Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Învierea lui Hristos

151Vreau să vă reamintesc, fraților, Evanghelia pe care

15:1
Gal. 1:11
v‑am propovăduit‑o, pe care ați primit‑o
15:1
Rom. 5:2
, în care ați rămas 2și prin
15:2
Cap. 1:21.
Rom. 1:16
care sunteți mântuiți, dacă o țineți după cuvântul pe care vi l‑am vestit; altfel, degeaba ați
15:2
Gal. 3:4
crezut. 3V‑am
15:3
Cap. 11:2,23.

învățat, înainte de toate, ceea
15:3
Gal. 1:12
ce și eu am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după
15:3
Ps. 22:15Is. 53:5Dan. 9:26Zah. 13:7Lc. 24:26,46Fap. 3:18
26:231Pt. 1:11
2:24
Scripturi, 4că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după Scripturi
15:4
Ps. 16:10Is. 53:10Lc. 24:26,46Fap. 2:25‑31
, 5și
15:5
Lc. 24:34
că i S‑a arătat lui Chifa, apoi celor
15:5
Mt. 28:17Mc. 16:14Lc. 24:36In. 20:19,26
doisprezece. 6După aceea, S‑a arătat la peste cinci sute de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. 7Mai târziu, i S‑a arătat lui Iacov
15:7
Mc. 6:3Gal. 1:19
, apoi tuturor
15:7
Lc. 24:50Fap. 1:3,4
apostolilor. 8La urmă de tot
15:8
Cap. 9:1.
Fap. 9:4,17
22:14,18
, ca unei stârpituri, mi S‑a arătat și mie. 9Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să mă numesc apostol, fiindcă am
15:9
Fap. 8:3
9:1Gal. 1:13Flp. 3:61Tim. 1:13
prigonit biserica lui Dumnezeu. 10Prin
15:10
Ef. 3:7,8
harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul Lui față de mine n‑a fost zadarnic; ba încă am
15:10
2Cor. 11:23
12:11
trudit mai mult decât toți; totuși
15:10
Rom. 15:18,192Cor. 3:5
, nu eu am trudit, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. 11Așadar, fie eu, fie ceilalți, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut.

Învierea morților

12Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? 13Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n‑a înviat. 14Și dacă Hristos n‑a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică este și credința voastră. 15Ba încă suntem găsiți martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit

15:15
Fap. 2:24
4:10
13:30
despre Dumnezeu că L‑a înviat pe Hristos, pe care, de fapt, nu L‑a înviat, dacă este adevărat că morții nu învie. 16Căci, dacă nu învie morții, nici Hristos n‑a înviat. 17Iar dacă Hristos n‑a înviat, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre 18și, prin urmare, cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. 19Dacă numai pentru viața aceasta ne‑am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai de plâns dintre toți oamenii!

20Dar, de fapt, Hristos

15:20
1Pt. 1:3
a înviat din morți, primul rod
15:20
Vers. 23.
Fap. 26:23Col. 1:18Ap. 1:5
dintre cei adormiți. 21Căci, dacă
15:21
Rom. 5:12,17
moartea a venit printr‑un om, tot printr‑un
15:21
In. 11:25Rom. 6:23
om a venit și învierea morților. 22Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor fi aduși la viață în Hristos, 23dar fiecare
15:23
Vers. 20.
1Tes. 4:15‑17
la rândul cetei lui. Hristos – cel dintâi rod, apoi cei ce sunt ai lui Hristos, la venirea Lui. 24Apoi va veni sfârșitul, când El va da Împărăția
15:24
Dan. 7:14,27
în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice căpetenie, orice stăpânire și orice putere. 25Căci trebuie ca El să împărățească până
15:25
Fap. 2:34,35Ef. 1:22Evr. 1:13
10:13
va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele Sale15:25 Ps. 110:1.. 26Ultimul vrăjmaș
15:26
2Tim. 1:10Ap. 20:14
care va fi nimicit va fi moartea, 27căci Dumnezeu
15:27
Mt. 28:18Evr. 2:81Pt. 3:22
a pus totul sub picioarele Lui15:27 Ps. 8:6.. Dar când zice că totul I‑a fost supus, se înțelege că în afară de Cel ce I‑a supus totul. 28Și când
15:28
Flp. 3:21
toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci Însuși
15:28
Cap. 3:23;
11:3
Fiul Se va supune Celui ce I‑a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.

