Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Îndemnuri despre rugăciune

21Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, 2pentru

2:2
Ezra 6:10Ier. 29:7
împărați și pentru
2:2
Rom. 13:1
toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată demnitatea. 3Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4care
2:4
Ez. 18:23Tit 2:112Pt. 3:9
vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și
2:4
2Tim. 2:25
să vină la cunoștința deplină a adevărului.

5Căci

2:5
Rom. 3:29,30Gal. 3:20
este un singur Dumnezeu

și Unul

2:5
Evr. 8:6
9:15
singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni:

omul Hristos Isus,

6care

2:6
Mt. 20:28Ef. 1:7,10Tit 2:14
S‑a dat pe Sine răscumpărare pentru toți,

ca mărturie

2:6
1Cor. 1:6Tit 1:3
la vremea cuvenită
2:6
Rom. 5:6Gal. 4:4
.

7Pentru aceasta am fost pus eu propovăduitor
2:7
Ef. 3:7,82Tim. 1:11
, apostol – spun adevărul [în Hristos], nu mint – și învățător
2:7
Rom. 11:13
15:16Gal. 1:16
al neamurilor în credință și adevăr.

8Vreau ca bărbații să se roage în

2:8
In. 4:21
orice loc și să ridice
2:8
Ps. 134:2
spre cer mâini curate, fără mânie și fără ceartă2:8 Sau: „fără îndoială”.. 9Tot astfel, femeile
2:9
1Pt. 3:3
să se împodobească în chip cuviincios, cu modestie și decență2:9 Gr. sōphrosýnē, noțiune complexă (una dintre cele patru virtuți cardinale), care includea, în sens general, ideea de judecată sănătoasă, raționalitate și moderație. În anumite contexte ea se suprapune cu noțiunea de autocontrol, respectiv „castitate”. În Epistolele Pastorale este tradusă și prin „chibzuință”., nu cu împletituri de păr, nici cu aur, cu mărgăritare sau cu haine scumpe, 10ci
2:10
1Pt. 3:4
cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase2:10 Lit. „temătoare de Dumnezeu”.. 11Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. 12Femeii
2:12
1Cor. 14:34
nu‑i dau voie să dea învățătură, nici
2:12
Ef. 5:24
să aibă stăpânire asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. 13Căci întâi a fost plămădit Adam
2:13
Gen. 1:27
2:7,18,221Cor. 11:8,9
și apoi Eva. 14Și nu Adam
2:14
Gen. 3:62Cor. 11:3
a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, a ajuns să calce porunca. 15Totuși ea va fi mântuită prin nașterea‑de‑copii2:15 Gr. teknogonía, „capacitate de a naște” sau „vocație maternă”.; numai să stăruie2:15 Gr. meínōsin este la plural. Unii cercetători consideră că apostolul Pavel a făcut tranziția de la un subiect singular („femeia”) la unul plural („femeile”) pentru a indica faptul că principiul enunțat de el are aplicabilitate largă. în credință, în dragoste și în sfințenie, cu toată chibzuința.

3

Calitățile cerute de la un episcop

31Adevărat

3:1
Cap. 1:15.
este cuvântul3:1 Secvența pistòs ho lógos, folosită recurent în Epistolele Pastorale, este considerată de unii exegeți finalul secțiunii precedente (cap. 2:11‑15). acesta: Dacă râvnește cineva să fie
3:1
Fap. 20:28Flp. 1:1
episcop3:1 Termenii grecești epískopos „funcționar”, „supraveghetor” și presbýteros „mai mare”, „mai în vârstă” denumeau funcția și titlul unui conducător creștin, referindu‑se la una și aceeași slujbă: Fap. 20:17,28. Tit 1:5,7. Treptat, începând cu sec. al II‑lea d.Hr., conținutul termenilor s‑a schimbat, odată cu noul curs al Bisericii: prezbiterul (înțeles ca termen lingvistic și ca funcție) a devenit preot, iar episcopul a devenit un supraveghetor de prezbiteri‑preoți., dorește un lucru
3:1
Ef. 4:12
bun. 2Dar trebuie ca episcopul
3:2
Tit 1:6
să fie mai presus de orice reproș, bărbatul
3:2
Cap. 5:9.
unei singure soții, cu mintea trează, chibzuit, prezentabil, ospitalier, în stare
3:2
2Tim. 2:24
să‑i învețe pe alții. 3Să nu fie nici dedat la vin
3:3
Tit 1:7
, nici bătăuș
3:3
2Tim. 2:24
, [nici
3:3
1Pt. 5:2
dornic de câștig mârșav,] ci să fie blând
3:3
2Tim. 2:24
, nu certăreț, nu iubitor de bani, 4să‑și conducă bine casa și să‑și țină
3:4
Tit 1:6
copiii în supunere cu toată demnitatea. 5Căci dacă cineva nu știe să‑și conducă bine propria casă, cum va avea grijă de biserica lui Dumnezeu? 6Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngâmfe și să cadă în osânda Diavolului3:6 Genitivul poate fi interpretat în două feluri: (1) osânda cerută de Diavol; (2) osânda pe care și Diavolul a primit‑o pentru îngâmfare.. 7Trebuie să aibă și o bună mărturie din
3:7
Fap. 22:121Cor. 5:121Tes. 4:12
partea celor din afară, ca să nu ajungă de ocară și
3:7
Cap. 6:9.
să cadă în cursa Diavolului.

Calitățile cerute de la diaconi

8Diaconii

3:8
Fap. 6:3
, de asemenea, trebuie să fie demni, nu cu două fețe3:8 Sau: „cu două feluri de a vorbi”., nu
3:8
Lev. 10:9Ez. 44:21
băutori de mult vin, nu dornici de câștig mârșav 9și să păstreze
3:9
Cap. 1:19.
taina credinței cu un cuget curat. 10Trebuie mai întâi cercetați și apoi să fie diaconi, dacă sunt fără vină. 11Femeile3:11 Referire la soțiile diaconilor sau, mai probabil, la femeile‑diacon (cf. Rom. 16:1)., de asemenea
3:11
Tit 2:3
, trebuie să fie demne, nebârfitoare, cu mintea trează, credincioase în toate lucrurile. 12Diaconii să fie bărbați ai unei singure soții și să‑și conducă bine copiii și casele lor. 13Pentru că cei ce
3:13
Mt. 25:21
slujesc bine ca diaconi își dobândesc o poziție3:13 Gr. bathmós, „treaptă” sau, în sens figurat, „rang”, „poziție”. de cinste și o mare îndrăzneală în credința care este în Hristos Isus.

Taina credinței creștine

14Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni la tine în curând 15și ca să știi – în caz că zăbovesc – cum trebuie să te porți3:15 Gr. anastréphō nu se referă strict la comportarea din timpul slujbelor bisericești, ci la conduită în sensul cel mai larg, la modul de a trăi al slujitorului creștin. în

3:15
Ef. 2:21,222Tim. 2:20
casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. 16Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei3:16 În contextul de față, gr. eusébeia, „evlavie”, „pietate”, termen‑cheie în Epistolele Pastorale, se suprapune parțial peste concepte precum „credință” sau „religie”.:

„Cel ce

3:16
In. 1:141In. 1:2
s‑a arătat în trup

a fost dovedit

3:16
Mt. 3:16In. 1:32,33
15:26
16:8,9Rom. 1:41Pt. 3:181In. 5:6
drept prin Duhul,

a fost văzut

3:16
Mt. 28:2Mc. 16:5Lc. 2:13
24:4In. 20:12Ef. 3:101Pt. 1:12
de îngeri,

a fost propovăduit

3:16
Cap. 2:7.
printre neamuri,

a fost crezut

3:16
Col. 1:6,23
în lume,

a fost înălțat

3:16
Lc. 24:51Fap. 1:91Pt. 3:22
în slavă.”

4

Falsa evlavie și disciplina creștină

41Dar Duhul spune lămurit

4:1
In. 16:132Tes. 2:32Tim. 3:12Pt. 2:1
3:31In. 2:18
că, în vremurile din urmă4:1 Expresia „vremurile din urmă” denumește nu strict perioada care precedă a Doua Venire a lui Hristos, ci întreaga eră care începe cu moartea și învierea lui Hristos (Evr. 1:2. 1Pt. 1:20) și continuă cu revărsarea Duhului Sfânt (Fap. 2:17). Alte expresii similare: „ceasul de pe urmă” (1In. 2:18) și „sfârșiturile veacurilor” (1Cor. 10:11)., unii se vor lepăda de credință și vor lua seama la duhuri înșelătoare și la învățăturile demonilor, 2abătuți
4:2
Mt. 7:15Rom. 16:182Pt. 2:3
de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni și care sunt însemnați cu fierul
4:2
Ef. 4:19
roșu în cugetul lor. 3Ei opresc
4:3
1Cor. 7:28,36‑39Col. 2:20,21Evr. 13:4
căsătoria și folosirea mâncărurilor
4:3
Rom. 14:3,171Cor. 8:8
pe care Dumnezeu le‑a făcut ca să fie luate cu mulțumiri
4:3
Rom. 14:6
de către cei ce cred și cunosc adevărul. 4Căci tot ce a creat Dumnezeu este bun și nimic nu trebuie lepădat dacă se ia cu mulțumiri; 5pentru că este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune.

6Dacă le vei pune în vedere fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrănești

4:6
2Tim. 3:14,15
cu cuvintele credinței și ale bunei învățături pe care ai urmat‑o până acum. 7Ferește‑te de poveștile4:7 Gr. bebḗlous mýthous „mituri profane” (= „mituri iudaice” din Tit 1:14), erezie constând într‑un amestec de midrașuri iudaice, speculații alegorice pe marginea VT și posibile elemente de gnosticism incipient. Alte referiri la „mituri”: cap. 1:4 și 2Tim. 4:4. lumești
4:7
Cap. 6:20.
și băbești! Deprinde‑te să trăiești cu evlavie! 8Căci deprinderea4:8 Gr. gymnasía denumește antrenamentul fizic, foarte prețuit în mediul elenistic, în vederea cultivării unui trup bine proporționat. Pavel folosește aici substantivul înrudit cu verbul gymnázō, întâlnit în partea de final a vers. 7 („Antrenează‑te în evlavie”). trupească este de puțin folos
4:8
Col. 2:23
, pe când
4:8
Cap. 6:6.
evlavia este folositoare în toate privințele, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. 9Adevărat
4:9
Cap. 1:15.
și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta! 10Pentru aceasta ne ostenim
4:10
1Cor. 4:11,12
și ne luptăm, fiindcă ne‑am
4:10
Cap. 6:17.
pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioși.

11Poruncește

4:11
Cap. 6:2.
și învață aceste lucruri! 12Nimeni
4:12
1Cor. 16:11
să nu‑ți disprețuiască tinerețea, ci fii
4:12
Tit 2:7
2:151Pt. 5:3
o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție4:12 Gr. hagnéia, „castitate”, „puritate”.! 13Până voi veni, ocupă‑te cu citirea publică4:13 Conform obiceiului curent în sinagogile primului secol, Biserica primară a acordat un loc important lecturii publice a Scripturilor veterotestamentare. Ulterior, în acest corpus de scrieri au fost adăugate epistolele apostolilor, evangheliile și Apocalipsa. și cu îndemnurile și învățătura pe care le dai altora! 14Nu
4:14
2Tim. 1:6
fi nepăsător față de darul care este în tine, care ți‑a fost dat prin
4:14
Cap. 1:18.
profeție, cu
4:14
Cap. 5:22.
punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor! 15Pune‑ți pe inimă aceste lucruri, îndeletnicește‑te cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți! 16Fii cu luare aminte
4:16
Fap. 20:28
asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, aceasta va fi spre mântuirea ta și a celor
4:16
Rom. 11:141Cor. 9:22
ce te ascultă!