Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Îndemn la pocăinţă

11În luna a opta, în

1:1
Ezra 4:24Hag. 1:1
anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia
1:1
Ezra 5:1Mat. 23:35
, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel: 2„Domnul S-a mâniat foarte tare pe părinţii voștri. 3Spune-le dar: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Întoarceţi-vă
1:3
Ier. 25:5
35:15Mica 7:19Mal. 3:7Luca 15:20Iac. 4:8
la Mine», zice Domnul oștirilor, «și Mă voi întoarce și Eu la voi», zice Domnul oștirilor. 4«Nu fiţi ca părinţii voștri, cărora le vorbeau
1:4
2 Cron. 36:15,16
prorocii de mai înainte, zicând: ‹Așa vorbește Domnul oștirilor: „Întoarceţi-vă
1:4
Is. 31:6Ier. 3:12
18:11Ezec. 18:30Osea 14:1
de la căile voastre cele rele, de la faptele voastre cele rele!”› Dar n-au ascultat și n-au luat aminte la Mine», zice Domnul. 5«Unde sunt acum părinţii voștri? Și puteau prorocii să trăiască veșnic? 6Totuși cuvintele
1:6
Is. 55:1
Mele și poruncile pe care le dădusem slujitorilor Mei, prorocii, ca să le vestească, n-au atins ele pe părinţii voștri? Și atunci ei s-au întors și au zis: ‹Domnul oștirilor ne-a făcut cum
1:6
Plâng. 1:18
2:17
hotărâse să ne facă, după căile și faptele noastre!›»’”

Vedenii

7În a douăzeci și patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Șebat, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel: 8M-am uitat noaptea și iată că un om

1:8
Ios. 5:13Apoc. 6:4
era călare pe un cal roșu și stătea între mirţi într-un umbrar; în urma lui erau niște cai roșii
1:8
Cap. 6:2-7.
, murgi și albi. 9Am întrebat: „Ce înseamnă caii aceștia, domnul meu?” Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Îţi voi arăta ce înseamnă caii aceștia!” 10Omul care stătea între mirţi a luat cuvântul și a zis: „Aceștia
1:10
Evr. 1:14
sunt aceia pe care i-a trimis Domnul să cutreiere pământul!” 11Și
1:11
Ps. 103:20,21
ei au vorbit Îngerului Domnului, care stătea între mirţi, și au zis: „Am cutreierat pământul și iată că tot pământul este în pace și liniștit!” 12Atunci, Îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis: „Doamne
1:12
Ps. 102:13Apoc. 6:10
al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetăţile lui Iuda, pe care Te-ai mâniat în acești șaptezeci de ani
1:12
Ier. 25:11,12Dan. 9:2
?” 13Domnul a răspuns cu vorbe bune
1:13
Ier. 29:10
, cu vorbe de mângâiere, îngerului care vorbea cu mine. 14Și îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă și zi: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Sunt plin de o mare gelozie
1:14
Ioel 2:18
pentru Ierusalim și pentru Sion 15și sunt plin de o mare mânie împotriva neamurilor îngâmfate, căci Mă mâniasem numai puţin
1:15
Is. 47:6
, dar ele au ajutat spre nenorocire.» 16De aceea așa vorbește Domnul: «Mă întorc
1:16
Is. 12:1
54:88:3
cu îndurare către Ierusalim; Casa Mea va fi zidită iarăși în el și funia
1:16
Cap. 2:1,2.
de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului.»’ 17Strigă din nou și zi: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Cetăţile Mele vor avea iarăși belșug de bunătăţi, Domnul va mângâia iarăși Sionul
1:17
Is. 51:3
, va alege iarăși
1:17
Is. 14:13:2
Ierusalimul.»’” 18Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că erau patru coarne. 19Am întrebat îngerul care vorbea cu mine: „Ce înseamnă coarnele acestea?” Și el mi-a zis: „Acestea
1:19
Ezra 4:1,4,7
5:3
sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul.” 20Domnul mi-a arătat patru fierari. 21Eu am întrebat: „Ce vor să facă aceștia?” Și el a zis: „Aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda, de n-a mai putut ridica nimeni capul; fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul
1:21
Ps. 75:4,5
împotriva ţării lui Iuda ca să-i risipească locuitorii.”