29Altfel, ce vor face cei care se botează pentru cei morți? Dacă morții nu învie nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? 30Și de ce

15:30
2Cor. 11:26Gal. 5:11
suntem noi în primejdie în orice clipă? 31Jur că, după cum am motiv să mă laud
15:31
Cap. 4:9.
Rom. 8:362Cor. 4:10,11
11:23
cu voi în Hristos Isus, tot astfel sunt zilnic în primejdie
15:31
1Tes. 2:19
de moarte, fraților!15:31 Lit. „În fiecare zi mor; jur pe lauda voastră, fraților, pe care o am în Hristos Isus, Domnul nostru.” Apostolul Pavel folosește o formulă solemnă, unică în Noul Testament, pentru a le reaminti corintenilor că este zilnic în pericol de moarte. Tocmai în urma acestor riscuri asumate, Pavel se poate „lăuda” cu biserica din Corint. Dacă apostolul nu s‑ar fi expus primejdiilor, ea nu ar fi existat. 32Dacă, omenește vorbind, m‑am
15:32
2Cor. 1:8
luptat cu fiarele în Efes, care‑mi este folosul? Dacă nu învie morții,
15:32
Ecl. 2:24Is. 56:12Lc. 12:19
mâncăm și să bem, căci mâine vom muri15:32 Is. 22:13.! 33Nu vă înșelați: „Tovărășiile
15:33
Cap. 5:6.

rele strică obiceiurile bune”!

34Veniți‑vă
15:34
Rom. 13:11Ef. 5:14
în fire cum se cuvine și nu păcătuiți! Căci
15:34
1Tes. 4:5
sunt între voi unii care nu‑L cunosc pe Dumnezeu – spre
15:34
Cap. 6:5.

rușinea voastră o spun!

35Dar va zice cineva: „Cum

15:35
Ez. 37:3
învie morții? Și cu ce trup vor veni la viață?” 36Om fără minte! Ce
15:36
In. 12:24
semeni tu nu revine la viață dacă nu moare mai întâi. 37Iar când semeni nu semeni trupul care va fi, ci un simplu grăunte, fie de grâu, fie de altceva. 38Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum vrea: fiecărei semințe îi dă un trup al ei. 39Nu toate trupurile sunt la fel, ci unul este trupul oamenilor, altul este trupul animalelor, altul este trupul păsărilor, altul al peștilor. 40Există corpuri cerești și corpuri pământești, dar una este strălucirea corpurilor cerești și alta, a corpurilor pământești. 41Una este strălucirea soarelui, alta, strălucirea lunii și alta, strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. 42Așa
15:42
Dan. 12:3Mt. 13:43
este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire; 43este
15:43
Flp. 3:21
semănat în ocară și învie în slavă; este semănat în slăbiciune și învie în putere. 44Este semănat trup fizic15:44 Prin sṓma psychikón trebuie înțeles nu „trup sufletesc”, ci „trup dominat de suflet”, adică omul obișnuit, neregenerat spiritual și incapabil, prin eforturi proprii, să primească revelația adusă de Duhul lui Dumnezeu ori să acceadă în sfera Duhului. Tematic, Pavel stabilește o legătură între gr. psychikón, „dominat de suflet”, și expresia psychḕ zṓsa, „suflet viu” (Gen. 2:7, Septuaginta), legătură care nu poate fi evidențiată ca atare în traducere. și învie trup duhovnicesc. Dacă există trup fizic, există și trup duhovnicesc. 45De altfel, chiar așa este scris: Omul dintâi, Adam, a devenit un suflet viu.15:45 Gen. 2:7. Ultimul Adam
15:45
Rom. 5:14
a devenit duh
15:45
In. 5:21
6:33,39,40,54,57Flp. 3:21Col. 3:4
dătător de viață. 46Dar întâi vine ce este fizic, nu ce este duhovnicesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă. 47Omul
15:47
In. 3:31
dintâi este din pământ
15:47
Gen. 2:7
3:19
, pământesc; omul al doilea este din
15:47
In. 3:13,31
cer. 48Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești; cum
15:48
Flp. 3:20,21
este Cel ceresc, așa sunt și cei cerești. 49Și după cum
15:49
Gen. 5:3
am purtat chipul celui pământesc, vom
15:49
Rom. 8:292Cor. 3:18
4:11Flp. 3:211In. 3:2
purta și chipul Celui ceresc.

50Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea

15:50
Mt. 16:11In. 3:3,5
și sângele să moștenească Împărăția lui Dumnezeu, nici putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. 51Iată, vă spun o taină: nu
15:51
1Tes. 4:15‑17
vom adormi toți, dar
15:51
Flp. 3:21
toți vom fi schimbați, 52dintr‑odată, cât ai clipi din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița
15:52
Zah. 9:14Mt. 24:31In. 5:251Tes. 4:16
va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. 53Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul
15:53
2Cor. 5:4
acesta muritor să se îmbrace în nemurire. 54Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris:

Moartea

15:54
Evr. 2:14,15Ap. 20:14
a fost înghițită de biruință.15:54 Is. 25:8.

55Unde îți este biruința, moarte?

Unde îți este boldul, moarte?15:55 Os. 13:14.

56Boldul morții este păcatul și puterea
15:56
Rom. 4:15
5:13
7:5,13
păcatului este Legea. 57Dar
15:57
Rom. 7:25
mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința
15:57
1In. 5:4,5
prin Domnul nostru Isus Hristos! 58De aceea
15:58
2Pt. 3:14
, preaiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, căci știți că
15:58
Cap. 3:8.

osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică!