Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, Silvan și

1:1
2Cor. 1:19
Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în
1:1
1Tes. 1:1
Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos: 2Har
1:2
1Cor. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

În așteptarea revenirii lui Hristos

3Trebuie

1:3
Cap. 2:13.
să-I mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, fraților, după cum se cuvine, deoarece credința voastră crește din belșug, iar dragostea fiecăruia din voi față de ceilalți sporește tot mai mult. 4De aceea noi ne
1:4
2Cor. 7:14
9:21Tes. 2:19,20
lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru
1:4
1Tes. 1:3
statornicia și credincioșia voastră în
1:4
1Tes. 2:14
toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. 5Aceasta este o
1:5
Flp. 1:28
dovadă clară despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, ca să fiți găsiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru
1:5
1Tes. 2:14
care și suferiți. 6Fiindcă
1:6
Ap. 6:10
este drept din partea lui Dumnezeu să aducă necaz peste cei care vă pricinuiesc necaz, 7iar vouă, celor în necaz, să vă dea odihnă
1:7
Ap. 14:13
împreună cu noi, la descoperirea Domnului
1:7
1Tes. 4:16Iuda 1:14
Isus din cer, cu îngerii puterii Lui1:7 Sau: „îngerii Lui puternici”., 8într-un
1:8
Evr. 10:27
12:292Pt. 3:7Ap. 21:8
foc învăpăiat, ca să-i pedepsească pe cei ce
1:8
Ps. 79:61Tes. 4:5
nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu
1:8
Rom. 2:8
ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus [Hristos]. 9Ei
1:9
Flp. 3:192Pt. 3:7
vor avea ca pedeapsă o nimicire veșnică de la fața Domnului și de la
1:9
Cap. 2:8.
slava puterii Lui, 10când
1:10
Ps. 89:7
va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit între sfinții Săi și
1:10
Ps. 68:35
privit cu uimire de toți cei ce au crezut; căci mărturia noastră între voi a fost crezută.

11De aceea ne și rugăm totdeauna pentru voi ca Dumnezeul nostru să

1:11
Vers. 5.
vă facă vrednici de chemarea Lui și, prin puterea Lui, să împlinească în voi orice dorință de a face binele
1:11
1Tes. 1:3
și orice lucrare izvorâtă din credință, 12pentru ca
1:12
1Pt. 1:7
4:14
Numele Domnului nostru Isus [Hristos] să fie proslăvit prin voi, precum și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.

2

Omul fărădelegii

21În ce

2:1
1Tes. 4:16
privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2:1
Mt. 24:31Mc. 13:271Tes. 4:17
strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2
2:2
Mt. 24:4Ef. 5:61In. 4:12Tim. 2:18
nu vă clătinați așa de repede în mintea voastră și, de asemenea, să nu vă lăsați tulburați de vreun duh, un cuvânt sau o epistolă care ar fi de la noi – cum că ziua Domnului ar fi venit.

3Nimeni să

2:3
Mt. 24:4Ef. 5:6
nu vă amăgească în vreun fel, căci ziua aceea nu
2:3
1Tim. 4:1
va sosi înainte să fi venit lepădarea de credință2:3 Gr. apostasía: renegare, trădare, dezertare, rebeliune. și să se fi descoperit omul
2:3
Dan. 7:251In. 2:18
fărădelegii2:3 În alte manuscrise: „omul păcatului”., fiul pierzării, 4cel care se împotrivește și se
2:4
Is. 14:13Ez. 28:2Ap. 13:6
înalță mai
2:4
1Cor. 8:5
presus de orice așa-zis dumnezeu sau obiect care primește închinare, până acolo încât să se așeze în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceți aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? 6Și acum știți ce-l oprește să nu se descopere decât la vremea lui. 7Taina
2:7
1In. 2:18
4:3
fărădelegii este deja la lucru; trebuie doar ca cel care îl oprește acum să fie luat din drum. 8Și atunci se va descoperi cel nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu
2:8
Is. 11:4Ap. 19:15
suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 9Arătarea celui nelegiuit se va face prin lucrarea Satanei, cu tot felul de minuni, semne
2:9
Dt. 13:1Mt. 24:24Ap. 13:13
19:20
și puteri mincinoase 10și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea de adevăr ca să fie mântuiți. 11De aceea
2:11
Rom. 1:28
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să
2:11
Mt. 24:5,11
creadă o minciună 12și astfel să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au
2:12
Rom. 1:32
găsit plăcere în nelegiuire.

