Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Petru, apostol al lui Isus Hristos, către cei care trăiesc ca străini, răspândiți prin

1:1
In. 7:35Fap. 2:5Iac. 1:1
Pont, Galatia, Capadocia, Asia1:1 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia. și Bitinia, aleși 2după preștiința lui Dumnezeu Tatăl, prin
1:2
Rom. 8:29
sfințirea lucrată de Duhul, în vederea ascultării de Isus Hristos, cu al cărui
1:2
2Tes. 2:13
sânge ați fost stropiți1:2 Lit. „spre ascultare și stropirea cu sângele lui Isus Hristos”.: Harul
1:2
Evr. 10:22
12:24
și pacea să vă fie înmulțite!

O nădejde vie

3Binecuvântat

1:3
2Cor. 1:3Ef. 1:3
să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după
1:3
Tit 3:5
îndurarea Sa cea mare, ne‑a
1:3
Iac. 1:18
născut din nou, prin
1:3
1Cor. 15:20
învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde vie 4și la o moștenire nepieritoare, care e neîntinată și nici nu se poate veșteji, păstrată
1:4
Col. 1:5
în ceruri pentru voi. 5Voi
1:5
In. 10:28
sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. 6În tot acest timp
1:6
Mt. 5:12
vă bucurați, deși acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru
1:6
Cap. 5:10.
puțină vreme prin felurite încercări, 7pentru ca încercarea1:7 Gr. dokímion (folosit în NT numai aici și în Iac. 1:3) poate denumi nu doar „încercarea” sau „testarea”, ci și „valoarea constatată în urma testării”. credinței
1:7
Iac. 1:2
voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, dar care totuși este încercat
1:7
Cap. 4:12.
prin foc
1:7
Iov 23:10Ps. 66:10Pr. 17:3
, să aibă ca urmare lauda
1:7
Rom. 2:72Tes. 1:7‑12
, slava și cinstea când Se va arăta Isus Hristos. 8Deși nu L‑ați văzut, voi Îl iubiți, credeți
1:8
In. 20:29Evr. 11:1
în El fără să‑L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită 9pentru că veți dobândi, ca sfârșit
1:9
Rom. 6:22
al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre.

10Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă

1:10
Hag. 2:7Zah. 6:12Mt. 13:17Lc. 10:242Pt. 1:19‑21
au căutat și au cercetat îndelung 11ca să afle pe cine și ce împrejurări avea în vedere Duhul
1:11
2Pt. 1:21
lui Hristos, care era în ei, când vestea1:11 Lit. „dădea mărturie despre”. mai dinainte patimile
1:11
Ps. 22:6Is. 53:3Lc. 24:25In. 12:41Fap. 26:22
lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 12Lor le‑a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi au rostit lucrurile care v‑au fost propovăduite acum de cei care v‑au adus Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, lucruri pe care și îngerii doresc să le privească.

Chemare la sfințenie

13De aceea, încingeți‑vă

1:13
Lc. 12:35Ef. 6:14
coapsele minții1:13 Metafora „a‑și încinge coapsele minții” are sensul de „a fi gata”, „a fi pregătit”. Expresia face aluzie la obiceiul orientalilor de a‑și ridica și lega strâns partea de jos a hainei, ca pregătire pentru realizarea unei acțiuni care necesită efort (alergare, muncă, luptă etc.)., fiți
1:13
Cap. 4:7;
treji și puneți‑vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus când Se va arăta Isus Hristos! 14Ca niște copii ascultători, nu
1:14
Cap. 4:2.
vă potriviți poftelor pe care le aveați altădată, când erați în neștiință, 15ci
1:15
2Cor. 7:11Tes. 4:3‑7
, după cum Cel ce v‑a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, 16căci este scris: Fiți
1:16
Lev. 20:7
sfinți, căci Eu sunt sfânt!1:16 Lev. 11:44; 19:2.

