Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urare

11Pavel, chemat

1:1
Rom. 1:1
să fie apostol al lui Hristos Isus prin
1:1
2Cor. 1:1Ef. 1:1Col. 1:1
voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten
1:1
Fap. 18:17
, 2către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei
1:2
Iuda 1:1
sfințiți
1:2
In. 17:19Fap. 15:9
în Hristos Isus, chemați
1:2
Rom. 1:72Tim. 1:9
să fie sfinți, împreună cu toți cei ce cheamă
1:2
Fap. 9:14,21
22:162Tim. 2:22
în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul
1:2
Cap. 8:6.
lor și
1:2
Rom. 3:22
10:12
al nostru: 3Har
1:3
Rom. 1:72Cor. 1:2Ef. 1:21Pt. 1:2
și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Mulțumiri și îndemn la unitate

4Îi mulțumesc

1:4
Rom. 1:8
Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v‑a fost dat în Hristos Isus, 5căci în El ați fost îmbogățiți în
1:5
Cap. 12:8.
toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință, 6iar mărturia
1:6
Cap. 2:1.
lui Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, 7încât nu duceți lipsă de niciun fel de dar în timp ce așteptați
1:7
Flp. 3:20Tit 2:132Pt. 3:12
să Se arate Domnul nostru Isus Hristos. 8El
1:8
1Tes. 3:13
vă va întări până la sfârșit, ca să fiți fără vină
1:8
Col. 1:221Tes. 5:23
în ziua Domnului nostru Isus Hristos. 9Credincios
1:9
Cap. 10:13.
este Dumnezeu, prin care ați fost chemați la părtășia
1:9
In. 15:4
17:211In. 1:3
4:13
cu Fiul Său – Isus Hristos, Domnul nostru.

10Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să

1:10
Rom. 12:16
15:52Cor. 13:11Flp. 2:2
3:161Pt. 3:8
vă puneți de acord în ceea ce spuneți și să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți într‑un gând și într‑un cuget. 11Căci, frații mei, ai Cloei mi‑au povestit că între voi sunt certuri. 12Ce spun eu este că fiecare
1:12
Cap. 3:4.
din voi zice: „Eu sunt al lui Pavel!”, „Și eu, al lui Apolo!”
1:12
Cap. 16:12.
, „Iar eu, al lui Chifa!”
1:12
In. 1:42
, „Și eu, al lui Hristos!” 13A fost Hristos
1:13
2Cor. 11:4Ef. 4:5
împărțit? Doar nu Pavel a fost răstignit pentru voi! Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? 14Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n‑am botezat pe niciunul dintre voi în afară de Crisp
1:14
Fap. 18:8
și de Gaius
1:14
Rom. 16:23
, 15ca să nu spună cineva că în numele meu ați fost botezați. 16Am mai botezat și casa lui Stefanas
1:16
Cap. 16:15,17.
; încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva. 17Căci Hristos nu m‑a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia; dar nu
1:17
Cap. 2:1,4,13.
cu înțelepciunea vorbirii, ca să nu fie zădărnicită crucea lui Hristos.

Înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu

18Propovăduirea crucii1:18 Gr. ho lógos ho toũ stauroũ, „cuvântul despre cruce”, reprezintă o expresie paulină concisă care înseamnă „mesajul despre un Mesia răstignit” (vezi 1Cor. 1:23). este o nebunie

1:18
2Cor. 2:15
pentru cei
1:18
Cap. 2:14.
ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care
1:18
Cap. 15:26.
suntem pe calea mântuirii, este puterea
1:18
Vers. 24.
lui Dumnezeu. 19Căci este scris:

Voi prăpădi

1:19
Iov 5:12,13Ier. 8:9
înțelepciunea celor înțelepți,

și priceperea celor pricepuți o voi zădărnici.1:19 Is. 29:14.

20Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este certărețul veacului acestuia? N‑a

1:20
Iov 12:17Is. 44:25Rom. 1:22
arătat Dumnezeu că înțelepciunea lumii acesteia este nebunie? 21Căci
1:21
Mt. 11:25Lc. 10:21Rom. 1:20,21
, întrucât, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu L‑a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune, Dumnezeu a găsit de cuviință să‑i mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii. 22Într‑adevăr, iudeii
1:22
Mt. 12:38
16:1Mc. 8:11Lc. 11:16
cer semne, iar grecii caută înțelepciune; 23noi însă propovăduim un Hristos răstignit, care pentru iudei
1:23
Mt. 11:6
13:57Lc. 2:34In. 6:60Rom. 9:321Pt. 2:8
este o pricină de poticnire, iar pentru neamuri, nebunie
1:23
Cap. 2:14.
; 24dar pentru cei chemați, atât iudei, cât și greci, Hristos este puterea
1:24
Rom. 1:4,16
lui Dumnezeu și înțelepciunea
1:24
Col. 2:3
lui Dumnezeu. 25Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii.

26De altfel, uitați‑vă la chemarea voastră, fraților, căci printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales! 27Dimpotrivă, Dumnezeu a ales lucrurile

1:27
Iac. 2:5Ps. 8:2
nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. 28Dumnezeu a ales lucrurile umile1:28 Lit. „pe cele fără origine nobilă”. Antonim al termenului „de neam ales” din vers. 26. ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt, ca
1:28
Cap. 2:6.
să le nimicească pe cele ce sunt; 29așa încât
1:29
Rom. 3:27Ef. 2:9
să nu se laude nimeni înaintea lui Dumnezeu. 30Prin El sunteți și voi în Hristos Isus, care pentru noi s‑a făcut înțelepciune
1:30
Vers. 24.
de la Dumnezeu, dreptate
1:30
Ier. 23:5,6Rom. 4:252Cor. 5:21Flp. 3:9
, sfințire
1:30
In. 17:19
și răscumpărare
1:30
Ef. 1:7
. 31Astfel, după cum este scris: Cine
1:31
2Cor. 10:17
se laudă să se laude în Domnul!1:31 Ier. 9:23,24.

2

Propovăduirea lui Pavel

21Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n‑am

2:1
Cap. 1:17;
venit să vă vestesc taina
2:1
Cap. 1:6.
lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. 2Căci n‑am avut de gând să știu între voi altceva decât
2:2
Gal. 6:14Flp. 3:8
pe Isus Hristos, și încă răstignit. 3Eu însumi, în slăbiciune
2:3
2Cor. 4:7
10:1,10
11:30
12:5,9Gal. 4:13
, cu frică și cu mult tremur am
2:3
Fap. 18:1,6,12
venit la voi. 4Și cuvântul meu și propovăduirea mea nu
2:4
Vers. 1. Cap. 1:17.
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci
2:4
Rom. 15:191Tes. 1:5
într‑o dovadă de Duh și de putere, 5pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea
2:5
2Cor. 4:7
6:7
lui Dumnezeu.

Înțelepciunea creștină

6O înțelepciune

2:6
Vers. 1,13. Cap. 1:20;
propovăduim și noi printre cei
2:6
Cap. 14:20.
desăvârșiți, dar nu a veacului acestuia, nici a conducătorilor acestui veac, care
2:6
Cap. 1:28.
sunt ca și nimiciți. 7Dimpotrivă, propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care
2:7
Rom. 16:25,26Ef. 3:5,9Col. 1:262Tim. 1:9
a rânduit‑o Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci, 8și pe care
2:8
Mt. 11:25In. 7:48Fap. 13:272Cor. 3:14
n‑a cunoscut‑o niciunul dintre conducătorii acestui veac; căci, dacă
2:8
Lc. 23:34In. 16:3Fap. 3:17
ar fi cunoscut‑o, nu L‑ar fi răstignit pe Domnul slavei. 9Dar s‑a întâmplat după cum este scris:

Lucruri pe care ochiul nu le‑a văzut, urechea nu le‑a auzit2:9 Is. 64:4 (64:3 în Septuaginta).

și la inima omului nu s‑au suit

a pregătit Dumnezeu pentru cei ce‑L iubesc.

