Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel: 2„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Am o mare râvnă

8:2
Naum 1:2
pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.’ 3Așa vorbește Domnul: ‘Mă întorc iarăși în Sion
8:3
Cap. 1:16.
și vreau să locuiesc
8:3
Cap. 2:10.
în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul
8:3
Is. 1:21,26
se va chema «Cetatea cea credincioasă» și muntele
8:3
Is. 2:2,3
Domnului oștirilor se va chema «Muntele
8:3
Ier. 31:23
cel sfânt».’ 4Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iarăși vor ședea pe uliţele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă
8:4
1 Sam. 2:31Is. 65:20,22Plâng. 2:20
5:11-14
, fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. 5Uliţele cetăţii vor fi pline de băieţi și fete, care se vor juca pe uliţe.’ 6Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiţei poporului acestuia, în zilele acelea va fi de mirat
8:6
Gen. 18:14Luca 1:37
18:27Rom. 4:21
oare și în ochii Mei?’, zice Domnul oștirilor. 7Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc
8:7
Is. 11:11,12
43:5,6Ezec. 27:21Amos 9:14,15
pe poporul Meu din ţara de la răsărit și din ţara de la asfinţitul soarelui. 8Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu
8:8
Ier. 30:22
31:1,33
și Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate
8:8
Ier. 4:2
.’ 9Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Întăriţi-vă mâinile
8:9
Hag. 2:4
, cei ce auziţi astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor
8:9
Ezra 5:1,2
care au vorbit în ziua
8:9
Hag. 2:18
când s-a pus temelia Casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească Templul! 10Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată
8:10
Hag. 1:6,9,10
2:16
nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau
8:10
2 Cron. 15:5
n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului, și Eu dezbinam pe toţi oamenii unii împotriva altora. 11Acum nu voi mai face rămășiţei poporului acestuia ca în trecut’, zice Domnul oștirilor. 12‘Ci semănăturile
8:12
Osea 2:21,22Ioel 2:22Hag. 2:19
vor merge bine, viţa își va da rodul, pământul
8:12
Ps. 67:6
își va da roadele și cerurile
8:12
Hag. 1:10
își vor trimite roua, și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiţei poporului acestuia. 13După cum aţi fost un blestem
8:13
Ier. 42:18
între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veţi fi o binecuvântare
8:13
Gen. 12:2Rut 4:11,12Is. 19:24,25Ţef. 3:20Hag. 2:19
. Nu vă temeţi, ci întăriţi-vă
8:13
Vers. 9.
mâinile!’ 14Căci așa vorbește Domnul oștirilor: ‘După cum
8:14
Ier. 31:28
am căutat să vă fac rău când Mă mâniau părinţii voștri’, zice Domnul oștirilor, ‘și nu M-am
8:14
2 Cron. 36:15
căit de lucrul acesta, 15tot așa, acum, Mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeţi! 16Iată ce trebuie să faceţi: Fiecare să spună aproapelui său adevărul
8:16
Cap. 7:9. Vers. 19.
; judecaţi în porţile voastre după adevăr și în vederea păcii; 17niciunul să nu gândească
8:17
Prov. 3:29
în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiţi
8:17
Cap. 5:3,4.
jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc’, zice Domnul.” 18Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: 19„Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Postul
8:19
Ier. 52:6,7
din luna a patra, postul
8:19
Ier. 52:12,13
din luna a cincea, postul din luna a șaptea
8:19
2 Împ. 25:25Ier. 41:1,2
și postul din luna
8:19
Ier. 52:4
a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie
8:19
Est. 8:17Is. 35:10
și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiţi adevărul
8:19
Vers. 16.
și pacea!’ 20Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăţi. 21Locuitorii unei cetăţi vor merge la cealaltă și vor zice: «Haidem să ne rugăm
8:21
Is. 2:3Mica 4:1,2
Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor! Vrem să mergem și noi!» 22Și multe
8:22
Is. 60:3
66:23
popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului.’ 23Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘În zilele acelea, zece oameni
8:23
Is. 3:6
4:1
din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu
8:23
1 Cor. 14:25
este cu voi!»’”

9

Neamurile biruite. Ierusalimul izbăvit

91Iată prorocia

9:1
Ier. 23:33
, cuvântul Domnului, despre ţara Hadrac; și va începe din Damasc
9:1
Amos 1:3
. Căci Domnul are ochiul
9:1
2 Cron. 20:12Ps. 145:15
îndreptat asupra oamenilor și peste toate seminţiile lui Israel. 2El se oprește și peste Hamat
9:2
Ier. 49:23
, care se mărginește cu Damascul, peste Tir
9:2
Is. 23:1Ezec. 26
27
28Amos 1:9
și Sidon
9:2
1 Împ. 17:9Ezec. 28:21Obad. 20
, cu toată înţelepciunea lor
9:2
Ezec. 28:3
. 3Tirul și-a zidit o întăritură; a îngrămădit
9:3
Iov 27:16Ezec. 28:4,5
argint ca pulberea și aur ca noroiul de pe uliţe. 4Iată că Domnul
9:4
Is. 23:1
va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea
9:4
Ezec. 26:17
în mare și el însuși va fi ars cu foc. 5Ascalonul
9:5
Ier. 47:1,5Ţef. 2:4
va vedea lucrul acesta și se va teme; Gaza, de asemenea, și o va apuca un puternic cutremur; Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de rușine; va pieri împăratul din Gaza, și Ascalonul nu va mai fi locuit. 6„Străinul se va așeza în Asdod
9:6
Amos 1:8
și voi frânge mândria filistenilor. 7Îi voi scoate sângele din gură și urâciunile idolești dintre dinţi, ca să fie și el o rămășiţă pentru Dumnezeul nostru și să fie ca o căpetenie din Iuda, și Ecronul, ca iebusiţii. 8Voi tăbărî
9:8
Ps. 34:7
în jurul Casei Mele, ca s-o apăr împotriva unei oștiri, împotriva celor ce se duc și vin, și
9:8
Is. 60:18Ezec. 28:24
nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum Mă uit
9:8
Exod 3:7
cu ochii Mei. 9Saltă
9:9
Is. 62:11Mat. 21:5Ioan 12:15
de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată
9:9
Ier. 23:5
30:9Luca 19:38Ioan 1:49
că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe. 10Voi nimici
9:10
Osea 1:7
2:18Mica 5:10Hag. 2:22
carele de război din Efraim și caii din Ierusalim, și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea
9:10
Efes. 2:14,17
și va stăpâni de la o mare
9:10
Ps. 72:8
la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. 11Însă, cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinșii
9:11
Is. 42:7
51:14
61:1
tăi de război din groapa în care nu este apă. 12Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinși de
9:12
Is. 49:9
război plini de nădejde! O spun și astăzi că îţi voi întoarce îndoit
9:12
Is. 61:7
! 13Căci Îmi încordez pe Iuda ca arc și iau pe Efraim ca săgeată și voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!” 14Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, și săgeata Lui
9:14
Ps. 18:14
77:17
144:6
va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă și va înainta vijelia
9:14
Is. 21:1
de la miazăzi. 15Domnul oștirilor îi va ocroti și vor mânca și vor zdrobi pietrele de praștie, vor bea, vor face gălăgie ca ameţiţi de vin; vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca și colţurile
9:15
Lev. 4:18,25Deut. 12:27
altarului. 16Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea, ca pe turma poporului Său, căci ei sunt pietrele
9:16
Is. 62:3Mal. 3:17
cununii împărătești, care vor străluci
9:16
Is. 11:12
în ţara Sa! 17O! Cât
9:17
Ps. 31:19
sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoși! Grâul
9:17
Ioel 3:18Amos 9:14
va veseli pe tineri și mustul, pe fete.

10

101Cereţi de la Domnul

10:1
Ier. 14:22
ploaie
10:1
Deut. 11:14
, ploaie de primăvară
10:1
Iov 29:23Ioel 2:23
! Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeaţa de pe câmp. 2Căci terafimii
10:2
Ier. 10:8Hab. 2:18
vorbesc nimicuri
10:2
Iov 13:4
, ghicitorii prorocesc minciuni, visele mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea, ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociţi pentru că n-au păstor. 3„Mânia Mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi
10:3
Ezec. 34:17
pe ţapi. Căci Domnul oștirilor Își cercetează
10:3
Luca 1:68
turma, casa lui Iuda, și o
10:3
Cânt. 1:9
va face ca pe calul Său de slavă în luptă. 4Din el va ieși Piatra din capul unghiului
10:4
Num. 24:171 Sam. 14:38Is. 19:13
, din el va ieși
10:4
Is. 22:23
ţărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpeteniile laolaltă. 5Ei vor fi ca niște viteji care calcă
10:5
Ps. 18:42
în picioare noroiul de pe uliţe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de rușine. 6Voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif; îi voi aduce
10:6
Ier. 3:18Ezec. 37:21
înapoi, căci Mi-este
10:6
Osea 1:7
milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul lor și-i voi asculta
10:6
Cap. 13:9.
. 7Efraim va fi ca un viteaz; inima
10:7
Ps. 104:15
lor se va bucura ca de vin; fiii lor vor vedea lucrul acesta și se vor veseli, inima lor se va bucura în Domnul. 8Le voi fluiera
10:8
Is. 5:26
și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat, și se
10:8
Is. 49:19Ezec. 36:37
vor înmulţi cum se înmulţeau odinioară. 9Îi voi risipi
10:9
Osea 2:23
printre popoare și își vor aduce aminte
10:9
Deut. 30:1
de Mine în ţări depărtate; vor trăi împreună cu copiii lor și se vor întoarce. 10Îi voi
10:10
Is. 11:11,16Osea 11:11
aduce înapoi din ţara Egiptului și-i voi aduna din Asiria; îi voi aduce în ţara Galaadului și în Liban și nu le va ajunge
10:10
Is. 49:20
locul. 11Israel
10:11
Is. 11:15,16
va trece prin strâmtorile mării, va lovi valurile mării și toate adâncimile râului Nil se vor usca; mândria Asiriei
10:11
Is. 14:25
va fi frântă și toiagul de cârmuire
10:11
Ezec. 30:13
al Egiptului va pieri. 12Îi voi întări în Domnul și vor umbla în
10:12
Mica 4:5
Numele Lui”, zice Domnul.