17Și dacă‑L chemați ca Tată pe Cel ce

1:17
Fap. 10:34
judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați‑vă
1:17
Evr. 12:28
cu frică în timpul pribegiei voastre; 18căci știți că
1:18
1Cor. 6:20
nu cu lucruri pieritoare – cu argint sau cu aur – ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care‑l moșteniserăți
1:18
Cap. 4:3.
de la părinții voștri, 19ci cu
1:19
Fap. 20:28Ef. 1:7
sângele scump al lui Hristos, sânge ca al unui miel
1:19
Ex. 12:5Is. 53:7In. 1:29
fără cusur și fără prihană. 20El
1:20
Rom. 3:25Ef. 3:9Col. 1:26
a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la
1:20
Gal. 4:4Evr. 9:26
sfârșitul vremurilor pentru voi. 21Prin El, voi Îi sunteți credincioși lui Dumnezeu, care L‑a
1:21
Fap. 2:24,33
înviat din morți și I‑a
1:21
Ef. 1:20Flp. 2:9
dat slavă, astfel încât credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

22Așadar, deoarece prin ascultarea de adevăr v‑ați curățit sufletele [prin Duhul] ca să aveți o dragoste

1:22
Rom. 12:9,101Tim. 1:5Evr. 13:11In. 3:18
de frați neprefăcută, iubiți‑vă cu căldură unii pe alții dintr‑o inimă curată, 23fiindcă
1:23
In. 1:13
ați fost născuți din nou nu dintr‑o sămânță pieritoare, ci dintr‑una nepieritoare, prin
1:23
1In. 3:9
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac! 24Căci
1:24
Is. 51:12Iac. 1:10

orice făptură este ca iarba,

și toată slava ei, ca floarea ierbii.

Iarba se usucă și floarea cade jos,

25dar

1:25
Lc. 16:17
Cuvântul Domnului rămâne în veac1:25 Is. 40:6‑8..

Și acesta este Cuvântul care v‑a fost propovăduit prin Evanghelie.
2

Hristos, Piatra vie, și poporul sfânt

21Lepădați

2:1
Ef. 4:22Col. 3:8Iac. 1:21
deci orice răutate, vicleșug, prefăcătorie, invidie și defăimare; 2ca
2:2
Mt. 18:3
niște prunci născuți de curând, să doriți laptele
2:2
1Cor. 3:2Evr. 5:12,13
duhovnicesc2:2 Gr. logikós. Termenul se suprapune parțial, ca înțeles, peste gr. pneumatikós „duhovnicesc”, dar evocă, în plus, ideea de „nematerial”, sau „simbolic”. și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, 3dacă într‑adevăr ați gustat
2:3
Evr. 6:5
că bun este Domnul2:3 Ps. 34:8.! 4Apropiați‑vă de El, Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu! 5Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție
2:5
Is. 61:6
sfântă, și să aduceți jertfe
2:5
Rom. 12:1Evr. 13:15,16
duhovnicești plăcute
2:5
Cap. 4:11.
lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. 6Căci este scris în Scriptură:

Iată

2:6
Rom. 9:32
, pun în Sion o piatră din capul unghiului

aleasă și scumpă;

cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.2:6 Is. 28:16.

7Pentru voi, care ați crezut, este scumpă2:7 Lit. timḗ „valoare”, „preț”. În context, termenul trebuie pus în legătură cu adj. éntimos „prețios”, „scump” din cap. 2:4,6., dar pentru cei necredincioși,

piatra

2:7
Mt. 21:42Fap. 4:11
pe care au lepădat‑o zidarii

a ajuns în capul unghiului2:7 Ps. 118:22.

8și

o piatră

2:8
Rom. 9:33
de poticnire

și o stâncă de cădere2:8 Is. 8:14..

Ei
2:8
1Cor. 1:23
se poticnesc de ea pentru că nu dau crezare Cuvântului, după cum
2:8
Rom. 9:221Tes. 5:9Iuda 1:4
au și fost rânduiți.

9Voi însă sunteți o seminție

2:9
Dt. 10:15
aleasă2:9 Gr. génos eklektós „neam ales”, „popor ales”, expresie preluată din Is. 43:20 (Septuaginta)., o preoție
2:9
Ex. 19:5Ap. 1:6
5:10
împărătească, un neam
2:9
2Tim. 1:9
sfânt, un popor
2:9
Dt. 4:20Fap. 20:28Ef. 1:14
întocmit ca să vestească puterile minunate2:9 Gr. laós eis peripóiēsin. Aluzie la secvența „poporul Meu pe care l‑am întocmit ca să vestească puterile mele” din Is. 43:21 (Septuaginta). ale Celui ce v‑a chemat din întuneric
2:9
Fap. 26:18
la lumina Sa minunată;

10pe voi, care

2:10
Rom. 9:25
odinioară nu erați un popor2:10 Aluzie la numele Loˀ ˁAmmi, „Nu este poporul Meu”, al doilea copil care i se naște lui Osea. Os. 1:9.,

dar care acum sunteți poporul lui Dumnezeu;

pe voi, care nu aveați parte de îndurare2:10 Aluzie la numele Loˀ Ruhámah, „Cea care nu are parte de îndurare”, primul copil care i se naște lui Osea. Os. 1:6.,

dar care acum ați căpătat îndurare.