10Nouă însă Dumnezeu ni
2:10
Mt. 13:11
16:17In. 14:26
16:131In. 2:27
le‑a descoperit prin Duhul. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11Într‑adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului dacă nu
2:11
Ier. 17:9
duhul omului, care este în el? Tot așa
2:11
Rom. 11:33,34
, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, ci numai Duhul lui Dumnezeu. 12Iar noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul
2:12
Rom. 8:15
care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile pe care ni le‑a dăruit Dumnezeu. 13Și vorbim
2:13
Cap. 1:17.
despre ele nu cu vorbiri învățate din înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 14Dar
2:14
Mt. 16:23
omul lumesc2:14 Gr. psychikós, folosit de apostolul Pavel doar aici și în cap. 15:44,46, se poate traduce prin „natural” sau „fizic”. În înțelegerea apostolului, „omul natural” își desfășoară existența preponderent în sfera obișnuitului, fiind dominat de înclinațiile și patimile omenești tipice. În opoziție cu „omul natural” se situează „omul duhovnicesc”, a cărui viață este înnoită de prezența Duhului Sfânt. nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu; pentru
2:14
Cap. 1:18,23.
el sunt o nebunie și
2:14
Rom. 8:5‑7
nu le poate înțelege, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește. 15Omul duhovnicesc
2:15
1Tes. 5:21
, dimpotrivă, judecă totul, dar el însuși nu poate fi judecat de nimeni. 16Căci
2:16
Iov 15:8Ier. 23:18Rom. 11:34
cine a cunoscut gândul Domnului, ca să‑I poată da învățătură?2:16 Is. 40:13. Noi însă avem gândul lui Hristos.
3

Dezbinările din Corint

31Eu unul, fraților, nu v‑am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci v‑am vorbit ca unor oameni firești3:1 Sau: „carnali”., ca unor copilași

3:1
Evr. 5:13
în Hristos. 2Cu lapte
3:2
Evr. 5:12
v‑am hrănit, nu cu hrană tare, căci nu o puteați mânca, și nici acum nu sunteți în stare, 3pentru că tot firești sunteți. Când
3:3
Cap. 1:11;
între voi este invidie, ceartă [și dezbinare], nu sunteți voi firești și nu trăiți în felul celorlalți oameni? 4Când unul zice: „Eu
3:4
Cap. 1:12.
sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteți voi ca ceilalți oameni? 5Cine este Apolo? Și cine este Pavel? Sunt slujitori
3:5
Cap. 4:1.
prin care voi ați crezut, dar fiecare slujește după
3:5
Rom. 12:3,61Pt. 4:11
cum i‑a dat Domnul. 6Eu
3:6
Fap. 18:4
am sădit, Apolo
3:6
Fap. 18:24
19:1
a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, 7așadar, nici
3:7
2Cor. 12:11
cel ce sădește, nici cel ce udă nu au vreo importanță, ci Dumnezeu, care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă sunt una, dar
3:8
Cap. 4:5.
fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. 9Căci noi
3:9
Fap. 15:42Cor. 6:1
suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea
3:9
Ef. 2:20Col. 2:7Evr. 3:3,41Pt. 2:5
lui Dumnezeu.

Credinciosul înțelept zidește biserica

10După

3:10
Rom. 1:5
12:3
harul lui Dumnezeu care mi‑a fost dat, eu, ca un meșter‑zidar înțelept, am pus temelia
3:10
Cap. 4:15.
și un altul zidește deasupra. Dar fiecare
3:10
1Pt. 4:11
să ia bine seama cum zidește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea
3:11
Is. 28:16Mt. 16:182Cor. 11:4Gal. 1:7
care a fost pusă și care
3:11
Ef. 2:20
este Isus Hristos. 12Iar dacă zidește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân sau paie, 13lucrarea fiecăruia
3:13
Cap. 4:5.
va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi
3:13
1Pt. 1:7
4:12
în foc
3:13
Lc. 2:35
. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14Dacă lucrarea cuiva rămâne cum a fost zidită, el va
3:14
Cap. 4:5.
primi o răsplată. 15Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. 16Nu
3:16
Cap. 6:19.
știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.

18Nimeni

3:18
Pr. 3:7
să nu se înșele: dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept! 19Căci
3:19
Cap. 1:20.
înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, după cum este scris: El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.3:19 Iov 5:13. 20Și iarăși: Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte.3:20 Ps. 94:11. 21Așadar, nimeni
3:21
Cap. 1:12;
să nu se laude cu oameni, căci toate sunt ale voastre: 22fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile prezente, fie cele viitoare – toate sunt ale voastre 23și
3:23
Cap. 11:3.
voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.