Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Posturi și binecuvântări

71În anul al patrulea al împăratului Darius, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna Chisleu. 2Cei din Betel trimiseseră pe Șareţer și pe Reghem-Melec cu oamenii săi să se roage Domnului 3și să întrebe

7:3
Deut. 17:9-11
33:10Mal. 2:7
pe preoţii din Casa Domnului oștirilor și pe proroci: „Trebuie să plâng și în luna a
7:3
Ier. 52:12
cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâţia ani?” 4Atunci, cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: 5„Spune la tot poporul ţării și preoţilor: ‘Când aţi postit
7:5
Is. 58:5
și aţi plâns în luna a cincea și a șaptea
7:5
Ier. 41:1
în acești
7:5
Cap. 1:12.
șaptezeci de ani, oare pentru Mine
7:5
Rom. 14:6
aţi postit voi? 6Și când mâncaţi și beţi, nu sunteţi voi cei ce mâncaţi și beţi? 7Nu cunoașteţi cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, când Ierusalimul era încă locuit și liniștit împreună cu cetăţile lui de primprejur și când și partea de miazăzi
7:7
Ier. 17:26
și câmpia erau locuite?’” 8Cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia astfel: 9„Așa a vorbit Domnul oștirilor: ‘Faceţi
7:9
Is. 58:6,7Ier. 7:23Mica 6:8Mat. 23:23
cu adevărat dreptate și purtaţi-vă cu bunătate și îndurare unul faţă de altul! 10Nu asupriţi pe văduvă și pe orfan
7:10
Exod 22:21,22Deut. 24:17Is. 1:17Ier. 5:28
, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu gândească rău în inima
7:10
Ps. 36:4Mica 2:1
lui împotriva fratelui său!’ 11Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele
7:11
Neem. 9:29Ier. 7:24Osea 4:16
și și-au astupat urechile
7:11
Fapte 7:57
ca să n-audă. 12Și-au făcut inima
7:12
Ezec. 11:19
36:26
ca diamantul de tare, ca să n-asculte
7:12
Neem. 9:29,30
Legea, nici cuvintele pe care li le spunea Domnul oștirilor, prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor S-a aprins de o mare mânie
7:12
2 Cron. 36:16Dan. 9:11
. 13Când chema El, ei n-au vrut s-asculte. De aceea nici Eu n-am vrut s-ascult
7:13
Prov. 1:24-28Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Mica 3:4
când au chemat ei”, zice Domnul oștirilor. 14„Ci i-am împrăștiat
7:14
Deut. 4:27
28:64Ezec. 36:19
printre toate neamurile pe care
7:14
Deut. 28:33
nu le cunoșteau; ţara
7:14
Lev. 26:22
a fost pustiită în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea și, dintr-o ţară plăcută
7:14
Dan. 8:9
cum era, au făcut o pustie!”

8

81Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Am o mare râvnă

8:2
Naum 1:2
pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.’ 3Așa vorbește Domnul: ‘Mă întorc iarăși în Sion
8:3
Cap. 1:16.
și vreau să locuiesc
8:3
Cap. 2:10.
în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul
8:3
Is. 1:21,26
se va chema «Cetatea cea credincioasă» și muntele
8:3
Is. 2:2,3
Domnului oștirilor se va chema «Muntele
8:3
Ier. 31:23
cel sfânt».’ 4Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iarăși vor ședea pe uliţele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă
8:4
1 Sam. 2:31Is. 65:20,22Plâng. 2:20
5:11-14
, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. 5Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi și fete, care se vor juca pe uliţe.’ 6Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiţei poporului acestuia, în zilele acelea va fi de mirat
8:6
Gen. 18:14Luca 1:37
18:27Rom. 4:21
oare și în ochii Mei?’, zice Domnul oștirilor. 7Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc
8:7
Is. 11:11,12
43:5,6Ezec. 27:21Amos 9:14,15
pe poporul Meu din ţara de la răsărit și din ţara de la asfinţitul soarelui. 8Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu
8:8
Ier. 30:22
31:1,33
și Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate
8:8
Ier. 4:2
.’ 9Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Întăriţi-vă mâinile
8:9
Hag. 2:4
, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor
8:9
Ezra 5:1,2
care au vorbit în ziua
8:9
Hag. 2:18
când s-a pus temelia Casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească Templul! 10Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată
8:10
Hag. 1:6,9,10
2:16
nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau
8:10
2 Cron. 15:5
n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului, și Eu dezbinam pe toţi oamenii unii împotriva altora. 11Acum nu voi mai face rămășiţei poporului acestuia ca în trecut’, zice Domnul oștirilor. 12‘Ci semănăturile
8:12
Osea 2:21,22Ioel 2:22Hag. 2:19
vor merge bine, viţa își va da rodul, pământul
8:12
Ps. 67:6
își va da roadele și cerurile
8:12
Hag. 1:10
își vor trimite roua, și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiţei poporului acestuia. 13După cum aţi fost un blestem
8:13
Ier. 42:18
între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veţi fi o binecuvântare
8:13
Gen. 12:2Rut 4:11,12Is. 19:24,25Ţef. 3:20Hag. 2:19
. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă
8:13
Vers. 9.
mâinile!’ 14Căci așa vorbește Domnul oștirilor: ‘După cum
8:14
Ier. 31:28
am căutat să vă fac rău când Mă mâniau părinţii voștri’, zice Domnul oștirilor, ‘și nu M-am
8:14
2 Cron. 36:15
căit de lucrul acesta, 15tot așa, acum, Mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeţi! 16Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul
8:16
Cap. 7:9. Vers. 19.
; judecaţi în porţile voastre după adevăr și în vederea păcii; 17niciunul să nu gândească
8:17
Prov. 3:29
în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiţi
8:17
Cap. 5:3,4.
jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc’, zice Domnul.” 18Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: 19„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Postul
8:19
Ier. 52:6,7
din luna a patra, postul
8:19
Ier. 52:12,13
din luna a cincea, postul din luna a șaptea
8:19
2 Împ. 25:25Ier. 41:1,2
și postul din luna
8:19
Ier. 52:4
a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie
8:19
Est. 8:17Is. 35:10
și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiţi adevărul
8:19
Vers. 16.
și pacea!’ 20Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăţi. 21Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă și vor zice: «Haidem să ne rugăm
8:21
Is. 2:3Mica 4:1,2
Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor! Vrem să mergem și noi!» 22Și multe
8:22
Is. 60:3
66:23
popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului.’ 23Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘În zilele acelea, zece oameni
8:23
Is. 3:6
4:1
din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu
8:23
1 Cor. 14:25
este cu voi!»’”