Creștinul și lumea

11Preaiubiților, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să

2:11
Rom. 13:14Gal. 5:16
vă feriți de poftele firii pământești, care
2:11
Iac. 4:1
se războiesc cu sufletul. 12Să aveți
2:12
Cap. 3:16.
o purtare bună în mijlocul păgânilor, astfel încât, chiar dacă vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, să vadă
2:12
Mt. 5:16
faptele voastre bune și să‑L slăvească pe Dumnezeu
2:12
Lc. 19:44
în ziua cercetării2:12 Is. 10:3..

13Fiți supuși

2:13
Mt. 22:21Rom. 13:1Tit 3:1
oricărei autorități2:13 Lit. „zidiri” sau „instituții”. omenești, pentru Domnul: fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să‑i
2:14
Rom. 13:3,4
pedepsească pe cei ce fac răul și să‑i laude pe cei ce fac binele! 15Căci voia lui Dumnezeu este ca
2:15
Tit 2:8
, făcând binele, să astupați gura oamenilor neștiutori și fără minte. 16Purtați‑vă ca
2:16
Gal. 5:1,13
niște oameni liberi, dar nu faceți din libertate o haină a răutății, ci purtați‑vă ca niște robi
2:16
1Cor. 7:22
ai lui Dumnezeu! 17Dați cinste
2:17
Rom. 12:10Flp. 2:3
tuturor oamenilor; iubiți‑i pe frați; temeți‑vă
2:17
Mt. 22:21Rom. 13:7
de Dumnezeu; dați cinste împăratului!

Pilda lăsată de Hristos

18Robilor

2:18
Ef. 6:5Col. 3:221Tim. 6:1Tit 2:9
, fiți supuși stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit2:18 Gr. skoliós poate fi tradus prin „sucit” sau „nedrept”. Menționarea lui în opoziție cu termeni precum „blând” și „bun” sugerează că autorul are în vedere o combinație de nedreptate, asprime, răutate și cruzime.! 19Fiindcă este un har
2:19
Mt. 5:10Rom. 13:5
dacă cineva, pentru conștiința lui față de Dumnezeu, suferă întristare și pătimește pe nedrept. 20Căci ce
2:20
Cap. 3:14;
laudă este să suferiți cu răbdare să fiți bătuți când ați făcut răul? Dar dacă faceți binele, pătimiți de pe urma lui și suferiți cu răbdare, este un har înaintea lui Dumnezeu.

21La

2:21
Mt. 16:24Fap. 14:221Tes. 3:32Tim. 3:12
aceasta ați fost chemați,

fiindcă și Hristos

2:21
Cap. 3:18.
a pătimit pentru voi

și v‑a lăsat o pildă

2:21
In. 13:15Flp. 2:51In. 2:6
,

ca să călcați pe urmele Lui.

22El

2:22
Lc. 23:41In. 8:462Cor. 5:21Evr. 4:15
n‑a făcut păcat

și în gura Lui nu s‑a găsit vicleșug.2:22 Is. 53:9.

23Când

2:23
Is. 53:7Mt. 27:39In. 8:48,49Evr. 12:3
era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri;

când a pătimit, n‑a rostit amenințări,

ci S‑a

2:23
Lc. 23:46
supus dreptului Judecător.

24Păcatele noastre le‑a

2:24
Mt. 8:17Evr. 9:28
purtat2:24 Is. 53:4,12.

în trupul Său, pe lemn,

pentru ca

2:24
Rom. 6:2,11
7:6
noi, murind față de păcate,

să trăim pentru dreptate;

prin rănile2:24 Gr. mólōps, „vânătaie”, denumește rana creată de bici sau pata vânătă rezultată în urma loviturii. Lui ați fost vindecați2:24 Is. 53:5..

25Căci erați ca niște oi rătăcite2:25 Is. 53:6.,

dar acum v‑ați întors la

2:25
Cap. 5:4.
Păstorul

și Episcopul2:25 Sau: „Supraveghetorul”. sufletelor voastre.

