Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Neamurile biruite. Ierusalimul izbăvit

91Iată prorocia

9:1
Ier. 23:33
, cuvântul Domnului, despre ţara Hadrac; și va începe din Damasc
9:1
Amos 1:3
. Căci Domnul are ochiul
9:1
2 Cron. 20:12Ps. 145:15
îndreptat asupra oamenilor și peste toate seminţiile lui Israel. 2El se oprește și peste Hamat
9:2
Ier. 49:23
, care se mărginește cu Damascul, peste Tir
9:2
Is. 23:1Ezec. 26
27
28Amos 1:9
și Sidon
9:2
1 Împ. 17:9Ezec. 28:21Obad. 20
, cu toată înţelepciunea lor
9:2
Ezec. 28:3
. 3Tirul și-a zidit o întăritură; a îngrămădit
9:3
Iov 27:16Ezec. 28:4,5
argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe uliţe. 4Iată că Domnul
9:4
Is. 23:1
va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea
9:4
Ezec. 26:17
în mare și el însuși va fi ars cu foc. 5Ascalonul
9:5
Ier. 47:1,5Ţef. 2:4
va vedea lucrul acesta și se va teme; Gaza, de asemenea, și o va apuca un puternic cutremur; Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine; va pieri împăratul din Gaza, și Ascalonul nu va mai fi locuit. 6„Străinul se va așeza în Asdod
9:6
Amos 1:8
și voi frânge mândria filistenilor. 7Îi voi scoate sângele din gură și urâciunile idolești dintre dinţi, ca să fie și el o rămășiţă pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda, și Ecronul, ca iebusiţii. 8Voi tăbărî
9:8
Ps. 34:7
în jurul Casei Mele, ca s-o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și
9:8
Is. 60:18Ezec. 28:24
nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum Mă uit
9:8
Exod 3:7
cu ochii Mei. 9Saltă
9:9
Is. 62:11Mat. 21:5Ioan 12:15
de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată
9:9
Ier. 23:5
30:9Luca 19:38Ioan 1:49
că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. 10Voi nimici
9:10
Osea 1:7
2:18Mica 5:10Hag. 2:22
carele de război din Efraim și caii din Ierusalim, și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea
9:10
Efes. 2:14,17
și va stăpâni de la o mare
9:10
Ps. 72:8
la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. 11Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii
9:11
Is. 42:7
51:14
61:1
tăi de război din groapa în care nu este apă. 12Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinși de
9:12
Is. 49:9
război plini de nădejde! O spun și astăzi că îţi voi întoarce îndoit
9:12
Is. 61:7
! 13Căci Îmi încordez pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată și voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!” 14Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, și săgeata Lui
9:14
Ps. 18:14
77:17
144:6
va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă și va înainta vijelia
9:14
Is. 21:1
de la miazăzi. 15Domnul oștirilor îi va ocroti și vor mânca și vor zdrobi pietrele de praștie, vor bea, vor face gălăgie ca ameţiţi de vin; vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca și colţurile
9:15
Lev. 4:18,25Deut. 12:27
altarului. 16Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea, ca pe turma poporului Său, căci ei sunt pietrele
9:16
Is. 62:3Mal. 3:17
cununii împărătești, care vor străluci
9:16
Is. 11:12
în ţara Sa! 17O! Cât
9:17
Ps. 31:19
sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoși! Grâul
9:17
Ioel 3:18Amos 9:14
va veseli pe tineri și mustul, pe fete.

