Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Propovăduirea lui Pavel

21Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n‑am

2:1
Cap. 1:17;
venit să vă vestesc taina
2:1
Cap. 1:6.
lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. 2Căci n‑am avut de gând să știu între voi altceva decât
2:2
Gal. 6:14Flp. 3:8
pe Isus Hristos, și încă răstignit. 3Eu însumi, în slăbiciune
2:3
2Cor. 4:7
10:1,10
11:30
12:5,9Gal. 4:13
, cu frică și cu mult tremur am
2:3
Fap. 18:1,6,12
venit la voi. 4Și cuvântul meu și propovăduirea mea nu
2:4
Vers. 1. Cap. 1:17.
stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci
2:4
Rom. 15:191Tes. 1:5
într‑o dovadă de Duh și de putere, 5pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea
2:5
2Cor. 4:7
6:7
lui Dumnezeu.

Înțelepciunea creștină

6O înțelepciune

2:6
Vers. 1,13. Cap. 1:20;
propovăduim și noi printre cei
2:6
Cap. 14:20.
desăvârșiți, dar nu a veacului acestuia, nici a conducătorilor acestui veac, care
2:6
Cap. 1:28.
sunt ca și nimiciți. 7Dimpotrivă, propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu cea tainică și ținută ascunsă, pe care
2:7
Rom. 16:25,26Ef. 3:5,9Col. 1:262Tim. 1:9
a rânduit‑o Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci, 8și pe care
2:8
Mt. 11:25In. 7:48Fap. 13:272Cor. 3:14
n‑a cunoscut‑o niciunul dintre conducătorii acestui veac; căci, dacă
2:8
Lc. 23:34In. 16:3Fap. 3:17
ar fi cunoscut‑o, nu L‑ar fi răstignit pe Domnul slavei. 9Dar s‑a întâmplat după cum este scris:

Lucruri pe care ochiul nu le‑a văzut, urechea nu le‑a auzit2:9 Is. 64:4 (64:3 în Septuaginta).

și la inima omului nu s‑au suit

a pregătit Dumnezeu pentru cei ce‑L iubesc.

10Nouă însă Dumnezeu ni
2:10
Mt. 13:11
16:17In. 14:26
16:131In. 2:27
le‑a descoperit prin Duhul. Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 11Într‑adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului dacă nu
2:11
Ier. 17:9
duhul omului, care este în el? Tot așa
2:11
Rom. 11:33,34
, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, ci numai Duhul lui Dumnezeu. 12Iar noi n‑am primit duhul lumii, ci Duhul
2:12
Rom. 8:15
care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaștem lucrurile pe care ni le‑a dăruit Dumnezeu. 13Și vorbim
2:13
Cap. 1:17.
despre ele nu cu vorbiri învățate din înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. 14Dar
2:14
Mt. 16:23
omul lumesc2:14 Gr. psychikós, folosit de apostolul Pavel doar aici și în cap. 15:44,46, se poate traduce prin „natural” sau „fizic”. În înțelegerea apostolului, „omul natural” își desfășoară existența preponderent în sfera obișnuitului, fiind dominat de înclinațiile și patimile omenești tipice. În opoziție cu „omul natural” se situează „omul duhovnicesc”, a cărui viață este înnoită de prezența Duhului Sfânt. nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu; pentru
2:14
Cap. 1:18,23.
el sunt o nebunie și
2:14
Rom. 8:5‑7
nu le poate înțelege, pentru că ele trebuie judecate duhovnicește. 15Omul duhovnicesc
2:15
1Tes. 5:21
, dimpotrivă, judecă totul, dar el însuși nu poate fi judecat de nimeni. 16Căci
2:16
Iov 15:8Ier. 23:18Rom. 11:34
cine a cunoscut gândul Domnului, ca să‑I poată da învățătură?2:16 Is. 40:13. Noi însă avem gândul lui Hristos.
3

Dezbinările din Corint

31Eu unul, fraților, nu v‑am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci v‑am vorbit ca unor oameni firești3:1 Sau: „carnali”., ca unor copilași

3:1
Evr. 5:13
în Hristos. 2Cu lapte
3:2
Evr. 5:12
v‑am hrănit, nu cu hrană tare, căci nu o puteați mânca, și nici acum nu sunteți în stare, 3pentru că tot firești sunteți. Când
3:3
Cap. 1:11;
între voi este invidie, ceartă [și dezbinare], nu sunteți voi firești și nu trăiți în felul celorlalți oameni? 4Când unul zice: „Eu
3:4
Cap. 1:12.
sunt al lui Pavel!” și altul: „Eu sunt al lui Apolo”, nu sunteți voi ca ceilalți oameni? 5Cine este Apolo? Și cine este Pavel? Sunt slujitori
3:5
Cap. 4:1.
prin care voi ați crezut, dar fiecare slujește după
3:5
Rom. 12:3,61Pt. 4:11
cum i‑a dat Domnul. 6Eu
3:6
Fap. 18:4
am sădit, Apolo
3:6
Fap. 18:24
19:1
a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, 7așadar, nici
3:7
2Cor. 12:11
cel ce sădește, nici cel ce udă nu au vreo importanță, ci Dumnezeu, care face să crească. 8Cel ce sădește și cel ce udă sunt una, dar
3:8
Cap. 4:5.
fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. 9Căci noi
3:9
Fap. 15:42Cor. 6:1
suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea
3:9
Ef. 2:20Col. 2:7Evr. 3:3,41Pt. 2:5
lui Dumnezeu.

