Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Barnaba și Saul. Prima călătorie misionară

131În

13:1
Cap. 11:27;
14:26
15:35
biserica din Antiohia erau [niște] profeți și învățători: Barnaba
13:1
Cap. 11:22‑26.

, Simon, numit Niger, Luciu
13:1
Rom. 16:21
din Cirene, Manaen, care crescuse împreună cu tetrarhul Irod, și Saul. 2Pe când slujeau ei Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneți‑Mi‑i deoparte
13:2
Cap. 9:15;
22:21Num. 8:14Rom. 1:1Gal. 1:15
2:9
pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la
13:2
Cap. 14:26.
Mt. 9:38Rom. 10:15Ef. 3:7,81Tim. 2:72Tim. 1:11Evr. 5:4
care i‑am chemat!” 3Atunci, după ce au postit
13:3
Cap. 6:6.

și s‑au rugat, și‑au pus mâinile peste ei și i‑au lăsat să plece.

Barnaba și Saul, în Cipru

4Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia și de acolo au călătorit pe mare până în Cipru

13:4
Cap. 4:36.

. 5Ajunși în Salamina, au vestit Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Îl aveau ca ajutor pe Ioan
13:5
Cap. 12:25;
15:37
. 6După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit un
13:6
Cap. 8:9.

vrăjitor, profet mincinos, un iudeu cu numele Bar‑Isus, 7care era împreună cu proconsulul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă i‑a chemat pe Barnaba și pe Saul și s‑a arătat doritor să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 8Dar Elima
13:8
2Tim. 3:8
, vrăjitorul (căci așa i se traduce numele), li se împotrivea și căuta să‑l abată pe proconsul de la credință. 9Atunci, Saul, numit și Pavel, fiind plin
13:9
Cap. 4:8.

de Duhul Sfânt, l‑a țintuit cu privirea 10și i‑a zis: „Tu, care ești plin de toate vicleniile și de toate uneltirile, fiu al
13:10
In. 8:441In. 3:8
Diavolului, vrăjmaș al întregii dreptăți, nu vei înceta să strâmbi căile drepte ale Domnului? 11Acum, iată, mâna Domnului este împotriva ta: vei fi orb și nu vei vedea soarele pentru o vreme!” Îndată, peste el a căzut ceață și întuneric și bâjbâia după cineva care să‑l ducă de mână. 12Când a văzut proconsulul cele petrecute, a crezut, uimit fiind de învățătura Domnului.

Pavel și Barnaba, în Antiohia Pisidiei

13Pavel și însoțitorii lui au plecat pe mare din Pafos și s‑au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan

13:13
Cap. 15:38.

s‑a despărțit de ei și s‑a întors la Ierusalim. 14Au plecat din Perga și au ajuns în Antiohia Pisidiei, iar în sabat au intrat
13:14
Cap. 16:13;
17:2
18:4
în sinagogă și s‑au așezat. 15După citirea
13:15
Vers. 27.
Lc. 4:16
Legii și a Profeților, mai‑marii sinagogii au trimis să le zică: „Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru popor, vorbiți!” 16Pavel s‑a ridicat, a făcut
13:16
Cap. 12:17.

semn cu mâna și a zis: „Bărbați israeliți și voi care
13:16
Vers. 26,42,43. Cap. 10:35.

vă temeți de Dumnezeu, ascultați! 17Dumnezeul acestui popor, Israel, i‑a
13:17
Dt. 7:6,7
ales pe părinții noștri, a înălțat poporul acesta
13:17
Cap. 7:17.
Ex. 1:1Ps. 105:23,24
pe când locuia ca străin în țara Egiptului și
13:17
Ex. 6:6
13:14,16
l‑a scos de acolo cu braț puternic. 18Timp
13:18
Cap. 7:36.
Ex. 16:35Num. 14:33,34Ps. 95:9,10
de patruzeci de ani i‑a răbdat în pustiu 19și, după ce a nimicit
13:19
Dt. 7:1
șapte popoare în țara Canaanului, le‑a
13:19
Ios. 14:1,2Ps. 78:55
dat lor ca moștenire țara acestora; 20astfel au trecut cam patru sute cincizeci de ani. După toate acestea le‑a
13:20
Iuda 1:2,16
dat judecători, până
13:20
1Sam. 3:20
la profetul Samuel. 21Atunci
13:21
1Sam. 8:5
10:1
, ei au cerut un rege și, pentru o vreme de patruzeci de ani, Dumnezeu li l‑a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin, 22apoi l‑a înlăturat
13:22
1Sam. 15:23
16:1
și li l‑a
13:22
1Sam. 16:132Sam. 2:4
ridicat ca rege pe David, despre care a mărturisit astfel: «L‑am găsit pe David13:22 Ps. 89:20., fiul lui Ișai, om după inima Mea13:22 1Sam. 13:14., care va împlini toată voia Mea.» 23Dintre
13:23
Lc. 1:32,69Rom. 1:3
urmașii lui, Dumnezeu, după făgăduința
13:23
2Sam. 7:12Ps. 132:11
Sa, i‑a ridicat lui Israel un Mântuitor
13:23
Mt. 1:21
, pe Isus. 24Înainte
13:24
Mt. 3:1Lc. 3:3
de venirea Lui, Ioan a vestit întregului popor al lui Israel botezul pocăinței. 25Către sfârșitul alergării sale, Ioan zicea: «Cine
13:25
Mt. 3:11Mc. 1:7Lc. 3:16In. 1:20,27
credeți că sunt eu? Nu sunt eu Acela, ci, iată, după mine vine Unul a cărui încălțăminte nu sunt vrednic să o dezleg.»

26Fraților, fii ai neamului lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu, nouă

13:26
Cap. 3:26.
Mt. 10:6
ne‑a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri! 27Căci cei ce locuiesc în Ierusalim și mai‑marii lor nu L‑au cunoscut
13:27
Cap. 3:17.
1Cor. 2:8
pe Isus și, judecându‑L, au împlinit
13:27
Cap. 15:21.

cuvintele profeților care
13:27
Lc. 24:20,44
se citesc în fiecare sabat. 28Cu toate că
13:28
Mt. 27:22Mc. 15:13,14Lc. 23:21,22In. 19:6,15
nu I‑au găsit nicio vină de moarte, i‑au cerut lui Pilat să‑L omoare. 29Și
13:29
Lc. 24:44In. 19:28
, după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L‑au dat jos
13:29
Mt. 27:59Mc. 15:46Lc. 23:53In. 19:38
de pe lemn și L‑au pus într‑un mormânt. 30Dar
13:30
Mt. 28:6
Dumnezeu L‑a înviat din morți. 31El
13:31
Cap. 1:3.
Mt. 28:161Cor. 15:5‑7
S‑a arătat timp de multe zile celor ce urcaseră cu El din
13:31
Cap. 1:11.

Galileea la Ierusalim și care
13:31
Cap. 1:8;
2:32
3:15
5:32
acum Îi sunt martori înaintea poporului. 32Și noi vă aducem vestea bună a făgăduinței
13:32
Cap. 26:6.
Gen. 12:3
22:18Rom. 4:13Gal. 3:16
făcute părinților noștri; 33Dumnezeu a împlinit‑o față de noi, copiii lor, înviindu‑L pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea:

Tu ești Fiul Meu,

astăzi Te‑am născut.13:33 Ps. 2:7.

34Cât despre faptul că L‑a înviat din morți – așa că nu Se va mai întoarce în putrezire – a zis astfel: Vă voi da cele sfinte ale lui David, cele de încredere.13:34 Is. 55:3 (Septuaginta). 35De aceea, în alt loc zice: Nu
13:35
Cap. 2:31.

vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.13:35 Ps. 16:10 (Septuaginta 15:10). 36David, după ce a slujit în generația lui după planul lui Dumnezeu, a murit
13:36
Cap. 2:29.
1Rg. 2:10
, a fost adăugat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. 37Dar Cel pe care L‑a înviat Dumnezeu n‑a văzut putrezirea. 38Să știți dar, fraților, că prin El
13:38
Lc. 24:471In. 2:12
vi se vestește iertarea de păcate; și de toate cele de care n‑ați putut fi îndreptățiți prin Legea lui Moise 39sunteți îndreptățiți în El toți cei ce credeți
13:39
Is. 53:11Rom. 3:28
8:3
. 40Astfel, luați seama să nu se întâmple ce se spune în Profeți:

41Priviți, disprețuitorilor,

minunați‑vă și pieriți,

căci Eu fac o lucrare în zilele voastre,

o lucrare pe care n‑ați crede‑o

dacă v‑ar povesti‑o cineva!13:41 Hab. 1:5.

42Când au ieșit afară, [cei dintre neamuri] i‑au rugat să le vorbească și în sabatul următor despre aceste lucruri. 43Și după ce s‑a împrăștiat adunarea, mulți dintre iudei și dintre prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și‑i îndemnau să rămână în harul

13:43
Tit 2:11Evr. 12:151Pt. 5:12
lui Dumnezeu.

44În sabatul următor, aproape toată cetatea s‑a adunat să asculte Cuvântul Domnului. 45Iudeii, văzând mulțimea, s‑au umplut de invidie, au început să contrazică cele spuse

13:45
Cap. 18:6.

de Pavel și‑l batjocoreau. 46Dar Pavel și Barnaba le‑au zis cu îndrăzneală: „Vouă trebuia
13:46
Cap. 3:26.
Mt. 10:6Rom. 1:16
să vi se vestească mai întâi Cuvântul lui Dumnezeu, dar
13:46
Mt. 21:43Rom. 10:19
, fiindcă voi nu‑l primiți și vă dovediți nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem
13:46
Cap. 28:28.

spre neamuri. 47Căci așa ne‑a poruncit Domnul:

Te‑am

13:47
Lc. 2:32
pus ca lumină a neamurilor,

ca să duci mântuirea până la marginile pământului.13:47 Lit. „ca să fii mântuire până la marginea pământului”. Textul din Is. 49:6 este folosit de Pavel și Barnaba ca argument că poporul evreu are o vocație misionară, în sensul că toate neamurile trebuie să audă vestea bună despre mântuirea adusă de Isus Hristos.

48Auzind acestea, cei dintre neamuri se bucurau și preamăreau Cuvântul Domnului, iar toți cei ce erau rânduiți pentru viața veșnică au crezut. 49Cuvântul Domnului se răspândea în tot ținutul. 50Dar iudeii le‑au întărâtat pe femeile evlavioase cu vază și pe mai‑marii cetății, au stârnit

13:50
2Tim. 3:11
o prigoană împotriva lui Pavel și a lui Barnaba și i‑au izgonit din ținutul lor. 51Ei
13:51
Cap. 18:8.
Mc. 6:11
și‑au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și au plecat în Iconium, 52iar ucenicii erau plini
13:52
Cap. 2:46.

de bucurie și de Duhul Sfânt.