Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Vremurile din urmă

31Să știi că în

3:1
1Tim. 4:12Pt. 3:31In. 2:18Iuda 1:18
zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine
3:2
Flp. 2:21
, iubitori de bani, lăudăroși
3:2
Iuda 1:16
, trufași
3:2
1Tim. 6:4
, hulitori, neascultători de părinți
3:2
Rom. 1:30
, nerecunoscători, fără evlavie, 3lipsiți
3:3
Rom. 1:31
de afecțiune, neînduplecați, bârfitori, neînfrânați
3:3
2Pt. 3:3
, neîmblânziți, neiubitori de bine, 4trădători
3:4
2Pt. 2:10
, nesăbuiți, îngâmfați, iubitori
3:4
Flp. 3:192Pt. 2:13Iuda 1:4,19
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având o formă de evlavie, dar tăgăduindu‑i puterea
3:5
1Tim. 5:8Tit 1:16
. Depărtează‑te de asemenea oameni
3:5
2Tes. 3:61Tim. 6:5
! 6Sunt
3:6
Tit 1:11
printre ei unii care se strecoară prin case și le ademenesc pe femeile ușuratice3:6 Secvența „femei ușuratice” traduce gr. gynaikária, diminutiv cu valoare peiorativă: „femeiuște”., îngreunate de păcate și frământate de tot felul de pofte. 7Acestea, deși învață mereu, nu pot ajunge
3:7
1Tim. 2:4
niciodată la cunoștința deplină a adevărului. 8După cum Iane și Iambre3:8 Potrivit unei tradiții ebraice, Iane și Iambre erau cei doi vrăjitori care i s‑au împotrivit lui Moise în timpul misiunii sale înaintea lui Faraon (Ex. 7:11‑12). i s‑au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
3:8
1Tim. 6:5
aceștia3:8 Vezi referirea la Imeneu și Filet (cap. 2:17‑18). se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și au o credință
3:8
Rom. 1:282Cor. 13:5Tit 1:16
de osândit. 9Dar nu vor înainta prea mult; căci nebunia lor va fi văzută de toți, cum a fost și a celor doi.

Exemplul lui Pavel. Importanța Scripturii

10Tu însă

3:10
Flp. 2:221Tim. 4:6
ai urmat cu credincioșie învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, stăruința mea, 11prigonirile și suferințele care au venit peste mine în
3:11
Fap. 13:45,50
Antiohia, în
3:11
Fap. 14:2,5
Iconium și în
3:11
Fap. 14:19
Listra. Știi ce prigoniri am îndurat, dar din
3:11
Cap. 4:17.
toate m‑a izbăvit Domnul. 12De altfel, toți
3:12
In. 17:14Fap. 14:221Tes. 3:3
cei ce vor să trăiască evlavios în Hristos Isus vor fi prigoniți. 13Dar
3:13
Cap. 2:16.
oamenii răi și înșelători vor înainta și mai mult în rău, îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși.

14Tu

3:14
Cap. 1:13;
să rămâi în lucrurile pe care le‑ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi cine sunt cei de la care le‑ai învățat; 15din copilărie cunoști Sfintele
3:15
In. 5:39
Scripturi, care pot să‑ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. 16Toată
3:16
2Pt. 1:20,21
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
3:16
Rom. 15:4
ca să dea învățătură, să mustre, să îndrepte, să educe în vederea dreptății, 17pentru ca
3:17
1Tim. 6:11
omul lui Dumnezeu să fie pregătit și destoinic
3:17
Cap. 2:21.
pentru orice lucrare bună.