9

Neamurile biruite. Ierusalimul izbăvit

91Iată prorocia

9:1
Ier. 23:33
, cuvântul Domnului, despre ţara Hadrac; și va începe din Damasc
9:1
Amos 1:3
. Căci Domnul are ochiul
9:1
2 Cron. 20:12Ps. 145:15
îndreptat asupra oamenilor și peste toate seminţiile lui Israel. 2El se oprește și peste Hamat
9:2
Ier. 49:23
, care se mărginește cu Damascul, peste Tir
9:2
Is. 23:1Ezec. 26
27
28Amos 1:9
și Sidon
9:2
1 Împ. 17:9Ezec. 28:21Obad. 20
, cu toată înţelepciunea lor
9:2
Ezec. 28:3
. 3Tirul și-a zidit o întăritură; a îngrămădit
9:3
Iov 27:16Ezec. 28:4,5
argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe uliţe. 4Iată că Domnul
9:4
Is. 23:1
va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea
9:4
Ezec. 26:17
în mare și el însuși va fi ars cu foc. 5Ascalonul
9:5
Ier. 47:1,5Ţef. 2:4
va vedea lucrul acesta și se va teme; Gaza, de asemenea, și o va apuca un puternic cutremur; Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine; va pieri împăratul din Gaza, și Ascalonul nu va mai fi locuit. 6„Străinul se va așeza în Asdod
9:6
Amos 1:8
și voi frânge mândria filistenilor. 7Îi voi scoate sângele din gură și urâciunile idolești dintre dinţi, ca să fie și el o rămășiţă pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda, și Ecronul, ca iebusiţii. 8Voi tăbărî
9:8
Ps. 34:7
în jurul Casei Mele, ca s-o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și
9:8
Is. 60:18Ezec. 28:24
nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum Mă uit
9:8
Exod 3:7
cu ochii Mei. 9Saltă
9:9
Is. 62:11Mat. 21:5Ioan 12:15
de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată
9:9
Ier. 23:5
30:9Luca 19:38Ioan 1:49
că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. 10Voi nimici
9:10
Osea 1:7
2:18Mica 5:10Hag. 2:22
carele de război din Efraim și caii din Ierusalim, și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea
9:10
Efes. 2:14,17
și va stăpâni de la o mare
9:10
Ps. 72:8
la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. 11Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii
9:11
Is. 42:7
51:14
61:1
tăi de război din groapa în care nu este apă. 12Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinși de
9:12
Is. 49:9
război plini de nădejde! O spun și astăzi că îţi voi întoarce îndoit
9:12
Is. 61:7
! 13Căci Îmi încordez pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată și voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!” 14Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, și săgeata Lui
9:14
Ps. 18:14
77:17
144:6
va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă și va înainta vijelia
9:14
Is. 21:1
de la miazăzi. 15Domnul oștirilor îi va ocroti și vor mânca și vor zdrobi pietrele de praștie, vor bea, vor face gălăgie ca ameţiţi de vin; vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca și colţurile
9:15
Lev. 4:18,25Deut. 12:27
altarului. 16Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea, ca pe turma poporului Său, căci ei sunt pietrele
9:16
Is. 62:3Mal. 3:17
cununii împărătești, care vor străluci
9:16
Is. 11:12
în ţara Sa! 17O! Cât
9:17
Ps. 31:19
sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoși! Grâul
9:17
Ioel 3:18Amos 9:14
va veseli pe tineri și mustul, pe fete.