Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

În slujba lui Hristos

21Deci tu, copilul

2:1
1Tim. 1:2
meu, întărește‑te
2:1
Ef. 6:10
în harul care este în Hristos Isus! 2Și
2:2
Cap. 1:13.
ce ai auzit de la mine înaintea multor martori încredințează
2:2
1Tim. 1:18
unor oameni de încredere, care să fie în stare
2:2
1Tim. 3:2Tit 1:9
să‑i învețe și pe alții! 3Suferă
2:3
Cap. 1:8;
împreună cu mine, ca
2:3
1Tim. 1:18
un bun soldat al lui Hristos Isus! 4Niciun soldat nu se lasă prins cu treburile vieții, dacă vrea să‑i fie pe plac celui ce l‑a înscris la oaste. 5Și
2:5
1Cor. 9:25,26
cine luptă2:5 Lit. „concurează”, „intră în competiție”. la jocuri nu este încununat dacă nu a luptat după reguli. 6Plugarul
2:6
1Cor. 9:10
care muncește trebuie să fie primul care să‑și primească partea din rod. 7Cugetă la ce‑ți spun, și Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile!

8Adu‑ți aminte de Isus Hristos cel înviat

2:8
1Cor. 15:1,4,20
din morți, născut din
2:8
Fap. 2:30
13:23
sămânța lui David, cum spune
2:8
Rom. 2:16
Evanghelia mea, 9pentru
2:9
Cap. 1:12.
care sufăr până
2:9
Ef. 3:1Flp. 1:7Col. 4:3,18
acolo că sunt legat ca un răufăcător! Dar
2:9
Flp. 1:13,14
Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. 10De aceea rabd totul
2:10
Col. 1:24
pentru cei aleși, pentru ca
2:10
2Cor. 1:6
și ei să capete mântuirea care este în Hristos Isus, împreună cu slava veșnică. 11Adevărat este cuvântul acesta:

„Dacă

2:11
Rom. 6:5,82Cor. 4:10
am murit împreună cu El,

vom și trăi împreună cu El.

12Dacă

2:12
Rom. 8:171Pt. 4:13
răbdăm,

vom și împărăți împreună cu El.

Dacă

2:12
Mt. 10:33
ne lepădăm de El,

și El Se va lepăda de noi.

13Dacă

2:13
Rom. 3:3
9:6
suntem necredincioși,

El rămâne totuși credincios,

căci nu Se

2:13
Num. 23:19
poate tăgădui pe Sine.”

Caracterul unui lucrător încercat

14Adu‑le aminte de aceste lucruri și roagă‑i fierbinte

2:14
1Tim. 5:21
6:13
înaintea lui Dumnezeu să
2:14
1Tim. 1:4
6:4Tit 3:9,11
se ferească de certurile de cuvinte, care nu aduc alt folos decât pieirea celor ce le ascultă! 15Străduiește‑te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n‑are de ce să‑i fie rușine și care împarte drept2:15 Gr. orthotoméō, „a tăia drept”. Termenul face referire metaforică la învățătura corectă pe care trebuie să o dea Timotei. A transpune în practică învățătura corectă înseamnă, implicit, „a tăia drum drept” pentru ceilalți credincioși. Cuvântul adevărului! 16Ferește‑te de
2:16
1Tim. 4:7
6:20Tit 1:14
vorbăriile lumești; căci cei ce se complac în ele vor înainta și mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, 17și cuvântul lor se va întinde ca o cangrenă. Din numărul acestora sunt Imeneu
2:17
1Tim. 1:20
și Filet, 18care s‑au abătut de la
2:18
1Tim. 6:211Cor. 15:12
adevăr. Ei zic că învierea
2:18
2Tes. 2:2
a și avut loc și nimicesc credința unora. 19Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: Domnul îi cunoaște
2:19
In. 10:14,27
pe cei ce sunt ai Lui2:19 Num. 16:5 (Septuaginta). și: Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!2:19 Pavel folosește fragmente din diferite versete pentru a construi acest „citat”: Lev. 24:16 (Septuaginta); Is. 26:13 (Septuaginta); Ps. 6:8; 34:14. 20Într‑o
2:20
1Tim. 3:15
casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut. Unele
2:20
Rom. 9:21
sunt de cinste, iar altele, de ocară. 21Deci, dacă cineva se curățește de toate acestea2:21 Sau „aceștia”. Pavel face referire fie la învățăturile false care afectează biserica, fie la cei care le promovează (Imeneu și Filet)., va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, pregătit
2:21
Cap. 3:17.
pentru orice lucrare bună.