Credinciosul înțelept zidește biserica

10După

3:10
Rom. 1:5
12:3
harul lui Dumnezeu care mi‑a fost dat, eu, ca un meșter‑zidar înțelept, am pus temelia
3:10
Cap. 4:15.
și un altul zidește deasupra. Dar fiecare
3:10
1Pt. 4:11
să ia bine seama cum zidește deasupra. 11Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea
3:11
Is. 28:16Mt. 16:182Cor. 11:4Gal. 1:7
care a fost pusă și care
3:11
Ef. 2:20
este Isus Hristos. 12Iar dacă zidește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân sau paie, 13lucrarea fiecăruia
3:13
Cap. 4:5.
va fi dată pe față: ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi
3:13
1Pt. 1:7
4:12
în foc
3:13
Lc. 2:35
. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. 14Dacă lucrarea cuiva rămâne cum a fost zidită, el va
3:14
Cap. 4:5.
primi o răsplată. 15Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. 16Nu
3:16
Cap. 6:19.
știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? 17Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteți voi.

18Nimeni

3:18
Pr. 3:7
să nu se înșele: dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înțelept! 19Căci
3:19
Cap. 1:20.
înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, după cum este scris: El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor.3:19 Iov 5:13. 20Și iarăși: Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți. Știe că sunt deșarte.3:20 Ps. 94:11. 21Așadar, nimeni
3:21
Cap. 1:12;
să nu se laude cu oameni, căci toate sunt ale voastre: 22fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile prezente, fie cele viitoare – toate sunt ale voastre 23și
3:23
Cap. 11:3.
voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu.

4

Pericolul judecății pripite

41Iată cum trebuie să fim văzuți noi: ca

4:1
Cap. 3:5;
slujitori ai lui Hristos și ca ispravnici
4:1
Tit 1:7
ai tainelor lui Dumnezeu. 2În rest, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios. 3Pentru mine contează prea puțin dacă sunt cercetat de voi sau de un tribunal omenesc. Ba încă nici eu nu mă mai cercetez pe mine. 4Căci nu mă știu vinovat cu nimic, dar nu în baza acestui fapt
4:4
Ps. 130:3
143:2Pr. 21:2Rom. 3:20
sunt îndreptățit4:4 Lit. „nu prin aceasta sunt îndreptățit”.: cel ce mă cercetează este Domnul. 5De aceea
4:5
Mt. 7:1Rom. 2:1
14:4Ap. 20:12
, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care
4:5
Cap. 3:13.
va aduce la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va da la iveală intențiile din inimile oamenilor. Atunci, fiecare își va primi lauda de la Dumnezeu.

6Aceste lucruri, fraților, le‑am spus pentru voi în mod figurat cu privire la mine și la Apolo, pentru ca, prin exemplul nostru, să învățați să nu treceți peste ce este scris și nimeni să

4:6
Cap. 3:21.
nu se îngâmfe luând partea unuia împotriva celuilalt. 7Căci cine te face deosebit? Ce
4:7
In. 3:27Iac. 1:171Pt. 4:10
lucru ai pe care să nu‑l fi primit? Și dacă l‑ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l‑ai fi primit?

Autoritatea apostolului Pavel asupra bisericii din Corint

8O, iată‑vă sătui! Deja sunteți

4:8
Ap. 3:17
bogați! Ați ajuns să împărățiți fără noi! Și măcar de ați împărăți cu adevărat, ca să împărățim și noi împreună cu voi! 9Căci mi se pare că Dumnezeu ne‑a rânduit pe noi, apostolii, cei mai de pe urmă, ca pe niște
4:9
Cap. 15:30,31.
condamnați la moarte, fiindcă
4:9
Evr. 10:33
am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. 10Noi
4:10
Cap. 2:3.
suntem nebuni
4:10
Cap. 2:14;
pentru Hristos; voi, înțelepți în Hristos! Noi
4:10
2Cor. 13:9
, slabi; voi, tari! Voi, puși în cinste; noi, disprețuiți! 11Până
4:11
2Cor. 4:8
11:23‑27
în clipa de față suferim de foame și de sete, suntem goi
4:11
Rom. 8:35
, chinuiți, mereu pe drumuri, 12trudim
4:12
Fap. 18:31Tes. 2:9
și lucrăm cu mâinile noastre; când suntem batjocoriți
4:12
Mt. 5:44Fap. 7:60Rom. 12:14,201Pt. 2:23
3:9
, binecuvântăm; când suntem prigoniți, răbdăm; 13când suntem vorbiți de rău, răspundem cu blândețe. Am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca ceva lepădat de toți, până în clipa de față.

14Nu ca să vă fac de rușine vă scriu aceste lucruri, ci ca să vă sfătuiesc ca

4:14
1Tes. 2:11
pe niște copii ai mei preaiubiți. 15Căci și dacă ați avea zece mii de pedagogi în
4:15
Fap. 18:11Gal. 4:19Flm. 1:10
Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, pentru că eu v‑am născut în Hristos Isus, prin Evanghelie. 16Așadar, urmați pilda mea
4:16
Cap. 11:1.
! 17De aceea vi l‑am trimis pe Timotei
4:17
Cap. 16:10.
, care este copilul meu preaiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de purtarea mea în Hristos Isus și de felul în care îi învăț pe oameni pretutindeni în toate bisericile.

18La gândul că n‑aș mai veni la voi, unii s‑au îngâmfat. 19Voi veni în curând la voi

4:19
Cap. 16:5.
, dacă Domnul
4:19
Fap. 18:21
va vrea, și voi vedea nu vorbele celor ce s‑au îngâmfat, ci puterea lor. 20Căci Împărăția
4:20
Cap. 2:4.
lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 21Ce vreți? Să vin la voi cu
4:21
2Cor. 10:2
13:10
nuiaua sau cu dragoste și cu duhul blândeții?