Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol

1:1
2Cor. 1:1
al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții
1:1
Ef. 3:6Tit 1:2Evr. 9:15
care este în Hristos Isus, 2către
1:2
1Tim. 1:2
Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru!

Recunoștință și încurajare

3Îi mulțumesc

1:3
Rom. 1:8Ef. 1:16
lui Dumnezeu, căruia
1:3
Fap. 22:3
23:1
24:14
27:23Rom. 1:9Gal. 1:14
Îi slujesc cu o conștiință curată, din moși‑strămoși, când te pomenesc neîntrerupt
1:3
1Tes. 1:2
3:10
în cererile mele, zi și noapte. 4Căci îmi amintesc
1:4
Cap. 4:9,21.
de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5Îmi aduc aminte de credința
1:5
1Tim. 1:5
4:6
ta neprefăcută, care s‑a înfiripat1:5 Lit. „care și‑a făcut locuința”. întâi în bunica ta Lois și în mama
1:5
Fap. 16:1
ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine.

6De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi

1:6
1Tes. 5:191Tim. 4:14
darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu
1:7
Rom. 8:15
nu ne‑a dat un duh de frică, ci
1:7
Lc. 24:49Fap. 1:8
de putere, de dragoste și de chibzuință. 8Să nu‑ți fie rușine deci
1:8
Rom. 1:16
de mărturia
1:8
1Tim. 2:6Ap. 1:2
cu privire la Domnul nostru, nici de mine, care am fost întemnițat
1:8
Ef. 3:1Flp. 1:7
pentru El. Ci
1:8
Cap. 4:5.
suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.

9El

1:9
Tit 3:4
ne‑a mântuit

și ne‑a

1:9
Evr. 3:1
făcut o chemare sfântă,

nu

1:9
Rom. 3:20
9:11Tit 3:5
după faptele noastre,

ci

1:9
Rom. 8:28
după hotărârea Lui și după harul

care ne‑a fost dat în Hristos Isus

înainte

1:9
Ef. 1:4
3:11Tit 1:21Pt. 1:20
de veșnicii,

10dar care a fost

1:10
Rom. 16:26Ef. 1:9Col. 1:26Tit 1:31Pt. 1:20
descoperit acum

prin arătarea Mântuitorului nostru

Hristos Isus,

care

1:10
1Cor. 15:54,55Evr. 2:14
a nimicit moartea

și a adus la lumină viața și neputrezirea

prin Evanghelie.

11Pentru aceasta am fost pus eu propovăduitor, apostol

1:11
Cap. 4:17.
și învățător [al neamurilor]. 12Din pricina aceasta
1:12
Cap. 2:9.
sufăr aceste lucruri, dar nu mi‑e rușine, căci
1:12
1Pt. 4:19
știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească
1:12
1Tim. 6:20
ce I‑am încredințat1:12 Gr. parathḗkē „bun încredințat spre păstrare”, „depozit”. Expresia se întâlnește și în vers. 14. până în ziua aceea1:12 Ziua revenirii lui Isus Hristos (cap. 4:8), zi de răscumpărare (Ef. 4:30) și de judecată (2Tes. 1:9,10). Expresia se întâlnește și în vers. 18.. 13Modelul de învățătură
1:13
Cap. 3:14.
sănătoasă1:13 Lit. „modelul cuvintelor sănătoase”. pe care l‑ai auzit de la mine ține‑l
1:13
Rom. 6:17
cu credința
1:13
1Tim. 1:14
și dragostea care sunt în Hristos Isus. 14Lucrul bun
1:14
1Tim. 6:20
care ți s‑a încredințat păzește‑l prin Duhul Sfânt, care
1:14
Rom. 8:11
locuiește în noi.

15Știi că toți

1:15
Fap. 19:10
cei din Asia1:15 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia. m‑au părăsit
1:15
Cap. 4:10,16.
, printre care și Fighel și Ermoghen. 16Domnul să‑Și verse îndurarea peste casa
1:16
Cap. 4:19.
lui Onisifor, căci de multe ori mi‑a înviorat sufletul și nu i‑a fost rușine de lanțurile
1:16
Fap. 28:20Ef. 6:20
mele! 17Nu numai atât, dar când a fost în Roma, cu multă stăruință m‑a căutat și m‑a găsit. 18Domnul să‑i
1:18
Mt. 25:34‑40
facă parte de îndurarea Lui în ziua aceea! Tu știi foarte bine cât ajutor
1:18
Evr. 6:10
mi‑a dat el în Efes.

