Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Creștinul trăiește după Duh

81Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu

8:1
Vers. 4.
Gal. 5:16,25
trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 2În adevăr, legea
8:2
Ioan 8:36Gal. 2:19
5:1
Duhului
8:2
1 Cor. 15:452 Cor. 3:6
de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea
8:2
Cap. 7:24,25.

păcatului și a morţii. 3Căci – lucru
8:3
Fapte 13:39Evr. 7:18,19
10:1,2,10,14
cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească8:3 Grecește: carnea, aici și peste tot unde e firea pământească. o făcea fără putere – Dumnezeu
8:3
2 Cor. 5:21Gal. 3:13
a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 4pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care
8:4
Vers. 1.

trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. 5În adevăr, cei ce
8:5
Ioan 3:61 Cor. 2:14
trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei
8:5
Gal. 5:22,25
ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. 6Și umblarea
8:6
Cap. 6:21;
8:13Gal. 6:8
după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă și pace. 7Fiindcă umblarea
8:7
Iac. 4:4
după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici
8:7
1 Cor. 2:14
nu poate să se supună. 8Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. 9Voi însă nu mai sunteţi pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul
8:9
1 Cor. 3:16
6:19
lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul
8:9
Ioan 3:34Gal. 4:6Filip. 1:191 Pet. 1:11
lui Hristos, nu este al Lui. 10Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. 11Și dacă Duhul Celui
8:11
Fapte 2:24
ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuiește în voi, Cel
8:11
Cap. 6:4,5.
1 Cor. 6:142 Cor. 4:14Efes. 2:5
ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.

Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii

12Așadar

8:12
Cap. 6:7,14.

, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să trăim după îndemnurile ei. 13Dacă trăiţi
8:13
Vers. 6.
Gal. 6:8
după îndemnurile ei, veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară
8:13
Efes. 4:22Col. 3:5
faptele trupului, veţi trăi. 14Căci toţi cei ce sunt călăuziţi
8:14
Gal. 5:18
de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15Și voi n-aţi
8:15
1 Cor. 2:12Evr. 2:15
primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică
8:15
2 Tim. 1:71 Ioan 4:18
, ci aţi primit un duh
8:15
Is. 56:6Gal. 4:5,6
de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava
8:15
Marcu 14:36
!”, adică „Tată!” 16Însuși
8:16
2 Cor. 1:22
5:5Efes. 1:13
4:30
Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori
8:17
Fapte 26:18Gal. 4:7
: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim
8:17
Fapte 14:22Filip. 1:292 Tim. 2:11,12
cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviţi împreună cu El. 18Eu socotesc că suferinţele
8:18
2 Cor. 4:171 Pet. 1:6,7
4:13
din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi. 19De asemenea, și firea
8:19
2 Pet. 3:13
așteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea
8:19
1 Ioan 3:2Gen. 3:19
fiilor lui Dumnezeu. 20Căci firea
8:20
Vers. 22.

a fost supusă deșertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă 21că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. 22Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină
8:22
Ier. 12:11
și suferă durerile nașterii. 23Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade
8:23
2 Cor. 5:5Efes. 1:14
ale Duhului, suspinăm
8:23
2 Cor. 5:2,4
în noi și așteptăm
8:23
Luca 20:36
înfierea, adică răscumpărarea trupului
8:23
Luca 21:28Efes. 4:30
nostru. 24Căci în nădejdea
8:24
2 Cor. 5:7Evr. 11:1
aceasta am fost mântuiţi. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? 25Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. 26Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu
8:26
Mat. 20:22Iac. 4:3
știm cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuși
8:26
Zah. 12:10Efes. 6:18
Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. 27Și Cel
8:27
1 Cron. 28:9Ps. 7:9Prov. 17:3Ier. 11:20
17:10
20:12Fapte 1:241 Tes. 2:4Apoc. 2:23
ce cercetează inimile știe care este năzuinţa Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinţi după
8:27
1 Ioan 5:14
voia lui Dumnezeu.

Pe creștin nimic nu-l poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu

28De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce

8:28
Cap. 9:11,23,24.
2 Tim. 1:9
sunt chemaţi după planul Său. 29Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai
8:29
Exod 33:12,17Ps. 1:6Ier. 1:5Mat. 7:232 Tim. 2:191 Pet. 1:2
dinainte, i-a și hotărât mai
8:29
Efes. 1:5,11
dinainte să
8:29
Ioan 17:222 Cor. 3:18Filip. 3:211 Ioan 3:2
fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca
8:29
Col. 1:15,18Evr. 1:6Apoc. 1:5
El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi. 30Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat
8:30
Cap. 1:6;
9:24Efes. 4:4Evr. 9:151 Pet. 2:9
, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniţi
8:30
1 Cor. 6:11
, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a și proslăvit
8:30
Ioan 17:22Efes. 2:6
. 31Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? 32El
8:32
Cap. 5:6,10.

, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a
8:32
Cap. 4:25.

dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? 33Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu
8:33
Is. 50:8,9Apoc. 12:10,11
este Acela care-i socotește neprihăniţi! 34Cine-i
8:34
Iov 34:29
va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă
8:34
Marcu 16:19Col. 3:1Evr. 1:3
8:1
12:21 Pet. 3:22
la dreapta lui Dumnezeu și
8:34
Evr. 7:25
9:241 Ioan 2:1
mijlocește pentru noi! 35Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? 36După cum este scris: „Din
8:36
Ps. 44:221 Cor. 15:30,312 Cor. 4:11
pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” 37Totuși
8:37
1 Cor. 15:572 Cor. 2:141 Ioan 4:4
5:4,5Apoc. 12:11
în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile
8:38
Efes. 1:21
6:12Col. 1:16
2:151 Pet. 3:22
, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură8:39 Sau: zidire. nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.