Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
12

Eliberarea lui Petru din temniță

121Cam în aceeași vreme, regele Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. 2L‑a ucis cu sabia pe Iacov, fratele

12:2
Mt. 4:21
20:20
lui Ioan. 3Când a văzut că aceasta le place iudeilor, a pus mâna și pe Petru. Erau zilele
12:3
Ex. 12:14,15
23:15
Sărbătorii Azimelor. 4După ce l‑a prins
12:4
In. 21:18
, l‑a aruncat în temniță și l‑a pus sub paza a patru cete de câte patru soldați, cu gând ca după Paște să‑l aducă înaintea poporului. 5Petru deci era păzit în temniță; dar biserica se ruga necontenit lui Dumnezeu pentru el.

6În noaptea de dinaintea zilei în care Irod urma să‑l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi soldați, legat cu două lanțuri, iar paznicii, stând la ușă, păzeau temnița. 7Și iată că a apărut un înger al Domnului și o lumină a strălucit în încăpere. Lovindu‑l pe Petru în coastă, l‑a

12:7
Cap. 5:19.
trezit și i‑a zis: „Scoală‑te repede!” Și lanțurile i‑au căzut de la mâini. 8Apoi, îngerul i‑a zis: „Încinge‑te și leagă‑ți sandalele!” Iar el a făcut întocmai. Îngerul i‑a mai zis: „Îmbracă‑ți haina și urmează‑mă!” 9Petru a ieșit afară și a mers după el, fără
12:9
Ps. 126:1
să știe dacă ce făcea îngerul era adevărat; i se părea că are
12:9
Cap. 10:3,17;
o vedenie. 10După ce au trecut de prima pază și de a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, și ea
12:10
Cap. 16:26.
li s‑a deschis singură. După ce au ieșit, au mers pe o uliță și, deodată, îngerul a plecat de lângă el. 11Când și‑a venit în fire, Petru a zis: „Acum știu, într‑adevăr, că Domnul l‑a
12:11
Ps. 34:7Dan. 3:28
6:22Evr. 1:14
trimis pe îngerul Său și m‑a
12:11
Iov 5:19Ps. 33:18,19
34:22
41:2
97:102Cor. 1:102Pt. 2:9
scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeilor.” 12După ce s‑a dezmeticit, s‑a
12:12
Cap. 4:23.
îndreptat spre casa Mariei, mama lui
12:12
Cap. 15:37.
Ioan, numit și Marcu, unde erau adunați mulți și se rugau
12:12
Vers. 5.
. 13A bătut la ușa de la poartă, iar o slujnică numită Roda a venit să răspundă. 14A recunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, nu a deschis poarta, ci a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă la poartă. 15Ei i‑au zis: „Ai înnebunit!” Dar ea insista că era Petru. Ei ziceau: „Este
12:15
Gen. 48:16Mt. 18:10
îngerul lui!” 16Dar Petru bătea în continuare. Au deschis și, când l‑au văzut, au fost cuprinși de uimire. 17Petru le‑a făcut
12:17
Cap. 13:16;
semn cu mâna să tacă, le‑a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și le‑a zis: „Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților!” Apoi a ieșit și a plecat în alt loc. 18Când s‑a făcut ziuă, a fost mare tulburare printre soldați, căci nu știau ce se întâmplase cu Petru. 19Irod, după ce l‑a căutat și nu l‑a găsit, i‑a luat la întrebări pe paznici și a poruncit să fie omorâți. După aceea, a coborât din Iudeea în Cezareea și a rămas acolo.

Moartea lui Irod Agripa I

20[Irod] era tare mâniat pe cei din Tir și din Sidon. Dar aceștia au venit toți într‑un cuget la el și, după ce l‑au înduplecat pe Blastos, îngrijitorul camerei de dormit a regelui, au cerut pace, pentru că ținutul

12:20
1Rg. 5:9,11Ez. 27:17
lor se hrănea din cel al regelui. 21Într‑o zi mai dinainte rânduită, Irod s‑a îmbrăcat cu hainele lui regești, s‑a așezat pe scaunul de judecată și le‑a vorbit. 22Poporul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!” 23Îndată, un înger al Domnului l‑a
12:23
1Sam. 25:382Sam. 24:17
lovit, pentru că nu
12:23
Ps. 115:1
I‑a dat slavă lui Dumnezeu, și, mâncat de viermi, Irod și‑a dat sufletul.

