Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei care trăiesc ca străini, răspândiți prin

1:1
In. 7:35Fap. 2:5Iac. 1:1
Pont, Galatia, Capadocia, Asia1:1 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia. și Bitinia, aleși 2după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin
1:2
Rom. 8:29
sfințirea lucrată de Duhul, în vederea ascultării de Isus Hristos, cu al cărui
1:2
2Tes. 2:13
sânge ați fost stropiți1:2 Lit. „spre ascultare și stropirea cu sângele lui Isus Hristos”.: Harul
1:2
Evr. 10:22
12:24
și pacea să vă fie înmulțite!

O nădejde vie

3Binecuvântat

1:3
2Cor. 1:3Ef. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
1:3
Tit 3:5
îndurarea Sa cea mare, ne‑a
1:3
Iac. 1:18
născut din nou, prin
1:3
1Cor. 15:20
învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie 4și la o moștenire nepieritoare, care e neîntinată și nici nu se poate veșteji, păstrată
1:4
Col. 1:5
în ceruri pentru voi. 5Voi
1:5
In. 10:28
sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. 6În tot acest timp
1:6
Mt. 5:12
vă bucurați, deși acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru
1:6
1Pt. 5:102Cor. 4:17
puțină vreme prin felurite încercări, 7pentru ca încercarea1:7 Gr. dokímion (folosit în NT numai aici și în Iac. 1:3) poate denumi nu doar „încercarea” sau „testarea”, ci și „valoarea constatată în urma testării”. credinței
1:7
Iac. 1:2
voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, dar care totuși este încercat
1:7
1Pt. 4:12
prin foc
1:7
Iov 23:10Ps. 66:10Pr. 17:3
, să aibă ca urmare lauda
1:7
Rom. 2:72Tes. 1:7‑12
, slava și cinstea când Se va arăta Isus Hristos. 8Deși nu L‑ați văzut, voi Îl iubiți, credeți
1:8
In. 20:29Evr. 11:1
în El fără să‑L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită 9pentru că veți dobândi, ca sfârșit
1:9
Rom. 6:22
al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.

10Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă

1:10
Hag. 2:7Zah. 6:12Mt. 13:17Lc. 10:242Pt. 1:19‑21
au căutat și au cercetat îndelung 11ca să afle pe cine și ce împrejurări avea în vedere Duhul
1:11
2Pt. 1:21
lui Hristos, care era în ei, când vestea1:11 Lit. „dădea mărturie despre”. mai dinainte patimile
1:11
Ps. 22:6Is. 53:3Lc. 24:25In. 12:41Fap. 26:22
lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 12Lor le‑a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi au rostit lucrurile care v‑au fost propovăduite acum de cei care v‑au adus Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri pe care și îngerii doresc să le privească.

Chemare la sfințenie

13De aceea, încingeți‑vă

1:13
Lc. 12:35Ef. 6:14
coapsele minții1:13 Metafora „a‑și încinge coapsele minții” are sensul de „a fi gata”, „a fi pregătit”. Expresia face aluzie la obiceiul orientalilor de a‑și ridica și lega strâns partea de jos a hainei, ca pregătire pentru realizarea unei acțiuni care necesită efort (alergare, muncă, luptă etc.)., fiți
1:13
1Pt. 4:7
5:8
treji și puneți‑vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus când Se va arăta Isus Hristos! 14Ca niște copii ascultători, nu
1:14
1Pt. 4:2Rom. 12:2
vă potriviți poftelor pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, 15ci
1:15
2Cor. 7:11Tes. 4:3‑7
, după cum Cel ce v‑a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16căci este scris: Fiți
1:16
Lev. 20:7
sfinți, căci Eu sunt sfânt!1:16 Lev. 11:44; 19:2.

17Și dacă‑L chemați ca Tată pe Cel ce

1:17
Fap. 10:34
judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați‑vă
1:17
Evr. 12:28
cu frică în timpul pribegiei voastre; 18căci știți că
1:18
1Cor. 6:20
nu cu lucruri pieritoare – cu argint sau cu aur – ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care‑l moșteniserăți
1:18
1Pt. 4:3
de la părinții voștri, 19ci cu
1:19
Fap. 20:28Ef. 1:7
sângele scump al lui Hristos, sânge ca al unui miel
1:19
Ex. 12:5Is. 53:7In. 1:29
fără cusur și fără prihană. 20El
1:20
Rom. 3:25Ef. 3:9Col. 1:26
a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la
1:20
Gal. 4:4Evr. 9:26
sfârșitul vremurilor pentru voi. 21Prin El, voi Îi sunteți credincioși lui Dumnezeu, care L‑a
1:21
Fap. 2:24,33
înviat din morți și I‑a
1:21
Ef. 1:20Flp. 2:9
dat slavă, astfel încât credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

22Așadar, deoarece prin ascultarea de adevăr v‑ați curățit sufletele [prin Duhul] ca să aveți o dragoste

1:22
Rom. 12:9,101Tim. 1:5Evr. 13:11In. 3:18
de frați neprefăcută, iubiți‑vă cu căldură unii pe alții dintr‑o inimă curată, 23fiindcă
1:23
In. 1:13
ați fost născuți din nou nu dintr‑o sămânță pieritoare, ci dintr‑una nepieritoare, prin
1:23
1In. 3:9
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac! 24Căci
1:24
Is. 51:12Iac. 1:10

orice făptură este ca iarba,

și toată slava ei, ca floarea ierbii.

Iarba se usucă și floarea cade jos,

25dar

1:25
Lc. 16:17
Cuvântul Domnului rămâne în veac1:25 Is. 40:6‑8..

Și acesta este Cuvântul care v‑a fost propovăduit prin Evanghelie.