Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Ameninţări împotriva popoarelor străine

21Veniţi-vă

2:1
Ioel 2:16
în fire și cercetaţi-vă, neam fără rușine, 2până nu se împlinește hotărârea – ca pleava
2:2
Iov 21:18Ps. 1:4Is. 17:13Osea 13:3
trece vremea –, până nu vine peste voi mânia aprinsă
2:2
2 Împ. 23:26
a Domnului, până nu vine peste voi ziua mâniei Domnului! 3Căutaţi
2:3
Ps. 105:4Amos 5:6
pe Domnul, toţi cei smeriţi
2:3
Ps. 76:9
din ţară care împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că
2:3
Ioel 2:14Amos 5:15Iona 3:9
veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. 4Căci Gaza
2:4
Ier. 47:4,5Ezec. 25:15Amos 1:6-8Zah. 9:5,6
va fi părăsită, Ascalonul va fi pustiit, poporul din Asdod va fi izgonit ziua-n amiaza
2:4
Ier. 6:4
15:8
mare și Ecronul va fi smuls din rădăcini. 5Vai de locuitorii de pe malurile mării
2:5
Ezec. 25:16
, vai de neamul cheretiţilor! Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane
2:5
Ios. 13:3
, ţara filistenilor: „Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori! 6Malurile mării vor ajunge islazuri de pășunat, locuinţe pentru păstori și târle
2:6
Is. 17:2
de oi. 7Malurile acestea vor fi pentru rămășiţele
2:7
Is. 11:11Mica 4:7
5:7,8Hag. 1:12
2:2
casei lui Iuda; acolo vor paște; se vor odihni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita
2:7
Exod 4:31Luca 1:68
și va aduce înapoi
2:7
Ps. 126:1Ier. 29:14
pe prinșii lor de război.’ 8Am auzit
2:8
Ier. 48:27Ezec. 25:8
ocările Moabului și batjocurile
2:8
Ezec. 25:3,6
copiilor lui Amon, când defăimau pe poporul Meu și se ridicau
2:8
Ier. 49:1
cu trufie împotriva hotarelor lor. 9De aceea, pe viaţa Mea”, zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, „că Moabul
2:9
Is. 15:1Ier. 48:1Ezec. 25:9Amos 2:1
va fi ca Sodoma și copiii lui Amon
2:9
Amos 1:13
, ca Gomora: un loc acoperit
2:9
Gen. 19:25Deut. 29:23Is. 13:19
34:13Ier. 49:18
50:40
cu mărăcini, o groapă de sare, un pustiu veșnic; rămășiţa
2:9
Vers. 7.
poporului Meu îi va jefui, rămășiţa neamului Meu îi va stăpâni.” 10Lucrul acesta li se va întâmpla pentru mândria
2:10
Is. 16:6Ier. 48:29
lor, pentru că au batjocorit și au fost semeţi cu poporul Domnului oștirilor. 11Domnul va fi grozav împotriva lor, căci va nimici pe toţi dumnezeii pământului, și fiecare se va închina
2:11
Mal. 1:11Ioan 4:21
înaintea Lui în ţara lui, în toate ostroavele
2:11
Gen. 10:5
neamurilor. 12„Chiar și voi, etiopienilor
2:12
Is. 18:1
20:4Ier. 46:9Ezec. 30:9
, veţi fi străpunși cu sabia
2:12
Ps. 17:13
Mea.” 13El Își va întinde mâna și spre miazănoapte, va nimici Asiria
2:13
Is. 10:12Ezec. 31:3Naum 1:1
2:10
3:15,18
și va preface Ninive într-o pustietate, într-un pământ fără apă, ca pustia. 14În mijlocul cetăţii se vor culca
2:14
Vers. 6.
turme de vite
2:14
Is. 13:21,22
de tot felul; pelicanul
2:14
Is. 34:11,14
și ariciul vor rămâne noaptea pe coperișurile stâlpilor ei. La ferestre se vor auzi ţipetele lor, pustiirea va fi în prag, căci căptușeala
2:14
Ier. 22:14
de cedru va fi scoasă. 15Iată dar cetatea aceea veselă, care stătea
2:15
Is. 47:8
plină de încredere și
2:15
Apoc. 18:7
zicea în inima ei: „Eu și niciuna afară de mine!” Vai! Cum s-a prefăcut în pustiu și în culcuș de fiare! Toţi cei ce trec pe lângă ea fluieră
2:15
Iov 27:23Plâng. 2:15Ezec. 27:36
și arată
2:15
Naum 3:19
cu mâna!