24Însă Cuvântul

12:24
Cap. 6:7;
lui Dumnezeu se răspândea și sporea. 25Barnaba și Saul, după ce și‑au împlinit slujba, s‑au întors din12:25 Textul critic NA28, urmând manuscrisele mai timpurii, conține lecțiunea „în Ierusalim”. Ierusalim, luându‑l
12:25
Cap. 13:5,13;
cu ei pe Ioan
12:25
Vers. 12.
, numit și Marcu.

13

Barnaba și Saul. Prima călătorie misionară

131În

13:1
Cap. 11:27;
biserica din Antiohia erau [niște] profeți și învățători: Barnaba
13:1
Cap. 11:22‑26.
, Simon, numit Niger, Luciu
13:1
Rom. 16:21
din Cirene, Manaen, care crescuse împreună cu tetrarhul Irod, și Saul. 2Pe când slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți‑Mi‑i deoparte
13:2
Cap. 9:15;
pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la
13:2
Cap. 14:26.
care i‑am chemat!” 3Atunci, după ce au postit
13:3
Cap. 6:6.
și s‑au rugat, și‑au pus mâinile peste ei și i‑au lăsat să plece.

Barnaba și Saul, în Cipru

4Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia și de acolo au călătorit pe mare până în Cipru

13:4
Cap. 4:36.
. 5Ajunși în Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Îl aveau ca ajutor pe Ioan
13:5
Cap. 12:25;
. 6După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit un
13:6
Cap. 8:9.
vrăjitor, profet mincinos, un iudeu cu numele Bar‑Isus, 7care era împreună cu proconsulul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă i‑a chemat pe Barnaba și pe Saul și s‑a arătat doritor să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 8Dar Elima
13:8
2Tim. 3:8
, vrăjitorul (căci așa i se traduce numele), li se împotrivea și căuta să‑l abată pe proconsul de la credință. 9Atunci, Saul, numit și Pavel, fiind plin
13:9
Cap. 4:8.
de Duhul Sfânt, l‑a țintuit cu privirea 10și i‑a zis: „Tu, care ești plin de toate vicleniile și de toate uneltirile, fiu al
13:10
In. 8:441In. 3:8
Diavolului, vrăjmaș al întregii dreptăți, nu vei înceta să strâmbi căile drepte ale Domnului? 11Acum, iată, mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb și nu vei vedea soarele pentru o vreme!” Îndată, peste el a căzut ceață și întuneric și bâjbâia după cineva care să‑l ducă de mână. 12Când a văzut proconsulul cele petrecute, a crezut, uimit fiind de învățătura Domnului.

Pavel și Barnaba, în Antiohia Pisidiei

13Pavel și însoțitorii lui au plecat pe mare din Pafos și s‑au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan

13:13
Cap. 15:38.
s‑a despărțit de ei și s‑a întors la Ierusalim. 14Au plecat din Perga și au ajuns în Antiohia Pisidiei, iar în sabat au intrat
13:14
Cap. 16:13;
în sinagogă și s‑au așezat. 15După citirea
13:15
Vers. 27.
Legii și a Profeților, mai‑marii sinagogii au trimis să le zică: „Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru popor, vorbiți!” 16Pavel s‑a ridicat, a făcut
13:16
Cap. 12:17.
semn cu mâna și a zis: „Bărbați israeliți și voi care
13:16
Vers. 26,42,43. Cap. 10:35.
vă temeți de Dumnezeu, ascultați! 17Dumnezeul acestui popor, Israel, i‑a
13:17
Dt. 7:6,7
ales pe părinții noștri, a înălțat poporul acesta
13:17
Cap. 7:17.
pe când locuia ca străin în țara Egiptului și
13:17
Ex. 6:6
13:14,16
l‑a scos de acolo cu braț puternic. 18Timp
13:18
Cap. 7:36.
de patruzeci de ani i‑a răbdat în pustiu 19și, după ce a nimicit
13:19
Dt. 7:1
șapte popoare în țara Canaanului, le‑a
13:19
Ios. 14:1,2Ps. 78:55
dat lor ca moștenire țara acestora; 20astfel au trecut cam patru sute cincizeci de ani. După toate acestea le‑a
13:20
Iuda 1:2,16
dat judecători, până
13:20
1Sam. 3:20
la profetul Samuel. 21Atunci
13:21
1Sam. 8:5
10:1
, ei au cerut un rege și, pentru o vreme de patruzeci de ani, Dumnezeu li l‑a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin, 22apoi l‑a înlăturat
13:22
1Sam. 15:23
16:1
și li l‑a
13:22
1Sam. 16:132Sam. 2:4
ridicat ca rege pe David, despre care a mărturisit astfel: «L‑am găsit pe David13:22 Ps. 89:20., fiul lui Ișai, om după inima Mea13:22 1Sam. 13:14., care va împlini toată voia Mea.» 23Dintre
13:23
Lc. 1:32,69Rom. 1:3
urmașii lui, Dumnezeu, după făgăduința
13:23
2Sam. 7:12Ps. 132:11
Sa, i‑a ridicat lui Israel un Mântuitor
13:23
Mt. 1:21
, pe Isus. 24Înainte
13:24
Mt. 3:1Lc. 3:3
de venirea Lui, Ioan a vestit întregului popor al lui Israel botezul pocăinței. 25Către sfârșitul alergării sale, Ioan zicea: «Cine
13:25
Mt. 3:11Mc. 1:7Lc. 3:16In. 1:20,27
credeți că sunt eu? Nu sunt eu Acela, ci, iată, după mine vine Unul a cărui încălțăminte nu sunt vrednic să o dezleg.»

26Fraților, fii ai neamului lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu, nouă

13:26
Cap. 3:26.
ne‑a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri! 27Căci cei ce locuiesc în Ierusalim și mai‑marii lor nu L‑au cunoscut
13:27
Cap. 3:17.
pe Isus și, judecându‑L, au împlinit
13:27
Cap. 15:21.
cuvintele profeților care
13:27
Lc. 24:20,44
se citesc în fiecare sabat. 28Cu toate că
13:28
Mt. 27:22Mc. 15:13,14Lc. 23:21,22In. 19:6,15
nu I‑au găsit nicio vină de moarte, i‑au cerut lui Pilat să‑L omoare. 29Și
13:29
Lc. 24:44In. 19:28
, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L‑au dat jos
13:29
Mt. 27:59Mc. 15:46Lc. 23:53In. 19:38
de pe lemn și L‑au pus într‑un mormânt. 30Dar
13:30
Mt. 28:6
Dumnezeu L‑a înviat din morți. 31El
13:31
Cap. 1:3.
S‑a arătat timp de multe zile celor ce urcaseră cu El din
13:31
Cap. 1:11.
Galileea la Ierusalim și care
13:31
Cap. 1:8;
acum Îi sunt martori înaintea poporului. 32Și noi vă aducem vestea bună a făgăduinței
13:32
Cap. 26:6.
făcute părinților noștri; 33Dumnezeu a împlinit‑o față de noi, copiii lor, înviindu‑L pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea:

Tu ești Fiul Meu,

astăzi Te‑am născut.13:33 Ps. 2:7.

34Cât despre faptul că L‑a înviat din morți – așa că nu Se va mai întoarce în putrezire – a zis astfel: Vă voi da cele sfinte ale lui David, cele de încredere.13:34 Is. 55:3 (Septuaginta). 35De aceea, în alt loc zice: Nu
13:35
Cap. 2:31.
vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.13:35 Ps. 16:10 (Septuaginta 15:10). 36David, după ce a slujit în generația lui după planul lui Dumnezeu, a murit
13:36
Cap. 2:29.
, a fost adăugat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. 37Dar Cel pe care L‑a înviat Dumnezeu n‑a văzut putrezirea. 38Să știți dar, fraților, că prin El
13:38
Lc. 24:471In. 2:12
vi se vestește iertarea de păcate; și de toate cele de care n‑ați putut fi îndreptățiți prin Legea lui Moise 39sunteți îndreptățiți în El toți cei ce credeți
13:39
Is. 53:11Rom. 3:28
8:3
. 40Astfel, luați seama să nu se întâmple ce se spune în Profeți:

