Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Ameninţări împotriva lui Iuda și a Ierusalimului

11Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ţefania, fiul lui Cuși, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda. 2„Voi nimici totul de pe faţa pământului”, zice Domnul. 3„Voi

1:3
Osea 4:3
nimici oamenii și vitele, păsările cerului și peștii mării, pietrele de poticnire
1:3
Ezec. 7:19
14:3,4,7Mat. 13:41
și pe cei răi împreună cu ele; voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe faţa pământului”, zice Domnul. 4„Îmi voi întinde mâna împotriva lui Iuda și împotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desăvârșire din locul acesta rămășiţele lui
1:4
2 Împ. 23:4,5
Baal, numele slujitorilor săi
1:4
Osea 10:5
și preoţii împreună cu ei, 5pe cei ce se închină
1:5
2 Împ. 23:12Ier. 19:13
pe acoperișuri înaintea oștirii cerurilor, pe cei ce se închină
1:5
1 Împ. 18:212 Împ. 17:33,41
jurând
1:5
Is. 48:1Osea 4:15
pe Domnul, dar care jură și pe împăratul lor, Malcam
1:5
Ios. 23:71 Împ. 11:33
, 6pe cei ce
1:6
Is. 1:4Ier. 2:13,17
15:6
s-au abătut de la Domnul și pe cei ce nu caută
1:6
Osea 7:7
pe Domnul, nici nu întreabă de El.” 7Tăcere
1:7
Hab. 2:20Zah. 2:13
înaintea Domnului Dumnezeu! Căci
1:7
Is. 13:6
ziua Domnului este aproape, căci Domnul
1:7
Is. 34:6Ier. 46:10Ezec. 39:17Apoc. 19:17
a pregătit jertfa, Și-a sfinţit oaspeţii. 8„În ziua jertfei Domnului, voi pedepsi pe voievozii
1:8
Ier. 39:6
și pe fiii împăratului și pe toţi cei ce poartă haine străine. 9În ziua aceea, voi pedepsi și pe toţi cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie și de înșelăciune casa stăpânului lor. 10În ziua aceea”, zice Domnul, „se vor auzi strigăte de jale la Poarta Peștilor
1:10
2 Cron. 33:14
, urlete în cealaltă mahala a cetăţii și un mare prăpăd pe dealuri. 11Văitaţi-vă, locuitori din
1:11
Iac. 5:1
Macteș! Căci toţi cei ce fac negoţ sunt nimiciţi, toţi cei încărcaţi cu argint sunt nimiciţi cu desăvârșire. 12În vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare și voi pedepsi pe toţi oamenii care se bizuiesc pe drojdiile
1:12
Ier. 48:11Amos 6:1
lor și zic
1:12
Ps. 94:7
în inima lor: ‘Domnul nu va face nici bine, nici rău!’ 13Averile lor vor fi de jaf și casele lor vor fi pustiite; vor zidi case, și nu
1:13
Deut. 28:30,39Amos 5:11
le vor locui, vor sădi vii, și nu vor bea vin
1:13
Mica 6:15
din ele.” 14Ziua cea mare a Domnului este aproape
1:14
Ioel 2:1,11
, este aproape și vine în grabă mare! Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului, și viteazul ţipă cu amar. 15Ziua
1:15
Is. 22:5Ier. 30:7Ioel 2:2,11Amos 5:18
aceea este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și de nimicire, o zi de întuneric și de negură, o zi de nori și de întunecime, 16o zi în care vor răsuna trâmbiţa
1:16
Ier. 4:19
și strigătele de război împotriva cetăţilor întărite și a turnurilor înalte. 17„Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare și vor bâjbâi ca niște orbi
1:17
Deut. 28:29Is. 59:10
, pentru că au păcătuit împotriva Domnului; de aceea le voi vărsa sângele
1:17
Ps. 79:3
ca praful și carnea, ca gunoiul
1:17
Ps. 83:10Ier. 9:22
16:4
!” 18Nici argintul
1:18
Prov. 11:4Ezec. 7:19
, nici aurul lor nu va putea să-i izbăvească în ziua mâniei Domnului, ci toată ţara va fi mistuită
1:18
Cap. 3:8.
de focul geloziei Lui, căci va nimici deodată pe toţi
1:18
Vers. 2,3.
locuitorii ţării.

