Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41Îngerul

4:1
Cap. 2:3.
care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un
4:1
Dan. 8:18
om pe care-l trezești din somnul lui. 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat și iată că este un sfeșnic
4:2
Exod 25:31Apoc. 1:12
cu totul de aur și, deasupra lui, un vas cu untdelemn și, pe el, șapte
4:2
Exod 25:37Apoc. 4:5
candele, cu șapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. 3Și lângă el sunt doi măslini
4:3
Vers. 11,12.
, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui.” 4Și, luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?” 5Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” 6Atunci, el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: ‘Lucrul acesta nu se va face nici prin putere
4:6
Osea 1:7
, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu’, zice Domnul oștirilor. 7‘Cine ești tu, munte mare
4:7
Ier. 51:25Mat. 21:21
, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată
4:7
Ps. 118:22
în vârful Templului, în mijlocul strigătelor
4:7
Ezra 3:11,13
de: «Îndurare, îndurare cu ea!»’” 8Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 9„Mâinile lui Zorobabel au întemeiat
4:9
Ezra 3:10
Casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi
4:9
Ezra 6:15
; și veţi
4:9
Cap. 2:9,11;
ști dacă Domnul
4:9
Is. 48:16
oștirilor m-a trimis la voi. 10Căci cine dispreţuiește ziua începuturilor slabe
4:10
Hag. 2:3
? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii
4:10
2 Cron. 16:9Prov. 15:3
Domnului, care cutreieră tot pământul.” 11Eu am luat cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă acești doi măslini, la dreapta sfeșnicului și la stânga lui?” 12Am luat a doua oară cuvântul și i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri
4:12
Vers. 3.
de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?” 13El mi-a răspuns: „Nu știi ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Și el a zis: 14„Aceștia sunt cei doi unși
4:14
Apoc. 11:4
care stau
4:14
Cap. 3:7.
înaintea Domnului
4:14
Ios. 3:11,13
întregului pământ.”

5

51Am ridicat din nou ochii și m-am uitat; și iată că era un sul

5:1
Ezec. 2:9
de carte care zbura. 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un sul de carte zburând; are o lungime de douăzeci de coţi și o lăţime de zece coţi.” 3Și el mi-a zis: „Acesta este blestemul
5:3
Mal. 4:6
care este peste toată ţara, căci, după cum este scris pe el, orice hoţ și oricine jură strâmb vor fi nimiciţi cu desăvârșire de aici.” 4„Îl trimit”, zice Domnul oștirilor, „ca să intre în casa hoţului și a celui ce jură strâmb
5:4
Lev. 19:12Mal. 3:5
în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea și s-o mistuie
5:4
Lev. 14:45
împreună cu lemnele și pietrele ei.” 5Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: „Ridică ochii și privește ce iese de acolo!” 6Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată ţara.” 7Și iată că se ridica un talant de plumb și, în mijlocul efei, ședea o femeie. 8El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Și i-a dat brânci în efă și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. 9Am ridicat ochii și m-am uitat; și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer. 10Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?” 11El mi-a răspuns: „Se duc să-i
5:11
Ier. 29:5,28
zidească o casă în ţara
5:11
Gen. 10:10
Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei.”

6

61Am ridicat din nou ochii și m-am uitat; și iată că patru care ieșeau dintre doi munţi, și munţii erau de aramă. 2La carul dintâi erau niște cai roșii

6:2
Cap. 1:8.
, la al doilea car, cai
6:2
Apoc. 6:2
negri, 3la al treilea car, cai albi
6:3
Apoc. 6:5
și la al patrulea car, cai bălţaţi și roșii. 4Am luat cuvântul și am zis
6:4
Cap. 5:10.
îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceștia, domnul meu?” 5Îngerul mi-a răspuns: „Aceștia
6:5
Ps. 104:4Evr. 1:7,14
sunt cele patru vânturi ale cerurilor, care ies din locul în care stăteau
6:5
1 Împ. 22:19Dan. 7:10Luca 1:19
înaintea Domnului întregului pământ.” 6Caii cei negri, înhămaţi la unul din care, s-au îndreptat spre ţara de la miazănoapte
6:6
Ier. 1:14
și cei albi au mers după ei; cei bălţaţi s-au îndreptat spre ţara de miazăzi. 7Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: „Duceţi-vă de cutreieraţi pământul!” Și au cutreierat
6:7
Gen. 13:17
pământul. 8El m-a chemat și mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre ţara de miazănoapte fac să se mai potolească mânia
6:8
Jud. 8:3Ecl. 10:4
Mea în ţara de la miazănoapte.” 9Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 10„Să primești daruri de la prinșii de război din Babilon: Heldai, Tobia și Iedaia, și anume să te duci tu însuţi în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon. 11Să iei de la ei argint și aur, să faci din ele o cunună
6:11
Exod 28:36
29:6Lev. 8:9
și s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, 12și să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Iată că un om
6:12
Luca 1:78Ioan 1:45
al cărui nume este Odrasla
6:12
Cap. 3:8.
va odrăsli din locul lui și va zidi Templul Domnului. 13Da, El va zidi
6:13
Cap. 4:9.
Templul Domnului, va purta podoabă
6:13
Is. 22:24
împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot
6:13
Ps. 110:4Evr. 3:1
pe scaunul Lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.»’ 14Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Iedaia și pentru Hen, fiul lui Ţefania, ca o aducere aminte
6:14
Exod 12:14Marcu 14:9
în Templul Domnului. 15Cei ce sunt departe
6:15
Is. 57:19
60:10Efes. 2:13,19
vor veni și vor lucra la Templul Domnului; și veţi ști
6:15
Cap. 2:9;
astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.”