41Priviți, disprețuitorilor,

minunați‑vă și pieriți,

căci Eu fac o lucrare în zilele voastre,

o lucrare pe care n‑ați crede‑o

dacă v‑ar povesti‑o cineva!13:41 Hab. 1:5.

42Când au ieșit afară, [cei dintre neamuri] i‑au rugat să le vorbească și în sabatul următor despre aceste lucruri. 43Și după ce s‑a împrăștiat adunarea, mulți dintre iudei și dintre prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și‑i îndemnau să rămână în harul

13:43
Tit 2:11Evr. 12:151Pt. 5:12
lui Dumnezeu.

44În sabatul următor, aproape toată cetatea s‑a adunat să asculte Cuvântul Domnului. 45Iudeii, văzând mulțimea, s‑au umplut de invidie, au început să contrazică cele spuse

13:45
Cap. 18:6.
de Pavel și‑l batjocoreau. 46Dar Pavel și Barnaba le‑au zis cu îndrăzneală: „Vouă trebuia
13:46
Cap. 3:26.
să vi se vestească mai întâi Cuvântul lui Dumnezeu, dar
13:46
Mt. 21:43Rom. 10:19
, fiindcă voi nu‑l primiți și vă dovediți nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem
13:46
Cap. 28:28.
spre neamuri. 47Căci așa ne‑a poruncit Domnul:

Te‑am

13:47
Lc. 2:32
pus ca lumină a neamurilor,

ca să duci mântuirea până la marginile pământului.13:47 Lit. „ca să fii mântuire până la marginea pământului”. Textul din Is. 49:6 este folosit de Pavel și Barnaba ca argument că poporul evreu are o vocație misionară, în sensul că toate neamurile trebuie să audă vestea bună despre mântuirea adusă de Isus Hristos.

48Auzind acestea, cei dintre neamuri se bucurau și preamăreau Cuvântul Domnului, iar toți cei ce erau rânduiți pentru viața veșnică au crezut. 49Cuvântul Domnului se răspândea în tot ținutul. 50Dar iudeii le‑au întărâtat pe femeile evlavioase cu vază și pe mai‑marii cetății, au stârnit

13:50
2Tim. 3:11
o prigoană împotriva lui Pavel și a lui Barnaba și i‑au izgonit din ținutul lor. 51Ei
13:51
Cap. 18:8.
și‑au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și au plecat în Iconium, 52iar ucenicii erau plini
13:52
Cap. 2:46.
de bucurie și de Duhul Sfânt.

14

Pavel și Barnaba, în Iconium

141În Iconium, Pavel și Barnaba au intrat împreună în sinagoga iudeilor și au vorbit, astfel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. 2Dar iudeii care n‑au crezut au stârnit și au tulburat sufletele neamurilor împotriva fraților. 3Totuși, au rămas destul de multă vreme acolo și vorbeau cu îndrăzneală despre Domnul, care

14:3
Mc. 16:20Evr. 2:4
adeverea Cuvântul harului Său cu semne și minuni ce se făceau prin mâinile lor. 4Mulțimea din cetate s‑a dezbinat: unii erau cu iudeii, alții cu apostolii
14:4
Cap. 13:3.
. 5Dar neamurile și iudeii, împreună cu mai‑marii lor, au pus la cale să le facă rău
14:5
2Tim. 3:11
și să‑i ucidă cu pietre. 6Pavel și Barnaba au prins de veste și au fugit
14:6
Mt. 10:23
în cetățile Licaoniei – Listra, Derbe și în împrejurimi – 7și au propovăduit Evanghelia acolo.

Pavel și Barnaba, în Listra

8În

14:8
Cap. 3:2.
Listra era un bărbat neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9El îl asculta pe Pavel când vorbea. Acesta s‑a uitat țintă la el și, văzând
14:9
Mt. 8:10
9:28,29
că are credință ca să fie vindecat, 10a zis cu glas tare: „Ridică‑te
14:10
Is. 35:6
drept în picioare!” Acela s‑a ridicat și a început să umble. 11Văzând ce a făcut Pavel, mulțimile și‑au ridicat glasul, zicând în limba licaoniană: „Zeii
14:11
Cap. 8:10;
au coborât la noi în chip omenesc!” 12Pe Barnaba îl numeau Zeus, iar pe Pavel, Hermes, fiindcă el folosea cuvântul. 13Preotul de la templul lui Zeus, care era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi în fața porților și voia
14:13
Dan. 2:46
, împreună cu mulțimile, să le aducă jertfe. 14Apostolii Barnaba și Pavel, auzind aceasta, și‑au
14:14
Mt. 26:65
rupt hainele și s‑au repezit în mijlocul mulțimii, strigând: 15„Oameni buni, de
14:15
Cap. 10:26.
ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem
14:15
Iac. 5:17Ap. 19:10
oameni, la fel ca voi, dar vă propovăduim vestea cea bună ca să vă întoarceți de la cele
14:15
1Sam. 12:211Rg. 16:13Ier. 14:22Am. 2:41Cor. 8:4
deșarte
14:15
1Tes. 1:9
la Dumnezeul cel viu, care
14:15
Gen. 1:1Ps. 33:6
146:6Ap. 14:7
a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. 16În generațiile trecute, El
14:16
Cap. 17:30.
a lăsat toate neamurile să umble pe căile lor. 17Totuși
14:17
Cap. 17:27.
, nu a rămas fără mărturie, întrucât v‑a făcut bine, v‑a dat
14:17
Lev. 26:4Dt. 11:14
28:12Iov 5:10Ps. 65:10
68:9
147:8Ier. 14:22Mt. 5:45
ploi din cer, timpuri roditoare, belșug de hrană și v‑a umplut inimile de bucurie.” 18Vorbind astfel, abia au potolit mulțimile să nu le aducă jertfe.

19Însă din

14:19
Cap. 13:45.
Antiohia și Iconium au venit niște iudei, care au înduplecat mulțimile; l‑au lovit cu pietre
14:19
2Cor. 11:252Tim. 3:11
pe Pavel, apoi l‑au târât în afara cetății, crezând că a murit. 20Dar când l‑au înconjurat ucenicii, Pavel s‑a ridicat și a intrat în cetate.

Pavel și Barnaba, în Derbe. Întoarcerea în Antiohia Siriei

A doua zi, Pavel a plecat cu Barnaba la Derbe. 21După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și

14:21
Mt. 28:19
au făcut mulți ucenici, s‑au întors în Listra, în Iconium și în Antiohia Pisidiei, 22întărind sufletele ucenicilor, îndemnându‑i
14:22
Cap. 11:23;
să rămână în credință și spunându‑le: „În Împărăția lui Dumnezeu trebuie
14:22
Mt. 10:38
16:24Lc. 22:28,29Rom. 8:172Tim. 2:11,12
3:12
să intrăm prin multe necazuri.” 23Le‑au
14:23
Tit 1:5
rânduit prezbiteri în fiecare biserică, după ce s‑au rugat și au postit, apoi i‑au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră. 24După aceea, au trecut prin Pisidia și au ajuns în Pamfilia; 25apoi au vestit Cuvântul în Perga și au coborât la Atalia. 26De
14:26
Cap. 13:1,3.
acolo au mers pe mare la Antiohia, unde fuseseră încredințați
14:26
Cap. 15:40.
în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o îndepliniseră. 27După ce au ajuns ei, au adunat biserica și au
14:27
Cap. 15:4,12;
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum le‑a deschis
14:27
1Cor. 16:92Cor. 2:12Col. 4:3Ap. 3:8
neamurilor ușa credinței. 28Ei au rămas destul de multă vreme [acolo] cu ucenicii.