22Fugi de poftele tinereții și urmărește

2:22
1Tim. 6:11
dreptatea, credința, dragostea și pacea împreună cu cei ce‑L cheamă pe Domnul dintr‑o
2:22
1Tim. 1:5
4:12
inimă curată! 23Ferește‑te de întrebările
2:23
1Tim. 1:4
4:7
6:4Tit 3:9
prostești și izvorâte din neștiință, căci știi că dau naștere la controverse! 24Iar robul
2:24
Tit 3:2
Domnului nu trebuie să se țină de controverse, ci să fie blând cu toți
2:24
1Tim. 3:2,3Tit 1:9
, în stare să‑i învețe pe alții, plin de îngăduință răbdătoare, 25să‑i îndrepte cu
2:25
1Tim. 6:111Pt. 3:15
blândețe pe împotrivitori, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință, ca să ajungă
2:25
Cap. 3:7.
la cunoștința deplină a adevărului 26și să‑și vină în fire, ieșind din
2:26
1Tim. 3:7
cursa Diavolului, de care sunt ținuți captivi, ca să‑i facă voia.

3

Vremurile din urmă

31Să știi că în

3:1
1Tim. 4:12Pt. 3:31In. 2:18Iuda 1:18
zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine
3:2
Flp. 2:21
, iubitori de bani, lăudăroși
3:2
Iuda 1:16
, trufași
3:2
1Tim. 6:4
, hulitori, neascultători de părinți
3:2
Rom. 1:30
, nerecunoscători, fără evlavie, 3lipsiți
3:3
Rom. 1:31
de afecțiune, neînduplecați, bârfitori, neînfrânați
3:3
2Pt. 3:3
, neîmblânziți, neiubitori de bine, 4trădători
3:4
2Pt. 2:10
, nesăbuiți, îngâmfați, iubitori
3:4
Flp. 3:192Pt. 2:13Iuda 1:4,19
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având o formă de evlavie, dar tăgăduindu‑i puterea
3:5
1Tim. 5:8Tit 1:16
. Depărtează‑te de asemenea oameni
3:5
2Tes. 3:61Tim. 6:5
! 6Sunt
3:6
Tit 1:11
printre ei unii care se strecoară prin case și le ademenesc pe femeile ușuratice3:6 Secvența „femei ușuratice” traduce gr. gynaikária, diminutiv cu valoare peiorativă: „femeiuște”., îngreunate de păcate și frământate de tot felul de pofte. 7Acestea, deși învață mereu, nu pot ajunge
3:7
1Tim. 2:4
niciodată la cunoștința deplină a adevărului. 8După cum Iane și Iambre3:8 Potrivit unei tradiții ebraice, Iane și Iambre erau cei doi vrăjitori care i s‑au împotrivit lui Moise în timpul misiunii sale înaintea lui Faraon (Ex. 7:11‑12). i s‑au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
3:8
1Tim. 6:5
aceștia3:8 Vezi referirea la Imeneu și Filet (cap. 2:17‑18). se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și au o credință
3:8
Rom. 1:282Cor. 13:5Tit 1:16
de osândit. 9Dar nu vor înainta prea mult; căci nebunia lor va fi văzută de toți, cum a fost și a celor doi.

Exemplul lui Pavel. Importanța Scripturii

10Tu însă

3:10
Flp. 2:221Tim. 4:6
ai urmat cu credincioșie învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, stăruința mea, 11prigonirile și suferințele care au venit peste mine în
3:11
Fap. 13:45,50
Antiohia, în
3:11
Fap. 14:2,5
Iconium și în
3:11
Fap. 14:19
Listra. Știi ce prigoniri am îndurat, dar din
3:11
Cap. 4:17.
toate m‑a izbăvit Domnul. 12De altfel, toți
3:12
In. 17:14Fap. 14:221Tes. 3:3
cei ce vor să trăiască evlavios în Hristos Isus vor fi prigoniți. 13Dar
3:13
Cap. 2:16.
oamenii răi și înșelători vor înainta și mai mult în rău, îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși.

14Tu

3:14
Cap. 1:13;
să rămâi în lucrurile pe care le‑ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi cine sunt cei de la care le‑ai învățat; 15din copilărie cunoști Sfintele
3:15
In. 5:39
Scripturi, care pot să‑ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. 16Toată
3:16
2Pt. 1:20,21
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
3:16
Rom. 15:4
ca să dea învățătură, să mustre, să îndrepte, să educe în vederea dreptății, 17pentru ca
3:17
1Tim. 6:11
omul lui Dumnezeu să fie pregătit și destoinic
3:17
Cap. 2:21.
pentru orice lucrare bună.