2

Ameninţări împotriva popoarelor străine

21Veniţi-vă

2:1
Ioel 2:16
în fire și cercetaţi-vă, neam fără rușine, 2până nu se împlinește hotărârea – ca pleava
2:2
Iov 21:18Ps. 1:4Is. 17:13Osea 13:3
trece vremea –, până nu vine peste voi mânia aprinsă
2:2
2 Împ. 23:26
a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului! 3Căutaţi
2:3
Ps. 105:4Amos 5:6
pe Domnul, toţi cei smeriţi
2:3
Ps. 76:9
din ţară care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că
2:3
Ioel 2:14Amos 5:15Iona 3:9
veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. 4Căci Gaza
2:4
Ier. 47:4,5Ezec. 25:15Amos 1:6-8Zah. 9:5,6
va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua-n amiaza
2:4
Ier. 6:4
15:8
mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. 5Vai de locuitorii de pe malurile mării
2:5
Ezec. 25:16
, vai de neamul cheretiţilor! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane
2:5
Ios. 13:3
, ţara filistenilor: „Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori! 6Malurile mării vor ajunge islazuri de pășunat, locuinţe pentru păstori și târle
2:6
Is. 17:2
de oi. 7Malurile acestea vor fi pentru rămășiţele
2:7
Is. 11:11Mica 4:7
5:7,8Hag. 1:12
2:2
casei lui Iuda; acolo vor paște; se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita
2:7
Exod 4:31Luca 1:68
și va aduce înapoi
2:7
Ps. 126:1Ier. 29:14
pe prinșii lor de război.’ 8Am auzit
2:8
Ier. 48:27Ezec. 25:8
ocările Moabului și batjocurile
2:8
Ezec. 25:3,6
copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul Meu și se ridicau
2:8
Ier. 49:1
cu trufie împotriva hotarelor lor. 9De aceea, pe viaţa Mea”, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, „că Moabul
2:9
Is. 15:1Ier. 48:1Ezec. 25:9Amos 2:1
va fi ca Sodoma și copiii lui Amon
2:9
Amos 1:13
, ca Gomora: un loc acoperit
2:9
Gen. 19:25Deut. 29:23Is. 13:19
34:13Ier. 49:18
50:40
cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic; rămășiţa
2:9
Vers. 7.
poporului Meu îi va jefui, rămășiţa neamului Meu îi va stăpâni.” 10Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria
2:10
Is. 16:6Ier. 48:29
lor, pentru că au batjocorit și au fost semeţi cu poporul Domnului oștirilor. 11Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toţi dumnezeii pământului, și fiecare se va închina
2:11
Mal. 1:11Ioan 4:21
înaintea Lui în ţara lui, în toate ostroavele
2:11
Gen. 10:5
neamurilor. 12„Chiar și voi, etiopienilor
2:12
Is. 18:1
20:4Ier. 46:9Ezec. 30:9
, veţi fi străpunși cu sabia
2:12
Ps. 17:13
Mea.” 13El Își va întinde mâna și spre miazănoapte, va nimici Asiria
2:13
Is. 10:12Ezec. 31:3Naum 1:1
2:10
3:15,18
și va preface Ninive într-o pustietate, într-un pământ fără apă, ca pustia. 14În mijlocul cetăţii se vor culca
2:14
Vers. 6.
turme de vite
2:14
Is. 13:21,22
de tot felul; pelicanul
2:14
Is. 34:11,14
și ariciul vor rămâne noaptea pe coperișurile stâlpilor ei. La ferestre se vor auzi ţipetele lor, pustiirea va fi în prag, căci căptușeala
2:14
Ier. 22:14
de cedru va fi scoasă. 15Iată dar cetatea aceea veselă, care stătea
2:15
Is. 47:8
plină de încredere și
2:15
Apoc. 18:7
zicea în inima ei: „Eu și niciuna afară de mine!” Vai! Cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare! Toţi cei ce trec pe lângă ea fluieră
2:15
Iov 27:23Plâng. 2:15Ezec. 27:36
și arată
2:15
Naum 3:19
cu mâna!