2

21Am ridicat ochii și m-am uitat, și iată că era un om

2:1
Ezec. 40:3
care ţinea în mână o funie de măsurat. 2L-am întrebat: „Unde te duci?” Și el mi-a zis: „Mă duc să măsor
2:2
Apoc. 11:1
21:15,16
Ierusalimul, ca să văd ce lăţime și ce lungime are.” 3Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat, și un alt înger i-a ieșit înainte. 4El i-a zis: „Aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i: ‘Ierusalimul
2:4
Ier. 31:27Ezec. 36:10,11
va fi o cetate deschisă din pricina mulţimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui; 5Eu Însumi’, zice Domnul, ‘voi fi un zid
2:5
Is. 26:1
de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava
2:5
Is. 60:19Apoc. 21:23
lui în mijlocul lui!’” 6„Fugiţi
2:6
Is. 48:20
52:11Ier. 1:14
50:8
51:6,45
, fugiţi din ţara de la miazănoapte!”, zice Domnul. „Căci v-am împrăștiat
2:6
Deut. 28:64Ezec. 17:21
în cele patru vânturi ale cerurilor”, zice Domnul. 7„Scapă
2:7
Apoc. 18:4
, Sioane, tu care locuiești la fiica Babilonului!” 8Căci așa vorbește Domnul oștirilor: „După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge
2:8
Deut. 32:10Ps. 17:82 Tes. 1:6
de voi se atinge de lumina ochilor Lui. 9Iată
2:9
Is. 11:15
19:16
, Îmi ridic mâna împotriva lor”, zice Domnul, „și ele vor fi prada celor ce le erau supuși, ca să știţi
2:9
Cap. 4:9.
că Domnul oștirilor m-a trimis. 10Strigă de veselie
2:10
Is. 12:6
54:1Ţef. 3:14
și bucură-te, fiica Sionului! Căci, iată, Eu vin și
2:10
Lev. 26:12Ezec. 37:27Ioan 1:142 Cor. 6:16
voi locui în mijlocul tău”, zice Domnul. 11„Multe neamuri
2:11
Is. 2:2,3
49:22
60:3
se vor alipi de Domnul în ziua aceea
2:11
Cap. 3:10.
și vor fi poporul
2:11
Exod 12:49
Meu. Eu voi locui în mijlocul tău și vei ști
2:11
Ezec. 33:33
că Domnul oștirilor m-a trimis la tine.” 12Domnul va lua
2:12
Deut. 32:9
în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moștenire în pământul sfânt, și va alege
2:12
Cap. 1:17.
iarăși Ierusalimul. 13Orice făptură să tacă
2:13
Hab. 2:20Ţef. 1:7
înaintea Domnului, căci El S-a și sculat din Locașul Lui
2:13
Ps. 68:5Is. 57:15
cel Sfânt!

3

31El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua

3:1
Hag. 1:1
stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana
3:1
Ps. 109:6Apoc. 12:10
stând la dreapta lui, ca să-l pârască. 2Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre
3:2
Iuda 9
, El, care a ales
3:2
Cap. 1:17.
Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” 3Dar Iosua era
3:3
Is. 64:6
îmbrăcat cu haine murdare, și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. 4Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac
3:4
Is. 61:10Luca 15:22Apoc. 19:8
cu haine de sărbătoare!” 5Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră
3:5
Exod 29:6
curată!” Și i-au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo. 6Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: 7„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă vei umbla pe căile Mele și dacă vei păzi
3:7
Lev. 8:351 Împ. 2:3Ezec. 44:16
poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea
3:7
Deut. 17:9Mal. 2:7
și vei priveghea asupra curţilor Mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici
3:7
Cap. 4:14;
. 8Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta – căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne
3:8
Ps. 71:7Is. 8:18
20:3
. Iată, voi aduce pe Robul Meu
3:8
Is. 42:1
49:3,5
52:13
53:11Ezec. 34:23,24
, Odrasla
3:8
Is. 4:2
11:1Ier. 23:5
33:15Luca 1:78
. 9Căci iată că numai spre piatra aceasta
3:9
Ps. 118:22Is. 28:16
pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptaţi șapte ochi
3:9
Cap. 4:10.
; iată, Eu Însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea’, zice Domnul oștirilor, ‘și într-o singură zi
3:9
Ier. 31:34
50:20Mica 7:18,19
voi înlătura nelegiuirea ţării acesteia. 10În ziua aceea
3:10
Cap. 2:11.
’, zice Domnul oștirilor, ‘vă veţi pofti unii pe alţii sub viţă
3:10
1 Împ. 4:25Is. 36:16Mica 4:4,6
și sub smochin.’”