4

41Te rog fierbinte

4:1
Cap. 2:14.
înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care
4:1
Fap. 10:42
va judeca viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: 2propovăduiește Cuvântul, fii pregătit – fie că timpul îți este prielnic sau nu – mustră4:2 Gr. elénchō denumește acțiunea de a convinge pe cineva de propria sa vinovăție. În context biblic, demonstrația presupune, ca element secundar, și un apel la pocăință. Același verb în 1Tim. 5:20. Tit 1:9,13; 2:15., ceartă, îndeamnă
4:2
1Tim. 4:13
cu toată blândețea și învățătura! 3Căci
4:3
Cap. 3:1.
va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura
4:3
1Tim. 1:10
sănătoasă, ci, dornici să‑și gâdile urechile, își vor lua învățători peste învățători, după
4:3
Cap. 3:6.
poftele lor. 4Își vor abate urechea de la adevăr și se vor îndrepta
4:4
1Tim. 1:4
4:7Tit 1:14
spre mituri. 5Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă
4:5
Cap. 1:8;
suferința, fă‑ți lucrarea de evanghelist
4:5
Fap. 21:8Ef. 4:11
și împlinește‑ți slujba!

6Căci eu

4:6
Flp. 2:17
urmează să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și vremea plecării
4:6
Flp. 1:232Pt. 1:14
mele este aproape. 7M‑am luptat
4:7
1Cor. 9:24Flp. 3:141Tim. 6:12Evr. 12:1
lupta cea bună, mi‑am sfârșit alergarea, am păzit credința. 8De acum mă așteaptă cununa
4:8
Iac. 1:121Pt. 5:4Ap. 2:10
dreptății, pe care mi‑o va da în
4:8
Cap. 1:12.
ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Îndemnuri personale

9Grăbește‑te să vii la mine cât mai curând, 10căci

4:10
Col. 4:14
Dima, din dragoste
4:10
1In. 2:15
pentru veacul de acum, m‑a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s‑a dus în Galatia, Tit – în Dalmația, 11și numai
4:11
Cap. 1:15.
Luca
4:11
Col. 4:14
este cu mine! Ia‑l pe Marcu
4:11
Fap. 12:25
15:37Col. 4:10
și adu‑l cu tine, căci el îmi este de folos în slujire! 12Pe Tihic
4:12
Fap. 20:4Ef. 6:21Col. 4:7Tit 3:12
l‑am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu‑mi mantaua, pe care am lăsat‑o în Troas, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele4:13 Gr. membrána denumește cartea din pergament, fie sub formă de sul, fie sub formă de codex (acesta din urmă având avantajul de a putea fi răsfoit cu ușurință).! 14Alexandru
4:14
1Tim. 1:20
, fierarul4:14 Gr. chalkéus, meșterul care făurește obiecte de metal în general. Traducerea „căldărar” îngustează prea mult sfera semantică a termenului grecesc., mi‑a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti
4:14
2Sam. 3:39Ps. 28:4Ap. 18:6
după faptele lui. 15Păzește‑te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre! 16La primul meu răspuns de apărare, n‑a fost nimeni cu mine, ci
4:16
Cap. 1:15.
toți m‑au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta! 17Însă
4:17
Mt. 10:19Fap. 23:11
27:23
Domnul a fost alături de mine și m‑a întărit – pentru ca
4:17
Fap. 9:15
26:17,18Ef. 3:8
prin mine propovăduirea să ajungă la plinătate și s‑o audă toate neamurile – și astfel am fost izbăvit din
4:17
Ps. 22:21
gura leului. 18Domnul
4:18
Ps. 121:7
mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să ajung în Împărăția Lui
4:18
Rom. 11:36Gal. 1:5Evr. 13:21
cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin!

Salutări finale

19Spune‑le salutări Priscăi4:19 Cealaltă variantă a numelui, „Priscila”, se întâlnește în Fap. 18:2,18,26. și lui Aquila

4:19
Fap. 18:2Rom. 16:3
și casei
4:19
Cap. 1:16.
lui Onisifor! 20Erast
4:20
Fap. 19:22Rom. 16:23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4:20
Fap. 20:4
21:29
l‑am lăsat bolnav în Milet. 21Grăbește‑te să vii înainte de iarnă! Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit salutări.

22Domnul [Isus] Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! [Amin!]