3

Îndemnuri pentru familii

31Tot astfel, femeilor

3:1
Ef. 5:22Col. 3:18
, fiți supuse soților voștri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt
3:1
1Cor. 7:16
, prin purtarea
3:1
1Cor. 9:19‑22
soțiilor lor, 2când vor vedea
3:2
Cap. 2:12.
trăirea voastră curată și respectuoasă. 3Podoaba
3:3
1Tim. 2:9Tit 2:3
voastră să nu fie cea exterioară, care constă în împletituri ale părului, în purtarea bijuteriilor de aur sau în îmbrăcarea cu haine scumpe, 4ci să fie omul
3:4
Ps. 45:13Rom. 2:29
7:222Cor. 4:16
ascuns al inimii, anume caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. 5Astfel se împodobeau pe vremuri sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și care le erau supuse soților lor; 6ca Sara, care‑l asculta pe Avraam și‑l numea
3:6
Gen. 18:12
„domnul meu”. Fiicele ei v‑ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de nimic.

7Tot astfel, bărbaților

3:7
Ef. 5:25Col. 3:19
, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile, trăiți în înțelegere cu soțiile voastre, căci sunt vase mai fragile, și arătați‑le prețuire, întrucât
3:7
Mt. 5:23
18:19
și ele vor moșteni împreună cu voi harul vieții!

Suferința pentru dreptate

8Încolo, să

3:8
Rom. 12:16
15:5
aveți toți aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații
3:8
Rom. 12:10
, miloși
3:8
Ef. 4:32Col. 3:12
, smeriți! 9Nu întoarceți
3:9
Mt. 5:39Rom. 12:14,171Tes. 5:15
rău pentru rău, nu răspundeți la batjocură cu batjocură; dimpotrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați: să moșteniți binecuvântarea!

10Căci cine vrea să se bucure de viață

și să vadă zile bune

să‑și

3:10
Cap. 2:1,22.
înfrâneze limba de la rău

și buzele de la cuvinte înșelătoare.

11Să se depărteze

3:11
Ps. 37:27Is. 1:16,173In. 1:11
de rău și să facă binele,

3:11
Rom. 12:18
14:19Evr. 12:14
caute pacea și s‑o urmărească.

12Căci ochii Domnului sunt peste cei drepți

și

3:12
In. 9:31Iac. 5:16
urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor.

Dar Fața Domnului este împotriva celor ce fac răul.3:12 Ps. 34:12‑16.

13Și

3:13
Pr. 16:7Rom. 8:28
cine vă va face rău, dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? 14Chiar
3:14
Cap. 2:19;
dacă ați avea de suferit pentru dreptate, ferice de voi! Să nu aveți
3:14
Ier. 1:8In. 14:1,27
nicio teamă de ei și să nu vă tulburați3:14 Is. 8:12., 15ci sfințiți‑L ca Domn pe Hristos în inimile voastre3:15 Lit. „pe Domnul Hristos sfințiți‑L în inimile voastre”. Preluare și actualizare hristologică a textului din Is. 8:13.! Fiți mereu gata
3:15
Ps. 119:46Fap. 4:8Col. 4:62Tim. 2:25
să dați un răspuns de apărare3:15 Gr. apología „apărare” sau „cuvânt de apărare”. oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, 16dar cu blândețe și respect, având
3:16
Evr. 13:18
un cuget curat, pentru ca
3:16
Cap. 2:12.
cei ce batjocoresc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău! 17Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul.

18Și Hristos a suferit o dată

3:18
Cap. 2:21;
pentru păcate,

El, Cel drept, pentru cei nedrepți,

ca să ne aducă la Dumnezeu.

A fost omorât

3:18
2Cor. 13:4
în trup
3:18
Col. 1:21,22
,

dar a fost înviat

3:18
Rom. 1:4
8:11
prin Duhul,

19prin care S‑a dus și le‑a vestit
3:19
Cap. 1:12;
biruința Sa duhurilor din
3:19
Is. 42:7
49:9
61:1
închisoare, 20care se răzvrătiseră pe vremuri, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare
3:20
Gen. 6:3,5,13
, în zilele lui Noe, când se construia arca
3:20
Evr. 11:7
în
3:20
Gen. 7:7
8:182Pt. 2:5
care doar câteva suflete, și anume opt, au fost salvate cu ajutorul apei. 21Simbolul acesta
3:21
Ef. 5:26
vă mântuiește acum și pe voi – anume botezul, care nu este o îndepărtare a murdăriei
3:21
Tit 3:5
trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu3:21 Sau: „apelul pe care o conștiință îl face către Dumnezeu”., prin învierea lui Isus Hristos, 22care
3:22
Ps. 110:1Rom. 8:34,38
stă la dreapta lui Dumnezeu după ce S‑a dus la cer, iar
3:22
1Cor. 15:24Ef. 1:21
îngerii, autoritățile și puterile I s‑au supus.3:22 Sau: „au fost făcuți să i se supună”.