioan 8:34
ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. 21Și ce
6:21
Cap. 7:5.
roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul
6:21
Cap. 1:32.
acestor lucruri este moartea. 22Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi
6:22
Ioan 8:32
de păcat și v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârșit: viaţa veșnică. 23Fiindcă plata
6:23
Gen. 2:17Iac. 1:15
păcatului este moartea, dar darul
6:23
Cap. 2:7;
fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

7

Creștinul izbăvit de Lege

71Nu știţi, fraţilor – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? 2Căci femeia

7:2
1 Cor. 7:39
măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar, dacă-i
7:2
Mat. 5:32
moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. 3Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, așa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul. 4Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, și voi aţi
7:4
Cap. 8:2.
murit în ce privește Legea, ca să fiţi ai Altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi, și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 5Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau
7:5
Cap. 6:13.
în mădularele noastre și ne făceau să
7:5
Cap. 6:21.
aducem roade pentru moarte. 6Dar acum, am fost izbăviţi de Lege și suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un
7:6
Cap. 2:29.
duh nou, iar nu după vechea slovă.

Legea dă cunoștinţa păcatului

7Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos?

Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am

7:7
Cap. 3:20.
cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să
7:7
Exod 20:17Deut. 5:21Fapte 20:33
nu poftești!”

8Apoi, păcatul

7:8
Cap. 4:15;
a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort. 9Odinioară, fiindcă eram fără
7:9
1 Cor. 15:56
Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, și eu am murit. 10Și porunca, ea, care
7:10
Lev. 18:5Ezec. 20:11,13,212 Cor. 3:7
trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 11Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și, prin însăși porunca aceasta, m-a lovit cu moartea. 12Așa că Legea
7:12
Ps. 19:8
119:38,1371 Tim. 1:8
, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună. 13Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă.

Lupta firii pământești împotriva Duhului

14Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut

7:14
1 Împ. 21:20,252 Împ. 17:17
rob păcatului. 15Căci nu știu ce fac: nu
7:15
Gal. 5:17
fac ce vreau, ci fac ce urăsc. 16Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. 17Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. 18Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în
7:18
Gen. 6:5
8:21
mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 19Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! 20Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. 21Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 22Fiindcă după omul dinăuntru îmi
7:22
Ps. 1:2
place Legea
7:22
2 Cor. 4:16Efes. 3:16Col. 3:9,10
lui Dumnezeu, 23dar văd în
7:23
Gal. 5:17
mădularele mele o altă
7:23
Cap. 6:13,19.
lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 24O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… 25Mulţumiri
7:25
1 Cor. 15:57
fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.

8

Creștinul trăiește după Duh

81Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu

8:1
Vers. 4.
trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 2În adevăr, legea
8:2
Ioan 8:36Gal. 2:19
5:1
Duhului
8:2
1 Cor. 15:452 Cor. 3:6
de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea
8:2
Cap. 7:24,25.
păcatului și a morţii. 3Căci – lucru
8:3
Fapte 13:39Evr. 7:18,19
10:1,2,10,14
cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească8:3 Grecește: carnea, aici și peste tot unde e firea pământească. o făcea fără putere – Dumnezeu
8:3
2 Cor. 5:21Gal. 3:13
a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 4pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care
8:4
Vers. 1.
trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 5În adevăr, cei ce
8:5
Ioan 3:61 Cor. 2:14
trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei
8:5
Gal. 5:22,25
ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. 6Și umblarea
8:6
Cap. 6:21;
după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă și pace. 7Fiindcă umblarea
8:7
Iac. 4:4
după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici
8:7
1 Cor. 2:14
nu poate să se supună. 8Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. 9Voi însă nu mai sunteţi pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul
8:9
1 Cor. 3:16
6:19
lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul
8:9
Ioan 3:34Gal. 4:6Filip. 1:191 Pet. 1:11
lui Hristos, nu este al Lui. 10Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. 11Și dacă Duhul Celui
8:11
Fapte 2:24
ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuiește în voi, Cel
8:11
Cap. 6:4,5.
ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.

Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii

12Așadar

8:12
Cap. 6:7,14.
, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să trăim după îndemnurile ei. 13Dacă trăiţi
8:13
Vers. 6.
după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară
8:13
Efes. 4:22Col. 3:5
faptele trupului, veţi trăi. 14Căci toţi cei ce sunt călăuziţi
8:14
Gal. 5:18
de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15Și voi n-aţi
8:15
1 Cor. 2:12Evr. 2:15
primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică
8:15
2 Tim. 1:71 Ioan 4:18
, ci aţi primit un duh
8:15
Is. 56:6Gal. 4:5,6
de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava
8:15
Marcu 14:36
!”, adică „Tată!” 16Însuși
8:16
2 Cor. 1:22
5:5Efes. 1:13
4:30
Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori
8:17
Fapte 26:18Gal. 4:7
: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim
8:17
Fapte 14:22Filip. 1:292 Tim. 2:11,12
cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviţi împreună cu El. 18Eu socotesc că suferinţele
8:18
2 Cor. 4:171 Pet. 1:6,7
4:13
din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. 19De asemenea, și firea
8:19
2 Pet. 3:13
așteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea
8:19
1 Ioan 3:2Gen. 3:19
fiilor lui Dumnezeu. 20Căci firea
8:20
Vers. 22.
a fost supusă deșertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă 21că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. 22Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină
8:22
Ier. 12:11
și suferă durerile nașterii. 23Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade
8:23
2 Cor. 5:5Efes. 1:14
ale Duhului, suspinăm
8:23
2 Cor. 5:2,4
în noi și așteptăm
8:23
Luca 20:36
înfierea, adică răscumpărarea trupului
8:23
Luca 21:28Efes. 4:30
nostru. 24Căci în nădejdea
8:24
2 Cor. 5:7Evr. 11:1
aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? 25Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. 26Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu
8:26
Mat. 20:22Iac. 4:3
știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși
8:26
Zah. 12:10Efes. 6:18
Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. 27Și Cel
8:27
1 Cron. 28:9Ps. 7:9Prov. 17:3Ier. 11:20
17:10
20:12Fapte 1:241 Tes. 2:4Apoc. 2:23
ce cercetează inimile știe care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinţi după
8:27
1 Ioan 5:14
voia lui Dumnezeu.

Pe creștin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu

28De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce

8:28
Cap. 9:11,23,24.
sunt chemaţi după planul Său. 29Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai
8:29
Exod 33:12,17Ps. 1:6Ier. 1:5Mat. 7:232 Tim. 2:191 Pet. 1:2
dinainte, i-a și hotărât mai
8:29
Efes. 1:5,11
dinainte să
8:29
Ioan 17:222 Cor. 3:18Filip. 3:211 Ioan 3:2
fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca
8:29
Col. 1:15,18Evr. 1:6Apoc. 1:5
El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi. 30Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat
8:30
Cap. 1:6;
, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniţi
8:30
1 Cor. 6:11
, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a și proslăvit
8:30
Ioan 17:22Efes. 2:6
. 31Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32El
8:32
Cap. 5:6,10.
, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a
8:32
Cap. 4:25.
dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu
8:33
Is. 50:8,9Apoc. 12:10,11
este Acela care-i socotește neprihăniţi! 34Cine-i
8:34
Iov 34:29
va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă
8:34
Marcu 16:19Col. 3:1Evr. 1:3
8:1
12:21 Pet. 3:22
la dreapta lui Dumnezeu și
8:34
Evr. 7:25
9:241 Ioan 2:1
mijlocește pentru noi! 35Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? 36După cum este scris: „Din
8:36
Ps. 44:221 Cor. 15:30,312 Cor. 4:11
pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” 37Totuși
8:37
1 Cor. 15:572 Cor. 2:141 Ioan 4:4
5:4,5Apoc. 12:11
în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile
8:38
Efes. 1:21
6:12Col. 1:16
2:151 Pet. 3:22
, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură8:39 Sau: zidire. nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.