Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Am ridicat din nou ochii și m-am uitat; și iată că era un sul

5:1
Ezec. 2:9
de carte care zbura. 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „Văd un sul de carte zburând; are o lungime de douăzeci de coţi și o lăţime de zece coţi.” 3Și el mi-a zis: „Acesta este blestemul
5:3
Mal. 4:6
care este peste toată ţara, căci, după cum este scris pe el, orice hoţ și oricine jură strâmb vor fi nimiciţi cu desăvârșire de aici.” 4„Îl trimit”, zice Domnul oștirilor, „ca să intre în casa hoţului și a celui ce jură strâmb
5:4
Lev. 19:12Mal. 3:5
în Numele Meu, ca să rămână în casa aceea și s-o mistuie
5:4
Lev. 14:45
împreună cu lemnele și pietrele ei.” 5Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: „Ridică ochii și privește ce iese de acolo!” 6Eu am răspuns: „Ce este aceasta?” Și el a zis: „Iese efa.” Și a adăugat: „Aceasta este nelegiuirea lor în toată ţara.” 7Și iată că se ridica un talant de plumb și, în mijlocul efei, ședea o femeie. 8El a zis: „Aceasta este nelegiuirea!” Și i-a dat brânci în efă și a aruncat bucata de plumb peste gura efei. 9Am ridicat ochii și m-am uitat; și iată că s-au arătat două femei. În aripile lor sufla vântul: ele aveau aripi ca ale cocostârcului. Au ridicat efa între pământ și cer. 10Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine: „Unde duc ele efa?” 11El mi-a răspuns: „Se duc să-i
5:11
Ier. 29:5,28
zidească o casă în ţara
5:11
Gen. 10:10
Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei.”

6

61Am ridicat din nou ochii și m-am uitat; și iată că patru care ieșeau dintre doi munţi, și munţii erau de aramă. 2La carul dintâi erau niște cai roșii

6:2
Cap. 1:8.
, la al doilea car, cai
6:2
Apoc. 6:2
negri, 3la al treilea car, cai albi
6:3
Apoc. 6:5
și la al patrulea car, cai bălţaţi și roșii. 4Am luat cuvântul și am zis
6:4
Cap. 5:10.
îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceștia, domnul meu?” 5Îngerul mi-a răspuns: „Aceștia
6:5
Ps. 104:4Evr. 1:7,14
sunt cele patru vânturi ale cerurilor, care ies din locul în care stăteau
6:5
1 Împ. 22:19Dan. 7:10Luca 1:19
înaintea Domnului întregului pământ.” 6Caii cei negri, înhămaţi la unul din care, s-au îndreptat spre ţara de la miazănoapte
6:6
Ier. 1:14
și cei albi au mers după ei; cei bălţaţi s-au îndreptat spre ţara de miazăzi. 7Cei roșii au ieșit și ei și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Îngerul le-a zis: „Duceţi-vă de cutreieraţi pământul!” Și au cutreierat
6:7
Gen. 13:17
pământul. 8El m-a chemat și mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre ţara de miazănoapte fac să se mai potolească mânia
6:8
Jud. 8:3Ecl. 10:4
Mea în ţara de la miazănoapte.” 9Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 10„Să primești daruri de la prinșii de război din Babilon: Heldai, Tobia și Iedaia, și anume să te duci tu însuţi în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania, unde s-au dus ei când au venit din Babilon. 11Să iei de la ei argint și aur, să faci din ele o cunună
6:11
Exod 28:36
29:6Lev. 8:9
și s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, 12și să-i spui: ‘Așa vorbește Domnul oștirilor: «Iată că un om
6:12
Luca 1:78Ioan 1:45
al cărui nume este Odrasla
6:12
Cap. 3:8.
va odrăsli din locul lui și va zidi Templul Domnului. 13Da, El va zidi
6:13
Cap. 4:9.
Templul Domnului, va purta podoabă
6:13
Is. 22:24
împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot
6:13
Ps. 110:4Evr. 3:1
pe scaunul Lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi.»’ 14Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Iedaia și pentru Hen, fiul lui Ţefania, ca o aducere aminte
6:14
Exod 12:14Marcu 14:9
în Templul Domnului. 15Cei ce sunt departe
6:15
Is. 57:19
60:10Efes. 2:13,19
vor veni și vor lucra la Templul Domnului; și veţi ști
6:15
Cap. 2:9;
astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veţi asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru.”

7

Posturi și binecuvântări

71În anul al patrulea al împăratului Darius, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chisleu. 2Cei din Betel trimiseseră pe Șareţer și pe Reghem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului 3și să întrebe

7:3
Deut. 17:9-11
33:10Mal. 2:7
pe preoţii din Casa Domnului oștirilor și pe proroci: „Trebuie să plâng și în luna a
7:3
Ier. 52:12
cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâţia ani?” 4Atunci, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: 5„Spune la tot poporul ţării și preoţilor: ‘Când aţi postit
7:5
Is. 58:5
și aţi plâns în luna a cincea și a șaptea
7:5
Ier. 41:1
în acești
7:5
Cap. 1:12.
șaptezeci de ani, oare pentru Mine
7:5
Rom. 14:6
aţi postit voi? 6Și când mâncaţi și beţi, nu sunteţi voi cei ce mâncaţi și beţi? 7Nu cunoașteţi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetăţile lui de primprejur și când și partea de miazăzi
7:7
Ier. 17:26
și câmpia erau locuite?’” 8Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel: 9„Așa a vorbit Domnul oștirilor: ‘Faceţi
7:9
Is. 58:6,7Ier. 7:23Mica 6:8Mat. 23:23
cu adevărat dreptate și purtaţi-vă cu bunătate și îndurare unul faţă de altul! 10Nu asupriţi pe văduvă și pe orfan
7:10
Exod 22:21,22Deut. 24:17Is. 1:17Ier. 5:28
, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima
7:10
Ps. 36:4Mica 2:1
lui împotriva fratelui său!’ 11Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele
7:11
Neem. 9:29Ier. 7:24Osea 4:16
și și-au astupat urechile
7:11
Fapte 7:57
ca să n-audă. 12Și-au făcut inima
7:12
Ezec. 11:19
36:26
ca diamantul de tare, ca să n-asculte
7:12
Neem. 9:29,30
Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor, prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor S-a aprins de o mare mânie
7:12
2 Cron. 36:16Dan. 9:11
. 13Când chema El, ei n-au vrut s-asculte. De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult
7:13
Prov. 1:24-28Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Mica 3:4
când au chemat ei”, zice Domnul oștirilor. 14„Ci i-am împrăștiat
7:14
Deut. 4:27
28:64Ezec. 36:19
printre toate neamurile pe care
7:14
Deut. 28:33
nu le cunoșteau; ţara
7:14
Lev. 26:22
a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea și, dintr-o ţară plăcută
7:14
Dan. 8:9
cum era, au făcut o pustie!”