2

În slujba lui Hristos

21Deci tu, copilul

2:1
1Tim. 1:2
meu, întărește‑te
2:1
Ef. 6:10
în harul care este în Hristos Isus! 2Și
2:2
Cap. 1:13.
ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează
2:2
1Tim. 1:18
unor oameni de încredere, care să fie în stare
2:2
1Tim. 3:2Tit 1:9
să‑i învețe și pe alții! 3Suferă
2:3
Cap. 1:8;
împreună cu mine, ca
2:3
1Tim. 1:18
un bun soldat al lui Hristos Isus! 4Niciun soldat nu se lasă prins cu treburile vieții, dacă vrea să‑i fie pe plac celui ce l‑a înscris la oaste. 5Și
2:5
1Cor. 9:25,26
cine luptă2:5 Lit. „concurează”, „intră în competiție”. la jocuri nu este încununat dacă nu a luptat după reguli. 6Plugarul
2:6
1Cor. 9:10
care muncește trebuie să fie primul care să‑și primească partea din rod. 7Cugetă la ce‑ți spun, și Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile!

8Adu‑ți aminte de Isus Hristos cel înviat

2:8
1Cor. 15:1,4,20
din morți, născut din
2:8
Fap. 2:30
13:23
sămânța lui David, cum spune
2:8
Rom. 2:16
Evanghelia mea, 9pentru
2:9
Cap. 1:12.
care sufăr până
2:9
Ef. 3:1Flp. 1:7Col. 4:3,18
acolo că sunt legat ca un răufăcător! Dar
2:9
Flp. 1:13,14
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10De aceea rabd totul
2:10
Col. 1:24
pentru cei aleși, pentru ca
2:10
2Cor. 1:6
și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică. 11Adevărat este cuvântul acesta:

„Dacă

2:11
Rom. 6:5,82Cor. 4:10
am murit împreună cu El,

vom și trăi împreună cu El.

12Dacă

2:12
Rom. 8:171Pt. 4:13
răbdăm,

vom și împărăți împreună cu El.

Dacă

2:12
Mt. 10:33
ne lepădăm de El,

și El Se va lepăda de noi.

13Dacă

2:13
Rom. 3:3
9:6
suntem necredincioși,

El rămâne totuși credincios,

căci nu Se

2:13
Num. 23:19
poate tăgădui pe Sine.”

Caracterul unui lucrător încercat

14Adu‑le aminte de aceste lucruri și roagă‑i fierbinte

2:14
1Tim. 5:21
6:13
înaintea lui Dumnezeu să
2:14
1Tim. 1:4
6:4Tit 3:9,11
se ferească de certurile de cuvinte, care nu aduc alt folos decât pieirea celor ce le ascultă! 15Străduiește‑te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n‑are de ce să‑i fie rușine și care împarte drept2:15 Gr. orthotoméō, „a tăia drept”. Termenul face referire metaforică la învățătura corectă pe care trebuie să o dea Timotei. A transpune în practică învățătura corectă înseamnă, implicit, „a tăia drum drept” pentru ceilalți credincioși. Cuvântul adevărului! 16Ferește‑te de
2:16
1Tim. 4:7
6:20Tit 1:14
vorbăriile lumești; căci cei ce se complac în ele vor înainta și mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, 17și cuvântul lor se va întinde ca o cangrenă. Din numărul acestora sunt Imeneu
2:17
1Tim. 1:20
și Filet, 18care s‑au abătut de la
2:18
1Tim. 6:211Cor. 15:12
adevăr. Ei zic că învierea
2:18
2Tes. 2:2
a și avut loc și nimicesc credința unora. 19Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: Domnul îi cunoaște
2:19
In. 10:14,27
pe cei ce sunt ai Lui2:19 Num. 16:5 (Septuaginta). și: Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!2:19 Pavel folosește fragmente din diferite versete pentru a construi acest „citat”: Lev. 24:16 (Septuaginta); Is. 26:13 (Septuaginta); Ps. 6:8; 34:14. 20Într‑o
2:20
1Tim. 3:15
casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut. Unele
2:20
Rom. 9:21
sunt de cinste, iar altele, de ocară. 21Deci, dacă cineva se curățește de toate acestea2:21 Sau „aceștia”. Pavel face referire fie la învățăturile false care afectează biserica, fie la cei care le promovează (Imeneu și Filet)., va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, pregătit
2:21
Cap. 3:17.
pentru orice lucrare bună.

22Fugi de poftele tinereții și urmărește

2:22
1Tim. 6:11
dreptatea, credința, dragostea și pacea împreună cu cei ce‑L cheamă pe Domnul dintr‑o
2:22
1Tim. 1:5
4:12
inimă curată! 23Ferește‑te de întrebările
2:23
1Tim. 1:4
4:7
6:4Tit 3:9
prostești și izvorâte din neștiință, căci știi că dau naștere la controverse! 24Iar robul
2:24
Tit 3:2
Domnului nu trebuie să se țină de controverse, ci să fie blând cu toți
2:24
1Tim. 3:2,3Tit 1:9
, în stare să‑i învețe pe alții, plin de îngăduință răbdătoare, 25să‑i îndrepte cu
2:25
1Tim. 6:111Pt. 3:15
blândețe pe împotrivitori, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință, ca să ajungă
2:25
Cap. 3:7.
la cunoștința deplină a adevărului 26și să‑și vină în fire, ieșind din
2:26
1Tim. 3:7
cursa Diavolului, de care sunt ținuți captivi, ca să‑i facă voia.