4

41Te rog fierbinte

4:1
Cap. 2:14.
înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care
4:1
Fap. 10:42
va judeca viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: 2propovăduiește Cuvântul, fii pregătit – fie că timpul îți este prielnic sau nu – mustră4:2 Gr. elénchō denumește acțiunea de a convinge pe cineva de propria sa vinovăție. În context biblic, demonstrația presupune, ca element secundar, și un apel la pocăință. Același verb în 1Tim. 5:20. Tit 1:9,13; 2:15., ceartă, îndeamnă
4:2
1Tim. 4:13
cu toată blândețea și învățătura! 3Căci
4:3
Cap. 3:1.
va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura
4:3
1Tim. 1:10
sănătoasă, ci, dornici să‑și gâdile urechile, își vor lua învățători peste învățători, după
4:3
Cap. 3:6.
poftele lor. 4Își vor abate urechea de la adevăr și se vor îndrepta
4:4
1Tim. 1:4
4:7Tit 1:14
spre mituri. 5Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă
4:5
Cap. 1:8;
suferința, fă‑ți lucrarea de evanghelist
4:5
Fap. 21:8Ef. 4:11
și împlinește‑ți slujba!

6Căci eu

4:6
Flp. 2:17
urmează să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și vremea plecării
4:6
Flp. 1:232Pt. 1:14
mele este aproape. 7M‑am luptat
4:7
1Cor. 9:24Flp. 3:141Tim. 6:12Evr. 12:1
lupta cea bună, mi‑am sfârșit alergarea, am păzit credința. 8De acum mă așteaptă cununa
4:8
Iac. 1:121Pt. 5:4Ap. 2:10
dreptății, pe care mi‑o va da în
4:8
Cap. 1:12.
ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Îndemnuri personale

9Grăbește‑te să vii la mine cât mai curând, 10căci

4:10
Col. 4:14
Dima, din dragoste
4:10
1In. 2:15
pentru veacul de acum, m‑a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s‑a dus în Galatia, Tit – în Dalmația, 11și numai
4:11
Cap. 1:15.
Luca
4:11
Col. 4:14
este cu mine! Ia‑l pe Marcu
4:11
Fap. 12:25
15:37Col. 4:10
și adu‑l cu tine, căci el îmi este de folos în slujire! 12Pe Tihic
4:12
Fap. 20:4Ef. 6:21Col. 4:7Tit 3:12
l‑am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu‑mi mantaua, pe care am lăsat‑o în Troas, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele4:13 Gr. membrána denumește cartea din pergament, fie sub formă de sul, fie sub formă de codex (acesta din urmă având avantajul de a putea fi răsfoit cu ușurință).! 14Alexandru
4:14
1Tim. 1:20
, fierarul4:14 Gr. chalkéus, meșterul care făurește obiecte de metal în general. Traducerea „căldărar” îngustează prea mult sfera semantică a termenului grecesc., mi‑a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti
4:14
2Sam. 3:39Ps. 28:4Ap. 18:6
după faptele lui. 15Păzește‑te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre! 16La primul meu răspuns de apărare, n‑a fost nimeni cu mine, ci
4:16
Cap. 1:15.
toți m‑au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta! 17Însă
4:17
Mt. 10:19Fap. 23:11
27:23
Domnul a fost alături de mine și m‑a întărit – pentru ca
4:17
Fap. 9:15
26:17,18Ef. 3:8
prin mine propovăduirea să ajungă la plinătate și s‑o audă toate neamurile – și astfel am fost izbăvit din
4:17
Ps. 22:21
gura leului. 18Domnul
4:18
Ps. 121:7
mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să ajung în Împărăția Lui
4:18
Rom. 11:36Gal. 1:5Evr. 13:21
cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin!

Salutări finale

19Spune‑le salutări Priscăi4:19 Cealaltă variantă a numelui, „Priscila”, se întâlnește în Fap. 18:2,18,26. și lui Aquila

4:19
Fap. 18:2Rom. 16:3
și casei
4:19
Cap. 1:16.
lui Onisifor! 20Erast
4:20
Fap. 19:22Rom. 16:23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4:20
Fap. 20:4
21:29
l‑am lăsat bolnav în Milet. 21Grăbește‑te să vii înainte de iarnă! Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit salutări.

22Domnul [Isus] Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! [Amin!]