10

101Cereţi de la Domnul

10:1
Ier. 14:22
ploaie
10:1
Deut. 11:14
, ploaie de primăvară
10:1
Iov 29:23Ioel 2:23
! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. 2Căci terafimii
10:2
Ier. 10:8Hab. 2:18
vorbesc nimicuri
10:2
Iov 13:4
, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi pentru că n-au păstor. 3„Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10:3
Ezec. 34:17
pe ţapi. Căci Domnul oștirilor Își cercetează
10:3
Luca 1:68
turma, casa lui Iuda, și o
10:3
Cânt. 1:9
va face ca pe calul Său de slavă în luptă. 4Din el va ieși Piatra din capul unghiului
10:4
Num. 24:171 Sam. 14:38Is. 19:13
, din el va ieși
10:4
Is. 22:23
ţărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpeteniile laolaltă. 5Ei vor fi ca niște viteji care calcă
10:5
Ps. 18:42
în picioare noroiul de pe uliţe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de rușine. 6Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce
10:6
Ier. 3:18Ezec. 37:21
înapoi, căci Mi-este
10:6
Osea 1:7
milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor și-i voi asculta
10:6
Cap. 13:9.
. 7Efraim va fi ca un viteaz; inima
10:7
Ps. 104:15
lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul. 8Le voi fluiera
10:8
Is. 5:26
și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, și se
10:8
Is. 49:19Ezec. 36:37
vor înmulţi cum se înmulţeau odinioară. 9Îi voi risipi
10:9
Osea 2:23
printre popoare și își vor aduce aminte
10:9
Deut. 30:1
de Mine în ţări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. 10Îi voi
10:10
Is. 11:11,16Osea 11:11
aduce înapoi din ţara Egiptului și-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în ţara Galaadului și în Liban și nu le va ajunge
10:10
Is. 49:20
locul. 11Israel
10:11
Is. 11:15,16
va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei
10:11
Is. 14:25
va fi frântă și toiagul de cârmuire
10:11
Ezec. 30:13
al Egiptului va pieri. 12Îi voi întări în Domnul și vor umbla în
10:12
Mica 4:5
Numele Lui”, zice Domnul.

11

111Deschide-ţi porţile

11:1
Cap. 10:10.
, Libanule, ca să-ţi mănânce focul cedrii! 2Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciţi! Văitaţi-vă, stejari din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost
11:2
Is. 32:19
dată jos! 3Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala; puii de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit. 4Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu: „Paște oile
11:4
Vers. 7.
de tăiat! 5Căci cei ce le cumpără le taie și nu
11:5
Ier. 2:3
50:7
se simt vinovaţi. Și cel ce le vinde zice
11:5
Deut. 29:19Osea 12:8
: ‘Binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogăţesc!’ Și păstorii lor nu le cruţă. 6Căci nu mai am milă de locuitorii ţării”, zice Domnul, „ci, iată, dau pe oameni pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor; ei vor pustii ţara și n-o vor izbăvi din mâinile lor.” 7Atunci M-am apucat să pasc
11:7
Vers. 4.
oile de tăiat, în adevăr cele mai ticăloase
11:7
Ţef. 3:13
din turmă. Am luat două toiege: pe unul l-am numit „Îndurare”, iar pe celălalt l-am numit „Legământ”. Și am păscut oile. 8Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o
11:8
Osea 5:7
lună: sufletul Meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de Mine. 9Și am zis: „Nu vă mai pot paște! Cea care are să moară să moară
11:9
Ier. 15:2
43:11
, cea care are să piară să piară și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele!” 10Mi-am luat toiagul Îndurare și l-am rupt, ca să rup legământul Meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele. 11Și când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele
11:11
Ţef. 3:12
acelea de oi care au luat seama la Mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. 12Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!” Și Mi-au cântărit, ca plată
11:12
Mat. 26:15Exod 21:32
, treizeci de arginţi. 13Dar Domnul Mi-a zis: „Aruncă
11:13
Mat. 27:9,10
olarului preţul acesta scump cu care M-au preţuit!” Și am luat cei treizeci de arginţi și i-am aruncat în Casa Domnului, pentru olar. 14Apoi Mi-am rupt al doilea toiag, Legământ, ca să rup frăţia dintre Iuda și Israel. 15Domnul mi-a zis: „Ia
11:15
Ezec. 34:2-4
și uneltele unui păstor nebun! 16Căci iată că voi ridica în ţară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele! 17Vai
11:17
Ier. 23:1Ezec. 34:2Ioan 10:12,13
de păstorul de nimic care își părăsește oile! Să cadă sabia pe braţul lui și pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce braţul de tot și să i se stingă ochiul drept!”