Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Deschide-ţi porţile

11:1
Cap. 10:10.
, Libanule, ca să-ţi mănânce focul cedrii! 2Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciţi! Văitaţi-vă, stejari din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost
11:2
Is. 32:19
dată jos! 3Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala; puii de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit. 4Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu: „Paște oile
11:4
Vers. 7.
de tăiat! 5Căci cei ce le cumpără le taie și nu
11:5
Ier. 2:3
50:7
se simt vinovaţi. Și cel ce le vinde zice
11:5
Deut. 29:19Osea 12:8
: ‘Binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogăţesc!’ Și păstorii lor nu le cruţă. 6Căci nu mai am milă de locuitorii ţării”, zice Domnul, „ci, iată, dau pe oameni pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor; ei vor pustii ţara și n-o vor izbăvi din mâinile lor.” 7Atunci M-am apucat să pasc
11:7
Vers. 4.
oile de tăiat, în adevăr cele mai ticăloase
11:7
Ţef. 3:13
din turmă. Am luat două toiege: pe unul l-am numit „Îndurare”, iar pe celălalt l-am numit „Legământ”. Și am păscut oile. 8Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o
11:8
Osea 5:7
lună: sufletul Meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de Mine. 9Și am zis: „Nu vă mai pot paște! Cea care are să moară să moară
11:9
Ier. 15:2
43:11
, cea care are să piară să piară și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele!” 10Mi-am luat toiagul Îndurare și l-am rupt, ca să rup legământul Meu pe care-l încheiasem cu toate popoarele. 11Și când s-a rupt, în ziua aceea, nenorocitele
11:11
Ţef. 3:12
acelea de oi care au luat seama la Mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. 12Eu le-am zis: „Dacă găsiţi cu cale, daţi-Mi plata; dacă nu, nu Mi-o daţi!” Și Mi-au cântărit, ca plată
11:12
Mat. 26:15Exod 21:32
, treizeci de arginţi. 13Dar Domnul Mi-a zis: „Aruncă
11:13
Mat. 27:9,10
olarului preţul acesta scump cu care M-au preţuit!” Și am luat cei treizeci de arginţi și i-am aruncat în Casa Domnului, pentru olar. 14Apoi Mi-am rupt al doilea toiag, Legământ, ca să rup frăţia dintre Iuda și Israel. 15Domnul mi-a zis: „Ia
11:15
Ezec. 34:2-4
și uneltele unui păstor nebun! 16Căci iată că voi ridica în ţară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pier; nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji de cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele! 17Vai
11:17
Ier. 23:1Ezec. 34:2Ioan 10:12,13
de păstorul de nimic care își părăsește oile! Să cadă sabia pe braţul lui și pe ochiul lui cel drept! Să i se usuce braţul de tot și să i se stingă ochiul drept!”

12

121Prorocia, cuvântul Domnului, despre Israel. Așa vorbește Domnul, care a întins

12:1
Is. 42:5
44:24
45:12,18
48:13
cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit duhul
12:1
Num. 16:22Ecl. 12:7Is. 57:16Evr. 12:9
omului din el: 2„Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir
12:2
Is. 51:17,22,23
de ameţire pentru toate popoarele de primprejur și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. 3În ziua aceea
12:3
Vers. 4,6,8,9,11. Cap. 13:1;
, voi face din Ierusalim o piatră grea
12:3
Mat. 21:44
pentru toate popoarele. Toţi cei ce o vor ridica vor fi vătămaţi și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. 4În ziua aceea”, zice Domnul, „voi lovi
12:4
Ps. 76:6Ezec. 38:4
cu ameţeală pe toţi caii și cu turbare pe cei ce vor călări pe ei, dar voi avea ochii deschiși asupra casei lui Iuda și voi orbi toţi caii popoarelor. 5Căpeteniile lui Iuda vor zice în inima lor: ‘Locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră, prin Domnul oștirilor, Dumnezeul lor.’ 6În ziua aceea, voi face pe căpeteniile lui Iuda ca
12:6
Obad. 18
o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub snopi; voi mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. 7Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalţe peste Iuda. 8În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, așa că cel mai slab
12:8
Ioel 3:10
dintre ei va fi în ziua aceea ca David, și casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor. 9În ziua aceea, voi căuta să nimicesc
12:9
Hag. 2:22
toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. 10Atunci voi turna peste casa
12:10
Ier. 31:9
50:4Ezec. 39:29Ioel 2:28
lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce
12:10
Ioan 19:34,37Apoc. 1:7
privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum
12:10
Ier. 6:26Amos 8:10
plânge cineva pe singurul lui fiu și-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut. 11În ziua aceea, va fi jale mare
12:11
Fapte 2:37
în Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon
12:11
2 Împ. 23:292 Cron. 35:24
în valea Meghidonului. 12Ţara se va jeli, fiecare familie deosebit
12:12
Mat. 24:30Apoc. 1:7
: familia casei lui David deosebit și femeile ei deosebit; familia casei lui Natan
12:12
2 Sam. 5:14Luca 3:31
deosebit și femeile ei deosebit; 13familia casei lui Levi deosebit și femeile ei deosebit; familia lui Șimei deosebit și femeile ei deosebit; 14toate celelalte familii, fiecare familie deosebit și femeile ei deosebit.

13

131În ziua aceea

13:1
Cap. 12:3.
, se va deschide
13:1
Evr. 9:141 Pet. 1:19Apoc. 1:5
casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăţie. 2În ziua aceea”, zice Domnul oștirilor, „voi stârpi
13:2
Exod 23:13Ios. 23:7Ps. 16:4Ezec. 30:13Osea 2:17Mica 5:12,13
din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii
13:2
2 Pet. 2:1
mincinoși și duhul necurat. 3Și, dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinţii lui, îi vor zice: ‘Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului’; și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge
13:3
Deut. 13:6,8
18:20
când va proroci. 4În ziua aceea, prorocii se vor rușina
13:4
Mica 3:6,7
, fiecare, de vedeniile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr
13:4
2 Împ. 1:8Is. 20:2Mat. 3:4
ca să mintă pe oameni. 5Ci fiecare
13:5
Amos 7:14
din ei va zice: ‘Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!’ 6Și dacă-l va întreba cineva: ‘De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?’, el va răspunde: ‘În casa celor ce mă iubeau le-am primit.’ 7Scoală-te, sabie, asupra păstorului
13:7
Is. 40:11Ezec. 34:23
Meu și asupra omului care îmi este
13:7
Ioan 10:30
14:10,11Filip. 2:6
tovarăș!”, zice Domnul oștirilor. „Lovește
13:7
Mat. 26:31Marcu 14:27
pe păstor și se vor risipi oile! Și Îmi voi întoarce mâna spre cei
13:7
Mat. 18:10,14Luca 12:32
mici. 8În toată ţara”, zice Domnul, „două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă
13:8
Rom. 11:5
treime va rămâne. 9Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc
13:9
Is. 48:10
și o voi curăţi cum se curăţește argintul, o voi lămuri
13:9
1 Pet. 1:6,7
cum se lămurește aurul. Ei vor chema
13:9
Ps. 50:15
91:15
Numele Meu și îi voi asculta; Eu voi
13:9
Ps. 144:15Ier. 30:22Ezec. 11:20Osea 2:23
zice: ‘Acesta este poporul Meu!’ Și ei vor zice: ‘Domnul este Dumnezeul meu!’”