Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Vremurile din urmă

31Să știi că în

3:1
1Tim. 4:12Pt. 3:31In. 2:18Iuda 1:18
zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine
3:2
Flp. 2:21
, iubitori de bani, lăudăroși
3:2
Iuda 1:16
, trufași
3:2
1Tim. 6:4
, hulitori, neascultători de părinți
3:2
Rom. 1:30
, nerecunoscători, fără evlavie, 3lipsiți
3:3
Rom. 1:31
de afecțiune, neînduplecați, bârfitori, neînfrânați
3:3
2Pt. 3:3
, neîmblânziți, neiubitori de bine, 4trădători
3:4
2Pt. 2:10
, nesăbuiți, îngâmfați, iubitori
3:4
Flp. 3:192Pt. 2:13Iuda 1:4,19
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea
3:5
1Tim. 5:8Tit 1:16
. Depărtează-te de asemenea oameni
3:5
2Tes. 3:61Tim. 6:5
! 6Sunt
3:6
Tit 1:11
printre ei unii care se strecoară prin case și le ademenesc pe femeile ușuratice3:6 Secvența „femei ușuratice” traduce gr. gynaikária, diminutiv cu valoare peiorativă: „femeiuște”., îngreunate de păcate și frământate de tot felul de pofte. 7Acestea, deși învață mereu, nu pot ajunge
3:7
1Tim. 2:4
niciodată la cunoștința deplină a adevărului. 8După cum Iane și Iambre3:8 Potrivit unei tradiții ebraice, Iane și Iambre erau cei doi vrăjitori care i s-au împotrivit lui Moise în timpul misiunii sale înaintea lui Faraon (Ex. 7:11-12). i s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
3:8
1Tim. 6:5
aceștia3:8 Vezi referirea la Imeneu și Filet (cap. 2:17-18). se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și au o credință
3:8
Rom. 1:282Cor. 13:5Tit 1:16
de osândit. 9Dar nu vor înainta prea mult; căci nebunia lor va fi văzută de toți, cum a fost și a celor doi.

Exemplul lui Pavel. Importanța Scripturii

10Tu însă

3:10
Flp. 2:221Tim. 4:6
ai urmat cu credincioșie învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, stăruința mea, 11prigonirile și suferințele care au venit peste mine în
3:11
Fap. 13:45,50
Antiohia, în
3:11
Fap. 14:2,5
Iconium și în
3:11
Fap. 14:19
Listra. Știi ce prigoniri am îndurat, dar din
3:11
Cap. 4:17.
toate m-a izbăvit Domnul. 12De altfel, toți
3:12
In. 17:14Fap. 14:221Tes. 3:3
cei ce vor să trăiască evlavios în Hristos Isus vor fi prigoniți. 13Dar
3:13
Cap. 2:16.
oamenii răi și înșelători vor înainta și mai mult în rău, îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși.

14Tu

3:14
Cap. 1:13;
să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi cine sunt cei de la care le-ai învățat; 15din copilărie cunoști Sfintele
3:15
In. 5:39
Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. 16Toată
3:16
2Pt. 1:20,21
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
3:16
Rom. 15:4
ca să dea învățătură, să mustre, să îndrepte, să educe în vederea dreptății, 17pentru ca
3:17
1Tim. 6:11
omul lui Dumnezeu să fie pregătit și destoinic
3:17
Cap. 2:21.
pentru orice lucrare bună.

4

41Te rog fierbinte

4:1
Cap. 2:14.
înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care
4:1
Fap. 10:42
va judeca viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: 2propovăduiește Cuvântul, fii pregătit – fie că timpul îți este prielnic sau nu – mustră4:2 Gr. elénchō denumește acțiunea de a convinge pe cineva de propria sa vinovație. În context biblic, demonstrația presupune, ca element secundar, și un apel la pocăință. Același verb în 1Tim. 5:20. Tit 1:9,13; 2:15., ceartă, îndeamnă
4:2
1Tim. 4:13
cu toată blândețea și învățătura! 3Căci
4:3
Cap. 3:1.
va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura
4:3
1Tim. 1:10
sănătoasă, ci, dornici să-și gâdile urechile, își vor lua învățători peste învățători, după
4:3
Cap. 3:6.
poftele lor. 4Își vor abate urechea de la adevăr și se vor îndrepta
4:4
1Tim. 1:4
4:7Tit 1:14
spre mituri. 5Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă
4:5
Cap. 1:8;
suferința, fă-ți lucrarea de evanghelist
4:5
Fap. 21:8Ef. 4:11
și împlinește-ți slujba!

6Căci eu

4:6
Flp. 2:17
urmează să fiu turnat ca o jertfă de băutură, și vremea plecării
4:6
Flp. 1:232Pt. 1:14
mele este aproape. 7M-am luptat
4:7
1Cor. 9:24Flp. 3:141Tim. 6:12Evr. 12:1
lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. 8De acum mă așteaptă cununa
4:8
Iac. 1:121Pt. 5:4Ap. 2:10
dreptății, pe care mi-o va da în
4:8
Cap. 1:12.
ziua aceea Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

Îndemnuri personale

9Grăbește-te să vii la mine cât mai curând, 10căci

4:10
Col. 4:14
Dima, din dragoste
4:10
1In. 2:15
pentru veacul de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit – în Dalmația, 11și numai
4:11
Cap. 1:15.
Luca
4:11
Col. 4:14
este cu mine! Ia-l pe Marcu
4:11
Fap. 12:25
15:37Col. 4:10
și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos în slujire! 12Pe Tihic
4:12
Fap. 20:4Ef. 6:21Col. 4:7Tit 3:12
l-am trimis la Efes. 13Când vei veni, adu-mi mantaua, pe care am lăsat-o în Troas, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele4:13 Gr. membrána denumește cartea din pergament, fie sub formă de sul, fie sub formă de codex (acesta din urmă având avantajul de a putea fi răsfoit cu ușurință).! 14Alexandru
4:14
1Tim. 1:20
, fierarul4:14 Gr. chalkéus, meșterul care făurește obiecte de metal în general. Traducerea „căldărar” îngustează prea mult sfera semantică a termenului grecesc., mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti
4:14
2Sam. 3:39Ps. 28:4Ap. 18:6
după faptele lui. 15Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre! 16La primul meu răspuns de apărare, n-a fost nimeni cu mine, ci
4:16
Cap. 1:15.
toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta! 17Însă
4:17
Mt. 10:19Fap. 23:11
27:23
Domnul a fost alături de mine și m-a întărit – pentru ca
4:17
Fap. 9:15
26:17,18Ef. 3:8
prin mine propovăduirea să ajungă la plinătate și s-o audă toate neamurile – și astfel am fost izbăvit din
4:17
Ps. 22:21
gura leului. 18Domnul
4:18
Ps. 121:7
mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să ajung în Împărăția Lui
4:18
Rom. 11:36Gal. 1:5Evr. 13:21
cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin!

Salutări finale

19Spune-le salutări Priscăi4:19 Cealaltă variantă a numelui, „Priscila”, se întâlnește în Fap. 18:2,18,26. și lui Aquila

4:19
Fap. 18:2Rom. 16:3
și casei
4:19
Cap. 1:16.
lui Onisifor! 20Erast
4:20
Fap. 19:22Rom. 16:23
a rămas în Corint, iar pe Trofim
4:20
Fap. 20:4
21:29
l-am lăsat bolnav în Milet. 21Grăbește-te să vii înainte de iarnă! Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți trimit salutări.

22Domnul [Isus] Hristos să fie cu duhul tău! Harul să fie cu voi! [Amin!]