Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Creștinul izbăvit de Lege

71Nu știţi, fraţilor – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el? 2Căci femeia

7:2
1 Cor. 7:39
măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar, dacă-i
7:2
Mat. 5:32
moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. 3Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, așa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul. 4Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, și voi aţi
7:4
Cap. 8:2.
murit în ce privește Legea, ca să fiţi ai Altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi, și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 5Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau
7:5
Cap. 6:13.
în mădularele noastre și ne făceau să
7:5
Cap. 6:21.
aducem roade pentru moarte. 6Dar acum, am fost izbăviţi de Lege și suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un
7:6
Cap. 2:29.
duh nou, iar nu după vechea slovă.

Legea dă cunoștinţa păcatului

7Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos?

Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am

7:7
Cap. 3:20.
cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să
7:7
Exod 20:17Deut. 5:21Fapte 20:33
nu poftești!”

8Apoi, păcatul

7:8
Cap. 4:15;
a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci, fără Lege, păcatul este mort. 9Odinioară, fiindcă eram fără
7:9
1 Cor. 15:56
Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, și eu am murit. 10Și porunca, ea, care
7:10
Lev. 18:5Ezec. 20:11,13,212 Cor. 3:7
trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 11Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit și, prin însăși porunca aceasta, m-a lovit cu moartea. 12Așa că Legea
7:12
Ps. 19:8
119:38,1371 Tim. 1:8
, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună. 13Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă.

Lupta firii pământești împotriva Duhului

14Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut

7:14
1 Împ. 21:20,252 Împ. 17:17
rob păcatului. 15Căci nu știu ce fac: nu
7:15
Gal. 5:17
fac ce vreau, ci fac ce urăsc. 16Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. 17Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. 18Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în
7:18
Gen. 6:5
8:21
mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. 19Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! 20Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. 21Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 22Fiindcă după omul dinăuntru îmi
7:22
Ps. 1:2
place Legea
7:22
2 Cor. 4:16Efes. 3:16Col. 3:9,10
lui Dumnezeu, 23dar văd în
7:23
Gal. 5:17
mădularele mele o altă
7:23
Cap. 6:13,19.
lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 24O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?… 25Mulţumiri
7:25
1 Cor. 15:57
fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului.

8

Creștinul trăiește după Duh

81Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu

8:1
Vers. 4.
trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 2În adevăr, legea
8:2
Ioan 8:36Gal. 2:19
5:1
Duhului
8:2
1 Cor. 15:452 Cor. 3:6
de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea
8:2
Cap. 7:24,25.
păcatului și a morţii. 3Căci – lucru
8:3
Fapte 13:39Evr. 7:18,19
10:1,2,10,14
cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească8:3 Grecește: carnea, aici și peste tot unde e firea pământească. o făcea fără putere – Dumnezeu
8:3
2 Cor. 5:21Gal. 3:13
a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 4pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care
8:4
Vers. 1.
trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 5În adevăr, cei ce
8:5
Ioan 3:61 Cor. 2:14
trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei
8:5
Gal. 5:22,25
ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. 6Și umblarea
8:6
Cap. 6:21;
după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă și pace. 7Fiindcă umblarea
8:7
Iac. 4:4
după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici
8:7
1 Cor. 2:14
nu poate să se supună. 8Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. 9Voi însă nu mai sunteţi pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul
8:9
1 Cor. 3:16
6:19
lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul
8:9
Ioan 3:34Gal. 4:6Filip. 1:191 Pet. 1:11
lui Hristos, nu este al Lui. 10Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. 11Și dacă Duhul Celui
8:11
Fapte 2:24
ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuiește în voi, Cel
8:11
Cap. 6:4,5.
ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.

Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii

12Așadar

8:12
Cap. 6:7,14.
, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să trăim după îndemnurile ei. 13Dacă trăiţi
8:13
Vers. 6.
după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară
8:13
Efes. 4:22Col. 3:5
faptele trupului, veţi trăi. 14Căci toţi cei ce sunt călăuziţi
8:14
Gal. 5:18
de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15Și voi n-aţi
8:15
1 Cor. 2:12Evr. 2:15
primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică
8:15
2 Tim. 1:71 Ioan 4:18
, ci aţi primit un duh
8:15
Is. 56:6Gal. 4:5,6
de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava
8:15
Marcu 14:36
!”, adică „Tată!” 16Însuși
8:16
2 Cor. 1:22
5:5Efes. 1:13
4:30
Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori
8:17
Fapte 26:18Gal. 4:7
: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim
8:17
Fapte 14:22Filip. 1:292 Tim. 2:11,12
cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviţi împreună cu El. 18Eu socotesc că suferinţele
8:18
2 Cor. 4:171 Pet. 1:6,7
4:13
din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. 19De asemenea, și firea
8:19
2 Pet. 3:13
așteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea
8:19
1 Ioan 3:2Gen. 3:19
fiilor lui Dumnezeu. 20Căci firea
8:20
Vers. 22.
a fost supusă deșertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă 21că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. 22Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină
8:22
Ier. 12:11
și suferă durerile nașterii. 23Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade
8:23
2 Cor. 5:5Efes. 1:14
ale Duhului, suspinăm
8:23
2 Cor. 5:2,4
în noi și așteptăm
8:23
Luca 20:36
înfierea, adică răscumpărarea trupului
8:23
Luca 21:28Efes. 4:30
nostru. 24Căci în nădejdea
8:24
2 Cor. 5:7Evr. 11:1
aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? 25Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. 26Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu
8:26
Mat. 20:22Iac. 4:3
știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși
8:26
Zah. 12:10Efes. 6:18
Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. 27Și Cel
8:27
1 Cron. 28:9Ps. 7:9Prov. 17:3Ier. 11:20
17:10
20:12Fapte 1:241 Tes. 2:4Apoc. 2:23
ce cercetează inimile știe care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinţi după
8:27
1 Ioan 5:14
voia lui Dumnezeu.

Pe creștin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu

28De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce

8:28
Cap. 9:11,23,24.
sunt chemaţi după planul Său. 29Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai
8:29
Exod 33:12,17Ps. 1:6Ier. 1:5Mat. 7:232 Tim. 2:191 Pet. 1:2
dinainte, i-a și hotărât mai
8:29
Efes. 1:5,11
dinainte să
8:29
Ioan 17:222 Cor. 3:18Filip. 3:211 Ioan 3:2
fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca
8:29
Col. 1:15,18Evr. 1:6Apoc. 1:5
El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi. 30Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat
8:30
Cap. 1:6;
, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniţi
8:30
1 Cor. 6:11
, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a și proslăvit
8:30
Ioan 17:22Efes. 2:6
. 31Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32El
8:32
Cap. 5:6,10.
, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a
8:32
Cap. 4:25.
dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu
8:33
Is. 50:8,9Apoc. 12:10,11
este Acela care-i socotește neprihăniţi! 34Cine-i
8:34
Iov 34:29
va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă
8:34
Marcu 16:19Col. 3:1Evr. 1:3
8:1
12:21 Pet. 3:22
la dreapta lui Dumnezeu și
8:34
Evr. 7:25
9:241 Ioan 2:1
mijlocește pentru noi! 35Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? 36După cum este scris: „Din
8:36
Ps. 44:221 Cor. 15:30,312 Cor. 4:11
pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” 37Totuși
8:37
1 Cor. 15:572 Cor. 2:141 Ioan 4:4
5:4,5Apoc. 12:11
în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile
8:38
Efes. 1:21
6:12Col. 1:16
2:151 Pet. 3:22
, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură8:39 Sau: zidire. nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

9

Pavel și mântuirea israeliţilor

91Spun

9:1
Cap. 1:9.
adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor 2
9:2
Cap. 10:1.
simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. 3Căci aproape să
9:3
Exod 32:32
doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupești. 4Ei
9:4
Deut. 7:6
sunt israeliţi, au
9:4
Exod 4:22Deut. 14:1Ier. 31:9
înfierea, slava
9:4
1 Sam. 4:211 Împ. 8:11Ps. 63:2
78:61
, legămintele
9:4
Fapte 3:25Evr. 8:8-10
, darea Legii
9:4
Ps. 147:19
, slujba dumnezeiască
9:4
Evr. 9:1
, făgăduinţele
9:4
Fapte 13:32Efes. 2:12
, 5patriarhii
9:5
Deut. 10:15
, și din
9:5
Luca 3:23
ei a ieșit, după trup, Hristosul, care
9:5
Ier. 23:6Ioan 1:1Fapte 20:28Evr. 1:81 Ioan 5:20
este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!