Aleși pentru mântuire

13Noi

2:13
Cap. 1:3.
însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să-I mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci Dumnezeu
2:13
Ef. 1:4
v-a ales
2:13
1Tes. 1:4
ca prim rod2:13 Alte manuscrise conțin lecțiunea: „de la început”. pentru mântuire, în
2:13
1Pt. 1:2
sfințirea făcută de Duhul și credința în adevăr. 14La aceasta v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, urmând să dobândiți
2:14
In. 17:221Tes. 2:121Pt. 5:10
slava Domnului nostru Isus Hristos.

15Așadar, fraților, rămâneți

2:15
1Cor. 16:13Flp. 4:1
tari și țineți învățăturile2:15 Gr. paradóseis (pl.). Termenul parádosis denumește o sumă de învățături teologice și morale care se transmit în interiorul unei comunități de credincioși. pe care le-ați primit
2:15
Cap. 3:6.
fie prin viu grai, fie prin epistola noastră! 16Și Însuși
2:16
Cap. 1:1,2.
Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care
2:16
1In. 4:10
ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde
2:16
1Pt. 1:3
, 17să vă mângâie inimile și să
2:17
1Cor. 1:81Tes. 3:131Pt. 5:10
vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!

3

„Rugați-vă pentru noi!”

31Încolo, fraților, rugați-vă

3:1
Ef. 6:19Col. 4:3
pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie proslăvit, cum este la voi, 2și ca să
3:2
Rom. 15:31
fim izbăviți de oameni rătăciți și răi, căci nu toți au credința! 3Credincios
3:3
1Cor. 1:9
este Domnul: El vă va întări și vă va
3:3
In. 17:15
păzi de Cel Rău. 4Cu privire la voi, suntem convinși
3:4
Gal. 5:10
în Domnul că faceți și veți face cum vă poruncim. 5Domnul
3:5
1Cr. 29:18
să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Hristos!

Porunci pentru cei care trăiesc în neorânduială

6În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraților, să

3:6
Rom. 16:172In. 1:10
vă țineți departe de
3:6
1Cor. 5:11
orice frate care trăiește în
3:6
1Tes. 5:14
neorânduială, și nu după învățăturile
3:6
Cap. 2:15.
pe care le-ați primit de la noi. 7Voi înșivă știți cum
3:7
1Cor. 4:16
11:11Tes. 1:6,7
trebuie să călcați pe urmele noastre; căci noi
3:7
1Tes. 2:10
n-am trăit în neorânduială între voi, 8nici n-am mâncat fără plată pâinea nimănui, ci cu osteneală și trudă
3:8
Fap. 18:3
20:342Cor. 11:91Tes. 2:9
, muncind zi și noapte, ca să nu împovărăm pe niciunul dintre voi. 9Nu
3:9
1Cor. 9:61Tes. 2:6
că n-am avea dreptul acesta, ci fiindcă am vrut să vă dăm în
3:9
Vers. 7.
noi înșine o pildă, ca să călcați pe urmele noastre. 10De altfel, când eram la voi, vă porunceam astfel: „Dacă cineva
3:10
Gen. 3:191Tes. 4:11
nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!”

11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc

3:11
Vers. 6.
în neorânduială, nu lucrează nimic
3:11
1Tes. 4:111Tim. 5:131Pt. 4:15
, ci se țin de nimicuri3:11 În original, joc de cuvinte care ar putea fi redat astfel: „care nu au treabă, dar se află-n treabă”.. 12Unor astfel de oameni le poruncim
3:12
1Tes. 4:11
și le spunem în Domnul nostru Isus Hristos să-și
3:12
Ef. 4:28
mănânce pâinea lucrând în liniște. 13Voi însă, fraților, fiți
3:13
Gal. 6:9
neobosiți în facerea binelui! 14Iar dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această epistolă, însemnați-vi-l și să
3:14
Vers. 6.
nu aveți legături cu el, ca să-i fie rușine! 15
3:15
Lev. 19:171Tes. 5:14
nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci
3:15
Tit 3:10
să-l sfătuiți ca pe un frate!

Binecuvântări de final

16Domnul

3:16
Rom. 15:33
16:201Cor. 14:332Cor. 13:111Tes. 5:23
păcii să vă dea El Însuși întotdeauna pacea în orice fel! Domnul să fie cu voi toți!

17Salutul

3:17
1Cor. 16:21Col. 4:18
este scris cu mâna mea: de la Pavel. Acesta este semnul din fiecare epistolă; așa scriu eu.

18Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți! [Amin!]

Prin continuarea utilizării acestui site, sunteți de acord cu plasarea și utilizarea cookie-urilor de către SBIR și terți[ascunde mesajul]