3

Pedeapsa Ierusalimului. Făgăduinţe

31Vai de cetatea îndărătnică și spurcată, vai de cetatea plină de asuprire! 2Ea n-ascultă

3:2
Ier. 22:21
de niciun glas, nu
3:2
Ier. 5:3
ţine seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său. 3Căpeteniile
3:3
Ezec. 22:27Mica 3:9-11
ei în mijlocul ei sunt niște lei care răcnesc; judecătorii ei sunt niște lupi de seară
3:3
Hab. 1:8
, care nu mai lasă niciun os până dimineaţa. 4Prorocii ei sunt ușuratici
3:4
Ier. 23:11,32Plâng. 2:14Osea 9:7
și înșelători; preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă
3:4
Ezec. 22:26
Legea. 5Domnul
3:5
Deut. 32:4
este fără prihană în mijlocul
3:5
Vers. 15,17.
ei. El nu face nicio nelegiuire; în fiecare dimineaţă, El Își scoate la lumină judecăţile fără să înceteze vreodată, dar cine este nelegiuit
3:5
Ier. 3:3
6:15
8:12
nu știe de rușine! 6„Am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnurile, le-am pustiit uliţele și nu mai trece nimeni pe ele! Cetăţile lor sunt pustiite, nu mai au niciun om în ele și nimeni nu mai locuiește în ele! 7Ziceam
3:7
Ier. 8:6
: ‘Dacă ai voi măcar să te temi de Mine și să ţii seama de mustrare! Nu ţi-ar fi nimicită locuinţa și n-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am ameninţat.’ Dar ei s-au grăbit să-și
3:7
Gen. 6:12
strice toate faptele. 8De aceea așteptaţi
3:8
Ps. 27:14
37:34Prov. 20:22
numai”, zice Domnul, „până în ziua când Mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng
3:8
Ioel 3:2
neamurile, să adun împărăţiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei Mele, căci toată ţara va fi mistuită
3:8
Cap. 1:18.
de focul geloziei Mele. 9Atunci voi da popoarelor buze curate
3:9
Is. 19:18
, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând. 10Dincolo
3:10
Ps. 68:31Is. 18:1,7
60:4Mal. 1:11Fapte 8:27
de râurile Etiopiei Îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obștea Mea cea risipită. 11În ziua aceea, nu vei mai avea nevoie să roșești de toate faptele tale prin care ai păcătuit împotriva Mea, căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufași
3:11
Ier. 7:4Mica 3:11Mat. 3:9
și nu te vei mai îngâmfa pe muntele Meu cel sfânt! 12Voi lăsa în mijlocul tău un popor
3:12
Is. 14:32Zah. 11:11Mat. 5:31 Cor. 1:27,28Iac. 2:5
smerit și mic, care se va încrede în Numele Domnului. 13Rămășiţele
3:13
Mica 4:7
lui Israel nu
3:13
Is. 60:21
vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni
3:13
Is. 63:8Apoc. 14:5
și nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare. Ci vor paște
3:13
Ezec. 34:28Mica 4:4
7:14
și se vor odihni și nimeni nu-i va tulbura.” 14Strigă
3:14
Is. 12:6
54:1Zah. 2:10
9:9
de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului! 15Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmașul tău; Domnul, Împăratul
3:15
Ioan 1:49
lui Israel, este în
3:15
Ezec. 48:35Apoc. 7:15
21:3,4
mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire! 16În ziua aceea, se va zice
3:16
Is. 35:3,4
Ierusalimului: „Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi
3:16
Evr. 12:12
slăbească mâinile! 17Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău
3:17
Vers. 15.
, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura
3:17
Deut. 30:9Is. 62:5
65:19Ier. 32:41
de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine.” 18„Voi strânge pe cei întristaţi
3:18
Plâng. 2:6
care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieșiţi din sânul tău asupra cărora acum apasă ocara. 19Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei șchiopi
3:19
Ezec. 34:16Mica 4:6,7
și voi strânge pe cei ce au fost izgoniţi și îi voi face o pricină de laudă și de slavă în toate ţările unde sunt de ocară acum. 20În vremea aceea, vă voi aduce
3:20
Is. 11:12
27:12
56:8Ezec. 28:25
34:13
37:21Amos 9:14
înapoi; în vremea aceea, vă voi strânge, căci vă voi face o pricină de slavă și de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război sub ochii voștri”, zice Domnul.