Dumnezeu este stăpân să aleagă

6Dar aceasta nu

9:6
Num. 23:19
înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu
9:6
Ioan 8:394:12,16Gal. 6:16
toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel 7și, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu
9:7
Gal. 4:23
toţi sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac
9:7
Gen. 21:12Evr. 11:18
vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele.” 8Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii
9:8
Gal. 4:28
făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. 9Căci cuvântul acesta este o făgăduinţă: „Pe vremea aceasta
9:9
Gen. 18:10,14
Mă voi întoarce, și Sara va avea un fiu.” 10Ba mai mult; tot așa a fost cu Rebeca
9:10
Gen. 25:21
. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. 11Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău – ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin
9:11
Cap. 4:17;
Cel ce cheamă –, 12s-a zis Rebecăi: „Cel
9:12
Gen. 25:23
mai mare va fi rob celui mai mic”, 13după cum este scris: „Pe Iacov
9:13
Deut. 21:15Prov. 13:24Mal. 1:2,3Mat. 10:37Luca 14:26Ioan 12:25
l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.”

Dumnezeu se îndură de cine-I place

14Deci ce vom zice? Nu cumva

9:14
Deut. 32:42 Cron. 19:7Iov 8:3
34:10Ps. 92:15
este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum! 15Căci El a zis lui Moise: „Voi avea
9:15
Exod 33:19
milă de oricine-Mi va plăcea să am milă și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.” 16Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă. 17Fiindcă Scriptura
9:17
Gal. 3:8,22
zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins
9:17
Exod 9:16
, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea și pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” 18Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. 19Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci
9:19
2 Cron. 20:6Iov 9:12
23:13Dan. 4:35
cine poate sta împotriva voiei Lui?” 20Dar, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va
9:20
Is. 29:16
45:6
64:8
zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut așa?” 21Nu este olarul
9:21
Prov. 16:4Ier. 18:6
stăpân pe lutul lui ca, din aceeași frământătură de lut, să facă un
9:21
2 Tim. 2:20
vas pentru o întrebuinţare de cinste și un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară? 22Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase
9:22
1 Tes. 5:9
ale mâniei, făcute
9:22
1 Pet. 2:8Iuda 4
pentru pieire, 23și să-Și arate bogăţia
9:23
Cap. 2:4.
slavei Lui faţă de niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit
9:23
Cap. 8:28-30.
mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? 24Astfel, El ne-a chemat nu
9:24
Cap. 3:29.
numai dintre iudei, ci și dintre neamuri, 25după cum zice în Osea: „Voi
9:25
Osea 2:231 Pet. 2:10
numi popor al Meu pe cel ce nu era poporul Meu și preaiubită pe cea care nu era preaiubită. 26Și
9:26
Osea 1:10
acolo unde li se zicea: ‘Voi nu sunteţi poporul Meu’, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu.” 27Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel:

„Chiar

9:27
Is. 10:22,23
dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămășiţa va fi mântuită. 28Căci Domnul va împlini pe deplin
9:28
Is. 28:22
și repede, pe pământ, cuvântul Lui.” 29Și, cum zisese Isaia mai înainte: „Dacă
9:29
Is. 1:9Plâng. 3:22
nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca
9:29
Is. 13:19Ier. 50:40
Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.”

Neamurile au căpătat mântuirea

30Deci ce vom zice? Neamurile

9:30
Cap. 4:11;
, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care
9:30
Cap. 1:17.
se capătă prin credinţă; 31pe când Israel, care umbla
9:31
Cap. 10:2;
după o Lege care să dea neprihănirea, n-a
9:31
Gal. 5:4
ajuns la Legea aceasta. 32Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au
9:32
Luca 2:341 Cor. 1:23
lovit de piatra de poticnire, 33după cum este scris: „Iată
9:33
Ps. 118:22Is. 8:14
28:16Mat. 21:421 Pet. 2:6-8
că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, și
9:33
Cap. 10:11.
cine crede în El nu va fi dat de rușine.”