Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

101Cereţi de la Domnul

10:1
Ier. 14:22
ploaie
10:1
Deut. 11:14
, ploaie de primăvară
10:1
Iov 29:23Ioel 2:23
! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. 2Căci terafimii
10:2
Ier. 10:8Hab. 2:18
vorbesc nimicuri
10:2
Iov 13:4
, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi pentru că n-au păstor. 3„Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10:3
Ezec. 34:17
pe ţapi. Căci Domnul oștirilor Își cercetează
10:3
Luca 1:68
turma, casa lui Iuda, și o
10:3
Cânt. 1:9
va face ca pe calul Său de slavă în luptă. 4Din el va ieși Piatra din capul unghiului
10:4
Num. 24:171 Sam. 14:38Is. 19:13
, din el va ieși
10:4
Is. 22:23
ţărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpeteniile laolaltă. 5Ei vor fi ca niște viteji care calcă
10:5
Ps. 18:42
în picioare noroiul de pe uliţe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de rușine. 6Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce
10:6
Ier. 3:18Ezec. 37:21
înapoi, căci Mi-este
10:6
Osea 1:7
milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor și-i voi asculta
10:6
Cap. 13:9.
. 7Efraim va fi ca un viteaz; inima
10:7
Ps. 104:15
lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul. 8Le voi fluiera
10:8
Is. 5:26
și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, și se
10:8
Is. 49:19Ezec. 36:37
vor înmulţi cum se înmulţeau odinioară. 9Îi voi risipi
10:9
Osea 2:23
printre popoare și își vor aduce aminte
10:9
Deut. 30:1
de Mine în ţări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. 10Îi voi
10:10
Is. 11:11,16Osea 11:11
aduce înapoi din ţara Egiptului și-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în ţara Galaadului și în Liban și nu le va ajunge
10:10
Is. 49:20
locul. 11Israel
10:11
Is. 11:15,16
va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei
10:11
Is. 14:25
va fi frântă și toiagul de cârmuire
10:11
Ezec. 30:13
al Egiptului va pieri. 12Îi voi întări în Domnul și vor umbla în
10:12
Mica 4:5
Numele Lui”, zice Domnul.

11

111Deschide-ţi porţile

11:1
Cap. 10:10.
, Libanule, ca să-ţi mănânce focul cedrii! 2Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciţi! Văitaţi-vă, stejari din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost
11:2
Is. 32:19
dată jos! 3Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala; puii de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit. 4Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu: „Paște oile
11:4
Vers. 7.
de tăiat! 5Căci cei ce le cumpără le taie și nu
11:5
Ier. 2:3
50:7
se simt vinovaţi. Și cel ce le vinde zice
11:5
Deut. 29:19Osea 12:8
: ‘Binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogăţesc!’ Și păstorii lor nu le cruţă. 6Căci nu mai am milă de locuitorii ţării”, zice Domnul, „ci, iată, dau pe oameni pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor; ei vor pustii ţara și n-o vor izbăvi din mâinile lor.” 7Atunci M-am apucat să pasc
11:7
Vers. 4.
oile de tăiat, în adevăr cele mai ticăloase
11:7
Ţef. 3:13
din turmă. Am luat două toiege: pe unul l-am numit „Îndurare”, iar pe celălalt l-am numit „Legământ”. Și am păscut oile. 8Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o
11:8
Osea 5:7
lună: sufletul Meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de Mine. 9Și am zis: „Nu vă mai pot paște! Cea care are să moară să moară
11:9
Ier. 15:2
43:11
, cea care are să piară să piară și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele!” 10Mi-am luat toiagul Îndurare și l-am rupt, ca să rup legământul Meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele. 11Și când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele
11:11
Ţef. 3:12
acelea de oi care au luat seama la Mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. 12Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!” Și Mi-au cântărit, ca plată
11:12
Mat. 26:15Exod 21:32
, treizeci de arginţi. 13Dar Domnul Mi-a zis: „Aruncă
11:13
Mat. 27:9,10
olarului preţul acesta scump cu care M-au preţuit!” Și am luat cei treizeci de arginţi și i-am aruncat în Casa Domnului, pentru olar. 14Apoi Mi-am rupt al doilea toiag, Legământ, ca să rup frăţia dintre Iuda și Israel. 15Domnul mi-a zis: „Ia
11:15
Ezec. 34:2-4
și uneltele unui păstor nebun! 16Căci iată că voi ridica în ţară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele! 17Vai
11:17
Ier. 23:1Ezec. 34:2Ioan 10:12,13
de păstorul de nimic care își părăsește oile! Să cadă sabia pe braţul lui și pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce braţul de tot și să i se stingă ochiul drept!”

12

121Prorocia, cuvântul Domnului, despre Israel. Așa vorbește Domnul, care a întins

12:1
Is. 42:5
44:24
45:12,18
48:13
cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul
12:1
Num. 16:22Ecl. 12:7Is. 57:16Evr. 12:9
omului din el: 2„Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir
12:2
Is. 51:17,22,23
de ameţire pentru toate popoarele de primprejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. 3În ziua aceea
12:3
Vers. 4,6,8,9,11. Cap. 13:1;
, voi face din Ierusalim o piatră grea
12:3
Mat. 21:44
pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. 4În ziua aceea”, zice Domnul, „voi lovi
12:4
Ps. 76:6Ezec. 38:4
cu ameţeală pe toţi caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toţi caii popoarelor. 5Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: ‘Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor.’ 6În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca
12:6
Obad. 18
o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. 7Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda. 8În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab
12:8
Ioel 3:10
dintre ei va fi în ziua aceea ca David, și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. 9În ziua aceea, voi căuta să nimicesc
12:9
Hag. 2:22
toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. 10Atunci voi turna peste casa
12:10
Ier. 31:9
50:4Ezec. 39:29Ioel 2:28
lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce
12:10
Ioan 19:34,37Apoc. 1:7
privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum
12:10
Ier. 6:26Amos 8:10
plânge cineva pe singurul lui fiu și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. 11În ziua aceea, va fi jale mare
12:11
Fapte 2:37
în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon
12:11
2 Împ. 23:292 Cron. 35:24
în valea Meghidonului. 12Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit
12:12
Mat. 24:30Apoc. 1:7
: familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit; familia casei lui Natan
12:12
2 Sam. 5:14Luca 3:31
deosebit și femeile ei deosebit; 13familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit; familia lui Șimei deosebit și femeile ei deosebit; 14toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit.